• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 18765 items
 1. Kemijsko inženirstvo (Chemical Engineering)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistri kemijske tehnike so usposobljeni za opravljanje zahtevnih nalog na področju raziskav in razvoja v številnih panogah procesne industrije, npr. kemijski, farmacevtski, naftni, živilski industriji, v industriji celuloze in papirja, plastičnih mas in vlaken ter v industriji procesne opreme. Sodelujejo lahko pri vodenju podjetij, projektiranju, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, organiziranju varstva pri delu, pripravi vode, nadzoru kvalitete in razvoju informacijskih tehnologij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Prometno inženirstvo (Traffic and Transportation Engineering)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program študentu omogoča sintezo dogajanj v prometnem sistemu, predvsem pa povezovanje prometnih znanj z drugimi pomembnimi družbenimi podsistemi, kakor tudi vrednotenje učinkov prometnega sistema na okolje, prostor, ekonomijo in demografijo. Kompetence diplomanta: analiziranje in evalvacija procesov v prometnem sistemu; sinteza dogajanj v prometnem sistemu, predvsem povezovanje prometnih znanj z drugimi pomembnimi družbenimi podsistemi in vrednotenje učinkov prometnega sistema na okolje, prostor, ekonomijo, demografijo; izdelava trajnostnih mobilnostnih načrtov (SUTP) kot ključna sestavina trajnostnega razvoja družbe; izdelava prometnih študij; izdelava študij vpliva prometa na okolje; izdelava varnostnih konceptov in elaboratov in varnostnih pregledov v cestnem prometu; načrtovanje, razvoj in implementacija transportnih tehnologij v industriji transportnih naprav v prevozništvu in prometnih sistemih; načrtovanje, razvoj in implementacija inteligentnih transportnih sistemov (ITS) v prakso; organiziranje transportnih aktivnosti v potniškem in tovornem prometu, vključno s prevozom posebnih tovorov in nevarnih snovi; izdelava strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prih ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Prometno inženirstvo (Traffic and Transportation Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Osnovni cilj doktorskega študijskega programa Prometno inženirstvo je usposabljanje znanstvenikov s področja prometnega inženirstva, ki so sposobni razvijati in aplicirati novo znanje s tega področja. Gre za najvišji strateški nivo razvojnega in vodstvenega kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva, državne uprave (megaprometna podjetja, podjetja s poudarjeno prometno transportno funkcijo, ministrstva, agencije, vojska, policija, carina ipd), znanstvenih inštitutov ter univerz. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Energetika (Energy Technology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V 3. letniku študent izbere 2 izbirna predmeta ter 6 predmetov v okviru dveh izbranih modulov: Hidroenergetski modul 1, Hidroenergetski modul 2, Termoenergetski modul 1, Termoenergetski modul 2, Jedrski energetski modul 1, Jedrski energetski modul 2. Temeljni cilji študija na vsebinskem strokovnem področju so usmerjeni zlasti v poznavanje operativnih aktivnosti v tehnologiji oskrbovanja organizacij, prvenstveno z energijo, v poznavanje poslovanja ter v organiziranje konkretnih delovnih in tehnoloških operacij. Diplomanti po končanem visokošolskem strokovnem študiju dosežejo takšen obseg in nivo teoretičnega in praktičnega znanja, da so po končanem izobraževanju kompetentni strokovnjaki na svojem področju. Praktično usposabljanje je na visokošolskem strokovnem programu Energetika pomembno, saj morajo diplomanti glede na predvidene kompetence biti sposobni aplicirati teoretična znanja v konkretnem delovnem okolju. Iz tega razloga je v študijskem programu Energetika praktičnemu usposabljanju namenjena še posebej velika pozornost. Študenti bodo vključeni v organizirano izvajanje praktičnega usposabljanja v sodelovanju z gospodarskimi subjekti v regiji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Un ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (Faculty of Energy Technology)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Energetika (Energy Technology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Osnovni cilj magistrskega študija je izobraževanje in usposabljanje razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave s področja energetike. Predmetno-specifične kompetence: razumevanje in uporaba metod kritične analize in razvoja teorij ter njihova uporaba za smiselno reševanje konkretnih delovnih problemov na področju tehnologije energetskih sistemov; razumevanje splošne strukture temeljne discipline ter povezanosti med njenimi poddisciplinami; poznavanje operacij, metodologije in organizacije dela v konkretnem delovnem okolju; gradnja in projektiranje energetskih sistemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (Faculty of Energy Technology)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Gospodarsko inženirstvo (Industrial Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za gradbeništvo ter Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru razpisujejo interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Gospodarsko inženirstvo. Namenjen je izobraževanju gospodarskih inženirjev, ki bodo usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, ki zahtevajo tehniška, tehnološka in ekonomska znanja, združena z znanji organizacije in informatike. Smeri študija: Gradbeništvo, Strojništvo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Energetika (Energy Technology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Učne enote, ki sestavljajo program, se delijo na obvezne in izbirne. Obvezni predmeti so skupni za vse študente in jih poslušajo v 1. in 2. letniku ter v zimskem semestru 3. letnika. Zadnji, šesti, semester sestavijo študenti sami in sicer izberejo dva izbirna predmeta iz nabora 15 izbirnih predmetov ter dva modula iz nabora 8 modulov. Študenti izbirajo med naslednjimi moduli: Hidroenergetski modul, Termoenergetski modul 1, Termoenergetski modul 2, Jedrski energetski modul, Ekološki modul, Alternativni viri energije 1, Alternativni viri energije 2, Alternativni viri energije 3. Univerzitetni študijski programi po zakonski opredelitvi študentom omogočajo: pridobitev strokovnega znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in usposobljenost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejšega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (Faculty of Energy Technology)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Aplikativna elektrotehnika (Applicative Electrical Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Smeri študija: Avtomatika, Elektronika, Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP), Telekomunikacije in Tehniška kakovost. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so: zmožnost definiranja, razumevanja in reševanja problemov na področju elektrotehnike, sposobnost kritičnega vrednotenja konkretnih rešitev, poklicna, okoljska in socialna odgovornost, sposobnost strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki, sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, sposobnost samostojnega sledenja razvoja stroke, sposobnost timskega dela s strokovnjaki s sorodnih področij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (Faculty of Electrical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Elektrotehnika (Electrical engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Smeri študija: Avtomatika, Elektronika, Energetika in mehatronika; Telekomunikacije. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so: zmožnost definiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja problemov na področju elektrotehnike in širše, sposobnost kritičnega mišljenja na podlagi analize in sinteze, poklicna, okoljska in socialna odgovornost, sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki, sposobnost optimalne uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja, sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom in pridobivanja novih znanj, sposobnost timskega dela s strokovnjaki z različnih področij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (Faculty of Electrical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Elektrotehnika (Electrical Enginneering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V času študija se od študenta pričakuje aktivno sodelovanje na domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih delavnicah in konferencah. Ob tem študent razvija veščine znanstvenega komuniciranja, kritične presoje dosežkov drugih in rezultatov lastnega raziskovalnega dela. Med bistvene obveznosti doktoranda spadata predlog in izdelava doktorske disertacije. V doktorskem delu pokaže kandidat poleg usposobljenosti za znanstveni način mišljenja in sposobnosti raziskovalnega dela tudi izvirne prispevke k znanosti, ki jih objavi v vsaj enem članku v znanstveni reviji s faktorjem vpliva. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (Faculty of Electrical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages