• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 8 items
 1. Master's Programme in Economics, Master of Social Sciences (2 years)

  The module of Economic Theory and Econometric Methods, which you will take in the autumn semester of your first year of study, is the foundation of the programme. It covers the central microeconomic and macroeconomic theory as well as basic econometric methods. After completing this module, you can choose from a wide selection of fields of economics to concentrate on. Optional studies consist of additional courses in economics, or other university-level courses. In addition, an internship or a labour market project is included in the degree requirements. The programme mostly comprises lecture courses. The courses on economic theory and econometric methods consist of lectures and exercise sessions; for the most part they are completed by taking a written examination. Depending on the track, you take 3 to 4 field courses, selected based on your interests so that they form a meaningful whole. Additional field courses in economics can be included in the optional studies. In the field courses, you will be exposed to different teaching methods, such as problem-based learning and other group activities and seminars. Your grades in many field courses will be based on assignments, presentations and term papers in addition to a final examination. Economics is a quantitative social science discipline, so you are expected to have good basic command of mathematics and statistics. Your skills in these areas will be systematically developed in this programme. Especially if you aim for a career as an economist or for doctoral ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Taloustieteen kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Taloustieteen opiskelu on pitkälti kurssimuotoista. Kurssit koostuvat luennoista ja niitä täydentävistä laskuharjoituksista. Taloustieteen kvantitatiivisesta luonteesta johtuen opiskelijalta edellytetään hyviä menetelmällisiä valmiuksia, joita kehitetään matematiikan ja tilastotieteen sivuaineopinnoissa. Opiskelun rungon muodostavat mikro- ja makrotalousteorian sekä ekonometrian kurssit. Mikrotalousteoriassa perehdytään kotitalouksien ja yritysten taloudelliseen käyttäytymiseen sekä markkinoiden toimintaan. Makrotalousteoriassa perehdytään kokonaistaloudellisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja pyritään ymmärtämään talouskasvua, suhdannevaihteluita, työllisyyden määräytymistä sekä korkojen ja valuuttakurssien vaikutuksia talouteen. Ekonometristen menetelmien avulla taloudellisia ilmiöitä voidaan tutkia empiirisesti. Teoreettisia malleja koskevien tilastollisten johtopäätösten tekemisen lisäksi ekonometrisia malleja käytetään talousennusteiden laadintaan. Ekonomistin koulutus Helsingin yliopistossa on sisällöltään matemaattisempi ja kvantitatiivisempi kuin muissa Suomen yliopistoissa. Suomen suurimpana alan yksikkönä tarjoamme monipuoliset mahdollisuudet opiskella taloustieteen erikoisaloja. Suomen suurin yliopisto, Helsingin yliopisto, tarjoaa erittäin monipuoliset mahdollisuudet opiskella sivuaineita. Opintojen suoritusmuotoja ovat: Luentokurssit oheislukemistoineen Harjoitustehtävät Esseetehtävät Oppimispäiväkirjat Seminaarit Osa opinnoista voidaan suorittaa opiskelijavaihdossa ulkomailla. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Johtaminen, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri (3 v + 2 v)

  Hallintotieteen, soveltavan psykologian ja johtamisen hakukohteella on yhteinen valintakoe ja opiskelijavalinta. Ensimmäisen vuoden pääaineopinnot ovat kaikille yhteiset. Hakukohteet muodostavat sisällöllisesti monipuolisen ja ainutlaatuisen kokonaisuuden. Kokonaisuus tarjoaa laaja-alaista näkemystä organisaatioihin ja johtamiseen. Näin se vastaa tämän päivän työelämähaasteeseen: monimuotoisessa työympäristössä toimiminen edellyttää kykyä tarkastella ihmisiä ja organisatorisia ilmiöitä monista näkökulmista. Eri pääainevaihtoehdoissa opiskelijat voivat syventyä pääaineen profiilin mukaisiin teemoihin, esimerkiksi organisaation muutoksen johtamiseen, vastuulliseen liiketoimintaan tai työhyvinvointiin. Oppiainekokonaisuus tarjoaa opiskelijaystävällisen ja vuorovaikutteisen yhteisön, joka on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut työelämään ja tiedemaailmaan. Opiskelijat ovat tärkeä osa yhteisöä, ja opettaja-tutkijat ja opiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Yhteisö tukee opinnoissa edistymistä ja antaa valmiuksia toimia monialaisissa verkostoissa ja niihin liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Se myös luo pohjan tuleville ammatillisille verkostoille. Johtamisen pääaineessa tarkastellaan liiketoimintaa johtamisen ja markkinoinnin näkökulmista. Opinnoissa perehdytään erityisesti strategiaan sekä johtamis- ja markkinointikäytäntöihin. Opintoja läpileikkaa ajatus liiketoiminnan vastuullisuudesta. Opintopolun aikana tehdään näkyväksi, miten vastuullisuus kietoutuu liiketoiminnan arkeen globalisoituneessa t ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Johtaminen, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v), maisterihaku

  Johtamisen pääaineessa tarkastellaan liiketoimintaa johtamisen ja markkinoinnin näkökulmista. Opinnoissa perehdytään erityisesti strategiaan sekä johtamis- ja markkinointikäytäntöihin. Opintoja läpileikkaa ajatus liiketoiminnan vastuullisuudesta. Opintopolun aikana tehdään näkyväksi, miten vastuullisuus kietoutuu liiketoiminnan arkeen globalisoituneessa taloudessa. Tämä tarkoittaa eri sidosryhmien, kuten työntekijöiden, asiakkaiden, kilpailijoiden ja kansalaisjärjestöjen, huomioimista liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Se tarkoittaa myös vallitsevien organisaatioiden ja markkinakäytäntöjen tunnistamista sekä kykyä pohtia niiden taloudellisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja ekologisia seuraamuksia. Koulutuksessa korostetaan oman toiminnan analysoinnin merkitystä osana vastuullista liiketoimintaa. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Taloustiede, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatin tutkinto koostuu pääaineen perus- ja aineopinnoista, matematiikan ja tilastotieteen sivuaineopinnoista, vapaasti valittavasta sivuaineesta sekä kieli- ja viestintäopinnoista. Maisterin tutkinto muodostuu pääaineen yhteisistä syventävistä opinnoista ja opiskelijan erikoistumissuunnan mukaisista pää- ja sivuaineopinnoista. Erikoistumissuuntia ovat talouspolitiikka, kvantitatiivinen taloustiede ja rahoitus. Maisterin tutkinnon voi suorittaa myös ilman erikoistumissuuntaa. Talouspolitiikan erikoistumissuunta sisältää valtio-opin tai sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön sivuaineopintoja. Kvantitatiivisen taloustieteen erikoistumissunnan sivuaineopinnot painottuvat matematiikkaan ja kvantitatiivisiin menetelmiin. Rahoituksen erikoistumissuunnan sivuaine on laskentatoimi. Lisätietoa opinnoista ja erikoistumissuunnista löytyy taloustieteen nettisivuilta ja opinto-oppaasta.   ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Taloustiede, valtiotieteiden maisteri (2 v)

  Maisterin tutkinto muodostuu pääaineen yhteisistä syventävistä opinnoista ja opiskelijan erikoistumissuunnan mukaisista pää- ja sivuaineopinnoista. Erikoistumissuuntia ovat talouspolitiikka, kvantitatiivinen taloustiede ja rahoitus. Maisterin tutkinnon voi suorittaa myös ilman erikoistumissuuntaa. Talouspolitiikan erikoistumissuunta sisältää valtio-opin tai sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön sivuaineopintoja. Kvantitatiivisen taloustieteen erikoistumissunnan sivuaineopinnot painottuvat matematiikkaan ja kvantitatiivisiin menetelmiin. Rahoituksen erikoistumissuunnan sivuaine on laskentatoimi.     ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral Programme of Turku School of Economics, Doctor of Social Sciences (4 years)

  Doctoral training at Turku School of Economics offers you access to high-quality and interdisciplinary doctoral training in business, economics and future studies. As part of an internationally acknowledged university TSE provides a multicultural and multidisciplinary environment for your studies. Course work and doctoral research are conducted within highly collaborative professional networks of both domestic and international scholars. Doctoral training will introduce you to the world of academia: a way of thinking and academic practices. As a Doctoral Student you will become a part of an active and international research community. The studies will involve you with theories and philosophical thinking constant search for latest knowledge hands on work with data collection and analysis research seminars international conferences publishing in scientific journals and series Read more information on doctoral training at Turku School of Economics from: www.utu.fi/tsedoctoraltraining. ...

  Provider NameUniversity of Turku, School of Economics and Business Administration

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Economics, Master of Social Sciences (2 years)

  Dina studier på magisternivån består främst av fördjupade studier i huvudämnet. I magisteravhandlingen lär du dig att självständigt hantera större helheter, fokusera på och bära ansvar för ditt eget arbete samt planera och slutföra projekt. Förutom huvudämnesstudierna avlägger du i magisterexamen valfria studier. Som valfria studier kan du välja att ytterligare studier i ditt huvudämne, läsa biämnesstudier, tillgodoräkna prestationer avlagda utomlands eller välja strökurser från olika ämnen. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Social Sciences, Business and Economics

  Category: Learning Opportunities Location: Finland