• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 14 items
 1. Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma, oikeustieteen maisteri (2 v)

  OTM-tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto ja sen tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Opintojen suoritusmuotoja ovat esimerkiksi luentokurssit, ongelmalähtöinen pienryhmäopetus, kirjatentit, seminaariopetus ja tutkielmat. Tiedekunta on kehittänyt opetustaan opiskelijapalautteen ja pedagogisen tutkimuksen perusteella, ja useimmat opintojen suoritusmuodoista edellyttävät sekä opettajalta että opiskelijalta aktiivisuutta, sitoutumista ja läsnäoloa. Osan opinnoista voi suorittaa avoimen yliopiston opinnoilla tai opiskelijavaihdossa tehdyillä opinnoilla. Lisätietoa: www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelu/OTM-tutkinto/otm-tutkinto.htm ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master's Programme in International Business Law, Master of International and Comparative Law (2 years)

  The MDP in International Business Law offers you the possibility to learn more about business related subjects such as contract and consumer law, commercial law (including company law, securities markets law, competition law and IP law) and commercial dispute resolution from an international point of view. In the IBL programme you will learn by participating in lecture courses and case study courses as well as by writing seminar papers, presenting your work and completing a research seminar while writing your Master’s thesis. Depending on the courses you take, you will either be studying more independently or you will be involved in group work. In addition to regular courses and seminars, you have the possibility to participate in Moot Court Competition or Helsinki Law Clinic courses to gain practical experience, network and meet potential employers. We encourage you to seize career opportunities already during your studies. Especially during your second year the year-long research seminar is conducted in such a way that you can work or do an internship during the semesters. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Oikeusnotaarin koulutusohjelma, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

  Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa suoritettava oikeusnotaarin (ON) tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, johon kuuluu perusopintoja, aineopintoja sekä valinnaisia opintoja. Oikeusnotaarin alemmassa tutkinnossa ja oikeustieteen maisterin ylemmässä tutkinnossa suoritetaan opintojaksoja niin sanotuissa pakollisissa oppiaineissa. Aineopinnoissa opiskelijalle annetaan perusteellinen kokonaiskuva oikeusjärjestyksen sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opiskelemalla näitä oppiaineita saat lakimiehen ammateissa tarvittavat perustiedot eri oikeuden aloilta. Aineopinnoissa opiskelu ei ole pääainekeskeistä, vaan kaikki opiskelijat suorittavat suurelta osin samat opintojaksot.. Oikeusnotaarin pakollisia oppiaineita ovat esineoikeus, eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, kansainvälinen oikeus, kansainvälinen yksityisoikeus ja oikeusvertailu, kauppaoikeus, ympäristöoikeus, oikeushistoria, oikeussosiologia, oikeustaloustiede, oikeusteoria, perhe- ja jäämistöoikeus, prosessi- ja insolvenssioikeus, rikosoikeus, työoikeus, valtiosääntöoikeus ja velvoiteoikeus. Vapaaehtoisia perustutkintojen oppiaineita ovat lääkintä- ja bio-oikeus, oikeuden ja sukupuolen tutkimus, urheiluoikeus sekä viestintä- ja informaatio-oikeus. Lisäksi voit sisällyttää tutkintoon valinnaisia opintoja. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja oikeusnotaarin lopputyöseminaari kuuluvat myös oikeusnotaarin tutkintoon. Opintojen suoritusmuotoja ovat esimerkiksi ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Doctor of Laws, postgraduate degree, 240 credits

  Doctoral education at the University of Lapland is implemented in four doctoral programmes. Three of these programmes are thematic, multidisciplinary doctoral programmes: Communities and changing work, Culture-based service design, and Northern cultures and natural resource politics. The thematic programmes are coordinated by the Graduate School at the University of Lapland. In addition to the thematic programmes, the University of Lapland has the general doctoral programme in which doctoral candidates follow discipline-specific doctoral paths. The content of your studies in the general doctoral programme is based on the faculty’s requirements for doctoral studies. Doctoral candidates of the general programme can, however, take courses offered by the thematic programmes. The doctoral candidate chooses in the application the most suitable doctoral programme: the general or one of the thematic programmes. The faculty grants the study right and degrees. More information about thematic doctoral programmes can be found at the ULapland Graduate School’s website. In addition to the university-specific doctoral programmes, the University of Lapland is included in various national networks of doctoral education. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Doctor of Philosophy, postgraduate degree 240 credits (Law)

  Doctoral education at the University of Lapland is implemented in four doctoral programmes. Three of these programmes are thematic, multidisciplinary doctoral programmes: Communities and changing work, Culture-based service design, and Northern cultures and natural resource politics. The thematic programmes are coordinated by the Graduate School at the University of Lapland. In addition to the thematic programmes, the University of Lapland has the general doctoral programme in which doctoral candidates follow discipline-specific doctoral paths. The content of your studies in the general doctoral programme is based on the faculty’s requirements for doctoral studies. Doctoral candidates of the general programme can, however, take courses offered by the thematic programmes. The doctoral candidate chooses in the application the most suitable doctoral programme: the general or one of the thematic programmes. The faculty grants the study right and degrees. More information about thematic doctoral programmes can be found at the ULapland Graduate School’s website. In addition to the university-specific doctoral programmes, the University of Lapland is included in various national networks of doctoral education. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

  Oikeusnotaarin tutkinnossa vahvoina kantavina elementteinä toimivat kansainvälisyys ja painotus oikeudellisten käytäntöjen suuntaan sekä oikeuskulttuurien vuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Oikeusnotaarin tutkinto (180 op) on alempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kolme vuotta. Oikeusnotaarin tutkinto antaa valmiudet OTM tutkinnon suorittamiseen. Oikeustieteen maisterin tutkinto (120 op) on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Maisterintutkinto antaa valmiudet lakimiesammatteihin ja jatko-opintoihin. Keskeisenä periaatteena niin opetuskokonaisuuksien sisällön kuin opetuksen toteutuksessa on oppimislähtöisyys. Tutkintorakenteella turvataan vahva akateeminen perusosaaminen sekä perehtyminen tarkempiin tutkimusintresseihin. Yleisinä lähtökohtina oikeusnotaarin tutkinnon toteuttamisessa toimivat myös oikeudenalojen välinen vuorovaikutus samoin kuin oikeustieteen ja muiden tieteiden välinen vuorovaikutus sekä ajankohtaisuus. Yleistiedollisten ja taidollisten aineiden opetus on integroitu koko tutkinnon läpileikaten. Yleistiedollisten aineiden näkökulmasta tämä tarkoittaa niiden organisoitua, yhteisesti sovittua sisällyttämistä poolien antamaan opetukseen tarjoten opiskelijoille vähiten syvenevää osaamista. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Oikeustiede, oikeustieteen maisteri (2 v), maisterihaku

  Oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut: on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista ja kielitaitoa kykenee teoreettiseen oikeudelliseen ajatteluun ja akateemisen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen hallitsee kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden keskeiset osa-alueet omaa valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja pätevyyden toimia oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativissa tehtävissä ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Master's Degree Programme in Law and Information Society, Master of International and Comparative Law (2 years)

  The Master's Degree Programme in Law and Information Society (LIS) is a two-year Programme that provides the students with the essential insights, capabilities and intellectual tools to analyse the legal problems of the information society. It concentrates on international and European levels of regulation and their interaction with national laws. The Programme offers a unique combination of private and public law (e.g. IP and European constitutional law) and interdisciplinary perspectives (e.g. economic analysis of law and modern legal theory). The LIS programme is based on a mix of advanced research-oriented perspectives and more practically-oriented lectures and exercises, thus providing the students with a balanced combination of theoretical insights and practical capabilities. Developing one's skills in legal analysis, critical thinking, research and writing is important for lawyers in demanding positions and legal scholars alike. For more information, please visit the LIS programme website. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

  Oikeusnotaarin tutkinnon suoritettuaan opiskelija Tieto Tuntee kansallisen, eurooppalaisen ja globaalin oikeuden perusteet ja keskinäiset suhteet Hahmottaa oikeustieteellisen ajattelun teoreettiset lähtökohdat Hallitsee oikeudenalojen yleisiä oppeja, periaatteita ja hahmottaa keskinäisiä vuorovaikutussuhteita Hahmottaa oikeuden yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä ja ymmärtää oikeustieteen ja muiden tieteenalojen välisiä yhteyksiä Taito Osaa hankkia, jäsentää ja tuottaa oikeudellista tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti Tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja osaa ratkaista niitä soveltamalla erilaisia oikeudellisia lähteitä Osaa kirjallista ja suullista oikeudellista argumentaatiota Kykenee rakentamaan oikeudellista tietoa ja kommunikoimaan myös toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä Osaa hyödyntää oppimiaan tietoja ja taitoja työelämässä sekä saa valmiudet jatkuvaan oppimiseen Vuorovaikutus Osaa toimia hyvän ammattietiikan edellyttämällä tavalla Kykenee työskentelemään määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti sekä itsenäisesti että osana asiantuntijayhteisöä Kykenee toimimaan myös kansainvälisessä ympäristössä.   Oikeustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija Osaa toimia asianmukaisesti erilaisissa oikeudellista asiantuntijuutta edellyttävissä yhteyksissä ja on pätevöitynyt oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin On kehittynyt tieteellisessä ja kriittisessä ajattelussaan sekä kykenee hallitsemaan monitahoisia ja vaativia oikeudellisia kokonaisuuksia m ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Doctoral Programme in Law, Doctor of Laws (4 years)

  According to the Government Decree on University Degrees (794/2004), in order to be awarded a doctorate, the student must complete the required postgraduate studies, demonstrate independent and critical thinking in the field of research, and write a doctoral dissertation and defend it in public. The Doctor of Laws degree is meant for individuals who are either interested in pursuing a career in research or planning to pursue specialist careers. The standard time reserved for the completion of the degree is four years of fulltime studying. The doctoral programme provided by the Faculty of Law is called the Doctoral Programme in Law. All the postgraduate students admitted to pursue a Doctor of Laws degree at the Faculty of Law participate in this programme. The Faculty of Law may also be part of national doctoral programmes and collaborate with other doctoral programmes. http://www.utu.fi/en/units/law/research/postgraduate-studies/Pages/home.aspx ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Law

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages