• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11 items
 1. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Vidējās izglītības skolotājs kulturoloģijā un vizuālajā mākslā" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti apgūst zināšanas par kulturoloģiju, filozofijas modernajām tendencēm, Latvijas mākslas vēsturi, laikmetīgās mākslas vēsturi, attīsta prasmes vērtību interpretācijā kulturoloģijā vidusskolā, apgūst grafikas programmas, muzeju pedagoģiju un kulturoloģijas mācību metodiku. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā. Programmas mērķis un uzdevumi Programmas mērķis: nodrošināt uz personīgu labizjūtu un sabiedrības saskaņ ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Uzņēmējdarbības vadība izglītības iestāžu vadītājiem- Prof. mag. studijas

  PRASMES Apgūsi prasmes novērtēt pārmaiņu procesu vadību, izmantojot prognozēšanas metodes. Izmantojot inovāciju vadības sistēmas, Tu apgūsi metodes, kā ilgtermiņā veiksmīgi vadīt vai veidot pašam savu uzņēmumu. Apgūsi studiju kursus izglītības vadībā. KARJERA Iegūtās zināšanas palīdzēs tev kļūt par augstākā līmeņa vadītāju vai sava biznesa vadītāju, kas pārzina jaunākos sasniegumus un tendences ne tikai biznesa vadībā, bet arī Izglītības iestāžu vadībā Iegūtās zināšanas sniegs iespēju darba prasmes izmantot praksē kādā no nozares uzņēmumiem, veicot ar izglītības vadības jomu saistītu projektu realizāciju PRAKSE Vadošajos nozares uzņēmumos izglītības vadības jomā. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Izglītības vadība- Prof. mag. studijas

  Studiju virzieni: - izglītības iestādes vadība - sporta vadība - skolotāju profesionālās attīstības vadība. Profesionālās maģistra studiju programmas Izglītības vadība mērķis ir padziļināt izpratni un papildināt studentu teorētiskās zināšanas par izglītības vadību, izglītības iestāžu vadītājam, sporta vadītājam un pedagogam–vadītājam nepieciešamajām praktiskā darba prasmēm, pilnveidot praktiskā darba iemaņas un attīstīt izglītības pētniecībai un izvērtēšanai nepieciešamās prasmes. Profesionālās maģistra studiju programmas Izglītības vadība uzdevums ir dot iespēju studentiem: •izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas izglītības paradigmas un izglītības vadības teorijas, attīstot spēju saskatīt, izprast un analizēt likumsakarības izglītībā; •iegūt izglītības vadītāja darbā nepieciešamās profesionālās kompetences atbilstoši izglītības darba vadītāja standarta prasībām, •attīstīt prasmi veikt zinātniskiem principiem atbilstošus pētījumus izglītības un izglītības vadības zinātnēs, •attīstīt augstu profesionālās ētikas standartu izpratni, pārzināšanu un to ievērošanu praktiskajā darbā un dzīvē. Darba iespējas Studiju programmas absolventi strādā par izglītības iestāžu vadītājiem un vadītāju vietniekiem, metodiķiem, skolotājiem un pasniedzējiem. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Vadības zinības- Prof. mag. studijas

  *2017./18. gada uzņemšanā programmā tiek veiktas izmaiņas, lai personām ar iepriekš iegūtu akadēmisko augstāko izglītību ir iespējams studēt profesionālā maģistra programmā un iegūt kvalifikāciju „Uzņēmuma un iestādes vadītājs”. Studiju programmas apakšvirzieni • Uzņēmējdarbības vadība • Sabiedrības vadība • Izglītības vadība Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) • Profesionālais maģistrs vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā • Profesionālais maģistrs vadības zinībās sabiedrības vadībā • Profesionālais maģistrs vadības zinībās izglītības vadībā Programmas saturs Modernā menedžmenta teorijas; Makroekonomikas analīze un politika; Ilgtspējīgas attīstības plānošana; Sabiedriskās attiecības un starpkultūru komunikācija; Procesu efektivitātes metodika; Inovāciju vadīšana u. c. Uzņēmējdarbības vadība: Cilvēkresursu stratēģiskā vadīšana; Vadības grāmatvedība; Konfliktu vadība u. c. Sabiedrības vadība: Sabiedrisko attiecību stratēģija; Apkaimes un sabiedrības studijas; Stratēģiskā vides pārvaldība; Kultūrpolitika u. c. Izglītības vadība: Izglītības vadības teorija un prakse; Pārmaiņu vadīšana izglītībā; Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija u. c. Iespējas pēc maģistra grāda ieguves • strādāt valsts vai pašvaldības iestādē • nodarboties ar uzņēmējdarbību dažādos pārvaldības līmeņos • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmās vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité spécialité interaction, perception, apprentissage, connaissance

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/17033 ...

  Provider NameSupélec CentraleSupélec Campus Metz

  Category: Learning Opportunities Location: France, Lorraine (Metz)
 6. Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité spécialité interaction, perception, apprentissage, connaissance

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/17033 ...

  Provider NameUniversité de Lorraine

  Category: Learning Opportunities Location: France, Lorraine (Metz)
 7. Master sciences humaines et sociales mention information et communication spécialité applications informatiques: gestion, education aux medias, e-formation (e-formation)

  Concevoir et développer des supports d’enseignement, d’administration des cours, d’évaluation des apprenants, de mise en relation des individus et des applications pédagogiques adaptées au contexte professionnel Intégrer les missions qui leur sont allouées dans le système d’information de l’entreprise ou de l’institution Former les prescripteurs et le public en contexte et les aider à maîtriser l’information sur tous les types de support en ligne et hors ligne Maîtriser les principaux outils technologiques, pédagogiques et théoriques de l’éducation aux médias, du e-learning et des langues Maîtriser la réalisation de cours interactifs et la technique des plates-formes d’échange ainsi que les outils de collaboration et d’interaction et de simulation sur supports fixes et mobiles Utiliser les connaissances techniques du système d’information du réseau et des outils formels et informels Maîtriser la veille technologique, scientifique et pédagogique dans les parcours et domaines concernés Valoriser leurs connaissances en LSHS (Lettres et Sciences Humaines et Sociales) par le biais de la maîtrise raisonnée et réflexive des outils du numérique Valoriser le patrimoine matériel et immatériel local et national par sa mise en ligne et sa mise en visibilité sur les réseaux numériques (à des fins d’éducation partagée et de diversité culturelle ; à des fins de création d’entreprises locales)   Secteurs d’activités Ces professionnels travaillent dans des ministères, des entreprises privées ou des entités de la société civile ...

  Provider NameCFA Formasup Paris (siège administratif)

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 8. Master sciences humaines et sociales mention information et communication spécialité communication interculturelle et ingénierie de projets

  avoir une vision globale de l'entreprise et s'inscrire dans une politique culturelle auditer des publics et effectuer un diagnostic mobiliser et actualiser des connaissances sur les productions artistiques et culturelles s'adapter à l'évolution des marchés mobiliser les ressources humaines opérationnelles (techniciens, animateurs, administratifs) mobiliser les connaissances juridiques, sociales, fiscales des entreprises artistiques et culturelles choisir des outils de pilotage et sélectionner des indicateurs connaître les circuits de distribution et de diffusion maîtriser les outils et les méthodes de communication, TIC décliner une programmation dans le temps organiser une diffusion et une promotion anticiper les évolutions artistiques Secteurs d'activité : Organismes chargés du développement de projets culturels et interculturels (régional, national, international) Métiers visés : attaché culturel dans un consulat, une alliance française ou une ambassade chargé d'études/chargé de mission en développement de projets culturels à l'international chef de projet (collectivités territoriales) chargé de communication dans les Maisons de la culture responsable de centre culturel et de loisirs développeur de site web interculturel ...

  Provider NameUniversité de la Sorbonne Nouvelle

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 9. Master sciences humaines et sociales mention information et communication spécialité ingénierie des médias pour l'éducation

  Selon le parcours choisi (option à l’intérieur de la spécialité) et le cursus antérieur, le chef de projets formé au master IME contribue à la conception, au développement, à la mise en œuvre, ou à l’étude des usages de dispositifs de formation médiatisés. Les emplois concernent aussi bien le secteur privé que public, en Europe comme à l’international. Les secteurs d’activités sont diversifiés : éditeurs de ressources numériques éducatives ou studios de développement, opérateurs de formation, département de formation de grands groupes. Le plus souvent, il s’agit d’un travail en équipe, équipe que l’ancien étudiant est appelé à encadrer en fonction de son expérience et de la nature de la structure. Secteurs d'activité : Éducation Activités informatiques Recherche-développement en sciences humaines et sociales Métiers visés : Coordinateur d'édition Informaticien d'étude Ergonome-informaticien Concepteur-organisateur en formation Chargé de mission en recherche-développement ...

  Provider NameUniversité de Poitiers

  Category: Learning Opportunities Location: France, Poitou-Charentes (Poitiers)
 10. Master sciences, technologies, santé mention modélisation, ingénierie mathématique, statistique économique spécialité modélisation statistique et stochastique

  Donner des bases solides en modélisation stochastique et statistique pour former aux métiers de la recherche et de l'ingénierie stochastique dans les domaines de l'industrie, des sciences humaines, de la vie et de la santé. Ingénieur en recherche opérationnelle Ingénieur logisticien Ingénieur en gestion quantitative Professeur des écoles, collèges ou lycées  ...

  Provider NameUniversité de Bordeaux

  Category: Learning Opportunities Location: France, Aquitaine (Bordeaux)

Pages