• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 26272 items
 1. Upravljanje in poslovanje (Administration and Business)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti selahko zaposlijo na nivoju srednjega vodstvenega kadra za visoko strokovna opravila v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave. Obvladali bodo reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov s področij upravljanja, poslovanja in poslovodenja organizacije, organiziranja poslovnih sistemov, poznavanja prava in predpisov, upravljanja s sredstvi in kadri in uporabo informacijsko-upravljalskih sistemov. Prednost programa je njegova interdisciplinarnost, povezanost s prakso, usposabljanje za takojšnjo praktično uporabo strokovnega znanja, postopkov in poslovnih tehnik ter razvoj sposobnosti za pogajanja, odločanje in za uresničevanje sprejetih odločitev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (University of Novo mesto Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi (Marketing)

  Diplomanti bodo obvladali strokovna področja, obenem pa bodo usposobljeni tudi za delo na strokovnih področjih, povezanih s poslovanjem, menedžmentom, psihologijo, ekonomijo in informatiko. S pomočjo temeljnih znanj, pridobljenih pri študiju bodo pripravljeni na ustvarjalen in inovativen razvoj novih rešitev in celovito obvladovanje nalog v podjetjih in organizacijah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameDOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Faculty of Applied Business...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Poslovna informatika (Business Informatics)

  Diplomant študijskega programa bo poleg splošnih kompetenc, kot so npr. poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju, obvladovanje raziskovalnih metod in usposobljenost za osebni razvoj, osebno rast in vseživljenjsko učenje, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so: razumevanje osnov makro- in mikroekonomije ter poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in vprašanj, poznavanje finančnega načrtovanja in načinov financiranja podjetja, poznavanja pomena povezave: organizacijska struktura - strategija podjetja - organizacijska kultura, spoznajo vlogo in pomen organiziranja, vodenja ter upravljanja podjetja in se usposobijo se za projektno delo in načrtovanje sodobnih oblik organiziranosti, vodenja in upravljanja podjetja oziroma organizacije, spoznajo metode modeliranja in analiziranja poslovnih procesov, spoznajo vlogo in pomen poslovne informatike v poslovnem subjektu in so sposobni razvijati poslovne informacijske sisteme v svojem delovnem okolju, sposobnost načrtovanja in oblikovanja komponent kompleksnih IS sistemov, kot so: sodobne tehnologije razvijanja poslovnih aplikacij in podatkovnega modeliranja, uporaba programerskih razvojnih orodij, varnostne tehnologije, operacijskih sistemov in omrežij, sodobne metode in tehnike obvladovanja poslovnih procesov, zavedanje varnostnih vidikov problematike elektronskega poslovanja, prepoznavanje problemov, ki se dajo formulirati z matematičnimi sredstvi, in pravilni pristop k reševanju le-teh, sposobnost obvladovanja informacij, ki so pomembne pri odlo ...

  Provider NameFakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Poslovne vede (Business Science)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Smeri študija so: Komerciala, Turizem, Poslovna informatika. Cilj programa je študentom omogočiti spoznati najprej, kaj pravzaprav je teorija znanosti, zakaj je v družbi, ki se želi razvijati, pomembna njena prisotnost ter pomen makroekonomskih teorij, njihovo zgodovino, dejavnike, ki so nanje vplivali, in njihov vpliv na obnašanje organizacij v posameznih obdobjih in okoljih. Poseben poudarek je dan novejšim makroekonomskih teorijam, ki so se razvile v razmerah globalnega poslovanja organizacij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Podjetništvo v perspektivnih panogah (Entrepreneurship in prospective sectors)

  Študij je namenjen vsem, ki si želijo pridobiti znanje s področja podjetništva, marketinga in turizma. Tekom študija programa Podjetništvo v perspektivnih panogah na se bodo študenti naučili poslovnih in podjetniških veščin ter specializiranega znanja s področja turizma in marketinga, spodbujali bodo njihovo inovativnost, ustvarjalnost, sposobnost komunikacije in projektnega vodenja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameGea College - Fakulteta za podjetništvo (GEA College - Faculty of Entrepreneurship)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Krizni management

  Cilj programa je izobraziti diplomante, ki bodo sposobni posredovanja in reševanja kriznih situacij na področju notranjega obvladovanja tveganj v organizacijah, zunanjega obvladovanja tveganj vezanih na organizacije in zunanjega obvladovanje tveganj, ki segajo izven okvira organizacij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi (Innovation and Sustainable Business Management in Digital Society)

  Študijski program ponuja celosten, interdisciplinaren pristop na koncept inoviranja in trajnostnega poslovanja, ki ga je mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive na raznolikih področjih. Študente bo usposobil za reševanje najkompleksnejših teoretičnih in praktičnih problemov na področju inovativnosti in trajnostnega poslovanja s kompetencami učinkovitega prenosa novih znanj v podjetja in organizacije s poudarkom na digitalizaciji rešitev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameDOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Faculty of Applied Business...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Poslovna informatika (Business Informatics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program omogoča študentom pridobivanje strokovnega znanja in usposobljenost za poglobitev znanj s področja računalniške tehnologije, informatike, metodoloških znanj z vidika razvoja kompetenc za celovito obvladovanje in reševanje zahtevnih poslovnih problemov, zagotavljanje primerne znanstvene podlage na ožjem področju specializacije, razvoj veščin in zmožnosti za učinkovito raziskovanje in poglobljeno strokovno in znanstveno delo na področjih, ki so si jih izbrali, poglobljen študij in razumevanje globalnega gospodarskega, političnega, socialnega in kulturnega okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Komerciala (Commerce)

  Diplomant študijskega programa bo poleg splošnih kompetenc, kot so npr. poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju, obvladovanje raziskovalnih metod in usposobljenost za osebni razvoj, osebno rast in vseživljenjsko učenje, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so: razumevanje osnov makro in mikro ekonomije, sposobnost uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije in sistemov v poslovanju podjetja, poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in vprašanj, poznavanje gospodarskega prava, poznavanje in razumevanje sistema trženja, razumevanje dinamičnih sprememb na mednarodnih trgih in njihov vpliv na mednarodno poslovanje podjetja, sposobnost povezovanja logistike z vsemi poslovnimi funkcijami, poznavanje pomena revidiranja računovodskih izkazov, poznavanje finančnega načrtovanja in načinov financiranja podjetja, poznavanje in razumevanje plačilnega prometa, sposobnost strokovnega dela na področju nabavnega poslovanja, poznavanja pomena povezave: organizacijska struktura - strategija podjetja - organizacijska kultura, ugotoviti, kako spoznati in razvijati kompetence zaposlenih, poznavanje delovanja Evropske unije in metod pridobivanja ter uporabe sredstev EU in poznavanje osnov poslovodenja, organizacijskih struktur in procesov ciljnega vodenja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Unive ...

  Provider NameFakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Upravljanje in ekonomika javnega sektorja (Governance and Economics in Public Sector)

  Skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja je namenjen kandidatom, ki delajo ali se nameravajo zaposliti na delovnih mestih, za katera se zahteva in pričakuje znanstveno-raziskovalno delovanje na področju uprave in poslovnih ved na področju javnega sektorja; to pomeni preučevanje, snovanje, razvoj in aplikacijo novih metodologij, tehnologij in znanj na področju uprave in poslovnih ved. Program je zasnovan tako, da kandidat v prvih dveh študijskih letih pridobi vsa potrebna poglobljena teoretsko-znanstvena in metodološka upravno-pravna, organizacijska, ekonomska, menedžerska in informacijska znanja, ki so potrebna za reševanje najzahtevnejših raziskovalnih in praktičnih problemov na izbranih področjih in ki jih v nadaljevanju tega študija uporabi za razrešitev konkretnega znanstveno-raziskovalnega problema v okviru izdelane doktorske disertacije. Zato je Skupni doktorski študijski program zasnovan izrazito inter - in multidisciplinarno, kar ustreza naravi znanstvenega raziskovanja na eni in najzahtevnejšega strokovnega dela na drugi strani. Modula programa: Javno upravljanje in Ekonomski. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (Faculty of Administration)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages