• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 18 items
 1. Metsätieteiden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatin opinnoissa opiskelijat saavat ensin perusopinnoissaan laajat perustiedot ja -taidot metsätieteiden eri osa-alueilta ja erikoistuvat sitten aineopinnoissaan tarkemmin valitsemaansa alaan. Opittuja asioita pääsee jo ensimmäisenä opiskeluvuonna soveltamaan kenttäkursseilla, jotka kehittävät ryhmätyötaitoja ja käytännön osaamista. Ensimmäisen vuoden jälkeen opinnot jakaantuvat metsien ekologian ja käytön sekä metsäekonomian ja markkinoinnin opintosuuntiin, jotka sisältävät useampia erikoistumisaloja. Metsien ekologian ja käytön opintosuunta Metsien ekologian ja käytön opintosuunnassa keskitytään metsien ja soiden sekä niiden eliöiden toimintaan, metsien kasvatukseen ja hoitoon, puun matkaan metsästä biotaloustuotteeksi sekä metsä- ja suoluonnon monimuotoisuuden suojeluun. Opetuksen keskiössä ovat myös metsien käytön suunnittelu sekä metsävarojen hallinnassa tarvittavan tiedon kerääminen ja analysointi. Ajankohtaisia aiheita ovat mm. metsien eri kasvatusmallit, metsien ja soiden ennallistaminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset ympäristöön, uusien kaukokartoitus- ja paikkatietomenetelmien soveltaminen luonnonvarojen käytön suunnitteluun, retkeilyn ja luonnonsuojelun yhdistäminen metsätalouteen, puunkorjuun tehostaminen sekä puubiomassan jalostaminen uusiksi korkea-arvoisiksi biotaloustuotteiksi. Metsäekonomian ja markkinoinnin opintosuunta Metsäekonomian ja markkinoinnin opintosuunnassa painotetaan taloudellisia ja kaupallisia opintoja. Perusopinnot sisältävät kursseja metsäekonomian perusteista sekä mets ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri / elintarviketieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Ympäristö- ja elintarviketalouden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot sisältävät taloustieteiden perusopintoja sekä perehdytyksen ohjelman sovellusaloihin. Opintojen edetessä voit valita tutkintosi sisällön kahdesta opintosuunnasta. Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnassa opit soveltamaan taloustieteellistä näkökulmaa kansallisella, valtioiden välisellä ja globaalilla tasolla muun muassa ympäristöongelmien analyysiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Opit soveltamaan taloustiedettä myös maatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittämiseen ja ohjaamiseen sekä maatalouspolitiikan, elintarvikemarkkinoiden ja maaseutuyritysten toiminnan analysointiin. Talousosaaminen yhdistettynä ympäristön, luonnonvarojen ja maatalouden erityispiirteiden tuntemiseen tuottaa sinulle laaja-alaisen asiantuntemuksen. Opintojen alussa omaksut kansantaloustieteen perusteita ja menetelmäopintoja. Jo ensimmäisestä vuodesta lähtien opit myös soveltamaan taloustieteellistä lähestymistapaa kursseilla, esimerkiksi ympäristö- tai maatalousekonomian perusteissa. Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnassa opit soveltamaan liiketaloustieteen teorioita yritysten ja kuluttajien toimintaan. Opinnoissa perehdyt muun muassa talouden johtamiseen, palveluliiketoimintaan, innovaatio- ja markkinointiosaamiseen sekä yrittäjyyteen. Ymmärrät myös kuluttajalähtöisyyden merkityksen liiketoiminnassa sekä kuluttajien aseman ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

  Metsätalousinsinöörin opinnoissa opiskelet kestävää metsätaloutta: opit turvaamaan teollisuuden puunsaannin kestävällä tavalla, perehdyt uusiutuvan energian nopeasti kehittyvään toimintaympäristöön ja opit työskentelemään taloudellisesti kannattavalla tavalla metsäliiketoiminnan tehtävissä.  Metsien käytön suunnittelun, metsänhoidon ja metsäluonnon tuntemuksen opinnot ovat myös olennainen osa metsätalousinsinöörin opintojasi. Metsätalouden opintojen ensimmäisen lukuvuoden teemana on metsätalouden tuntija. Tutustut monipuolisesti metsätalouden eri toimintoihin ja opit käytännön taitoja. Toisen vuoden teema on metsätalouden toimija. Laajennat metsätalouden osaamistasi ja opit soveltamaan tietojasi käytäntöön. Kolmannen vuoden teema on metsäbiotalouden osaaja. Syvennät tietojasi ja taitojasi ja opit hallitsemaan metsäbiotalouden kokonaisuutta. Neljännen vuoden teema on metsäalan ammattilainen. Hankit täydentävää osaamista ja osoitat omaksuneesi kehittävän työskentelytavan. Opiskelet metsätalousinsinöörin ammattiisi alusta alkaen yhteistyössä työelämän kanssa. Joensuu Euroopan metsäpääkaupunkina tarjoaa sinulle laajat mahdollisuudet verkostoitua jo opintojesi aikana. Alueella toimii suuria kansainvälisiä metsäteollisuusyrityksiä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita, metsätalouden kehittämisyksiköitä ja julkishallinnon organisaatioita, bioenergia-, metsäteknologia- ja paikkatietoyrityksiä sekä lukuisia metsäpalveluyrityksiä. ...

  Provider NameKarelia University of Applied Sciences, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

  Metsätalousinsinööriopintojen rakenne koostuu ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Ydinosaaminen 150 op työelämävalmiuksia ja metsäalan perusosaamista metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaosaamista, metsäomaisuuden hoitoa sekä metsät ja yhteiskunta kokonaisuus Täydentävä osaaminen 30 op valitset kaksi 15 op:n moduuleista Vapaasti valittavat opinnot 15 op Venäjä-osaamisesta innovaatio-opintoihin Harjoittelu 30 op – kolmeen osaan jaksotettuna Opinnäytetyö 15 op Lue lisää koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus

  Monimuoto-opintojen toteutus Metsätalousinsinööri (AMK) monimuoto-opintojen kesto on 2-2,5 vuotta. Opinnot sisältävät kontaktijaksoja Mikkelissä ja verkko-opintoja, joissa teet itsenäisiä opiskelutehtäviä. Opinnot painottuvat metsäasioihin ja niiden toteutustapa vaihtelee opintojaksoittain. Metsäaiheisiin opintojaksoihin voi kuulua vaihteleva määrä maasto-opetusta. Harjoittelujaksojen aikana syvennät osaamistasi ja verkostoidut metsäalalle. Saat hyväksilukuja ydinpintoihin ja täydentäviin opintoihin aiemmasta tutkinnostasi. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää henkilökohtisessa HOPS-keskustelussa opintojesi alussa. Ydinosaaminen Metsätalousinsinöörin ydinosaaminen rakentuu seuraavista opintokokonaisuuksista: Metsätalouden viestintä Metsät ja puut tutuiksi Metsistä metsätalouteen Metsät ja yhteiskunta Metsänhoito Puunhankinta Metsäsuunnittelu Metsäalan liiketoimintaosaaminen Metsäomaisuuden hoito Täydentävä osaaminen Metsävaratiedon hallinta Kehittyvä puunhankinta Metsä ja ihmiset Kansainvälinen metsätalous Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut Venäjä-opinnot Yrittäjyysopinnot Täydentävän osaamisen opintoja voit hyväksilukea aiemman tutkintosi opinnoista. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus

  Monimuoto-opintojen toteutus Metsätalousinsinööri (AMK) monimuoto-opintojen kesto on 2-2,5 vuotta. Opinnot sisältävät kontaktijaksoja Mikkelissä ja verkko-opintoja, joissa teet itsenäisiä opiskelutehtäviä. Opinnot painottuvat metsäasioihin ja niiden toteutustapa vaihtelee opintojaksoittain. Metsäaiheisiin opintojaksoihin voi kuulua vaihteleva määrä maasto-opetusta. Harjoittelujaksojen aikana syvennät osaamistasi ja verkostoidut metsäalalle. Saat hyväksilukuja ydinpintoihin ja täydentäviin opintoihin aiemmasta tutkinnostasi. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää henkilökohtisessa HOPS-keskustelussa opintojesi alussa. Ydinosaaminen Metsätalousinsinöörin ydinosaaminen rakentuu seuraavista opintokokonaisuuksista: Metsätalouden viestintä Metsät ja puut tutuiksi Metsistä metsätalouteen Metsät ja yhteiskunta Metsänhoito Puunhankinta Metsäsuunnittelu Metsäalan liiketoimintaosaaminen Metsäomaisuuden hoito Täydentävä osaaminen Metsävaratiedon hallinta Kehittyvä puunhankinta Metsä ja ihmiset Kansainvälinen metsätalous Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut Venäjä-opinnot Yrittäjyysopinnot Täydentävän osaamisen opintoja voit hyväksilukea aiemman tutkintosi opinnoista. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

  Perusopinnot Metsätalousinsinöörin perusopinnot rakentuvat kokonaisuuksista, joita ovat: - metsätalouden viestintä- metsät ja puut tutuiksi- metsistä metsätalouteen- tutkimus- ja kehittämistoiminta Nämä opintokokonaisuudet luovat sinulle osaamista, jota syvennät ammattiopinnoissa. Kaikissa opintojaksoissa on soveltava ote metsäasioihin, esimerkiksi matematiikassa kerrataan asioita ja lasketaan puuston tilavuutta, aineiden pitoisuutta tai pinta-alaa. Ammattiopinnot Metsänhoidon, puunhankinnan ja metsäsuunnittelun opintokokonaisuudet muodostuvat opintojaksoista, joilla on maasto-opetusta ja teoriaa. Opiskelutavat vaihtelevat, välillä työskentelet ryhmissä ja välillä itsenäisesti. Osa opinnoistasi on verkko-opintoja ja osa opinnoista perustuu projekteille. Opiskelutavat tukevat työelämässä tarvittavia tiimityötaitoja ja taitoja työskennellä itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti. Metsäalan liiketoimintaosaamisen ja metsäomaisuuden hoidon opintokokonaisuudet ovat myös ammatillisia perusopintoja. Niissä rakentuu työelämässä tarpeellinen talouden osaaminen. Syventävät opinnot Syventävien opintojen aika on kolmantena ja neljäntenä vuonna. Valinnoillasi tuet urasuunnitelmaasi. Voit valita seuraavat opintokokonaisuudet: - metsävaratiedon hallinta- kehittyvä puunhankinta- metsä ja ihmiset- kansainvälinen metsätalous- innovaatio- ja yrittäjyysosaaminen- Venäjä-osaaminen Vapaisiin opintoihin voit sisällyttää kieliopintoja, syventää logistiikkaosaamistasi tai vaikka laajentaa ekosysteemipalveluosaamista. Opinnoissasi sinull ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Erillinen opinto-oikeus, Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen kehittymisen perustan. Metsätalousinsinöörikoulutuksen kompetensseiksi on määritelty: • Metsäekosysteemien toiminnan, hyötyjen ja palvelujen osaamineno Sisältää runsaasti maastossa tapahtuvaa opetusta kasvukauden aikana, jolloin kasvit ja kasvupaikat voidaan vielä hyvin tunnistaa.o Teoriaopinnoissa perehdytään lisäksi metsänhoidon perusteisiin ja menetelmiin sekä puuntuotannon tavoitteisiin. • Metsäekosysteemien kestävän käytön osaamineno Pedagogisena tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista metsän- ja luonnonhoidon kysymyksissä, joita sovelletaan laajassa leimikonsuunnitteluharjoituksessa. Harjoitus sisältää myös keskeisiä puuntuotannon ja puunkorjuun taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä.• Luonnonvaratietojen hankinnan, analysoinnin ja hallinnan osaamineno Sisältää nykyaikaisen luonnonvaratietojen keruun ja hallinnan menetelmät. Toteutuksessa korostuu sähköisten tiedonkeruulaitteiden ja ATK-työkalujen käytön osaaminen.• Metsien kestävän käytön suunnittelu- ja johtamisosaamineno Sisältää nykyaikaisen metsäsuunnittelun keskeiset tavoitteet ja menetelmät yhdistettynä laajaan maastoharjoitukseen, jossa opitaan laatimaan metsäsuunnitelma.o Toisena päätavoitteena on oppia johtamista, jossa yhdistetään johtamisen teoriaa käytännön case -harjoituksiin metsäalan toimintaympäristössä• Biotalouden ja sen toimintaympäristön osaamineno Päätavoitteena on biotalouden sektorin tunteminen ja osaaminen ennen kaikkea metsäklusterin osalta. Aihetta käsit ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutuskohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen kehittymisen perustan. Metsä­talousinsinöörikoulutuksen kompetensseiksi on määritelty: • Metsäekosysteemien toiminnan osaaminen o Sisältää runsaasti maastossa tapahtuvaa opetusta kasvukauden aikana, jolloin kasvit ja kasvupai­kat voidaan vielä hyvin tunnistaa. o Teoriaopinnoissa perehdytään lisäksi metsänhoidon perusteisiin ja menetelmiin sekä puuntuotan­non tavoitteisiin. • Metsäekosysteemien kestävän käytön osaaminen o Pedagogisena tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista metsän- ja luonnonhoidon kysymyk­sissä, joita sovelletaan laajassa leimikonsuunnitteluharjoituksessa. Harjoitus sisältää myös keskeisiä puuntuotannon ja puunkorjuun taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä. • Luonnonvaratiedon hankinnan, analysoinnin, hallinnan ja hyödyntämisen osaaminen o Sisältää nykyaikaisen luonnonvaratiedon keruun ja hallinnan menetelmät. Toteutuksessa korostuu tietoteknisten laitteiden ja sovellusten käytön osaaminen. • Metsien käytön suunnitteluosaaminen o Sisältää nykyaikaisen metsäsuunnittelun keskeiset tavoitteet ja menetelmät yhdistettynä laajaan maastoharjoitukseen, jossa opitaan laatimaan metsäsuunnitelma. • Metsätalouden liiketoiminta- ja johtamisosaaminen o Opiskelija oppii kytkemään taloudellisuuden ja liiketoiminnallisuuden metsätaloudellisiin ratkaisuihin. Hän vahvistaa kykyjänsä luoda ja toteuttaa yrittäjyyttä ja kannattavaa liiketoimintaa metsäalalla. o Opiskelija oppii valmiudet nykypäivän kriteerit täyttävään johtamis- ja esimiestyösken ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Siirtohaku, Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutuskohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen kehittymisen perustan. Metsä­talousinsinöörikoulutuksen kompetensseiksi on määritelty: • Metsäekosysteemien toiminnan osaaminen o Sisältää runsaasti maastossa tapahtuvaa opetusta kasvukauden aikana, jolloin kasvit ja kasvupai­kat voidaan vielä hyvin tunnistaa. o Teoriaopinnoissa perehdytään lisäksi metsänhoidon perusteisiin ja menetelmiin sekä puuntuotan­non tavoitteisiin. • Metsäekosysteemien kestävän käytön osaaminen o Pedagogisena tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista metsän- ja luonnonhoidon kysymyk­sissä, joita sovelletaan laajassa leimikonsuunnitteluharjoituksessa. Harjoitus sisältää myös keskeisiä puuntuotannon ja puunkorjuun taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä. • Luonnonvaratiedon hankinnan, analysoinnin, hallinnan ja hyödyntämisen osaaminen o Sisältää nykyaikaisen luonnonvaratiedon keruun ja hallinnan menetelmät. Toteutuksessa korostuu tietoteknisten laitteiden ja sovellusten käytön osaaminen. • Metsien käytön suunnitteluosaaminen o Sisältää nykyaikaisen metsäsuunnittelun keskeiset tavoitteet ja menetelmät yhdistettynä laajaan maastoharjoitukseen, jossa opitaan laatimaan metsäsuunnitelma. • Metsätalouden liiketoiminta- ja johtamisosaaminen o Opiskelija oppii kytkemään taloudellisuuden ja liiketoiminnallisuuden metsätaloudellisiin ratkaisuihin. Hän vahvistaa kykyjänsä luoda ja toteuttaa yrittäjyyttä ja kannattavaa liiketoimintaa metsäalalla. o Opiskelija oppii valmiudet nykypäivän kriteerit täyttävään johtamis- ja esimiestyösken ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages