• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Logopedian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

No translation available for Spanish. Showing the original language.

Logopedian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Logopedian kandiohjelma sisältää logopedian perus-, ja aineopinnot, sekä pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Lisäksi pakollisina sivuaineopintoina logopedian opiskelijat suorittavat psykologian, lääketieteen ja kielitieteen opintoja.

Paljon lähiopetusta sisältävien opintojen aikana opiskelijat perehtyvät puheen, kielen ja kommunikaation tieteelliseen tutkimukseen sekä niiden häiriöiden diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Opinnot sisältävät sekä teoreettisia opintojaksoja että käytännön harjoitteluja. Harjoittelujaksoja on logopedian kandiohjelmassa kolme, ja niitä on kandiopintojen toisesta vuodesta alkaen. Harjoitteluissa opiskelijat soveltavat teoreettista osaamista käytännön työtilanteissa.

Helsingin yliopiston logopedian opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat:

  • vuorovaikutus
  • kuntoutus
  • puheen, kielen ja kommunikaation sekä niiden häiriöiden tutkimus

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

5 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Provider Contact Info: 

University of Helsinki, Faculty of Medicine
hakijapalvelut@helsinki.fi
studera@helsinki.fi
admissions@helsinki.fi
02941 24140
PL 63, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
PB 63, 00014, HELSINGIN YLIOPISTO
+358 2941 24140
P.O. Box 63
FI-00014 University of Helsinki
Finland

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Qualification awarded description:

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot logopedian eri osa-alueista ja tutkimusmenetelmistä. Hän osaa hankkia tietoa, arvioida sen luotettavuutta ja viestiä sitä äidinkielellään, toisella kotimaisella kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä. Hänellä on opiskeluun ja työelämään tarvittavat tietotekniikan taidot. Hän osaa lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä, ja hän on aloittanut perehtymisen puheterapeutin kliinisiin taitoihin. Lisäksi hän on tutustunut myös muiden tieteenalojen perusteisiin. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja ylemmän korkeakoulututkinnon filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseksi. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto ei anna pätevyyttä puheterapeutin ammatissa toimimiseen.