• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
 1. Pohjoismaiset kielet, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Pohjoismaisten kielten oppiaine käsittää kaikki pohjoismaiset kielet eri kehityskausineen ja pohjoismaisen kielialueen kulttuuriolot laajassa merkityksessä. Opintojen painopiste on kuitenkin ruotsin kielessä. Vaikka hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito ovat yksi opintojen keskeisistä tavoitteista, opinnoissa korostuu kuitenkin teoreettisten tietojen saavuttaminen. Opinnoissa harjoitellaan itsenäistä tutkimustyötä, tieteellistä kirjoittamista ja tutkimusaineistojen, -metodien ja lähdekirjallisuuden käyttöä. Pohjoismaisten kielten perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva opintojen sisällöstä ja työskentelytavoista, kehittää suullista ja kirjallista kielitaitoa, saavuttaa hyvä ruotsin peruskieliopin hallinta, saada yleiskuva ruotsin kielen rakenteesta, tutustua suomen- ja ruotsinruotsalaiseen kulttuuriin sekä kirjallisuuteen. Pohjoismaisten kielten aineopintojen tavoitteena on syventää nykyruotsin rakenteen tuntemusta ja tutustua ruotsin kielen sosiaaliseen ja alueelliseen vaihteluun sekä ruotsin kielen historialliseen kehitykseen. Lisäksi tavoitteena on saavuttaa perustiedot norjan kielestä, sekä kehittää suullista ja kirjallista kielitaitoa. Aineopintojen proseminaarin jälkeen opiskelija hakeutuu pääaineessaan haluamalleen opintopolulle. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka mukaisesti hän suorittaa pohjoismaisten kielten syventävät opinnot ja maisterin tutkinnon. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Ranska, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Ranskan opintoihin kuuluu monenlaisia kieliammattilaisen työssä tarvittavia tietoja ja taitoja. Opit käyttämään ranskan kieltä ja äidinkieltäsi erilaisissa työelämän ja akateemisen maailman viestintätilanteissa. Saat hyvät tiedot kielen rakenteista ja kielen käytöstä erilaisissa tilanteissa. Harjaannut välittämään merkityksiä kielestä toiseen ja opit toimimaan kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa. Saat perustiedot ranskankielisestä kirjallisuudesta ja ranskankielisen maailman kulttuureista. Opinnot perustuvat uusimpaan tutkimustietoon kielen oppimisesta, käännösviestinnästä, teksteistä ja kielellisestä vuorovaikutuksesta. Opit myös tieteellistä ajattelua ja tutkimuksen tekemistä. Siihen kuuluvat hyvät tiedonhankintataidot, kriittinen suhtautuminen tietoon sekä ongelmanratkaisutaidot. Opit laatimaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä sekä käyttämään työelämässä tarvittavia kieliammattilaisen työkaluja. Näin saat valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja elinikäiseen oppimiseen. Opiskelumuotoina käytetään pienryhmäopetusta, luentoja, seminaariopetusta, verkko-opetusta ja itseopiskelua. Niissä harjoitellaan esiintymistaitoja, tiimityöskentelyä ja projektinhallintaa. Oppimista arvioidaan muun muassa harjoituksilla, lopputöillä sekä luentosali- ja sähköisillä tenteillä. Asiasanat: filologia, kääntäminen, opettaja, tutkimus, viestintä ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Saksan kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Saksan kielen oppiaineessa opiskellaan saksan kieltä, saksankielisten maiden kulttuuria ja kirjallisuutta sekä käännösviestintää. Saksan kielen opiskelu keskittyy neljään aihealueeseen: kielitieto ja viestintä, saksankielisen alueen kirjallisuus ja kulttuuri, tieteellisen työn valmiudet ja saksan kielen taito. Saksan kielen kandidaatin opinnot tähtäävät erinomaiseen saksan kielen tieto- ja taitotasoon sekä saksankielisten maiden kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskuntaelämän hyvään tuntemukseen. Filosofian maisterin tutkintoa suorittaessaan opiskelija valitsee jonkin kieliaineiden opintopoluista: - kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku - Deutschlandstudien-opintopolku - tutkijan opintopolku - käännösviestinnän opintopolku ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot ovat yhteiset kaikille oppiaineen opiskelijoille. Perusopintojen kursseilla käsitellään suomen kieliopin kysymyksiä ja erilaisten tekstien ominaisuuksia sekä tutustutaan suomen sukukieliin ja monikieliseen Suomeen. Useimmilla kursseilla opetus koostuu luennoista ja harjoituksista, joissa tietoja opetellaan soveltamaan. Opinnot johdattavat kielitieteellisen tarkastelun periaatteisiin ja konkreettisten analyysitaitojen kehittymiseen. Jo perusopinnoissa harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja ja teknologian käyttöä. Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittuja tietoja. Suomen kielen linjalla perehdytään merkityksen muodostumiseen kielessä ja vuorovaikutuksessa, kielen alueelliseen ja tilanteiseen vaihteluun, kielen kehitykseen, kielen tekstuaalisiin ominaisuuksiin ja kielen rakenteeseen muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien näkökulmasta. Luentojen ja harjoitustöiden lisäksi osa opinnoista suoritetaan lukemalla kirjallisuutta. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjalla luodaan kokonaiskuvaa suomalais-ugrilaisesta kielikunnasta ja suomen kielen asemasta siinä. Opinnoissa perehdytään suomen sukukielten rakenteeseen ja historiaan sekä niiden tutkimukseen. Kieliopinnot ovat yleensä teoreettisia, joskin unkaria ja eräitä muitakin etäsukukieliä opiskellaan myös käytännön kielitaitoa silmällä pitäen. Syventävien opintojen vaiheessa opiskelijoilla on paljon valinnanvaraa. Kurssit ja opinnäytetyön aiheen voi valita oman kii ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Englannin kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Suoritat HuK-tutkintoa varten englannin perus- ja aineopinnot. Englannin kielen perusopinnoissa perehdyt seuraaviin englannin kielen osa-alueisiin: englannin nykykieli sekä kielitieteen ja kansainvälisen viestinnän perusteet englanninkielinen kulttuuri sekä nyky-yhteiskunta englanninkielinen kirjallisuus Voit tutustua perusopintojen kursseihin opinto-oppaassa. Englannin aineopintojen tavoitteet ovat puolestaan seuraavat: kielitiedon syventäminen perehtyminen syvemmin englannin kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin suullisen ja kirjallisen kielitaidon kehittäminen maisterivaiheeseen valmistautuminen Voit tutustua aineopintojen kursseihin opinto-oppaassa. Aineopintojen jälkeen sinun tulee pohtia urasuunnitelmiasi ja hakeutua parhaiten itsellesi sopivalle opintopolulle, jonka mukaisesti suoritat filosofian maisterin tutkinnon. FM-tutkintoa varten suoritat englannin kielen syventävät opinnot. Valitset FM-tutkintoa varten jonkin seuraavista opintopoluista: kieliasiantuntijan opintopolku kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku käännösviestinnän opintopolku tutkijan opintopolku Pääaineen tai erikoistumisalan valinta Opintopolun lisäksi valitset FM-tutkintoa varten yhden englannin viidestä opintolinjasta, jotka ovat diskurssintutkimus, historiallinen kielentutkimus, kirjallisuudentutkimus, kääntäminen ja tulkkaus tai vieraan kielen oppiminen. Voit tutustua syventävien opintojen kursseihin opinto-oppaassa. Asiasanat: filologia, kääntäminen, opettaja, tutkimus, viestintä ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Italia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

    Oppiaine kouluttaa italian kielen asiantuntijoita kansallisen ja kansainvälisen työelämän palvelukseen: kääntäjiksi, opettajiksi ja kieliviestijöiksi eri tehtäviin. Koulutus tarjoaa pohjan myös tutkijan uraa suunnittelevalle. Italian perusopintojen tavoitteena on hyvän peruskielitaidon ja kattavan yleiskuvan antaminen Italian yhteiskunnan ja kulttuurin nykytilasta. Aineopinnoissa osaamistavoitteina ovat hyvän kirjallisen ja suullisen italian kielen taidon omaksuminen, kielitiedon kartuttaminen, Italian yhteiskuntaan ja kulttuurin eri ilmenemismuotoihin perehtyminen, käännösviestinnän perusteisiin tutustuminen, kielentutkimuksen perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta sekä valmius tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin. Filosofian maisterin tutkintoa suorittaessaan opiskelija valitsee jonkin kieliaineiden opintopoluista: - kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku - kieliasiantuntijan opintopolku - tutkijan opintopolku - käännösviestinnän opintopolku Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin. Syventävien opintojen aikana tämän polun opiskelija saa kuvan tieteellisen ajattelun yleisistä perusteista ja niiden käytännön sovelluksista erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alalla. Hän tutustuu myös oman erikoisalansa tutkimushistoriaan ja -näkökulmiin. Opiskelija myös ymmärtää, että alan asiantuntijaksi kasvaminen on koko työuran ajan jatkuva prose ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kirjallisuustieteet, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kotimainen kirjallisuus Kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa opiskelijat syventyvät suomalaiseen kirjallisuuteen sen kaikessa moneudessa historiasta nykyisyyteen. Opinnoissa paneudutaan kirjallisuusinstituutioiden toimintaan ja kirjallisuuden merkitykseen, joka muodostuu vuorovaikutuksessa yhteiskuntaan. Opintojaksoissa kotimaiset aineistot sekä kansainväliset käsitteet ja kirjallisuuden virtaukset kohtaavat toisensa.   Perusopinnot johdattavat opiskelijan suomalaiseen kaunokirjallisuuteen ja sen historiaan sekä kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja lähestymistapoihin. Aineopinnoissa perehdytään suomalaisen kirjallisuushistorian keskeisiin piirteisiin keskiajalta 2000-luvulle saakka sekä teoksiin, jotka ovat ilmestyneet 1800-luvulta tähän päivään asti ulottuvalla ajanjaksolla. Lisäksi kartoitetaan maailmankirjallisuuden historian pääpiirteitä ja opiskellaan kirjallisuudentutkimuksen erityisalueita. Maisterivaiheen opinnoissa syvennetään entisestään kirjallisuudentutkimuksen teorian, metodologian ja erityisalojen tuntemusta. Opiskelija oppii suhtautumaan kriittisesti aiempaan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintatapoihin samoin kuin itse tuottamaansa tietoon. Pro gradu -tutkielma antaa valmiudet tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Yleinen kirjallisuustiede Yleisessä kirjallisuustieteessä opiskellaan ja tutkitaan maailmankirjallisuutta sen historiallisissa, kulttuurissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa. Opinnot antavat valmiudet tarkkaan tekstianalyysiin, kirjallisuuden ymmärtämiseen teoreet ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kreikkalainen filologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Antiikin kielten opiskelu tarjoaa tuoreita haasteita tämän päivän ihmiselle – sekä välineitä kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan, viime kädessä myös oman itsemme ymmärtämiseen. Suoritettuasi kreikkalaisen filologian perusopinnot sinulla on valmiudet ymmärtää helpohkoa klassisella kreikalla kirjoitettua proosaa ja runoutta. Antiikintuntemuksen osalta olet saanut yleiskuvan kreikkalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurin keskeisistä piirteistä sekä antiikin kielten ja ilmiöiden vaikutuksesta nykypäivänä. Antiikintutkimuksen osalta olet tutustunut alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin. Aineopinnoissa kreikan kielitaito ja -tieto laajenevat olennaisesti, erityisesti luettavien tekstien avulla: näihin kuuluu esimerkiksi homeerista epiikkaa, historiankirjoitusta (esimerkiksi Herodotosta ja Ksenofonia) sekä antiikin näytelmiä (esimerkiksi Sofoklesta ja Aristofanesta). Kandidaatin tutkielman laatimiseen huipentuvan proseminaarityöskentelyn kautta perehdyt myös tutkimusvälineiden, metodien ja lähdeaineiston käyttöön sekä harjaannut kirjallisten töiden laatimiseen. Syventävissä opinnoissa itsenäinen työskentely korostuu. Tavoitteena on edelleen syventää kielitaitoa ja tutustua yhä vaativampaan tekstimateriaaliin sekä luentokursseilla että itsenäisesti tenttien. Keskeisenä oppisisältönä ovat tieteelliset menetelmät ja niiden soveltaminen kreikankieliseen lähdeaineistoon. Antiikintutkimus on aidosti kansainvälinen ala, ja monet opiskelijat suorittavat osia tutkinnoistaan opiskelemalla eurooppalaisissa yliopis ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Latinalainen filologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Antiikin kielten opiskelu tarjoaa tuoreita haasteita tämän päivän ihmiselle – sekä välineitä kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan, viime kädessä myös oman itsemme ymmärtämiseen. Suoritettuasi latinalaisen filologian perusopinnot sinulla on valmiudet ymmärtää helpohkoa latinaksi kirjoitettua proosaa ja runoutta. Antiikintuntemuksen osalta olet saanut yleiskuvan roomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurin keskeisistä piirteistä sekä antiikin kielten ja ilmiöiden vaikutuksesta nykypäivänä. Antiikintutkimuksen osalta olet tutustunut alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin. Aineopinnoissa latinan kielitaito ja -tieto laajenevat olennaisesti, erityisesti luettavien tekstien avulla: näihin kuuluu esimerkiksi runoutta (esimerkiksi Vergiliusta ja Horatiusta), historiankirjoitusta (esimerkiksi Liviusta) sekä antiikin puhetaitoa (esimerkiksi Ciceroa). Kandidaatin tutkielman laatimiseen huipentuvan proseminaarityöskentelyn kautta perehdyt myös tutkimusvälineiden, metodien ja lähdeaineiston käyttöön sekä harjaannut kirjallisten töiden laatimiseen. Syventävissä opinnoissa itsenäinen työskentely korostuu. Tavoitteena on edelleen syventää kielitaitoa ja tutustua yhä vaativampaan tekstimateriaaliin sekä luentokursseilla että itsenäisesti tenttien. Keskeisenä oppisisältönä ovat tieteelliset menetelmät ja niiden soveltaminen latinankieliseen lähdeaineistoon. Antiikintutkimus on aidosti kansainvälinen ala, ja monet opiskelijat suorittavat osia tutkinnoistaan opiskelemalla eurooppalaisissa yliopistoissa tai osallistuma ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Latinalainen filologia, filosofian maisteri (2 v)

  Syventävissä opinnoissa itsenäinen työskentely korostuu. Tavoitteena on edelleen syventää kielitaitoa ja tutustua yhä vaativampaan tekstimateriaaliin sekä luentokursseilla että itsenäisesti tenttien. Keskeisenä oppisisältönä ovat tieteelliset menetelmät ja niiden soveltaminen latinankieliseen lähdeaineistoon. Antiikintutkimus on aidosti kansainvälinen ala, ja monet opiskelijat suorittavat osia tutkinnoistaan opiskelemalla eurooppalaisissa yliopistoissa tai osallistumalla kursseille Suomen Rooman ja Ateenan tiedeinstituuteissa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages