• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Geografija (Geography)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij poleg temeljnih vsebin ponuja še poglobljena praktična znanja iz uporabe sodobnih GIS-orodij, dobro poznavanje terenskih metod geografskega raziskovanja, številne terenske vaje, praktično usposabljanje, dobro poznavanje kabinetnih metod geografskega raziskovanja, tematsko kartografijo. Predvsem kompetence s področja GIS-orodij, poglobljena znanja geografskih raziskovalnih metod ter izkušnje, ki jih študenti pridobijo v okviru praktičnega usposabljanja pri partnerjih oddelka, so zelo pomembna znanja, ki jih osvojijo diplomanti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Človekove pravice in demokratizacija (European master’s degree in human rights and democratisation)

  Študijski program obsega 60 ECTS in traja 1 leto. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Človekove pravice in demokratizacija / European Master´s Degree in Human Rights and Democratisation izvajajo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; Ca Foscari University of Venice, Benetke, Italija; University of Padua, Padova, Italija; University of Graz, Gradec, Avstrija; University of Hamburg, Hamburg, Nemčija; Catholic University of Leuven, Leuven, Belgija; Maastricht University, Maastricht, Nizozemska; University of Deusto, Bilbao, Španija; Ruhr-University, Bochum, Nemčija; University of Sevilla, Španija. Temeljni cilji tega študijskega programa so: zagotoviti ustrezna teoretična in specifična znanja, potrebna za razumevanje, kritično ovrednotenje in razvoj teoretičnih okvirjev, ki se nanašajo na trende in prakso koncepta varstva človekovih pravic in demokratizacije; izobraziti visoko kvalificirane profesionalce s področja človekovih pravic in demokratizacije, ki bodo sposobni delati kot akademiki, osebje ali terenski delavci mednarodnih vladnih, vladnih ali mednarodnih nevladnih organizacij; svojim diplomantom omogočiti izkušnje iz prakse; zagotoviti znanja in veščine, ki študentom omogočajo izvedbo samostojne raziskave na magistrski ravni, povezane s področjem varstva človekovih pravic in demokratizacije; ustvariti evropsko mrežo kurikularnega razvoja in izmenjavo osebja med univerzami na področju človekovih pravic in demokratizacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Etnologija in kulturna antropologija (Ethnology and cultural anthropoogy (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvodisciplinarni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Študenti študijskega programa poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje pri opravljanju pomožnih in strokovno manj zahtevnih del v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki – v navezavi s pridobljenim znanjem in veščinami druge discipline – zadeva poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Sociologija (Sociology (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvodisciplinarni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Študenti študijskega programa bodo pridobili temeljita osnovna znanja o družbenih procesih, razporeditvi družbene moči in njenih dejavnostih, kar diplomantom omogoča, da zmorejo kritično, argumentirano in konstruktivno analizirati in misliti tako kulturno preteklost kot sodobne idejne in miselne procese v razvijajoči se in vedno dinamični družbi, tako slovenski, kot tudi v širši evropski in svetovni družbi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Psihologija (Psychology)

  Študij traja 3 leta. Enopredmetni univerzitetni študijski program obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj študija je opremiti študenta z osnovnim znanjem in veščinami s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti in nekaterih drugih, s psihologijo povezanih znanosti. Ta znanja so osnova za strokovno delo in za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje v različnih oblikah podiplomskega študija (na drugi stopnji študija psihologije) in strokovnega izpopolnjevanja. Na prvi stopnji študija se študent orientira v različnih področjih psihologije. Pridobi osnovno izobrazbo v vseh psiholoških disciplinah, spozna glavne teorije in metode v psihologiji, pridobi osnovne psihološke spretnosti in spozna osnove raziskovanja v psihologiji. Pridobljena teoretična in metodološka znanja lahko prenaša na druga področja družboslovja. Prva stopnja študija psihologije še ne zagotavlja poklicne kvalifikacije za delo psihologa, saj ne omogoča pridobitve kompetentnosti za opravljanje samostojne psihološke prakse. Po zaključeni prvi stopnji študija je diplomant usposobljen za opravljanje osnovnih nalog na področju družboslovnega strokovnega dela. Pridobljeno znanje mu v okviru ustrezne supervizije omogoča uporabo psiholoških spoznanj na različnih področjih človekovega delovanja in medosebnih odnosov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopen ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Geografija (Geography)

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT). Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Študent si pridobi naslednje kompetence: razumevanje izhodišč in zgodovine razvoja geografije ter strukture geografske vede in povezanosti med njenimi poddisciplinami ter njenimi družbenoaplikativnimi vrednostmi; obvladanje osnovnih geografskih raziskovalnih metod, postopkov in prostorskih procesov; sposobnost uporabe specifičnih raziskovalnih metod s področja statistike, kartografije in geografskih informacijskih sistemov; razširjeno poznavanje fizičnogeografskega in družbenogeografskega raziskovanja, kompleksne analize pokrajinotvornih dejavnikov in medsebojnih zvez; poznavanje konceptov tipizacije in regionalizacije, strukture različnih tipov pokrajin, značilnosti Zemlje kot planeta, regionalnogeografskih značilnosti posameznih celin in razumevanje geografskih procesov na različnih delih zemeljskega površja; razumevanje regionalnogeografskih značilnosti in fizično- ter družbeno-geografskih procesov Slovenije; sposobnost analize naravno- in družbeno-geografskih pojavov in procesov, ki so osnova za razumevanje načel trajnostnega razvoja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Unive ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Sociologija in interdisciplinarno družboslovje (Sociology and Interdisciplinary Social Sciences)

  Študij traja 3 leta. Enopredmetni univerzitetni študijski program obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant bo razvil razumevanje in sposobnost uporabe znanja do točke, da bo izkazoval profesionalen in etično korekten pristop pri reševanju strokovnih problemov, da bo zmožen oblikovati in argumentirano zagovarjati svoje predloge in stališča pri reševanju strokovnih problemov znotraj strokovnega področja in da bo odprt za drugačne argumentacije in nove predloge. Hkrati bo razvil primerne veščine učenja, ki so potrebne za učinkovit univerzitetni študij ter sočasno osnova za nadaljnje učenje z visoko stopnjo samostojnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Etnologija in kulturna antropologija (Ethnology and cultural anthropology)

  Študij traja 3 leta. Enopredmetni univerzitetni študijski program obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študenti študijskega programa poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Etnologija in kulturna antropologija (Ethnology and cultural anthropology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistri študijskega programa etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo in utrdijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih ustanovah. Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Geografija (Geography (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski programi obsegajo 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT). Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Diplomant študijskega programa pridobi temeljna znanja, ki po mednarodnih standardih veljajo za temeljna znanja iz področja geografije. To mu omogoča prepoznavanje in razumevanje naravnih in družbenih procesov oblikovanja in preoblikovanja Zemljinega površja. Pridobi osnovna znanja iz posameznih področij geografije, ki mu omogočajo razumevanje odnosa med naravo in družbo v prostoru. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages