• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 8 items
 1. Elintarviketieteiden kandiohjelma, elintarviketieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Mitä opiskelet elintarviketieteiden kandidaatin tutkinnossa? Opiskelet elintarviketieteitä ja niitä tukevia luonnontieteitä (kuten kemiaa, biologiaa ja fysiikkaa) luennoilla ja pienryhmissä siten, että teoria ja soveltaminen kulkevat rinnakkain. Perusopinnoissa saat tuntumaa elintarvikekemiaan ja -teknologiaan, mikrobiologiaan ja ravitsemustieteeseen. Aineopinnoissa etenet pidemmälle elintarviketieteisiin. Tutuiksi tulevat elintarvikkeiden laatuun vaikuttavat tekijät, aistittavat, kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä pakkaaminen ja prosessointi. Opit laboratoriotyöskentelytaitoja ja -toimintatapoja erityyppisillä työkursseilla. Valinnaisissa opinnoissa voit suuntautua elintarvikekemiaan ja -teknologiaan, mikrobiologiaan tai ravitsemustieteeseen. Voit lisäksi valita opintoja esim. molekyylibiotieteistä,  taloustieteistä ja ympäristötieteistä. Voit perehtyä myös mm.  ruoan perustuotantoon sekä  kuluttaja- ja kehitysmaakysymyksiin. Lisäksi osana opiskelua   kehität kykyä tunnistaa ja ratkaista keskeisiä alan ongelmia perehdyt elintarviketeollisuuteen ja muihin alan toimijoihin sekä alalla tapahtuviin muutoksiin kehität asiantuntijuuteen liittyviä viestintä- ja kielitaitoja sekä tieteellistä ajattelua ja kriittisyyttä. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Insinööri (AMK), Puutekniikka

  Puutekniikan opinnot tarjoavat laajan tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen, johon sisältyy ammattiaineopintoja puutuoteteollisuuden tuotteista, valmistusprosesseista ja uusien tuotteiden suunnittelusta. Ammatillisten opintojen lisäksi opiskelet luonnontieteitä, kieliä, viestintää ja digitaitoja. Koulutus muodostuu luennoista, harjoitustöistä sekä hyödyllisistä ja innostavista projektitöistä. Harjoittelujaksoja ja projektitöitä tehdään yritysyhteistyökumppaneiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Työelämälähtöisissä projekteissa syvennät osaamistasi itse aiheesta sekä opit projektinhallintaa, raportointia, tiimityöskentelyä, tutkimusmenetelmiä ja tiedonhakua. Työharjoittelussa perehdyt yrityksen toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä keskityt kiinnostavan työelämälähtöiseen aiheeseen tutkimuksellisella otteella. Jos myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen tekniikan opintoihin kiinnostaa, syksyllä 2016 käynnistynyt puukaupallinen linja mahdollistaa puutekniikan opintojen täydentämisen kaupallisilla opinnoilla (30 op). Opintopolku räätälöidään yhteistyössä puutuoteteollisuuden kummiyrityksen kanssa. Puukaupalliselle linjalle on mahdollisuus hakeutua toisen opiskeluvuoden jälkeen. Suuntautuminen ei pidennä opiskeluaikaa. Jos ympäristöasiat kiinnostaa, voit syventyä kiertotalouden väyläopintoihin (15-45 op). Monialaisissa tiimeissä on mukana opiskelijoita muilta aloilta, esimerkiksi muotoilusta ja liiketaloudesta. Kiertotalouteen liittyviä teemoja ovat: energi ...

  Provider NameLahti University of Applied Sciences, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kaivos- ja rikastustekniikka, Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

  Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmassa koulutetaan kaivosteollisuuden palvelukseen osaajia, jotka tuntevat turvallisen ja taloudellisen kaivostoiminnan ja rikastamisen periaatteet sekä osaavat suunnitella ja ohjata toimintaa näiden mukaisesti. Kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op, 3 v) on yhteinen kaikille kaivannaisalan diplomi-insinööreiksi aikoville ja erikoistuminen joko kaivostekniikkaan, rikastustekniikkaan tai sovellettuun geofysiikkaan tapahtuu pääasiassa myöhemmässä diplomi-insinööriohjelmassa. Tutkinto sisältää matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja mukana geologiaa, matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa sekä prosessi-, ympäristö- ja konetekniikan ja tuotantotalouden opintoja. Lisäksi aineopinnoissa kalliomekaniikan, rikastustekniikan ja geofysiikan perusteet. Kaivannaisalan diplomi-insinöörin tutkinnossa (120 op, 2 v) opiskelija voi valita seuraavien opintosuuntien välillä: kaivostekniikka, rikastustekniikka ja sovellettu geofysiikka. Diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävissä opinnoissa opintojen neljäntenä ja viidentenä vuonna opiskelija saa valmiuden alan vaativiin suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin sekä vahvan perustan tieteellisiin jatko-opintoihin. Diplomi-insinööriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet suunnitella ja ohjata kaivoksen toimintaa sen eri elinkaari- ja prosessivaiheissa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier

  Dina studier kombinerar modern polymerteknologi och -processer med hållbar utveckling och design, och du får ett expertkunnande inom produktinnovation med utgångspunkt i funktionella material. Behovet av miljövänliga materialval syns tydligt vart du än vänder dig i din vardag. Vårt samhälle måste värna om energi och färskvatten samtidigt som avfallet från konsumtion och produktion av dagligvaror måste minimeras. Under dina studier lär du dig om bio-baserade polymer som ett hållbart materialval samt användningen av funktionella och kostnadseffektiva material i allmänhet. Du får även kunskap om de lösningar som i dag används för att konservera energi- och vattenresurser. ...

  Provider NameArcada University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Bachelor of Engineering, Materials Processing Technology

  Sustainable material choices are needed all around us in our daily lives. Our society needs to save energy and fresh water, as well as minimize waste from consumption and the production of daily products. During your studies you will learn about bio-based polymers as sustainable material choices, and the efficient and cost-effective use of materials in general. You will also become familiar with current product applications for conserving energy and fresh water resources. Your studies combine modern polymer technology and processing, as well as sustainable product development and design. You learn about new product innovation and about the functional materials involved. What does it take to develop and design a smart product using the right materials? ...

  Provider NameArcada University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, päivätoteutus

  Materiaalitekniikan aihealueet: 1)    Materiaalitekniikka: tutustut tärkeimpiin koneenrakennuksen käyttämiin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksien. Opetus koostuu luennoista, harjoitustehtävistä ja laboratoriotöistä.2)    Suunnittelutekniikka: tutustut tuotteiden ja rakenteiden lujuusopilliseen suunnitteluun, mallinnukseen ja optimointiin ja nykyaikaisten suunnittelumenetelmien hyödyntämiseen rakenteiden analysoinnissa. Opetusmenetelminä luennot, oppimistehtävät sekä tietokonepohjaisten suunnittelu- ja mallinnusohjelmien opettelu.3)    Valmistustekniikka: perehdyt tuotteiden teollisiin lastuavan ja muovaavan työstön menetelmiin, valamiseen ja liittämismenetelmiin. Opit myös ruiskuvalu- ja ohutlevytuotteen suunnittelua ja valmistusta. Luentojen lisäksi labroratoriotöitä, oppimistehtäviä ja käytännön harjoittelua simulointiohjelmilla ja työstökoneilla. Prosessitekniikan aihealueet: 1)    Yksikköprosessit: tutustut yleisimpien prosessiteollisuudessa käytettävien kemiallisten ja mekaanisten yksikköprosessien periaatteisiin ja mitoitusmenetelmiin. Tutustut myös koneisiin ja laitteisiin sekä niiden käynnissä- ja kunnossapitoon. Opetus koostuu luennoista, harjoitustehtävistä ja laboratoriotöistä. 2)    Prosessien suunnittelu: opit laatimaan prosessikaavioita, selvittämään prosessin taseita, suorittamaan päälaitteiden valintaa ja prosessiteknisiä mitoituksia hyödyntäen suunnitteluohjelmistoja. Tutustut tehtaansuunnitteluprojektin eri vaiheisiin ja tehtaan elinkaareen. Opetusmenetelminä luennot, oppimistehtävät, proj ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Insinööri (AMK), materiaalitekniikka, päivätoteutus

  Materiaalitekniikan koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat: Luonnontieteiden opinnot, joissa käsitellään matematiikan, fysiikan ja kemian perusteiden ohella myös sähkötekniikkaa ja lujuusoppia sekä polymeerikemiaa. Materiaalitekniikan perusteet, joiden lisäksi opinnot sisältävät myös materiaalien valintaa ja sovelluksia, muokkaus- ja lämpökäsittelyjä sekä hitsaustekniikkaa. Konetekniset- ja suunnitteluopinnot, jotka sisältävät mm. mekanisointitekniikkaa, CADiä, teknistä piirustusta sekä kunnossapidon opintoja. Syventävissä opinnoissa perehdytään teräsrakennesuunnitteluun elementtimenetelmän, hitsattujen rakenteiden suunnittelun ja liitossuunnittelun opintojaksoilla. Valmistustekniikan opinnoissa käsitellään yleisiä valmistustekniikoita, CAMiä, ruiskuvalutekniikkaa ja valmistusystävällistä suunnittelua. Opetus koostuu luennoista, seminaareista, oppimistehtävistä ja laboratoriotöistä. Opetuksessa käytetään hyväksi suunnittelu-, mallinnus- ja simulointiohjelmia sekä materiaalitestauslaitteita ja työstökoneita. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Materiaalitekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

  Materiaalitekniikan koulutus koostuu alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta, ja opinto-oikeus myönnetään heti myös ylemmän tutkinnon suorittamiseen. Teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma pohjautuu laajoihin luonnontieteellisiin perusopintoihin, jotka helpottavat uuden tiedon omaksumista ja arviointia opintojen edetessä. Kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta. Opintosi painottuvat materiaalitekniikkaan, mutta tutkinto-ohjelma antaa sinulle hyvät perustiedot myös automaatio- ja konetekniikan perusteista. Tämä luo vahvan pohjan toimia tekniikan monialaisena osaajana. Materiaalitekniikan hakukohteen lisäksi teknisten tieteiden tutkinto-ohjelmaan voi hakeutua myös automaatiotekniikan ja konetekniikan hakukohteiden kautta. Kandidaatin tutkinto-ohjelman tavoitteena on ilmiötason teoreettisen pohjan luominen kaikkien materiaaliryhmien alueilla pohjautuen materiaalitekniikan ja matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen. Diplomi-insinöörintutkinnon yhteiset opinnot täydentävät alalla tarvittavia matemaattista osaamista sekä kehittävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Pääaineen opinnot antavat opiskelijalle laajan ja syvällisen ymmärryksen valitusta alasta. Diplomityö tehdään liittyen pääaineen alaan. ...

  Provider NameTampere University of Technology, Faculty of Engineering Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland