• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. áruismereti és fogyasztóvédelmi szaktanácsadó

  Az áruismeret és fogyasztóvédelem szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - Az áruismeret alapjait, valamint az élelmiszer, ruházati, vegyipari, műszaki és más szak-áruismereti tantárgyak főbb összefüggéseit. - Árurendszertant, új áruk rendszerben való elhelyezésének alapelveit. - Az árupálya optimális kialakításának elméletét. - Környezetterhelés kiszámításához szükséges elméleti alapokat. - A minőség értékelésének összefüggéseit. - Szabványelőírások értelmezését. - A fogyasztói értékítélet felismerését. - Az áruválaszték optimális összeállítását, kritikai értékelését, a társadalmi felelősség követelményeinek figyelembe vételét. - A fogyasztóvédelmi rendeleteket, előírásokat, és ezek átfogó értelmezését és alkalmazását a gyakorlatban. - Áruminőség értékelését, a piacon sikeres árukör meghatározásának módjait. - A piackutatás, a stratégiaalkotás és a marketing tervek készítésének menetét. - A fogyasztói reklamációk megoldási lehetőségeit. - A magyar és EU fogyasztóvédelmi jog előírásait.   Az áruismeret és fogyasztóvédelem szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak: - A szakterület jelenségeinek, folyamatainak komplex értelmezésére, az okok és összefüggések átlátására, az elmélet és gyakorlat szintetizálására. - Áttekinteni a szak-áruismereti árurendszereket, a minőségtanúsítást. - Alkalmazni képes a fogyasztói érdekvédelem módjait. - Felismerni képes a csomagolás fajtáit, a csomagolóanyagokat, belátni annak fontosságát, betartani a szállítás és tárolás követelményeit. - Felismerni az egyes ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. ázsiai interkulturális tanácsadó

  A szakirányú továbbképzés fő törekvése szakmailag hiteles és aktuális ismeretek közvetítésével és átadásával elősegíteni az ázsiai térségben való tájékozódást, a gazdasági és vállalkozási tevékenységek sikerességét, a non-profit, a turisztikai, kulturális és oktatási vonatkozású tevékenységek hatékonyabbá tételét.      A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a) Az Ázsiai interkulturális menedzsment szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik 1. a vizsgált kultúrkörök főbb társadalmi és gazdasági jellemzőit, 2. a vizsgált kelet-ázsiai országok, India és Vietnám civilizációs szokásait, 3. a vizsgált kelet-ázsiai országok, India és Vietnám üzleti gyakorlatát, 4. a vizsgált régióra vonatkozó főbb fejlődési trendeket.   Felismerik, hogy 1. a kulturális és civilizációs különbségekből adódóan szemléleti eltérések jelentkeznek, 2. a szemléleti eltéréseknek tulajdoníthatóan a tárgyalási, kommunikációs és menedzsment stílusok különböznek, 3. az üzleti kultúra és gyakorlat sajátosságai országonként eltérnek.   b) Az Ázsiai interkulturális menedzsment szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak 1. az adott partner kommunikációját és interakcióját a vonatkozó kultúra keretrendszerében elhelyezni és értékelni, 2. az adott célkultúra értékrendjének és elvárásainak leginkább megfelelő kommunikációs stílust megválasztani, 3. a kulturális eltérésekből adódó esetleges konfliktusokat hatékonyan kezelni, 4. az ázsiai régióra vonatkozó üzleti döntések előkészítésében és kivitele ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelmi szakreferens

  Elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek - élelmiszeripari ismeretek, - gyártástechnológiai ismeretek, - kockázatbecslés, - termékbiztonsági ismeretek, - általános és speciális fogyasztóvédelmi ismeretek, - áruforgalmi ismeretek, - fogyasztóvédelmi jogérvényesítési lehetőségek.   Az oklevelet szerző szakemberek alkalmasak: - az élelmiszerbiztonság szakterületén az ismeretanyag alkalmazására és a megszerzett tudás birtokában a szakterület speciális feladatainak biztonságos megoldására, - az élelmiszerminőségi és biztonsági rendszerek működtetésére, - megfelelő minőségű növényi és állati eredetű élelmiszeripari alapanyagok és termékek biztonságos előállításának ellenőrzésére, - az élelmiszerbiztonságot veszélyeztető fizikai, kémiai és biológiai tényezők gyors felismerésére és azok menedzselésére, - az élelmiszerbiztonság területén szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátására hazai és nemzetközi szervezetekben vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szinten, - fogyasztóvédelmi hatósági ügyintézői feladatok ellátására, - kis- és nagykereskedelmi áruforgalmi ügyintézésre, - fogyasztói kapcsolattartásra (kifogások, panaszok ügyintézésére) kis- és nagykereskedelmi vállalkozásoknál.   Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben  Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban felsőfokú képzésben részesült, minőségirányítási rendszerekben is jártas szakembereket igénylő hazai és nemzetközi élelmiszergyártó és- forgalmazó cégeknél, n ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. élmény-, rendezvény- és közösségszervező

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák: Az élmény-, szabadidő- és közösségszervezés követelményrendszerében jártas, kreatív, biztos gyakorlati tudással rendelkező és e szakma iránt elhivatott szakemberek képzése. A hallgatók legyenek képesek a megszerzett ismereteiket komplex és innovatív módon alkalmazni az élményszervezésben, a szabadidős és közösségi programok kezdeményezésében, tervezésében, fejlesztésében, szervezésében és lebonyolításában. A megszerzett tudás birtokában váljanak alkalmassá minőségi munka végzésére a különböző szervezeteknél, intézményeknél (pl.: üdülők, témaparkok, látogatóközpontok, nemzeti parkok, világörökségi helyszínek, szabadidő- és szórakoztatóközpontok, gyógy- és wellnesscentrumok, multifunkcionális kulturális és egyéb szolgáltató intézmények), illetve legyenek képesek önfoglalkoztatóként (vállalkozóként) szakszerű szervezőmunka végzésére.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * Általános, kulturális- és művészeti menedzsment ismeretek * Kulturális animáció * Turizmus-, szállodai és wellness ismeretek, * Életmód szociológiai ismeretek, * Csapatépítés módszertana * Kommunikáció, viselkedéskultúra * Közösségi programok tervezése, szervezése, folyamatai * Rendezvényszervezés * Tárgyalástechnika- és protokoll ismeretek, * Művészközvetítés * A szabadidő- és közösségszervezés folyamatai * Kulturális intézmények és szervezetek rendszere * Kultúrafinanszírozás  * Kulturális marketing és PR * Szponzorálás, mecenatúra * Vállalkozási ismeretek   Személyes adottságok: * Kreativitás, innovativit ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. írásanalitikus szaktanácsadó

  A képzés során olyan szakemberek képzésére kerül sor, akik korszerű szakma specifikus ismeretek felhasználásával képesek az írásanalitikusi szakterületet megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, szakmai tanácsadásra. Megszerezhető kompetenciák: A kézírás és más hasonló grafikus produktum (pl. rajz, firkák-továbbiakban duktum) felhasználásával a vizsgált személyre (továbbiakban duktor) vonatkozó pszichés és szomatikus összefüggés feltárása a személy és az írás-szituáció függvényében. A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető ismeretek: - általános és az írásanalitikusi területen alkalmazott pszichológiai alapismeretek, - írásanalitikai és társadalomtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek, - az írásanalitikai szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei. Személyes adottságok és készségek: - kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia, - problémafelismerő, elemző és -megoldó készség, - intuíció és módszeresség, jó memória, - kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége, - alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az írásanalitikus szaktanácsadó felkérhető minden olyan területen való közreműködésre, tanácsadásra és konzultációra, amely az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával kiegészítheti vagy új megvilágításba helyezheti a duktor élethelyzetével kapcsolatos információkat. Ilyen terület lehet a pedagógia, pszichológia, munk ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. üzletfejlesztési menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák: A végzettség birtokában az üzletfejlesztési menedzser ismeri: * az üzletfejlesztés működésének elveit és jellemzőit, annak kapcsolódó ágazatait, * az üzletfejlesztés elveit és gazdaságtanát, * az üzletfejlesztés szereplőinek, érdekeltjeinek és érintettjeinek jellemzőit, * az üzletfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások rendszerét, * a különböző típusú üzletfejlesztések szervezésére, működtetésére és irányítására vonatkozó elveket és módszereket, * az üzletfejlesztés folyamatait, lebonyolításuk feltételeit és a legfontosabb vonatkozó jogszabályi előírásokat, * az üzletfejlesztéssel kapcsolatos közösségi és non profit tevékenységeket, államigazgatási, önkormányzati, területfejlesztési, kulturális kapcsolódásukat, az üzletfejlesztés (üzleti innováció) hazai és nemzetközi intézményrendszerét, * az üzletfejlesztés egyes területeinek (értékesítés, marketing, pénzügy, finanszírozás, emberi erőforrás, menedzsment, stb.) sajátosságait, elveit és módszereit. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * az egyes üzletfejlesztési szakterületen jelentkező feladatok és munkakörök ellátására, * a különböző vállalkozásoknál üzletfejlesztői, üzletfejlesztési vezetői feladatok ellátására, * informatikai ismeretek alkalmazására az üzletfejlesztésben, * a szolgáltatásokkal és az intenzív ügyfélkapcsolattal összefüggő problémák hatékony kezelésére. Személyes adottságok: * Önállóság, határozottság, irányítási és döntési felelősségvállalás. * Elemző készség, kommunikációs készség. A szakképzettség alkalmazása k ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages