• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3 items
 1. mikrobiológus

  A képzés célja önálló mikrobiológiai kutatómunka, továbbá ipari-biotechnológiai tervezői, kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására is alkalmas, a mikrobiológia legszélesebb területén szerzett szakmai ismeretekkel rendelkező mikrobiológus szakemberek képzése.   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismeretekkel rendelkeznek: – a mikrobiológia, ezen belül a virológia, a bakteriológia, az algológia, a protisztológia, valamint a mikológia alapvető területeiről (a mikroorganizmusok általános felépítéséről, anyagcsere sajátosságairól, rendszeréről, filogenetikai diverzitásáról, természetes környezetekben való előfordulásáról, a globális anyagforgalmi folyamatokban betöltött szerepéről és más élő szervezetekkel kialakított kapcsolatrendszeréről), a mikrobiológiai kutatások alapvető módszereiről, – a mikroorganizmusok szerepéről és jelentőségéről a humán, az állati és a növényi fertőzési folyamatokban, a klinikai mikrobiológia, a járvány- és a közegészségügy vonatkozásában; – a mikroorganizmusok élelmiszeripari célú hasznosításával kapcsolatban és a tartósítási eljárásokról; – a gyógyszeripari biotechnológiai eljárásokra és fejlesztési technikákra vonatkozóan; – az alkalmazott mikrobiológia (környezeti állapotelemzés, minősítés és kockázatbecslés, környezetvédelmi biotechnológiák tervezése és kivitelezése) területéről.   A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: – mikrobiális taxonómiai, biotechnológiai alap- és alkalmazott kutatások tervezésére és kivitelezésére; – termész ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Biologist

  A képzés célja biológusok képzése, akik rendelkeznek a biológia szakterület ismeretrendszerének és összefüggéseinek átfogó tudásával, ismerik a különböző elméleti megközelítéseket és az ezeket felépítő terminológiákat, az élő szervezeteket, rendszereket és a problémamegoldás speciális módjainak alkalmazását. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A biológus a) tudása - Rendelkezik az élő rendszerek egyed alatti és egyed feletti szintjeihez kapcsolódó alapismeretekkel, és rendszerezni, alkalmazni tudja azokat. - Rendelkezik rendszerszerű alapvető természettudományos ismeretekkel. - Ismeri és használja azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati eszközöket és módszereket, melyekkel a biológia szakterületekhez kapcsolódó vizsgálati, mérési módszereket alapszinten gyakorolni tudja. - A biológia alapvető részterületeinek (rendszertan, szervezettan, sejttan, ökológia, mikrobiológia, élettan, genetika, evolúció, biotechnológia, bioetika, biostatisztika, humánbiológia, biokémia, biofizika, molekuláris biológia) ismeretköreivel, alapfogalmaival és terminológiájával tisztában van. - Ismeri az összefüggéseket a különböző tárgyak keretében elsajátított ismeretkörök között. - Az élő anyag evolúciójának elméleteit és a földtörténeti, tudománytörténeti vonatkozásokat ismeri. - Tisztában van a modern biológiai vizsgálati módszerek alapvető alkalmazási területeivel. b) képességei - Képes a különböző természettudományos szakterületek tudás- és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gyógynövényismereti szakreferens

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * biológiai alapismeretek; * rendszerszemléletű határozási ismeretek; * életközösségek működésének komplex rendszere; * gyógynövények alkalmazása a gyakorlatban; * fenntartható gazdálkodási formák; * gyógynövény- és drogismereti tanácsadás; * partnerség menedzsment; * proaktivitás – lehetőségek feltárása, kezdeményezőkészség; * kommunikációs és problémamegoldó készség; * prezentációs készség; * kreativitás; * a hallgatók motiválása; * vizualizáció.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * botanikai és ökológiai alapismeretek; * gyógynövények, drogok ismerete és használatuk; * fenntarthatósági ismeretek.   Személyes adottságok, készségek: * szakmai készségfejlesztés; * kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése; * teammunka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése; * projektszemlélet elsajátítása.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgató alkalmas:  * a természetben előforduló és termesztett gyógynövények begyűjtésére, gyűjtési tervek kidolgozására és tervezésére a gyűjtési engedélyek beszerzésével együtt; * vadon élő gyógynövények termesztésbe vonásának koordinálására és megvalósítására vonatkozó tervek, tanulmányok készítésére; * fogyasztóvédelmi szakhatóságok által kért gyógynövény fajazonosítási vizsgálatokhoz jelentés készítésére; * a gyógynövények azonosításával, elsődleges feldolgozásával, tárolásával, használatával és kockázataival kapcsolatos tanácsadásra; * környezeti adatok feldolgozá ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary