• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 24675 items
 1. Media and Communication Studies B: Media Studies

  I detta kurspaket får du fördjupa dina kunskaper inom mediestudier. Den inledande kursen behandlar medieteori om och analys av det samtida medielandskapet, med särskilt fokus på digitala och sociala medier. Här diskuteras också förhållanden mellan medier och kulturella, organisatoriska, politiska och ekonomiska förändringar i samhället. Du får en introduktion till aktuell forskning om hur medier används av olika grupper och människor för olika ändamål, och etiska och rättsliga frågor i relation till mediepraktik och handling diskuteras. Kursen avslutas ett praktiskt projekt med koppling till sociala medier som fördjupar förståelsen av förhållandet mellan teori och praktik i dagens digitala medievärld. I den andra kursen fördjupas dina kunskaper om verktyg och metoder för undersökning och forskning i medie- och kommunikationsvetenskap. Kurspaketet avslutas med att du tillsammans med en grupp kurskamrater genomför en mindre undersökning som presenteras som en B-uppsats inom området mediestudier. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Statistics C

  Statistics C ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Business Studies A

  Kurspaket: Marknadsföring och organisation, 15 hp + Redovisning, 7,5 hp + Kalkylering, 7,5 hp. Kurserna syftar till att ge en bred introduktion till ämnet företagsekonomi. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Economics A

  Kurspaket: Grundläggande mikro- och makroteori, 15 hp, Tillämpad mikroekonomi, 7,5 hp, Internationell makroekonomi, 7,5 hp ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Economics C

  Nationalekonomi C 30 hp består av Examensarbete 15 hp, Offentlig ekonomi 7,5 hp och Analys av ekonomiska data 7,5 hp. Det är möjligt att läsa kursen Arbetsmarknadsekonomi 7,5 hp istället för Offentlig ekonomi eller Analys av ekonomiska data. Eventuellt byte av kurs görs vid terminsstart. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Statistics A

  Kurspaket:Grundläggande statistik A4, 15 hp:Statistisk deskription, sannolikhetslära och inferensteori. Kursen är inriktad på samhällsvetenskapliga och ekonomiska tillämpningar. Tillämpad statistik A5, 15 hp:Undersökningsmetodik, speciellt enkätundersökningar. Regressionsanalys, tidsserieanalys och prognosmetodik. Fördelningsinferens och variansanalys. Tillämpningar inom enkätundersökningar och ekonometri. Muntliga och skriftliga presentationer utgör en viktig del av kursen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Financial Accounting (Course Package T2)

  Financial Accounting (Course Package T2) ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Organisation (Course Package T2)

  Organisation (Course Package T2) ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Basic Course on Commercial Law + Market and Agreement

  Handelsrättslig översiktskurs: Under kursen kommer du huvudsakligen studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och som är viktiga att känna till för alla som arbetar med handelsrättsliga problem i samband med företagande. Kursen inleds med en introduktion där ämnesområdet handelsrätt blir presenterat och definierat och där ämnesområdet beskrivs i ett rättsteoretiskt sammanhang. Marknad och avtal: Kursen behandlar två rättsliga ämnesområden av central betydelse för all kommersiell verksamhet, de regler som gäller för hur företag kan agera på en marknad i förhållande till konkurrenter och kunder och hur företag kan organisera sin verksamhet med hjälp av avtal. Den del av kursen som gäller marknadsrättsliga frågor kan systematiskt delas in i immaterialrätt, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt. Den del av kursen som behandlar avtal kan systematiskt delas in i de frågor som är relevanta vid ingående av avtal och de regler som gäller fullgörelsen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Marketing (Course Package T2)

  Marketing (Course Package T2) ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages