• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 913 items
 1. Warehouse Operations, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee yrityksen päätuotteet ja saapuvien lähetysten käsittelymerkinnät- osaa etsiä turvallisuusohjeet ja toimia oikein havaitessaan vahingon tai puutteen- osaa käyttää tarvittavia laitteita ja koneita sekä tuntee yrityksen ympäristö-, turvallisuus- ja ergonomiaohjeet- osaa käyttää varastokirjanpitojärjestelmää- tuntee yleisimmän säilytyskaluston sekä yrityksen varastoalueet ja varasto-osoitejärjestelmän- osaa inventoida varaston- osaa kuljettaa trukkia oikein, huoltaa trukin ja siirtää sillä taakkoja- tuntee pakkaus- ja kuljetusvaihtoehdot sekä kuorman tekotavat- tuntee lähettäjän ja rahdittajan tehtävät ja vastuut sekä osaa käyttää tietojärjestelmää ja tehdä lähetysdokumentit- osaa toimia tehokkaasti ja taloudellisesti sekä tietää asiakaspalvelun tärkeyden- tietää varastoinnin periaatteet, varastotuotteiden määrät ja arvon sekä kiertonopeuden- tietää ABC-analyysin käytännön sovelluksia- hallitsee työprosessin kokonaiskuvan- osaa perustella yrityksen varaston ratkaisut ja tuotteiden sijoittelun- tietää tilaus-toimitusketjun keskeiset vaiheet sekä kustannusten syntytavat ja niiden hallinnan- tietää yrityksen hankinta- ja toimituspolitiikan sekä tärkeimmät toimittajat ja asiakkaat- tuntee jakelutievaihtoehdot kotimaassa ja ulkomailla- tietää yleisimpien toimituslausekkeiden merkitykset- osaa valitsemiensa osien tiedot ja taidot, muun muassa perehdyttää työhön ja toimia ristiriitatilanteissa, tuntee vaarallisten aineiden käsittely- ja varastointiohjeet, osaa laskea tarvittavan lastitilan ja ...

  Provider NameRastor Oy, Helsingin yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Warehouse Operations, SQ

  Tutkinnon suorittanut:- hallitsee sekä varastoprosessin työvaiheet että sen organisoinnin- osaa vastaanottaa, keräillä, pakata ja lähettää tavaraa oikein- käsittää laaja-alaisesti logistiikan kustannusrakenteet ja varastotyön laatuun vaikuttavat tekijät- osaa kehittää työtään ja työympäristöään- osaa asiakaspalvelun ja ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen- pystyy esimiestyöskentelyyn ja osaa perehdyttää työntekijät organisaatioon ja muuttuneisiin tehtäviin- hallitsee alan työehtosopimuksen sekä työelämää säätelevät lait ja asetukset- ottaa huomioon työturvallisuus- ja ympäristösäädökset- osaa budjetoida oman työpaikkansa henkilökustannukset ja seurata niiden toteutumista- hallitsee käyttöomaisuusinvestointilaskennan keskeiset periaatteet- hallitsee neuvottelu- ja kokoustekniikan- selviytyy oman äidinkielensä lisäksi organisaation toiminnan kannalta keskeisellä kielellä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa- ymmärtää kysyntä-toimitusketjun keskeiset vaiheet ja kokonaisvaltaisen suunnittelun merkityksen- osaa toteuttaa yrityksen hankinta- ja toimituspolitiikkaa ja kertoa, miten toimittaja-, alihankkija- ja asiakasyhteistyön laatua ylläpidetään ja arvioidaan- ymmärtää hankinnan, tuotannon ja varastoinnin yhteistoiminnan merkityksen hankinta-toimitusketjun ohjauksessa- tuntee kotimaiset ja kansainväliset toimituslausekkeet ja kantaa vastuuta lähettäjän ja vastaanottajan asemassa niihin liittyvien oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien noudattamisesta- tuntee kansainvälisten kuljetusten toimintaperiaatteet eri kul ...

  Provider NameRastor Oy, Helsingin yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala

  Tutkinnon muodostuminen Yrittäjän ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen sekä yritystoiminnan kehittämisen -osaamisala. Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen -osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat yritystoiminnan suunnittelu ja yritystoiminnan käynnistäminen tai franchisingyrittäminen. Yritystoiminnan kehittämisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen. Lisäksi valinnaisista tutkinnon osista valitsevat yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisalan suorittajat yhden tutkinnon osan ja yritystoiminnan kehittämisen osaamisalan suorittajat kaksi tutkinnon osaa. Valinnaiset osat ovat tuotteistaminen, taloushallinto, myynti ja markkinointi, henkilöstöhallinto, sähköinen liiketoiminta, ulkomaankauppa, tuotannon hallinta, franchisingyrittäminen sekä tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon suorittanut- tunnistaa toiminnan riskit ja mahdollisuudet- osaa hoitaa yrityksen perustamistoimet- osaa myydä ja markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan- osaa arvioida omat edellytyksensä toimia yrittäjänä ja kehittää niitä- osaa analysoida liiketoimintaansa ja päivittää liiketoimintasuunnitelmaansa- osaa hyödyntää verkostoja - joka on valinnut tuotteistaminen-tutkinnon osan, osaa suunnitella tuotteen tai tuotteistaa palvelun ja kehittää sitä tarvittaessa- joka on valinnut taloushallinto-tutkinnon osan, osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida yrityksensä taloushallintoa - joka on ...

  Provider NameRastor Oy, Helsingin yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Business Advisor, SQ

  Tutkinnon suorittaja voi työskennellä yritysneuvonnan asiantuntijana tai esimiehenä. Hänellä on hyvä yritys- ja liiketoiminnan yleinen osaaminen. Hänellä on kokonaisnäkemys yritysneuvonnasta ja yritysneuvonnan asiakkuuksien hoitamisesta. Hän osaa tukea neuvottavien henkilöiden yritystoimintaa ja sen kehittymistä, alueensa elinkeinoelämä sekä kehittää omaa työtään. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittanut osaa kehittää verkostotoimintaa, yritysneuvontapalveluja tai yritysneuvontaorganisaatiota. ...

  Provider NameRastor Oy, Helsingin yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Business Management, SQ

  Tutkinnon suorittanut- kykenee arvioimaan kriittisesti yrityksensä nykytilaa, sen kilpailukykyä, kannattavuutta ja vakavaraisuutta- osaa laatia yritykselle pitkän aikavälin tavoitteet ja toiminnan päämäärät- pystyy hyödyntämään järjestelmällisessä arviointi- ja kehittämistyössä tarvittavia työkaluja ja menetelmiä- osaa valita kehittämisen painopistealueet ja laatia yritykselleen kehittämissuunnitelman- osaa johtaa yrityksensä toimintaa ja taloutta sekä organisoida toimintaa- osaa kytkeä yrityksen strategisen suunnittelun toiminnan suunnitteluun, budjetointiin ja toteutukseen- osaa arvioida asiakkuuksia, markkinoita ja kilpailutilannetta- osaa valmistella ja johtaa kehittämisprojekteja- hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot ja henkilöjohtamisvalmiudet ja pystyy organisoimaan yrityksen toiminnan kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi- osaa ennakoida toiminta- ja kilpailuympäristön muutosten vaikutuksia sekä kehittää vaihtoehtoisia toimintamalleja yrityksen kasvu- ja supistumistilanteisiin- pystyy työssään hyödyntämään tietoverkkoja ja uutta teknologiaa sekä verkottumista- kykenee soveltamaan tietojaan ja taitojaan vaihtelevissa tilanteissa- osaa arvioida osaamistarpeitaan ja laatia itselleen kehittymissuunnitelman- osaa tuotantoa johtaessaan arvioida tuotannon tilanteen, asettaa strategiset tavoitteet, laatia kehittämissuunnitelman ja johtaa sen toteuttamista- osaa kansainvälistymistä johtaessaan selvittää yrityksen kansainvälistymisen mahdollisuudet, hakea tietoa ja asettaa tavoitteet ja johtaa niiden toteuttamist ...

  Provider NameRastor Oy, Helsingin yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta   ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Nummentie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta   ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Nummentie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Technology, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa johtaa vastuualueensa toimintaa itsenäisesti- osaa toimia taloudellisesti ja tehokkaasti- osaa hoitaa asiakkuuksia: hän ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset- osaa suunnitella ja toteuttaa vastuualueensa prosesseja lyhyellä aikavälillä- osaa johtaa päivittäistä toimintaa ja vastuualueensa henkilöstöä- hallitsee valitsemansa osan työalueen- osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää johtamisalueensa toimintaa- kykenee pidemmän aikavälin toimintaan ja johtamiseen Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tekniikan alan yrityksissä työnjohtajina ja asiantuntijoina. ...

  Provider NameRastor Oy, Helsingin yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala

  Tutkinnon muodostuminen Yrittäjän ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen sekä yritystoiminnan kehittämisen -osaamisala. Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen -osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat yritystoiminnan suunnittelu ja yritystoiminnan käynnistäminen tai franchisingyrittäminen. Yritystoiminnan kehittämisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa on yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen. Lisäksi valinnaisista tutkinnon osista valitsevat yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisalan suorittajat yhden tutkinnon osan ja yritystoiminnan kehittämisen osaamisalan suorittajat kaksi tutkinnon osaa. Valinnaiset osat ovat tuotteistaminen, taloushallinto, myynti ja markkinointi, henkilöstöhallinto, sähköinen liiketoiminta, ulkomaankauppa, tuotannon hallinta, franchisingyrittäminen sekä tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon suorittanut- tunnistaa toiminnan riskit ja mahdollisuudet- osaa hoitaa yrityksen perustamistoimet- osaa myydä ja markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan- osaa arvioida omat edellytyksensä toimia yrittäjänä ja kehittää niitä- osaa analysoida liiketoimintaansa ja päivittää liiketoimintasuunnitelmaansa- osaa hyödyntää verkostoja - joka on valinnut tuotteistaminen-tutkinnon osan, osaa suunnitella tuotteen tai tuotteistaa palvelun ja kehittää sitä tarvittaessa- joka on valinnut taloushallinto-tutkinnon osan, osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida yrityksensä taloushallintoa - joka on ...

  Provider NameRastor Oy, Helsingin yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Nummentie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages