• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
 1. Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus, monimuotototeutus

  Koulutuksen aikana opiskelija opiskelee viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksessa ja saa todistuksen 240 opintopisteen laajuisesta tutkinnosta. Opiskelijan on mahdollista osoittaa aikaisemmin hankkimansa osaaminen osaksi tutkintoaan niin kutsutulla ahot-menettelyllä. Tällöin hänen ei tarvitse opiskella osaamiaan asioita uudestaan. Opiskelijan on kuitenkin opiskeltava henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti Humanistisessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä. Viittomakielen ja tulkkauksen koulutukseen kuuluvat opinnot ovat: -          Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteiset monialaiset opinnot: 15 op -          Suomalainen viittomakieli: 50 op -          Suomen kieli: 20 op -          Vieraat kielet (englanti ja ruotsi:) 10 op -          Tulkkaus 60 op -          Kääntäminen 15 op -          Ammatilliset suuntautumisopinnot 30 op -          Työelämän kehittämisopinnot 30 op -          Vapaavalintaiset opinnot 10 op. Edellä olevista opinnoista kullekin opiskelijalle luodaan vähintään 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus suoritettavaksi. Koulutukseen kuuluu kullakin opiskelijalla vähintään 30 opintopistettä harjoittelua, jonka voi joko osoittaa suoritetuksi tai suorittaa liittyneenä omaan työhön. ...

  Provider NameHumanistinen ammattikorkeakoulu, Helsingin TKI-keskus (Ilkka)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus, päivätoteutus

  Yhteisissä opinnoissa perehdytään ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen, suomen kielen ja viestinnän perusopintoihin sekä yhteiskunta- ja työelämätoimijuuteen. Opinnot ovat monialaisia eli Humakin eri koulutuksien opiskelijat osallistuvat yhdessä näihin toteutuksiin. Humakissa opetuksessa toteutetaan valmennuspedagogiikkaa. Digitaalisena oppimisympäristönä käytetään verkko-oppimisympäristöä Moodlerooms. Suomalaisen viittomakielen opinnoissa vuorovaikutuksellinen kielen oppiminen on keskeisessä osassa. Tärkeätä kielen opiskelussa on kulttuurin oppiminen sekä monikielisyyden ja -kulttuurisuuden osaaminen. Suomen kielen opinnoissa tavoitteena on kehittää monipuolisesti viestintä ja -vuorovaikutustaitoja. Kielellisen vaihtelun, suomen kielen eri ilmiöiden sekä erilaisten tekstimaailmojen ymmärtäminen ovat tärkeä osa osaamista. Tulkkauksen opinnoissa lähtökohtana on opiskelijoiden kouluttaminen ammattilaisiksi, jotka toimivat tulkkeina erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Tilanneherkkyysosaaminen sisältyy kaikkiin tulkkauksen opintoihin. Tulkkauksen opinnoissa korostuu opiskelijan kyky hahmottaa erilaisten tilanteiden vaatimukset tulkkaukselle ja oma osaaminen suhteessa tilanteessa vaadittaviin taitoihin. Kääntämisen opinnoissa opiskelija saa hyvät ammatilliset valmiudet toteuttaa erilaisia käännöstoimeksiantoja itsenäisesti tai osana käännösryhmää. Opinnoissa tehdään erilaisia käännösharjoituksia ja käännetään erityyppisiä tekstejä suomalaisesta viittomakielestä suomen kielelle ja suomen kielestä su ...

  Provider NameHumanistinen ammattikorkeakoulu, Pääkaupunkiseudun yksikkö / Kauniainen

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmassa suoritetaan kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma ja joko kertomus- ja tekstiteorian tai Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot. Maisteriopintoihin voi hakea myös toisista tutkinto-ohjelmista. Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmassa opiskelija perehtyy kirjallisuudentutkimuksen teorioihin ja menetelmiin sekä kirjallisuuden ominaispiirteisiin ja ilmiöihin. Ohjelmasta valmistuu kirjallisuuden ja tekstintutkimuksen asiantuntijoita. Koulutus tarjoaa ajantasaisen näkemyksen kirjallisuudesta osana taiteen ja kulttuurin kenttää sekä perehdyttää kirjallisten esitysmuotojen historiaan ja kirjallisuudentutkimuksen nykymetodeihin. Opinnoissa painottuvat poetiikka, kertomuksen teoria, kirjallisuushistoria sekä kirjallisuusinstituution ja kirjallisten käsitteiden muutos. Valmistuttuaan opiskelijalla on syvällinen näkemys kirjallisuustieteestä oppialana. Tekstualisoituva nyky-yhteiskunta vaatii uutta teoreettista ja historiallista käsitystä merkitysten muodostumisesta, välittymisestä ja tulkinnasta. Ohjelmasta valmistunut voi toimia tehtävissä, joissa edellytetään taitoa tarkastella systemaattisesti kulttuurissa ja yhteiskunnassa käytettyjä esittämisen tapoja. Globalisoituvassa ja medioituvassa maailmassa eri suunnista tulevilla kulttuurisilla esityksillä ja niihin kytkeytyvillä diskursseilla on yhä suurempi rooli todellisuuskäsitystemme tuottajina, identiteettityön välineinä ja maailman merkityksellistämisen malleina. Kirjallisuudentutkimus tarjoaa käsitteellisiä välineitä ja näkökulm ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Suomen kielen tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Suomen kielen tutkinto-ohjelmassa koulutetaan suomen kielen asiantuntijoita, joilla on syvällinen ja monipuolinen asiantuntemus suomen kielen rakenteesta, kehitysvaiheista, käytöstä ja vaihtelusta. Suomen kieltä opiskellaan Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön monitieteisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä, ja opinnoissa näkyy Tampereen yliopiston yhteiskunnallinen painotus. Suomen kielen kandidaattiohjelmassa rakennetaan vankka perusta kielen ilmiöiden ymmärtämiselle. Opintojen alussa pääpaino on kielen rakenteissa, merkityksissä ja käytössä. Opiskelija tutustuu lisäksi lähisukukielistä viron kieleen. Opintojen edetessä kuvaa suomen kielestä täydennetään variaation, vuorovaikutuksen ja kielen historian tarkastelulla. Lisäksi opiskelija tutustuu kielen tutkimusmenetelmiin. Maisteriopinnoissa oman alan asiantuntemusta kehitetään edelleen. Opinnoissa syvennytään valittuihin erikoisaloihin ja harjaannutaan tieteelliseen työskentelyyn. Lisäksi syvennetään käsitystä suomen kielen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailman kielten joukossa. Opinnäytteissä voi syventyä aiheisiin, jotka tukevat omaa ammatillista suuntautumista. Suomen kielen opinnot kehittävät viestintä-, yhteistyö- ja projektinhallintataitoja, kykyä analysoida kompleksisia kielellisiä ja kulttuurisia ilmiöitä sekä taitoa hakea, tuottaa ja hyödyntää asiantuntijatietoa. Nämä taidot antavat erinomaiset valmiudet toimia monenlaisissa akateemisissa tehtävissä yhteiskunnan eri aloilla. Useat tutkinto-ohjelman opiskelijat valmistuvat ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (saksa), filosofian maisteri (2 v)

  Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittaneet opiskelijat hallitsevat erinomaisesti vähintään kaksi kieltä: A-työkielensä suomen ja B-työkielensä, joka on englanti, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Maisteriopinnoissa opiskelija saavuttaa vahvan asiantuntemuksen jollakin seuraavista erikoisaloista: lain ja hallinnon käännösviestintä, talouselämän ja tekniikan käännösviestintä, kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen, yleinen tulkkausviestintä tai oikeustulkkaus sekä lisäksi venäjän opiskelijoille terveydenhuoltoalan tulkkausviestintä. Lisäksi monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista valmistuneella on erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja oman B-työkielialueensa maiden kulttuurin tuntemus sekä valmiudet soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tohtoriopintoihin. Käännöstieteen opintoihin kuuluu maisterivaiheessa myös käännöstieteen opiskelijoille suunniteltu suomen kielen opintokokonaisuus. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Pohjoismaisten kielten maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Pohjoismaisten kielten maisteriopinnoissa opiskelija kouluttautuu viestinnän ammattilaiseksi, jolla on monipuolinen näkemys ruotsin kielestä, sen kulttuurisesta merkityksestä ja asemasta yhteiskunnassa. Halutessaan opiskelija voi valita myös kääntämisen erikoisalaopintoja monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoista tai muiden tieteenalayksiköiden opintoja, esimerkiksi pedagogiset opinnot aineenopettajan pätevyyden saamiseksi. Maisteriopintojen painopiste on teoriassa ja metodologiassa ja niiden yhdistämisessä konkreettisiin käytännön ilmiöihin. Opiskelija harjaantuu itsenäiseen tiedonhankintaan ja -käsittelyyn: hän oppii tunnistamaan, käsittelemään ja ratkaisemaan nordistiikan alaan liittyviä kysymyksiä. Maisteriopinnot kehittävät myös yleisiä työelämävalmiuksia kuten tiimityö- ja neuvottelutaitoja sekä projektinhallintaa. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Puheviestinnän maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Puheviestintä tarkastelee ihmisten puheviestintäkäyttäytymistä ja viestintäprosesseja kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutusta tarkastellaan henkilökohtaisissa ihmissuhteissa, erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja kulttuureissa sekä yhteiskunnallisella tasolla. Tarkasteltavana ovat kaikki tilanteet, joissa ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Puheviestinnän keskeisiä sisältöjä ovat: interpersonaalinen viestintä (läheiset ihmissuhteet, ammatillinen vuorovaikutus, medioitu interpersonaalinen viestintä), ryhmäviestintä (tiimit, kokoukset, neuvottelut, keskustelut, palaverit, verkostot), esiintyminen (esitelmät, puheet, argumentointi, retoriikka, radio- ja televisiopuhe, puhetaito) ja keskeisiä konteksteja ovat esim. politiikka, terveydenhoito, koulutus, oikeuslaitos, organisaatiot ja kulttuurit. Puheviestinnän maisteriopinnot suorittanut osaa analysoida ja arvioida erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä viestiä niissä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti viestinnän eettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa suunnitella ja antaa puheviestinnän opetusta sekä soveltaa puheviestinnällistä tietoa eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla esimerkiksi konsultoinnissa, työyhteisön kehittämisessä, tiedottamisessa, PR-tehtävissä tai ihmissuhdetyössä. Hän kykenee johtamaan alaan liittyviä kehittämis-, suunnittelu- tai koulutusprojekteja sekä tekemään puheviestinnän tieteellistä tutkimusta. Puheviestinnästä valmistuneet sijoittuvat työelämässä mm. opetus- ja konsultointitehtäviin, vuorovaikutuksen ja viestin ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Saksan kielen ja kulttuurin maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot perehdyttävät monipuolisesti saksan kieleen ja kulttuuriin sekä niiden tutkimukseen ja tarjoavat laaja-alaisen saksankielisten maiden tuntemuksen. Opiskelija erikoistuu kielen opettamiseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin tai talousviestintään. Opettajan pätevyyden antaa aineenopettajakoulutus. Maisteriopinnot suorittaneella on erinomainen kielitaito, erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja kulttuurin tuntemus, valmius soveltaa alan tieteellistä tietoa sekä jatko-opintokelpoisuus. Saksan osaajia työllistävät mm. opetusala, kääntäminen ja tulkkaus, kulttuuri- ja matkailuala, kauppa ja elinkeinoelämä, valtionhallinto sekä media-ala. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Suomen kielen maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Suomen kielen tutkinto-ohjelmassa koulutetaan suomen kielen asiantuntijoita, joilla on syvällinen ja monipuolinen asiantuntemus suomen kielen rakenteesta, kehitysvaiheista, käytöstä ja vaihtelusta. Suomen kieltä opiskellaan Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön monitieteisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä, ja opinnoissa näkyy Tampereen yliopiston yhteiskunnallinen painotus. Maisteriopinnoissa syvennytään valittuihin erikoisaloihin ja harjaannutaan tieteelliseen työskentelyyn. Lisäksi syvennetään käsitystä suomen kielen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailman kielten joukossa. Opinnäytteissä voi syventyä aiheisiin, jotka tukevat omaa ammatillista suuntautumista. Suomen kielen opinnot kehittävät viestintä-, yhteistyö- ja projektinhallintataitoja, kykyä analysoida kompleksisia kielellisiä ja kulttuurisia ilmiöitä sekä taitoa hakea, tuottaa ja hyödyntää asiantuntijatietoa. Nämä taidot antavat erinomaiset valmiudet toimia monenlaisissa akateemisissa tehtävissä yhteiskunnan eri aloilla. Useat tutkinto-ohjelman opiskelijat valmistuvat opetustehtäviin eri kouluasteille ja erilaisiin oppilaitoksiin. Aineenopettajan pätevyyden saamiseksi on suoritettava myös kirjallisuustieteen ja kasvatustieteen opintoja. Monet opiskelijat toimivat valmistumisensa jälkeen erilaisissa kieli- ja viestintäammattilaisen tehtävissä esimerkiksi liike-elämän ja julkisen hallinnon palveluksessa. Tampereen yliopiston suomen kielen tutkinto-ohjelmassa opiskelijat voivat erikoistua oman kiinnostuksensa mukaisesti. Eriko ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Suomen kirjallisuuden maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Suomen kirjallisuuden maisteriopinnoissa syvennytään kirjallisuustieteen eri osa-alueisiin: kirjallisuudentutkimuksen teorioihin, tekstianalyyttisiin metodeihin sekä kirjallisuuden ilmiöihin. Tutkimus kohdistuu Suomen kirjallisuuteen monikielisenä ja -kulttuurisena, ylirajaisena ilmiönä. Opiskelija syventyy valitsemaansa teoreettiseen ja metodiseen suuntaukseen, kirjallisuuden lajiin, periodiin tai tyyliin sekä tekstianalyysin välineisiin ja käytäntöihin. Opiskelija soveltaa ja kehittää kirjallisuudentutkimuksen teorioita ja metodeja rakentaessaan ammatillisia taitojaan ja valmiuksiaan. Valmistuttuaan opiskelija tuntee kirjallisuudentutkimuksen  aseman ja merkityksen tieteessä, kulttuurissa ja yhteiskunnassa sekä oman osaamisensa suhteessa muuttuvaan työelämään. Opiskelija pystyy arvioimaan taiteen ja kulttuurin käytäntöjä sekä kirjallisuutta esteettisenä ja kulttuurisena ilmiönä. Tekstualisoituva nyky-yhteiskunta vaatii uutta teoreettista ja historiallista käsitystä merkitysten muodostumisesta, välittymisestä ja tulkinnasta. Ohjelmasta valmistunut voi toimia tehtävissä, joissa edellytetään taitoa tarkastella systemaattisesti kulttuurissa ja yhteiskunnassa käytettyjä esittämisen tapoja. Globalisoituvassa ja medioituvassa maailmassa eri suunnista tulevilla kulttuurisilla esityksillä ja niihin kytkeytyvillä diskursseilla on yhä suurempi rooli todellisuuskäsitystemme tuottajina, identiteettityön välineinä ja maailman merkityksellistämisen malleina. Kirjallisuudentutkimus tarjoaa käsitteellisiä välineitä ja näkökul ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages