• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 36 items
 1. Master of Medicine in de sportgeneeskunde

  De leerresultaten van de Master of of Medicine in de Sportgeneeskunde bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde. Medisch deskundige: 1. Over de vereiste kennis, inzicht en vaardigheden beschikken op preventief, diagnostisch, therapeutisch en revaliderend vlak met het oog op het verlenen van (evidence based) sportmedische zorg en sportbegeleiding. Communicator: 2. Doeltreffend en helder communiceren in een sportmedische setting, onder andere met het oog op het verkrijgen en aanwenden van relevante sportgeneeskundige informatie van de patiënt/sporter en/of begeleiders. Samenwerker: 3. In het professioneel handelen op passende wijze beroep doen op een intercollegiaal en multidisciplinair netwerk van andere zorgverleners en sportbegeleiders (trainer, coach, kinesist, psycholoog, diëtist, sportfysioloog, bewegingsdeskundige). Manager/organisator: 4. Doeltreffend functioneren binnen een geïntegreerd zorgbeleid in een gezondheids-en/of sportorganisatie. Wetenschapper: 5. Participeren in sportwetenschappelijk onderzoek en de verkregen resultaten op heldere wijze delen door publicaties, onderwijs en voordrachten. Gezondheidsbevorderaar: 6. Kennis hebben van individuele sportmedische en/of sportspecifieke noden in relatie tot de noden van bredere bevolkingsgroepen, met aandacht voor psychosociale, economische en biologische aspecten. De sportmedische- en wetenschappelijke kennis aanwenden om bewegen en sporten te promoten. Professional: 7. Hoogwaardige patiëntenzorg en begeleiding leveren, met aand ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Medicine in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise

  De leerresultaten van de Master of Medicine in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde Medisch deskundige: 1. Een diepgaande kennis bezitten van het volledige vakgebied van de evaluatie van de menselijke schade in zijn verschillende dimensies (beroepsmatig, medisch, juridisch, socio-professioneel, economisch). Medisch deskundige: 2. Kennis hebben van en inzicht hebben in private en sociale verzekeringen en in de verschillende relevante aspecten van schade-beoordeling en risico-evaluatie. Medisch deskundige: 3. Een volledig en gericht klinisch onderzoek uitvoeren als sociaal verzekeringsarts, raadsgeneesheer, bijstandsgeneesheer en/of gerechtsdeskundige. In het professioneel handelen het begrippenkader van de menselijke schadeleer correct toepassen. Medisch deskundige/organisator: 4. De nodige vaardigheden bezitten om gegevens te verzamelen en te analyseren met het oog op het correct plannen en uitvoeren van een verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Samenwerker: 5. Een verantwoordelijke rol opnemen binnen een interdisciplinair netwerk van collega’s en het bredere veld, rekening houdend met eigen bevoegdheden. Communicator: 6. In het mondelinge en schriftelijke contact met verzekerden specifieke communicatietechnieken kunnen hanteren, conform de wet- en regelgeving, met het oog op probleemoplossing. Wetenschapper: 7. Gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek verrichten en/of deelnemen aan bredere onderzoeksprojecten in het domein van de ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde

  De leerresultaten van de Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde. Medisch deskundige: 1. Gespecialiseerde wetenschappelijke kennis hebben over de relatie arbeid en gezondheid en van de determinanten van welzijn met het oog op preventie. Medisch deskundige: 2. Gevaren inventariseren, blootstellingen meten en risico’s in het arbeidsmilieu beoordelen met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en de impact op de gezondheid. Medisch deskundige: 3. Gezondheidsschade en arbeids(on)geschiktheid van de werknemer evalueren. Tewerkstellingskansen bevorderen voor werknemers, in het bijzonder voor werknemers met een beperkte arbeidsgeschiktheid. Hierbij rekening houden met de belasting en belastbaarheid van het individu en de omgeving. Medisch deskundige: 4. Preventieve maatregelen adviseren en passende oplossingen voorstellen inzake gezondheid, arbeids(on)geschiktheid en welzijn op het werk op individueel en groepsniveau binnen een multidisciplinaire context. Medisch deskundige: 5. De mogelijke impact van bedrijfsactiviteiten op de volksgezondheid en het leefmilieu (her)kennen. Communicator: 6. Efficiënt communiceren en rapporteren over de relatie arbeid en gezondheid en het welzijn binnen een netwerk van oa. werkgevers en werknemers, andere zorgverstrekkers, sociale partners en inspectie. Samenwerker: 7. Probleemoplossend samenwerken in een interdisciplinaire context en gepast doorverwijzen met inzicht in de eigen bevoegdheden, arbeidsverhoudingen en ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in de ergotherapeutische wetenschap

  1. vertaalt een complex ergotherapeutisch probleem naar een relevante vraagstelling, zet hiervoor een onderzoeksplan op en voert dit autonoom uit volgens de gangbare wetenschappelijke criteria. 2. verzamelt, verwerkt en interpreteert kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens in het kader van onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksdomeinen van ergotherapie of occupational science. 3. rapporteert de onderzoeksresultaten op een ethische en wetenschappelijk verantwoorde wijze aan vakgenoten en niet-vakgenoten. 4. beoordeelt autonoom onderzoeksresultaten op hun waarde en vertaalt deze naar de praktijk. Hij draagt bij tot het ontwikkelen van ergotherapeutische of multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van specifieke problematieken, met het oog op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en de groei van de wetenschappelijke kennis van het beroep. 5. evalueert ergotherapeutische interventies op wetenschappelijke gronden en stuurt het therapeutisch handelen van zichzelf en van anderen bij in onvoorspelbare, complexe en gespecialiseerde contexten. (= engels 3) 6. vertoont een actieve houding voor beroepsvernieuwing en levenslang leren en manifesteert deze tijdens onderzoeksprojecten, in het beroepenveld, symposia of congressen. 7. heeft inzicht in de organisatie van de gezondheidszorg op regionaal, nationaal en internationaal niveau en kan deze inzichten kritisch toetsen in het werkveld en adviezen formuleren op beleidsniveau. Vanuit de principes van projectmanage ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in de ingenieurswetenschappen biomedische technologie / biomedische ingenieurstechnieken

  1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in het specialisme, zowel op het vlak van de grondslagen als van de toepassingen, met aandacht voor actuele ontwikkelingen en evoluties op (middel-)lange termijn (zie voor de concrete invulling de aanvullende leerresultaten per specialisme). 2. Gevorderd, systeem- en toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en -methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen het specialisme. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op vernieuwing van concepten en innovatie van de implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, oplossingen ontwerpen voor de specifieke casus met aandacht voor de toepassingsmogelijkheden en de bredere conceptuele draagwijdte. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden met aandacht voor het conceptuele kader en de toepassingsmogelijkheden. 6. Uitgaande van het verworven disciplinespecifiek en vakoverschrijdend inzicht, geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, aanpassen of desgevallend ontwikkelen, adequaat toepassen ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in de epidemiologie

  – De epidemioloog als inhoudelijk expert heeft kennis van de epidemiologie en van de belangrijkste ontwikkelingen in de gezondheidswetenschappen (1); – De epidemioloog als wetenschapsexpert kan een probleem uit de medische wetenschappen vertalen naar een wetenschappelijke onderzoeksvraag (2), kan een passende studieopzet kiezen, verantwoorden en uitvoeren (3) en kan empirisch verkregen data verwerken, analyseren, interpreteren en kritisch evalueren (4); – De epidemioloog als communicator kan de opzet en uitkomsten van empirisch onderzoek presenteren en verbinden met de theorie (5); – De epidemioloog als samenwerker kan functioneren in een multidisciplinair samengesteld onderzoeksteam (6) en heeft inzicht in de interactie van de epidemiologie als discipline van de gezondheidswetenschappen met de maatschappij (7); – De epidemioloog als professional heeft een resultaatgerichte en competitieve instelling (8); – De epidemioloog als levenslang lerende kan verder studeren op een grotendeels zelfgestuurde en zelfstandige manier (9); – De 9 competenties zijn geoperationaliseerd door de beschrijving van 39 meer specifieke leerdoelen. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

  De Zorgverlener: 1. Gespecialiseerde kennis van en inzicht hebben in domeinspecifieke gezondheidsproblemen bij diverse doelgroepen. 2. Professioneel mondeling en schriftelijk communiceren met patiënten en betrokkenen binnen een multidisciplinaire context. 3. Een screening en kinesitherapeutisch onderzoek uitvoeren bij complexe en/of specifieke aandoeningen, rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice. 4. Gezondheidsbevorderend gedrag stimuleren bij diverse doelgroepen in het kader van preventieve gezondheidszorg. 5. Op een ethisch verantwoorde wijze een kinesitherapeutische diagnose en (be-)handelingsplan opstellen, uitvoeren en evalueren, bij complexe pathologie en voor diverse doelgroepen rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice. Zorgmanager: 6. Toepassen van juridische, deontologische en organisatorische aspecten in functie van het opstarten en beheren van een kinesitherapeutische praktijk of dienst. 7. Zich individueel en in team professioneel organiseren en reflecteren in functie van een optimale (kwaliteits)zorg in een multidisciplinaire setting. 8. Kritisch reflecteren over het beleid inzake aanbod van kinesitherapeutische zorg- en dienstverlening rekening houdend met de bredere maatschappelijke context. Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser: 9. Wetenschappelijk onderzoek verrichten gerelateerd aan het domein van revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 10. Onderzoeksresultaten evalueren, de beperkingen ervan aangeven en oplossingsgerichte ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen

  1. Gespecialiseerde wetenschappelijke kennis hebben van de logopedische stoornissen (m.i.v. leerstoornissen) en/of audiologische (m.i.v. vestibulologie) stoornissen in diverse domeinen van het vakgebied (etiologie, symptomatologie, preventie, diagnostiek, behandeling) en bij verschillende leeftijdsgroepen. 2. Gespecialiseerde theoretische kennis van en inzicht hebben in logopedische en/of audiologische stoornissen in functie van complexe logopedische en/of audiologische diagnostiek en behandeling. 3. Zelfstandig opstellen, uitvoeren en bijsturen (conform de wetenschappelijke evoluties) van een eenvoudig of complexer logopedisch en/of audiologisch diagnostisch proces en behandelingsplan, vanuit een evidence-based benadering. 4. Op kritische en heldere wijze mondeling en schriftelijk rapporteren over (eigen) onderzoek aan vakgenoten en niet-vakgenoten, in een nationale en internationale context, met uitstekende Nederlandstalige spraak-, taal- en schrijfvaardigheden. 5. Zich professioneel ontwikkelen (zowel op praktisch als op theoretisch vlak) via samenwerkend leren, met persoonlijke reflectie op het logopedisch en/ of audiologisch handelen zodat de maximale inzetbaarheid en deontologische/ethische attitude in multidisciplinaire professionele settings gegarandeerd is. 6. Inzicht hebben in de structuur en de werking van de gezondheidszorg in het algemeen en de plaats en de taak van de logopedie en/of audiologie in het bijzonder. 7. Op basis van verschillende wetenschappelijke informatiebronnen zelfstandig een synt ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Science in de biomedische wetenschappen

  1. Diepgaande kennis en inzicht hebben van biologische processen in relatie tot het functioneren van het menselijk lichaam in normale en in ziekteomstandigheden. 2. Inzicht hebben in werkingsmechanismes van diverse moleculaire en cellulaire benaderingen ter ondersteuning van diagnose, preventie en behandeling van ziektes bij mensen. 3. Een complex biomedisch probleem vatten in een relevante vraagstelling en hiervoor een onderzoeksplan opzetten en operationaliseren conform de gangbare wetenschappelijke criteria, autonoom of in een (interdisciplinair) team. 4. Zelfstandig technieken voor biomedisch onderzoek selecteren en toepassen. 5. De relevantie van empirisch verkregen (eigen) onderzoeksresultaten op correcte wijze evalueren, de beperkingen ervan aangeven en oplossingsgerichte aanpassingen voorstellen om een originele bijdrage te leveren aan het biomedische onderzoek. 6. Kennis hebben van de wettelijke mogelijkheden en commerciële implicaties verbonden aan de bescherming van intellectuele eigendom. 7. Een gefundeerd en kritisch standpunt ontwikkelen in verband met maatschappelijke, juridische en ethische aspecten, in het bijzonder wat betreft medische ethiek en de wet- en regelgeving met betrekking tot het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 8. Een ingesteldheid tot levenslang leren en tot het voortdurend bijsturen van eigen professioneel denken en handelen. 9. Op kritische en heldere wijze mondeling en schriftelijk rapporteren over (eigen) onderzoek aan vakgenoten en niet vakgenoten, in een nationale o ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Medicine in de geneeskunde

  De leerresultaten vormen een op Vlaams niveau uitgeschreven geïntegreerd geheel dat zich terzelfdertijd inschrijft in het door de Canmeds gedefinieerde internationaal perspectief. Om patiëntenzorg op zelfstandige basis te kunnen verlenen dient de master geneeskunde een vervolgopleiding te volgen. Medisch deskundige: 1. De kennis van en het inzicht in de werking van de cel, de weefsels, de organen en het menselijk lichaam in normale en pathologische omstandigheden in interactie met de omgeving geïntegreerd toepassen, met het oog op preventie, diagnose en behandeling van ziekten en problemen. Hierbij rekening houden met de bevindingen uit de epidemiologie en evidence based medecine. 2. Over de vereiste kennis, inzicht en vaardigheden beschikken om patiëntenzorg te verlenen onder supervisie, rekening houdend met factoren van diversiteit. 3. Zelfstandig een consult uitvoeren vertrekkend van vraagverheldering, anamnese en lichamelijk onderzoek om vervolgens een probleemanalyse te maken, klinisch te redeneren en een diagnose te stellen op basis van verzamelde informatie. Op basis van het voorgaande en onder supervisie de juiste klinische beslissingen nemen (ethisch onderbouwd en kostenbewust) en deze uitvoeren aan de hand van een zelf opgesteld en met de patiënt overlegd behandelingsplan. Communicator: 4. Doeltreffend communiceren met patiënt en/of familie in een empathische, vertrouwelijke, en ethisch verantwoorde arts-patiënt-relatie. 5. Efficiënt en effectief een patiëntencasus en wetenschappelijk werk communicere ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages