• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 156391 items
 1. Scensko oblikovanje (Scene design)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študentje spoznavajo lastnosti in možnosti, ki jih odpira »prostor igre«. Odkrivajo zakonitosti različnih prostorov. Spoznavajo različne značilnosti prostorov glede na lokacijo – funkcijo posameznega prostora, glede na dispozicijo in predvsem raziskujejo odnos med figuro, dogodkom in prostorom. Poglobljen študij odnosov: prostor in figura, prostor in dogodek, prostor in čas. Raziskuje odnos med vizualno in verbalno-zvočno podobo. Študentje spoznajo pomen in možnosti kostumografije kot dela celostne vizualne podobe in kot soustvarjalen del idejno-vsebinske zasnove umetniškega projekta. Razumejo funkcijo, simbolni in psihološki pomen vseh in vsakega posameznega kostuma znotraj uprizoritve v dramskem, plesnem oz. gibalnem gledališču, baletu, operi, na filmu, televiziji, videu in tudi v vseh zvrsteh performansa. Spoznajo možnosti, ki jim jih kostumografija kot likovnosporočilna kategorija omogoča, naučijo se te možnosti selekcionirati, vrednotiti, uporabljati in razvijati. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (Academy of Theatre,...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Prevajalstvo (Translation)

  Študij traja 3 leta. Enopredmetni univerzitetni študijski program obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študent izbere usmeritev: Slovenščina-angleščina-nemščina, Slovenščina-angleščina-francoščina, Slovenščina-angleščina-italijanščina. Študentje pridobijo visoke jezikovne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v slovenščini, angleščini in še v dodatnem tujem jeziku (izbirajo lahko med nemščino, francoščino ali italijanščino), prejmejo pa tudi osnovno prevajalsko kompetenco. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Bioinformatika (Bioinformatics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program izvajajo Fakulteta za zdravstvene vede v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Kompetence diplomanta obsegajo sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri preučevanju genomike in protemike z namenom preprečevanja bolezni in hitrejšim iskanjem možnosti zdravljenja. Študenti pridobijo sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic dejavnikov v biokemiji in znajo kritično ovrednotiti dogajanja na področju naravoslovja (predvsem v biologiji, biokemiji in molekularni genetiki). Med splošnimi kompetencami so posebej izpostavljene naslednje kompetence: sposobnost pravilne aplikacije temeljnih znanj s področja znanstvenih metod in laboratorijskih tehnik; napredne spretnosti za aplikacijo metod molekularne in celične biologije ter biofizike za raziskovanje in reševanje kompleksnih biomedicinskih problemov in sistemov; poznavanje metod genomike in proteomike in njihova aplikacija; poznavanje metodologij in paradigem informacijske tehnologije za shranjevanje, analizo, sintezo in vizualizacijo genomskih in proteomskih podatkov; kompetence za oblikovanje zdravstvenih informacijskih sistemov na splošno in bolj specifično za oblikovanje bioinformacijskih sistemov; vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev; uporaba znanstveno raziskovalnih metod za raziskovanje na področju bionformatike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spl ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Informacijska varnost (Information Security)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant pridobi visoko strokovno izobrazbo na področju varstvoslovja in informatike. Namenjen je izobraževanju strokovnjakov s področja informacijske varnosti, ki bodo usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, ki zahtevajo znanje iz informatike in varstvoslovja. Študij vključuje tudi spoznanja sorodnih disciplin, kot so kriminologija, pravo, psihologija ter organizacijske in druge vede. Diplomanti programa bodo usposobljeni opravljati delo in uporabljati pridobljena znanja na različnih področjih, ki so neposredno ali posredno vezane na področje študija. Študijski program je na vsebinskem področju aplikativno usmerjen ter omogoča diplomantom – strokovnjakom na področju informacijske varnosti – kompetentno in kompetitivno vključevanje v delovne procese, s čimer je omogočen razvoj kariere. Diplomanti bodo usposobljeni za proučevanje in za zakonito, strokovno, etično in učinkovito opravljanje nalog s področja zagotavljanja informacijske varnosti. S tem se prispeva k dviganju informacijske varnosti in posledično k demokratični družbi, varstvu človekovih pravic in svoboščin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Faculty of Criminal Justice and Security)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Oblike govora (Speech forms)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistranti po zaključenem programu študija poznajo in obvladajo temeljne zakonitosti govora nasploh, prav tako pa tudi specifike slovenskega govorjenega jezika. Na teoretičnem in praktičnem nivoju so pripravljeni za govorno analizo in realizacijo besedila: od fonetične in fonološke razčlembe preko artikulacije in glasovne impostacije do govorne analize (umetniškega ali neumetniškega) besedila in cilja – priprave in uresničitve govornega akta v različnih okoljih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (Academy of Theatre,...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Upravna informatika (Administrative informatics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program izvajata Fakulteta za upravo ter Fakulteta za računalništvo in informatiko. Univerzitetni študijski program Upravna informatika je naravnan interdisciplinarno in daje poglobljena znanja iz računalniške tehnologije, interneta in nove informacijske tehnologije ter upravno-pravna, ekonomska, organizacijska znanja, ki so potrebna za razumevanje delovanja javne in poslovne uprave. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (Faculty of Administration)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Varstvoslovje (Criminal Justice and Security)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj študija je izobraziti strokovnjake za varstvoslovje, ki poznajo trende na področju izvajanja nadzora, delovanja ustanov formalnega družbenega nadzora (policija, tožilstva, sodišča, zapori, obveščevalne službe), neformalnega družbenega nadzorstva (dejavniki socializacije, družina, šola, društva, civilna družba) in institucionaliziranega neformalnega nadzora (predvsem detektivske agencije in zasebno-varnostna podjetja). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Faculty of Criminal Justice and Security)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Mehatronika (Mechatronics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Interdisciplinarni študijski program izvajata Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru. Študenti tega programa se s študijem znanstvenih temeljev programa, tehnoloških temeljev, aplikativnih in sistemskih znanj ter individualnih in poslovnih znanj usposobijo za prenos pridobljenih teoretičnih in strokovnih znanj v prakso in reševanje problemov v delovnih okoljih. Temeljni cilj je izobraziti široko razgledanega magistra inženirja, ki bo poleg znanja in razumevanja, ki ga je pridobil na 1. stopenjskem univerzitetnem in visokostrokovnem študiju mehatronike, izkazoval tudi samostojnost, ustvarjalnost, inovativnost in kritičnost pri reševanju težjih strokovnih in razvojnih problemov s področja mehatronike. Študenti tega programa se bodo s študijem znanstvenih temeljev programa, tehnoloških temeljev, aplikativnih in sistemskih znanj ter individualnih in poslovnih znanj usposobili za prenos pridobljenih teoretičnih in strokovnih znanj v razvojno-raziskovalno prakso in reševanje strokovnih problemov v delovnih okoljih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Mehatronika (Mechatronics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Visokošolski strokovni študijski program je interdisciplinaren. Nosilna izvajalca študijskega programa sta Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Fakulteta za strojništvo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Inženiring poslovnih sistemov (Organization and Management of Business and Working Systems)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomant lahko dela kot organizator s teoretičnimi in aplikativnimi inženirskimi znanji s področja managementa integralnih poslovnih organizacijskih in informacijskih sistemov. Sposoben je prevzeti najzahtevnejše naloge pri planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju sodobnih poslovnih sistemov s področja industrije in storitev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages