• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 130 items
 1. agrárgazdasági szakmérnök

  Az agrárgazdasági szakmérnök képzés általános célja:Az agrárgazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létrehozását az teszi indokolttá, hogy a munkaerőpiacon megjelent az igény olyan diplomás szakemberekre, akik az agrár képzési területen szerzett alapdiplomájuk mellett rendelkeznek magasabb szintű agrárgazdasági ismeretekkel.A képzés célja: a gyakorlatban, főként az élelmiszeripari alapanyag-termelés, -feldolgozás és –értékesítés területén dolgozó szakemberek korszerű alkalmazott közgazdasági ismereteket sajátítsanak el, és így felkészüljenek az üzleti lehetőségek és erőforrások feltárására és kiaknázására. A képzés célkitűzései:   1. magasan kvalifikált, önmagát továbbképezni alkalmas személyiség kialakítása, aki tudását képes átadni másoknak;   2. hogy a végzett hallgatók alkalmasak legyenek szervezési feladatok kreatív megoldására; továbbá   3. szakmai megjelenésük a kor és a társadalmi elvárásoknak megfelelően alakítható legyen. A képzés során elsajátítandó tudáselemek:A képzés két fő ismeretcsoport köré koncentrálódik. Ezek a következők:   * gazdaságelemzési módszertani ismereteik;   * agrárgazdasági és menedzsment ismeretek. A gazdaságelemzési módszertani ismeretek keretében a hallgatók módszertani, elméleti gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretekre tesznek szert. Az agrárgazdasági és menedzsment ismeretek oktatása során az üzleti tudást megalapozó ismeretek oktatására kerül sor. A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:Az Európai Unió elvárásai szerint is fo ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. kertészeti szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan kertész szakmérnökök képzése, akik képesek egy, több vagy az összes kertészeti diszciplínához (gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés, szőlőtermesztés, dísznövénytermesztés) kötött technológiák alkalmazására. Alkalmasak kertészeti vállalkozások megtervezésére, létrehozására és azok színvonalas üzemeltetésére.  A termékek magas szintű post-harvest műveletei, a forgalmazás ismeretei mellett rálátással bírnak az ágazat(ok) szakmai és szakmapolitikai tendenciáira, illetve azok meghatározására.      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakmérnökök képesek - az adott faj/fajta optimális termőhelyének kiválasztására; - a korszerű biológiai alapok (alany, fajta) meghatározására és kiválasztására; - az adott ökológiai körülményekhez igazított művelési rendszerek (térállás, koronaforma, művelésmódok) meghatározására és alkalmazására; - a kertészeti kultúrák fenntartására; - az adott faj igényeit figyelembe vevő technológiai sajátosságok alkalmazására; - koraiságot, jó minőségű árualapot biztosító technológiák gyakorlati szintű alkalmazására a zöldségtermesztésben; - választékbővítő fajok (zöldség- és fűszernövény) korszerű termesztéstechnológiájának ismeretére; - intenzív és félintenzív gombatermesztési technológiák alkalmazására; - a kertészeti kultúrák post-harvest műveleteinek megtervezésére és kivitelezésére; - a kertészeti kultúrák sajátosságainak megfelelő tárolási módok alapjainak ismerete szerint annak optimális kivitelezésére; - a piaci tendenc ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. precíziós mezőgazdasági szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - térinformatikai adatok gyűjtése, feldolgozása, kezelése; közreműködés a döntéshozatalban; - mezőgazdasági fedélzeti számítógépek használata; - hozam- és talajtápanyag-tartalom térképek készítése; - műtrágya- és növényvédőszer kijuttatási terv készítése; - talajmintavétel; - hely specifikus tápanyag és növény védőszer kijuttatása; - munkaszervezési, vezetési feladatok ellátása; - a kapcsolódó jogszabályváltozások figyelése; - a rendelkezésre álló humánerőforrással történő gazdálkodás; - a természet- és környezetvédelmi előírások betartása; - a szakterületen jelentkező tervezési és kontrolling feladatok elvégzése.    Személyes adottságok, készségek: - precizitás; - megbízhatóság; - szervezőkészség; - pontosság; - önállóság; - felelősségtudat; - döntésképesség; - fejlődőképesség, önfejlesztés; - kockázatvállalás.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: - precíziós mezőgazdasági technológiák alkalmazása; - a gazdálkodás precíziós mezőgazdasági technológiákkal való tervezése; - a termelés tervezése és kontrolling tevékenység elvégzése; - GPS technológiák alkalmazása; - térinformatikai adatok gyűjtése és elemzése; - terepi adatgyűjtés és az adatok elemzése; - a mérnöki munkához szükséges hardverek és szoftverek ismerete és kezelése; - egyéb programok alkalmazási szintű ismerete; - számítógépes rendszerek és hálózatok tervezése és üzemeltetése.   ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. precíziós mezőgazdasági szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - Térinformatikai adatgyűjtés, feldolgozás, kezelés; - Közreműködés a döntéshozatalban; - Mezőgazdasági fedélzeti számítógépek használata; - Hozam és talajtápanyag-tartalom térképek készítése; - Műtrágya- és növényvédőszer kijuttatási terv készítése; - Talajmintavétel; - Tápanyag és növényvédőszer helyspecifikus kijuttatása; - Munkaszervezési, vezetési feladatok ellátása; - Jogszabályváltozások figyelése; - A rendelkezésre álló humánerőforrással történő gazdálkodás képessége; - A természet- és környezetvédelmi előírások betartása; - A szakterületen jelentkező tervezési és kontrolling feladatok elvégzése; - A mérnökök munkájához szükséges hardverek és szoftverek kezelésének ismerete; - Egyéb programok alkalmazás szintű ismerete; - Számítógépes rendszerek és hálózatok tervezése, üzemeltetése.   Személyes adottságok, és készségek: - Precizitás - Megbízhatóság - Szervezőkészség - Pontosság - Önállóság - Felelősségtudat - Döntésképesség - Fejlődőképesség, önfejlesztés - Kockázatvállalás   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: - Precíziós mezőgazdasági technológiák alkalmazása; - Precíziós mezőgazdasági technológiákkal való tervezése a gazdálkodásnak; - A termelés tervezése és kontrolling tevékenység elvégzése; - GPS technológiák alkalmazása; - Térinformatikai adatok gyűjtése és elemzése; - Terepi adatgyűjtés és az adatok elemzése; - Ismeri és kezeli mérnökök munkájához szükséges hardvereket és szoftvereket; - Egyéb ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök

  A regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök képzés általános célja:Az elmúlt egy-másfél évtizedben a világ fejlett országaiban és az Európai Unióban egyaránt felértékelődött a terület-, a vidék- és gazdaságfejlesztés, az ehhez kapcsolódó tervezés, illetve ezekben a fejlesztésekben a környezeti szempontok (környezettudatos fejlesztés, tervezés és vállalatirányítás) szerepe jelentősen megnövekedett. Ennek következtében a munkaerőpiacon megjelent az igény olyan diplomás szakemberekre, akik az alapdiplomájuk mellett rendelkeznek magasabb szintű ismeretekkel a terület- és vidékfejlesztési jellegű projektek tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában, a nemzetközi és hazai pályázatok elkészítésében, az elnyert támogatási források felhasználásában, valamint a terület- és településfejlesztési intézményrendszerben. A szakirányú továbbképzési szak célja: olyan szakmérnökök képzése, akik a települések, illetve a vidéki és városi térségek fejlesztéséhez egyaránt szükséges alapvető elméleti és gyakorlati felkészültséggel, szakmai tudással rendelkeznek. A képzés célkitűzései:   1. magasan kvalifikált, önmagát továbbképezni alkalmas személyiség kialakítása, aki tudását képes átadni másoknak; továbbá   2. a végzett hallgatók       * tudjanak tájékozódni és eligazodni a nemzetközi és hazai terület- és vidékfejlesztési folyamatok elméletében és gyakorlatában; illetve       * képesek legyenek a pályázatkészítés elméleti és gyakorlati módszertanának elmélyítésére, alkalmazására;       * alkalmasak legyenek szervezési f ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Viticulture and Enology Engineer Assistant

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan szőlész-borász szakemberek képzése, akik gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, képesek a meg tanult ismereteket integráltan alkalmazni, előre nem látható helyzeteket is részben vagy teljesen megoldani. Alkalmasak a szőlő termesztéstechnológiájának megtervezésére, az ökológiai és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkaműveletek megszervezésére, végrehajtására, a végrehajtás irányítására, ellenőrzésére. Jártasak a borászati műveletek alkalmazásában, olyan elméleti és gyakorlati szakismerettel rendelkeznek, mely alapján a technológia által megkövetelt beavatkozásokat el tudják végezni. A szőlész-borász mérnökasszisztensa) tudása- Ismeri a szőlőtermesztés technológiájának alapvető elemeit.- Ismeri a borászati folyamatok tervezésének és irányítástechnikájának alapjait.- Ismeri a szőlő és a bor feldolgozásával, tárolásával és csomagolásával kapcsolatos előírásokat.- Ismeri szakterületének alapvető jogszabályait, a szőlőtermesztés és borászat intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait.- Folyamatosan figyelemmel kíséri az élelmiszer-ipari, környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmezés-egészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint betartja és betartatja azokat.- Ismereteit folyamatosan bővíti a kamarai és egyéb szakmai továbbképzéseken.- Figyelemmel kíséri a szőlészeti és borászati műveletekhez alkalmazott gépek, berendezések, az egyéni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Biogazdálkodó

  A képesítéssel rendelkező képes: Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni Ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztést végezni Ökológiai szemléletű állattartási tevékenységet végezni Ökológiai szemléletű kertészeti tevékenységet folytatni Környezetbarát módon termelni Alapvető gazdálkodási adminisztrációs tevékenységet végezni Megfigyeléseket, méréseket végezni Környezet-, víz-, és természetvédelmi tevékenységet végezni A megtermelt biomasszát megújuló energiaforrásként hasznosítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági szakmérnök

  A képzés célja:Az általános mezőgazdasági és környezettudományi ismeretekre alapozva olyan agrárszakemberek képzése, akik jó áttekintéssel, általános jártassággal rendelkeznek a magyar és a nemzetközi mezőgazdasági termelés és gazdálkodás szaktudományairól. Ismerik a marketing és szaktanácsadói tevékenység elméleti és gyakorlati tennivalóit. Gyakorlati nyelvtudásuk, kommunikációs és protokoll ismereteik révén – szakmai felkészültségüket használva - közép- vagy felsőfokú vezetőként képesek legyenek az agrárszakterülethez kapcsolódó nemzetközi, európai uniós területen szakértői, irányítói, szaktanácsadói, végrehajtói vagy döntéshozói feladatok ellátására. Felkészültségük alapján képesek vállalkozások létrehozására, fejlesztésére, nagyvállalatok irányítási rendszerében különféle szakértői, tanácsadói munkakörök betöltésére a magyarországitól eltérő társadalmi-gazdasági, kulturális és természeti környezetben. Általános kompetenciák:- a természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmód, - a rendszerszerű és integrált szemléletmód,- az információ- és az ismeretfeldolgozás képessége,- nyelvhasználat és jó kommunikáció. Szakmai kompetenciák:- A nemzetközi és európai uniós mezőgazdasági és gazdasági, környezettudományi tudományterületek alapjainak ismerete.- Jártasság a közigazgatás, szakigazgatás és európai intézményrendszerek ismeretében.- Az agrárterületen alkalmazott technológiák fejlődésének követése, a technológiák alkalmazásának irányításához szükséges ismeretek állandó fejlesztése.- Megfelelő ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. nemzetközi mezőgazdasági szakmérnök

  A képzés célja:Az általános mezőgazdasági és környezettudományi ismeretekre alapozva olyan agrárszakemberek képzése, akik jó áttekintéssel, általános jártassággal rendelkeznek a magyar és a nemzetközi mezőgazdasági termelés és gazdálkodás szaktudományairól. Ismerik a marketing és szaktanácsadói tevékenység elméleti és gyakorlati tennivalóit. Gyakorlati nyelvtudásuk, kommunikációs és protokoll ismereteik révén – szakmai felkészültségüket használva – közép-vezetőként képesek legyenek az agrárszakterülethez kapcsolódó nemzetközi, európai uniós területen szaktanácsadói, végrehajtói feladatok ellátására. Felkészültségük alapján képesek vállalkozások létrehozására, fejlesztésére, nagyvállalatok irányítási rendszerében különféle szakértői, tanácsadói munkakörök betöltésére a magyarországitól eltérő társadalmi-gazdasági, kulturális és természeti környezetben. Általános kompetenciák:   - a természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmód,    - a rendszerszerű és integrált szemléletmód,   - az információ- és az ismeretfeldolgozás képessége,   - nyelvhasználat és jó kommunikáció.  Szakmai kompetenciák:   - A nemzetközi és európai uniós mezőgazdasági és gazdasági, környezettudományi tudományterületek alapjainak ismerete.   - Jártasság a közigazgatás, szakigazgatás és európai intézményrendszerek ismeretében.   - Az agrárterületen alkalmazott technológiák fejlődésének követése, a technológiák alkalmazásának irányításához szükséges ismeretek állandó fejlesztése.   - Megfelelő kommunikációs és lobbi képess ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Parképítő és fenntartó technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: Vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni Középszintű vezetői feladatokat ellátni Árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni Ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni Felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat Növényápolást végezni, végeztetni Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani Előírások szerint dolgozni, dolgoztatni Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni Irányítási, szervezési feladatokat ellátni Szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni Építés-előkészítő műszaki munkákat végezni Alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni Alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni Felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani Növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni Parkfenntartási, gondozási munkát végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages