• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7602 items
 1. Tradenomi (AMK), liiketalous, haku keväällä 2017

  Koulutuksen perusopintovaiheessa luodaan tämän päivän liiketoiminnan vaatimia osaamisia ja käytännön taitoja. Opiskelussa keskitytään projektikokonaisuuksiin, joissa osaamistavoitteet yhdistyvät oppimisen kannalta mielenkiintoisella ja tehokkaalla tavalla. Nämä oppimiskokonaisuudet ovat: liiketoimintaosaaja, työyhteisöosaaja, asiakasosaaja, tuloksen tekijä, Growing global ja uuden kehittäjä. Perusopinnoissa hyödynnetään monipuolisesti digitaalisen liiketoimintaympäristön ja oppimisen mahdollisuuksia. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen asenne vahvistuvat liiketalouden opintojen aikana. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua Haaga-Helian Start-up School –toimintaan tai kehittää yksilöllisesti yrittäjyysvalmiuksiaan. Vahvaa liiketoiminnan osaamistaan opiskelija syventää laajasta tarjonnastamme itse valitsemillaan suuntautumisopinnoilla, jotka on kuvattu Pääaineen tai erikoistumisalan valinta -kohdassa. ...

  Provider NameHaaga-Helia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Helsinki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tradenomi (AMK), liiketalous, haku syksyllä 2016

  Koulutuksen perusopintovaiheessa rakennetaan tämän päivän liiketoiminnan ja toimintaympäristön vaatimia osaamisia ja käytännön taitoja. Opiskelussa keskitytään kokonaisuuksiin, joissa osaamistavoitteet yhdistyvät oppimisen kannalta mielenkiintoisella ja tehokkaalla tavalla. Nämä oppimiskokonaisuudet ovat: liiketoimintaosaaja, työyhteisöosaaja, asiakasosaaja, tuloksen tekijä, Growing global ja uuden kehittäjä. Perusopinnoissa hyödynnetään monipuolisesti digitaalisen liiketoimintaympäristön ja oppimisen mahdollisuuksia. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen asenne vahvistuvat liiketalouden opintojen aikana. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua Haaga-Helian Start-up School –toimintaan tai kehittää yksilöllisesti yrittäjyysvalmiuksiaan. Vahvaa liiketoiminnan osaamistaan opiskelija syventää laajasta tarjonnastamme itse valitsemillaan suuntautumisopinnoilla ja vapaavalintaisilla opinnoilla. ...

  Provider NameHaaga-Helia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Helsinki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Agrologi (ylempi AMK), Maaseudun kehittäminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: - johtamisosaamiseen- tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Bachelor of Business Administration, International Business

  The programme focuses on developing various skills required in the field of innovative international business providing students the ability to work in international environment. They will learn how to draft international sales and marketing plans, and how to implement, co-ordinate and control them. Students are taught how to create, develop and maintain profitable customer relationships. The programme also includes international marketing management which enables graduates to conduct analyses, international market surveys and formulate market-entry strategies. The tudies also include IT, HRM, management and accounting courses. The graduates adopt an approach that is based on demand and user oriented innovativeness which make it possible for them to work in project duties with innovative, initiative-oriented and developmental approach. The programme takes 3.5 years to complete. It consists of basic studies, professional studies, practical training, free choice studies and the Bachelor's thesis. The learning environment also consists of e-learning elements. The programme leads to the degree of Bachelor of Business Administration (BBA). Studies include courses in sales and marketing, international business, negotiation skills, entrepreneurship, management, languages and computing. Practical training is carried out during the autumn term of the third year either in Finland or abroad, in the field of international business. The programme emphasises interaction within a multicultural setting. It comprises lectures, ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Insinööri (AMK), Konetekniikka

  Auto- ja kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa perehdytään ajoneuvotekniikkaan, autoelektroniikkaan, polttomoottori- ja voimansiirtotekniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. Oppimisympäristöön kuuluu myös yksi Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista. Keskeisiä vahvuusalueita ovat moottorinohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät sekä testausmenetelmät laboratoriossa ja pohjoisissa olosuhteissa. Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään moniteknisten laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Teollisuuden koneautomaatioprojekteissa asiantuntijana toimiminen edellyttää tekniikan eri alojen hallintaa, teknistaloudellista kokonaisnäkemystä sekä asiantuntemusta projektitoiminnasta. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet tietokoneavusteiseen tuotekehitystoimintaan. Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa syvennytään alihankintayritysten ja teollisuuden tuotanto- ja valmistusjärjestelmiin, tuotannon laatuun ja sen hallintaan sekä tuotannon logistiikkaan. Suuntautumisvaihtoehdossa työskennellään tiiviissä yhteistyössä kone-, metalli- ja muun teollisuuden kanssa. Yhden lukukauden opinnot suoritetaan ohjattuina projektitöinä teollisuusyrityksissä. Opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone mukana lähiopetuksessa. Verkko-opintoja varten olla internet-yhteys, kuulokkeet ja mikrofoni sekä web-kamera.  ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Insinööri (AMK), Talotekniikka

  Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat- sisäilmaston hallinta: sisäilmastotavoitteet, lämpö- ja ääniolojen sekä ilman puhtauden ja kosteuden arviointi- rakennuksen lämmitystehon ja -energian tarpeen selvittäminen- rakennusten energian käytön ympäristövaikutuksien selvittäminen- LVIA-järjestelmien mitoitus- ja valinta, teknis-taloudelliset lähtökohdat, virtaus- ja lämmönsiirtotekniset sekä automaatiotekniikan perusteet- LVIA-järjestelmien suunnittelu: talotekniikan suunnittelua ohjaavat viranomaissäädökset sekä muut ohjeet ja suositukset, CAD-pohjaiset suunnitteluohjelmistot- LVI-järjestelmien toteutus: talotekniikkaurakointia ohjaavat viranomaissäännökset sekä yleiset laatuvaatimukset, talotekniikkatyömaan työnjohtotehtävät, tarjous- ja sopimusprosessit sekä käyttöönotto- ja vastaanottomenetelmät- käyttö- ja ylläpito-osaaminen: taloteknisiin järjestelmiin liittyvät työturvallisuusvaatimukset, ylläpidon ja huollon vaikutukset rakennuksen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Kaikkiin ammattiaineisiin sisältyy sekä teoriapohjan antavia luento- ja harjoitustöitä sisältäviä opintojaksoja että projektiopintoina suoritettavia suunnittelu- ja toteuttamistehtäviä. Opinnäytetyö tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka

  Insinööri tarvitsee työssään tekniikan osaamisen lisäksi myös matematiikan ja fysiikan, viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perusteiden tietoja ja taitoja. Opinnoista opiskelija saa valmiudet myös näihin. Laite- ja tuotesuunnittelussa opiskellaan mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelua. Opinnoissa keskitytään elektroniikkaan, tietoliikenteeseen ja laiteläheiseen ohjelmointiin. Yhtenä soveltamiskohteena on terveysteknologia, jossa opiskellaan ihmisen mittaamista ja hyvinvointiin liittyvien laitteiden suunnittelua. Ohjelmistokehityksessä opiskellaan työasemien, mobiilien ja sulautettujen laitteiden ohjelmistojen kehittämistä ja ohjelmistoprosessien hallintaa. Lisäksi on mahdollista opiskella pelien kehittämistä. Opiskelu on alusta asti käytännönläheistä. Heti ensimmäisten viikkojen aikana opiskellaan teoriaa, jota sovelletaan käytäntöön loppusyksyn projektissa. Sama lukukausirakenne toistuu kahden ja puolen vuoden ajan. Kolmannen vuoden keväällä opiskelijat lähtevät yrityksiin tekemään niiden tarjoamia tuotekehitysprojekteja, joiden aiheet hankimme koulun puolesta. Projektin aikana opiskelijaa auttavat yrityksen ja Oamkin ohjaajat yhdessä. Projekteissa tehdään esimerkiksi erilaisia ohjelmistoja, laitteita tai selvityksiä. Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone. Verkko-opintoja varten opiskelijalla tulee olla myös internet-yhteys, kuulokkeet ja mikrofoni sekä web-kamera.  ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Insinööri (ylempi AMK), Ympäristöteknologia

  Koulutus tähtää laajentamaan LVI-tekniikkaan kouluttautuneiden AMK-insinöörien tietoja ja taitoja. Koulutuksessa opit ymmärtämään rakennusten energiatehokkuus- ja ympäristövaatimukset sekä erilaisia energian tuotantomuotoja. Koulutuksen jälkeen osaat energiatehokkaan rakentamisen periaatteet ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet rakennuksissa. Koulutuksessa opit tuntemaan pienimuotoisten sähkön ja lämmön tuotantomuotojen yhteensovittamisen periaatteet. Opit huomiomaan kylmälaitosten kylmäaineita ja -prosesseja sekä niiden ympäristövaikutuksia. Koulutuksen jälkeen hallitset rakenteiden lämpö- ja kosteusdynaamisen mallintamisen perusteet. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin.   ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kätilö (AMK)

  Kätilökoulutuksessa suoritetaan ensin sairaanhoitajan opinnot. Sairaanhoitajan osaamisalueissa korostuvat sairaanhoitotyön sekä perus- että soveltava osaaminen (ks. sairaanhoitaja). Kätilötyön syventävissä opinnoissa opiskellaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä kokonaisuuksia. Näitä osaamisalueita ovat mm. raskauden ja synnytyksen aikainen sekä synnytyksen jälkeinen kätilötyö, terveen ja erityistarkkailua tarvitsevan vastasyntyneen kätilötyö sekä eri-ikäisten naisten kätilötyö. Opiskelu sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatio-harjoituksia ja ohjattua harjoittelua eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, verkko-opintoina ja seminaareissa. Opintoja voi suorittaa myös kesäopintoina, hankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla.  ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk, Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Ensihoidon johtamisopintojen suurimmat haasteet liittyvät tulevaan sote-uudistukseen. Keskeisinä ensihoidon kehittämis- ja johtamisopintojen sisältöinä ovat asiakaslähtöisten ensihoitopalvelujen ja hoitoketjujen kehittäminen ja johtaminen yhdessä muiden lähipalveluina toteutettavien päivystyksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden yhteistyöviranomaisten kanssa. Vapaasti valittavia opintoja on 5 op, jotka voidaan suorittaa myös muissa korkeakouluissa. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages