• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 250 items
 1. Bibliotēkzinātne un informācija- Bibliotēku informācijas speciālists (bibliotekāriem ar vidējo profesionālo izglītību)- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Bibliotēkzinātne un informācija" apakšprogramma ar specializāciju "Bibliotēku informācijas speciālists". Specializācijas mērķis Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi, kas ļauj attīstīt savas personības kvalitātes atbilstoši studiju programmā paredzētajām kompetencēm. Absolventi var strādāt valsts un pašvaldības bibliotēkās, ar informācijas darbu saistītās privātās institūcijās un nevalstiskās organizācijās; turpināt studijas LU Sociālo zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmā „Informācijas pārvaldība”. PROGRAMMAS APGUVE AR 5 UN VAIRĀK GADU DARBA STĀŽU Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 5 gadi iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1,5 gada laikā. PROGRAMMAS APGUVE AR 10 UN VAIRĀK GADU DARBA STĀŽU Piedāvājums bibliotēku speciālistiem Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikuma vai Kultūras skolas absolventiem ar darba stāžu bibliotēkā ne mazāku kā 10 gadi iegūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 4. Kvalifikāciju 1 gada laikā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Mehatronika- 1. līm. prof. studijas

  Mehānismus un mehāniskās sistēmas ar elektronikas un datortehnikas pielietojumu apzīmē ar jēdzienu mehatroniskās sistēmas, un mācību par šīm sistēmām sauc par mehatroniku. Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus - mehatroniķus profesionālai darbībai tautsaimniecības nozarēs, kurās tiek veikta mehānismu vadība ar elektronikas un datortehnikas palīdzību. Studenti pēc studijām spēj uzņemties un veikt šādus profesijas standartā noteiktos pienākumus: Projektēt, uzstādīt, ieviest un ekspluatēt mehatroniskās sistēmas; Noteikt, iestatīt un regulēt mehatronisko iekārtu parametrus; Nodrošināt efektīvu iekārtu ekspluatāciju. Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas tiek apgūtas studiju programmā Zināšanas ekonomikas pamatos, loģistikā, teorētiskajā mehānikā, programmēšanā, mašīnu mehānismu teorijā, materiālzinībās, elektrotehnikā, elektronikā, elektroapgādē un metālapstrādē u.c. Prasmes atrast un novērst bojājumus un apkalpot mehatroniskās sistēmas, lietot diagnosticēšanas iekārtas un mērinstrumentus, pārzināt un programmēt programmējamos loģiskos kontrolierus (PLK) u.c. Iemaņas – spēja atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to konkrētu mehatronikas problēmu risināšanā, formulēt, aprakstīt, analizēt praktiskas problēmas. Karjeras iespējas Studiju programmas absolventi varēs veiksmīgi strādāt kā mehatronisko sistēmu speciālisti un elektriķi metālapstrādes, mašīnu un aparātu būves, kokapstrādes, enerğētikas, pārtikas rūpniecības u.c. uzņēmumos. Latvijā kopumā šobrīd pietrūkst speciāli ...

  Provider NameVidzemes Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Grāmatvedība un finanses- 1. līm. prof. studijas

  Programma sagatavo augsti kvalificētus grāmatvežus ar padziļinātām zināšanām finanšu analīzē. Šī izglītība sniedz priekšrocības iegūt stabilu darbu valsts pārvaldes iestādēs un uzņēmumos gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī iespēju attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu jomā. Zinošs grāmatvedis ir nepieciešams katrā uzņēmumā. Studiju programmas mērķis Sagatavot grāmatveža profesijas ceturtā līmeņa kvalifikācijas standartam atbilstošus speciālistus, kuri pārzina uzņēmumu finanses un spēj kvalitatīvi, ievērojot profesionālo ētiku, veikt grāmatveža pienākumus gan Latvijas, gan starptautiskajos uzņēmumos, kā arī attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas jomā. Sagaidāmie studiju rezultāti • Izpratne par ekonomiskajām likumsakarībām un uzņēmumu darbības principiem; • Spēja nodrošināt saimniecisko darījumu pilnu uzskaiti atbilstoši Latvijas republikas tiesiskajiem aktiem; • Spēja sastādīt statistikas, grāmatvedības un nodokļu pārskatus atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām; • Spēja veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksu aprēķinus, budžeta sastādīšanu, veikt uzņēmuma finanšu rādītāju analīzi un finanšu plānošanu; • Prasme savu profesionālo uzdevumu veikšanai izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas; • Spēja savas kompetences ietvaros novērtēt situāciju, pieņemt lēmumus par līdzekļu racionālu izmantošanu; • Spēja komunicēt ar klientiem, kolēģiem un vadību vietējā un starptautiskā vidē; • Spēja atrast un atlasīt informāciju, izmantot to skaidri definētu problēmu risināš ...

  Provider NameBanku augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Radošais mārketings un pārdošanas vadība- 1. līm. prof. studijas

  Programmas mērķis: Sagatavot studējošos profesionālai darbībai mārketinga un tirdzniecības specialitātē, veicināt zināšanu, prasmju un pētniecības iemaņu pilnveidošanu un attīstīt brīvu, atbildīgu un radošu personību. Kur var strādāt? Programmas absolvents var strādāt tirdzniecības uzņēmumos, pakalpojumu nozarē, mārketinga un sabiedrisko attiecību aģentūrās, komunikāciju un reklāmas aģentūrās un citos radošo industriju uzņēmumos. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: • Kvalitatīvu tirdzniecības un mārketinga projektu plānošanas un īstenošanas nosacījumus; • Reklāmas plānošanas un organizēšanas principus; • Cenas veidošanas pamatnosacījumus. Prot: • Pārdot ideju, produktu, redzējumu; • Veikt tirgus izpēti; • Plānot mārketinga aktivitātes uzņēmumā; • Nodrošināt tirdzniecības darbību. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija- 1. līm. prof. studijas

  Programmas specializācijas: - Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķis; - Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķis. Programmu beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām. Programma “Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija” sniedz visas nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Studiju procesā studenti iegūst atbilstošas: Zināšanas: - gaisa kuģu ekspluatācijas organizācija un atbilstošā normatīvā dokumentācija; - aerodinamika, gaisa kuģu un to sistēmu uzbūve, aviācijas dzinēji un sistēmas, kas nodrošina to darbību; - aviācijas materiālzinātnes, aviācijas tehnikas profilakses un diagnostikas pamati; - modernās ciparu tehnoloģijas un elektronika; - vispārizglītojošās disciplīnas (matemātika, fizika, aviācijas likumdošana, cilvēciskais faktors un apkārtējās vides aizsardzība, cilvēkresursu vadība uc.) Prasmes: - gaisa kuģu tehniskā apkalpošana; - mēriekārtu pielietojums, veicot tehniskā stāvokļa kontroli; - patstāvīgs darbs ar tehnisko dokumentāciju; - profesionālās angļu valodas izmantošana; Kompetences: - pārbaudes tehniskās procedūras saskaņā ar tehniskās apkalpošanas noteikumiem; - gaisa kuģu tehniskās apkalpošanas darbu izpilde; - moderno datortehnoloģiju izmantošana; - iegūto zināšanu attīstīšana un radoša izmantošana; - studiju turpināšana bakalaura programmā; - spēja komunicēties profesionālos kolektīvos, tostarp starptautiskos. Pēc studiju beigšanas absolventi saņem valsts diplomu par 1.līmeņa augstāko profesionālo iz ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Izklaides un atpūtas industrijas vadība- 1. līm. prof. studijas

  Programmas mērķis: Nodrošināt studējošos ar teorētisko zināšanu, pētniecības iemaņu, prasmju apguvi kultūras menedžmenta jomā, sagatavot studējošos profesionālai darbībai kultūras menedžera specialitātē. Kur varēs strādāt? Programmas absolvents var strādāt dažādās kultūras iestādēs, pasākumu rīkošanas aģentūrās, koncertaģentūrās, producentu grupās, teātros, izstāžu zālēs, kā arī citās ar kultūru un izklaides industriju saistītās oganizācijās. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: • Kultūrpolitikas pamatprincipus Latvijā • Nozares terminoloģiju angļu valodā • Mārketinga, reklāmas un komunikācijas pamatprincipus Prot: • Sagatavot pasākuma plānu, budžetu un novadīt pasākumu • Izstrādāt projektu kultūras un izklaides jomā • Sagatavot projekta pieteikumu projekta īstenošanai kultūras jomā. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Pirmsskolas izglītības skolotājs- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 14.01.2019. līdz 21.01.2019. Studiju programma nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu, radot iespēju profesionāli apgūt pirmsskolas izglītības skolotājam nepieciešamās kompetences darbam pirmsskolas izglītības iestādēs, bērnu interešu izglītības centros u.c. Studiju programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes un formas – lekcijas un lekcijas tiešsaistē, semināri, patstāvīgie darbi, grupu darbs, individuālais darbs, projektu izstrāde, to prezentācijas, kas sekmē studentu izziņas un radošo aktivitāti, kā arī veido pedagoga darbam nepieciešamās kompetences: - spēj atlasīt, izmantot savā pedagoģiskajā darbā atbilstošu mācību saturu un metodiskos paņēmienus, atbilstoši pirmsskolas vadlīnijām un bērna attīstības likumsakarībām; - spēj plānot, vadīt pedagoģisko procesu, īstenojot integrētu pieeju mācību satura apguvē; - spēj nodrošināt drošu un atbalstošu mācību vidi;spēj izvēlēties atbilstošas pētīšanas metodes pedagoģijā; - spēj veidot emocionālu, izzinošu saskarsmi ar katru bērnu, bērnu apakšgrupu, visu grupu interešu centros, rotaļnodarbībā; - spēj objektīvi novērtēt, savu pedagoģisko darbu.Studiju programma tiek realizēta, ievērojot nepārtrauktas pilnveides principu: definējot paredzamo izglītības rezultātu, apmierinot dažādu izglītības formu un veidu vajadzības, nodrošinot atbilstošus mācību līdzekļus un citus izziņas avotus. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem pedagoģiskās prakses, kurās tiek akcentēta top ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Nekustamā īpašuma pārvaldība- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas mērķis ir sniegt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību nekustamā īpašuma pārvaldībā, profesiju standarta „Namu pārvaldnieks” (PS0286) un LR MK noteikumiem Nr. 141 (20.03.2001 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”) par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt namu pārvaldnieka (PS 0286) profesionālo darbību: nodrošina dzīvojamo vai neapdzīvojamo namu pārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, kas ļautu absolventiem iesaistīties visas tautsaimniecības, konkrētas iestādes vai uzņēmuma saimnieciskās darbības jautājumu risināšanā; - veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu; - attīstot ekonomisko domāšanu, rosināt patstāvīgi papildināt savas zināšanas; - veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu personisko pilnveidi, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā; - attīstīt darba tirgus prasībām atbilstošas kompetences; - radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, paaugstināt kvalifikāciju, nepieciešamības gadījumā arī pārkvali ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Pirmsskolas izglītības skolotājs- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programma nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu, radot iespēju profesionāli apgūt pirmsskolas izglītības skolotājam nepieciešamās kompetences darbam pirmsskolas izglītības iestādēs, bērnu interešu izglītības centros u.c. Studiju programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes un formas – lekcijas un lekcijas tiešsaistē, semināri, patstāvīgie darbi, grupu darbs, individuālais darbs, projektu izstrāde, to prezentācijas, kas sekmē studentu izziņas un radošo aktivitāti, kā arī veido pedagoga darbam nepieciešamās kompetences: - spēj atlasīt, izmantot savā pedagoģiskajā darbā atbilstošu mācību saturu un metodiskos paņēmienus, atbilstoši pirmsskolas vadlīnijām un bērna attīstības likumsakarībām; - spēj plānot, vadīt pedagoģisko procesu, īstenojot integrētu pieeju mācību satura apguvē; - spēj nodrošināt drošu un atbalstošu mācību vidi;spēj izvēlēties atbilstošas pētīšanas metodes pedagoģijā; - spēj veidot emocionālu, izzinošu saskarsmi ar katru bērnu, bērnu apakšgrupu, visu grupu interešu centros, rotaļnodarbībā; - spēj objektīvi novērtēt, savu pedagoģisko darbu.Studiju programma tiek realizēta, ievērojot nepārtrauktas pilnveides principu: definējot paredzamo izglītības rezultātu, apmierinot dažādu izglītības formu un veidu vajadzības, nodrošinot atbilstošus mācību līdzekļus un citus izziņas avotus. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem pedagoģiskās prakses, kurās tiek akcentēta topošā pirmsskolas izglītības skolotāja analītisko prasmju, personības īpašību un pedagoģ ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Kuldīgas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Izklaides industrijas vadība un producēšana- Kultūras menedžments- 1. līm. prof. studijas

  Izklaides industrijas vadība un producēšana - specializācija "Kultūras menedžments". Jau studiju laikā studentiem, sadarbojoties ar radošo nozaru profesionāļiem, ir iespēja atrast sev piemērotāko izklaides industrijas jomu un veidot projektu, ko ir iespējams realizēt dzīvē. Radošas tikšanās ar slaveniem dažādu nozaru profesionāļiem, kā arī piedalīšanās radošajās darbnīcās u.c. - tā ir iespēja studentiem mācīties no viņu panākumiem, kā arī attīstīt savus talantus. Kur varēs strādāt? Darbs izklaides industrijā ir ļoti radošs: koncertu, festivālu, izstāžu un dažādu izklaides un lietišķu pasākumu organizēšana, mūzikas klubu, kino un televīzijas projektu producēšana, TV raidījumu veidošana - tie ir tikai daži piemēri, kur koledžas absolvents varēs realizēt savus talantus. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages