• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 333 items
 1. Business Administration (BBA)- Professional bachelor studies

  The aim of the study programme „Business Administration” is to acquire the knowledge, skills and competences needed for business management. To educate competent, competitive company managers for the Nations Industries working in a changing social economic climate, who are able to apply their knowledge and understanding and demonstrate a professional approach to their work by exhibiting competence in process management, problem solution and decision making in corresponding fields. ...

  Provider NameBA School of Business and Finance

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Cybersecurity Management (MBA)- Professional master studies

  This is the full time master programme with a concentration in Cybersecurity Management domains. Students who successfully complete this program could be able to gain competencies and practical skills of Cybersecurity policy, disaster recovery plans creation, risk governance and using different approach, concepts, methods and techniques for incident handling. Main study courses: ICT Strategy and Governance, Organization Theory, Leadership, Crisis Management, Information Security Risk and Compliance Management, Project, Process and Professionals Management, Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection, Information Security Governance, Cybersecurity Policy, Legal and Ethical Aspects, Information Security Incident Management, Information Security Techniques and Tools, Cybercrime Investigation, Fundamentals of Information Security Awareness Programme. ...

  Provider NameBA School of Business and Finance

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Transports un loģistika- Mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 01.11.2018. līdz 01.02.2019. Studiju programma sniedz iespēju nesen augstskolu beigušiem absolventiem un strādājošiem speciālistiem apgūt un sistematizēt zināšanas un praktiskās iemaņas sabiedriskā transporta, aviokompāniju un lidostu, jūras pārvadājumu un ostu, dzelzceļa kravu un pasažieru pārvadājumu, piegāžu ķēžu vadības, stabila transporta attīstības u.c. jomās. Maģistrantiem tiek piedāvāts studiju kursu kopums, kuru apguves rezultātā viņi iegūs prasmi risināt sarežģītus starpdisciplināra rakstura transporta un loģistikas jautājumus. Programmas ietvaros nākošie speciālisti iegūs sistēmiskas zināšanas un prasmes sarežģītu procesu vadībā un optimizācijā, ekonomiskajā analīzē, statistiskajā modelēšanā un projektu novērtēšanā, lai saprastu un risinātu problēmas transporta loģistikas sistēmu plānošanas, izstrādes un vadības jomā. ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība- 1. līm. prof. studijas

  Biznesa vadības studijas paredzētas topošajiem vai jau esošajiem uzņēmējiem: • kam jau ir savs bizness un ir vēlme būtiski uzlabot uzņēmuma darbību; • kam ir biznesa ideja un nepieciešama līdzgaitniecība tās īstenošanā; • kam vēl nav savas biznesa idejas un ir nepieciešama palīdzība tās attīstīšanā. Biznesa studiju laikā studenti iziet „Ievadpraksi uzņēmumā” un „Pirmskvalifikācijas praksi uzņēmumā,” kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. 5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas uzņēmējdarbības studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju „Komercdarbības speciālists”. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa vadības koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Uzņēmējdarbība- Mārketinga vadība- Prof. bak. studijas

  Programmas "Uzņēmējdarbība" studiju modulis: "Mārketinga vadītājs". Programmas saturs Vispārizglītojošie kursi: Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu val./Vācu val.), Darba aizsardzība, Civilā aizsardzība, Lietvedība, Eiropas ekonomiskā integrācija, Psiholoģija, Sports, Darba un komerctiesība. Nozares teorētiskie pamatkursi: Ievads uzņēmējdarbībā, Informātika, Statistika I, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Reģionālā ekonomika, Zinātniskā darba pamati, Makroekonomika, Statistika II, Tirgzinība, Vadības teorija, Uzņēmējdarbības finanses, Personālvadība. Nozares profesionālās specializācijas kursi: Socioloģija, Vides ekonomika, Grāmatvedības teorija, Finansu grāmatvedība, Projektu vadīšana, Uzņēmējdarbības analīze, Prečzinība, Biznesa ētika, Cenu politika uzņēmumā, Vadības psiholoģija, Uzņēmējdarbības plānošana, Mārketinga pētījumi, Patērētāju uzvedība, Loģistika, Mārketinga komunikācijas, Pakalpojumu mārketinga vadība, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, Starptautiskais mārketings, Pakalpojumu mārketinga vadība, Mārketinga plānošana, Studiju darbi, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs. Absolventu iespējas studēt maģistra studiju programmās; vadīt mārketinga sektoru mazajos un vidējos uzņēmumos; piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Business Environment Administration- Professional master studies

  The programme prepares highly competent top level managers for work in both, public and private sector organisations and equips students with the skills necessary to succeed in the rapidly changing business world. Particular emphasis is placed on providing learners with practical experience and competences in the management of business environment. This is achieved through practical classes, applied and scientific research, research and live projects, a study internship and a master's thesis. CAREER PROSPECTS Graduates of the programme secure roles in various fields of business administration in Latvia and worldwide or continue their academic career in PhD study programmes. ...

  Provider NameVidzeme University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Reģionālā plānošana un attīstība- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus konkurētspējīgus speciālistus uzņēmējdarbības, ekonomikas un kultūras plānošanā valsts un privātā sektora vajadzībām, kuri veicinātu reģionu attīstību. Studiju programma ir unikāla ar to, ka tā ir veidota sadarbībā ar Polockas Valsts universitāti (Baltkrievijā) un RTA maģistrantiem tiek piedāvāta iespēja, pēc izvēles, vienu no moduļiem Reģionālā ekonomika un pārvaldība vai Reģionu sociālkultūras procesi apgūt partneraugstskolā, kā rezultātā iegūt 2 maģistra diplomus. Absolventu iespējas • spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni reģionālistikas jomā, lai attīstītu jaunas oriģinālas idejas pētniecībā, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē; • prot atlasīt, analizēt un izmantot speciālo teorētisko literatūru un izmantot zināšanas, lai veiktu starpdisciplinārus pētījumus, kā arī lai analizētu, interpretētu un risinātu teorētiskās un/vai praktiskās problēmas reģionālistikā; • spēj patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību un spēj īstenot plānošanas un vadīšanas funkcijas reģionālistikas jomā; • spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas reģionālistikas jomā, pamatot lēmumus; • spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību; ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika- 1. līm. prof. studijas

  Programmas mērķis: Sagatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus profesionālajai darbībai loģistikas un starptautiskās tirdzniecības jomā. Kur var strādāt? Programmas absolvents var strādāt visplašākā spektra loģistikas, tirdzniecības, transporta un pakalpojumu uzņēmumos, valsts un pašvaldības institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar loģistikas nozari. Jebkurš uzņēmums, kas nodarbojas ar preču un pasažieru plūsmas virzīšanu, starptautiskiem un nacionāliem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, ir saistīts ar loģistikas procesu. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: • iepirkumu plānošanas pamatprincipus un kā organizēt transporta operācijas, • kā sadarboties ar vietējiem un starptautiskiem piegādātājiem, • kā izvērtēt uzņēmuma loģistikas procesus un izstrādāt pamatotus priekšlikumus to uzlabošanai. Prot: • grupēt un kontrolēt krājumus pēc to nozīmes; • noformēt izejvielu un preču piegāžu pasūtījumus; • izmantot starptautiskās tirdzniecības un transportēšanas noteikumus; • veidot kravu pārvadāšanas maršrutus; • organizēt operatīvajā līmenī uzņēmuma loģistikas procesus. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Veselības vadība- Prof. mag. studijas

  RSU Medicīnas fakultātes un RISEBA realizētā maģistra studiju programmai Veselības vadība ir vienīgā šāda programma Latvijā un Baltijas valstīs. Tā sniedz iespēju apgūt veselības vadības teorētiskās zināšanas saistībā ar to praktisku pielietojumu, balstoties uz eiropeisku un starptautisku pieeju veselības sistēmu vadībā, kā arī paaugstināt profesionālās, un vadības zināšanas gan veselības nozarē strādājošajiem, gan tiem, kas tikai plāno savu darbību saistīt ar veselības aprūpes sistēmu. Studiju programmas apguves rezultātā studējošie iegūtās zināšanas spēs izmantot veselības nozares politikas izstrādē un analīzē, valsts un privāto iestāžu vadībā, finanšu un cilvēkresursu plānošanā, veselības ekonomikas metožu izmantošanā, veselības sistēmas procesu veidošanā. Programma tiek īstenota sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un ir pirmā dubultdiploma programma Latvijā. Programmas priekšrocības • iegūsiet padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikā un vadības zinībās un spēsiet rast risinājumus šo zināšanu pielietojumam veselības jomā, • iegūsiet zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai organizācijas/uzņēmuma operacionālajai un cilvēkresursu vadībai, • spēsiet izprast izaicinājumus un iespējas veselības politikas veidošanas jomā, kas atstāj pozitīvu iespaidu uz pacientiem un pakalpojumu nodrošinājumu, • attīstīsiet un stiprināsiet līderim būtiskas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas uzņēmumu un organizāciju vadībā veselības jomā, tai skaitā pārmaiņu procesu un projektu vadīšanā, • attīstīsiet iemaņa ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Izklaides industrijas vadība un producēšana- Datorspēļu izstrāde un attīstība- 1. līm. prof. studijas

  "Izklaides industrijas vadība un producēšana" - programmas specializācija "Datorspēļu izstrāde un attīstība". Iegūstamā kvalifikācija: Kultūras menedžeris ar specializāciju datorspēļu izstrādē un attīstībā. Studiju programmā apvienotas informācijas tehnoloģijas, māksla un menedžments. Programma ir sastādīta pēc moduļu principa, galvenie no tiem ir datoranimācija (3D), spēles programmēšana un dizains, spēles virzība tirgum. Atsevišķie moduļi tiks pasniegti angļu valodā. Studiju procesā ir iesaistīti profesionāļi un mācībspēki no citām Eiropas Savienības valstīm, kā arī tiek izmantotas modernas mācību metodes. Studiju programmas prakses ietvaros studentam būs jāizstrādā datorspēle un jānotestē tā izvelētajā mērķa auditorijā. Sadarbojoties ar pieredzējušiem profesionāļiem (uzņēmumiem, organizācijām u.c.) studentiem būs iespēja kvalifikācijas darba ietvaros komercializēt izstrādāto datorspēli. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages