• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 363 items
 1. Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opinnoissasi suoritetaan opintoja pääaineessa ja sivuaineissa, minkä lisäksi suoritat viestintä- ja kieliopintoja. Suurimman osan opinnoistasi opiskelet pääainetta, joka on nimeltään tietotekniikka. Sivuaineina voit opiskella esimerkiksi matematiikkaa, tilastotiedettä tai kasvatustieteitä. Lisäksi opintoihisi sisältyy yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Halutessasi voit suorittaa vapaavalintaisia opintoja. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. Luonnontieteiden kandidaatiksi tietotekniikasta valmistuva opiskelija hallitsee vahvat perustaidot ohjelmistokehityksessä. Hän tunnistaa alan monipuoliset soveltamismahdollisuudet, ja omaa riittävät tekniset ja matemaattiset taidot alan ongelmien ratkaisemiseksi. Opiskelija ymmärtää tietoteknisten järjestelmien teoreettisen rakenteen ja toiminnan. Hän osaa hyödyntää oppimaansa käytännössä ja kykenee työskentelemään monialaisissa työyhteisöissä. Opintojesi aihealueita ovat mm. ohjelmointi, tietoverkot, algoritmillinen ajattelu, perusteet tietoliikenteestä, käyttöjärjestelmät, tietokannat, diskreetit rakenteet jne. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tietotekniikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Tietotekniikan opiskelijana paneudut informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten uudenlaisten sovellusten ja ohjelmistojen suunnitteluun, informaatioturvallisuuteen sekä tietoverkkojen ja tiedonsiirron suunnitteluun ja hallintaan.  Opintojen sisältö ja tutkintotavoitteet vaihtelevat opintosuunnittain. Opintosuunnat 31.7.2017 saakka: Koulutusteknologia (”tietotekniikan aineenopettajankoulutus”) Ohjelmistotekniikka Tietoliikenne Ohjelmointikielten periaatteet Pelit ja pelillisyys Laskennalliset tieteet Sensoriverkot (Kokkolassa) Uudet opintosuunnat tarkentuvat kevään 2017 aikana. Nykyisiin opintosuuntiin voit tutustua täällä https://www.jyu.fi/it/maisterin-tutkinnot. Koulutusteknologian (”tietotekniikan aineenopettajankoulutus”) opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ammattilaisia sekä tietotekniikan opettajia ja kouluttajia. Opinnoissa perehdytään teknologian opetuskäytön kehittämiseen sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista. Tavoitteena on luoda, käyttää ja hallita oppimista tukevia sekä opetusta kehittäviä työkaluja, tekniikoita ja prosesseja. Opinnoissa tutustutaan erilaisiin teknologisiin välineisiin, joilla opetusta voidaan monipuolistaa sekä kehittää, sovelletaan vaihtoehtoisia teknologiaa hyödyntäviä opetuskäytänteitä, sekä tarkastella erilaisia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä oppimisen, opiskelun, opetuksen ja koulutuksen näkökulmista. Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija alan tuoreimpaan tutkimukseen sekä antaa l ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tietotekniikka, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opinnoissasi suoritetaan opintoja pääaineessa ja sivuaineissa, minkä lisäksi suoritat viestintä- ja kieliopintoja. Suurimman osan opinnoistasi opiskelet pääainetta, joka on nimeltään tietotekniikka. Pakollisena sivuaineenasi opiskelet matematiikkaa, tilastotiedettä tai kasvatustieteitä. Vaihtoehtoisesti pakollisena sivuaineenasi voi olla ns. tietoteknikon menetelmäopinnot, jossa opiskelet sekä matematiikkaa että muita pääainettasi tukevia perusopintoja.  Lisäksi opintoihisi sisältyy yleisopintoja, jotka antavat sinulle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Halutessasi voit suorittaa myös muita sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Information Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tekninen viestintä, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa yhdistyvät ainutlaatuisella tietojärjestelmätieteen, viestintätieteiden ja taloustieteiden opintoja. Opinnot koostuvat yhteisistä tietojärjestelmätieteiden ja viestintätieteiden pääaineopinnoista, joiden ytimenä on tekninen viestintä. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa teknistä viestintää lähestytään tiedon tallentamisen ja käsittelyn suunnittelun, järjestämisen ja hallinnan näkökulmista. Viestintätieteiden opinnoissa teknistä viestintää lähestytään teknisen informaation tuottamisen, välittämisen ja vastaanottamisen näkökulmista. Yhteisten pääaineopintojen keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa pohditaan muun muassa sitä, miten erilaiset tietojärjestelmät ovat mahdollisimman käytettäviä, kun taas viestintätieteiden opinnoissa tarkastellaan muun muassa sitä, miten erilaisista tietojärjestelmistä viestitään ymmärrettävästi ja tarkoituksenmukaisesti erilaisille käyttäjäryhmille. Tarkasteltavia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi sähköiseen kaupankäyntiin, dokumenttien hallintaan tai energiaketjuun liittyvät järjestelmät. Taloustieteiden opintojen kautta mukaan tulee liiketoiminnallinen näkökulma, esimerkiksi se, miten erilaisilla järjestelmillä voidaan tukea ja kehittää liiketoimintaa. Tutkinnossa on mahdollisuus syventyä sovellusalueista erityisesti monipuoliseen energiatoimialaan. Lisätietoja ohjelmasta ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tietojärjestelmätiede, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Tietojärjestelmäalan asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yhä enemmän liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottamiseen. Tällöin myös liiketoiminnan osaamisen merkitys tietojärjestelmäosaamisen rinnalla on kasvanut. Tietojärjestelmätieteen pääaineopinnot yhdistettynä kauppatieteiden opintoihin antavat hyvät valmiudet toimia liiketoiminnan kehittäjänä eri aloilla. Tietojärjestelmätiedettä opiskeleva saa valmiudet hyödyntää tietojärjestelmäosaamista liiketoiminnan järjestelmien kehittämisessä. Keskeisiä osa-alueita ovat tietojärjestelmien suunnittelu ohjelmistojen kehittämismenetelmät sekä tietotekniikan soveltaminen organisaatiossa ja ihmisen työvälineenä. Opiskelija voi pääaineen valinnaisten opintojen avulla muodostaa itselleen sopivan opintokokonaisuuden. Opintojaan voi suunnata myös valitsemalla sivuaineita sopivalla tavalla. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa painottuvat teknisen osaamisen ohella ns. ihmistaidot (soft skills), sillä tietojärjestelmäprojektit vaativat ammattilaisten työn koordinointikykyä ja tietojärjestelmät tulee suunnitella mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Opinnoissa voit perehtyä myös kestävään kehitykseen ja energiatoimialaan, ja näin saat valmiuksia energiasektorilla työllistymiseen. Lisätietoja ohjelmasta Opintojen alussa opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. HOPS konkretisoi sen, mitä opiskelija opinnoiltaan odottaa, millaisista kokonaisuuksista hän on kiinnostunut ja miten hän haluaa suunnata opintojaan. HOPSia v ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Ohjelmistotuotannon osaamisala

  Pakolliset tutkinnon osat ohjelmistotuotannon osaamisalassa ovat Palvelutehtävissä toimiminen ja Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Tutkinnon keskeisiä tavoitteita ovat alan palvelu- ja myyntitehtävissä toimiminen, tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto, ohjelmistotuotanto ja projektiosaaminen, verkkopohjaisten palveluiden toteuttaminen sekä yrittäjälähtöinen toiminta. Opiskelet ohjelmointia ja tietokantoja, joita käytetään mm. verkkokaupoissa ja muissa sähköisissä palveluissa sekä graafisissa ohjelmissa. Ohjelmointikielinä ovat C++, PHP ja Java. Ohjelmistotuotannon osaamisalassa painottuvat ohjelmistotuotannon eri vaiheet: ohjelmiston määrittely, suunnittelu ja ohjelmiston toteuttaminen. Koulutuksessa voi valita ammattilukiovaihtoehdon, jolloin opiskelija voi opiskella ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon neljän lukuvuoden aikana. Tieto- ja viestintätekniikan ala on innovatiivinen ja nopeasti muuttuva. Alalla työskentely vaatii ongelmanratkaisukykyä sekä luovuutta, joustavuutta ja luotettavuutta. Hyvä viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat eduksi niin myynti- ja palvelutehtävissä kuin projektityöskentelyssä. Tieto- ja viestintätekniikka-alan monimuotoisuudesta johtuen merkittävätkään rajoitteet terveydentilassa eivät estä alalle työllistymistä. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Datanomiksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Datanomi  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Ohjelmistotuotannon osaamisala

  Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat Palvelutehtävissä toimiminen ja Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Tutkinnon keskeisiä tavoitteita ovat alan palvelu- ja myyntitehtävissä toimiminen, tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto, ohjelmistotuotanto ja projektiosaaminen, verkkopohjaisten palveluiden toteuttaminen sekä yrittäjälähtöinen toiminta. Opiskelet ohjelmointia ja tietokantoja, joita käytetään mm. verkkokaupoissa ja muissa sähköisissä palveluissa sekä graafisissa ohjelmissa. Ohjelmointikielinä ovat C++, PHP ja Java. Ohjelmistotuotannon osaamisalassa painottuvat ohjelmistotuotannon eri vaiheet: ohjelmiston määrittely, suunnittelu ja ohjelmiston toteuttaminen. Koulutuksessa voi valita ammattilukiovaihtoehdon, jolloin opiskelija voi opiskella ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon neljän lukuvuoden aikana. Tieto- ja viestintätekniikan ala on innovatiivinen ja nopeasti muuttuva. Alalla työskentely vaatii ongelmanratkaisukykyä sekä luovuutta, joustavuutta ja luotettavuutta. Hyvä viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat eduksi niin myynti- ja palvelutehtävissä kuin projektityöskentelyssä. Tieto- ja viestintätekniikka-alan monimuotoisuudesta johtuen merkittävätkään rajoitteet terveydentilassa eivät estä alalle työllistymistä. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Datanomiksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Datanomi  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Tutkinnossa kaikille pakollinen tutkinnon osa on elektroniikan ja ICT:n perustehtävät. Lisäksi ICT-asentaja suorittaa pakollisena tutkinnon osan tietokone- ja tietoliikenneasennukset sekä joko osan palvelinjärjestelmät ja projektityöt tai osan tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan osaamista ammatillisessa suuntautumisessa. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, kielitaitoa, vastuullisuutta, huolellisuutta, sähköturvallisuusmääräysten noudattamista sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Myös virheetön värinäkö ja hyvä näkökyky yleisesti on edellytyksenä useimmissa alan työtehtävissä. Alan ammattilaisen on ymmärrettävä myös tietojenkäsittelyyn liittyvät salassapito-määräykset ja hallittava tietotekniikan perusteet. Koulutus Kpedun verkkosivuilla  Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: ICT-asentajaksi Kokkolassa  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Tutkinnossa kaikille pakollinen tutkinnon osa on elektroniikan ja ICT:n perustehtävät. Lisäksi ICT-asentaja suorittaa pakollisena tutkinnon osan tietokone- ja tietoliikenneasennukset sekä joko osan palvelinjärjestelmät ja projektityöt tai osan tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan osaamista ammatillisessa suuntautumisessa. Ensimmäisenä vuonna opiskelet osaamisalan mukaiset kaikille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat sekä puolet ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot). Toisena ja kolmantena vuonna syvennät ammatillista osaamistasi sekä osallistut vähintään puolen vuoden työssäoppimisjaksolle alan yrityksissä. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta, kielitaitoa, vastuullisuutta, huolellisuutta, sähköturvallisuusmääräysten noudattamista sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Myös virheetön värinäkö ja hyvä näkökyky yleisesti on edellytyksenä useimmissa alan työtehtävissä. Alan ammattilaisen on ymmärrettävä myös tietojenkäsittelyyn liittyvät salassapito-määräykset ja hallittava tietotekniikan perusteet. Koulutus Kpedun verkkosivuilla  Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: ICT-asentajaksi Kokkolassa      ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Tieto- ja tietoliikennetekniikan opinnoista valmistuu monitaitoisia ICT-asentajia, joilla on myös sähköteknistä osaamista. ICT-asentajan ammatillisiin opintoihin sisältyy: sähkötekniikan, tietoliikennetekniikan ja elektroniikan perusteet elektroniikkakytkentöjen simulointi, rakentaminen ja mittaaminen sulautetun elektroniikan rakentaminen (sis. prosessorin) ja ohjelmointi robotin ohjaaminen ohjelmoimalla tietokone-/tietoliikennelaitteiden asennus ja konfigurointi tilaajan vaatimusten mukaisesti tietoteknisten laitteiden rakenteeseen ja toimintaan tutustuminen sekä niiden suojaaminen kyberturvallisuuteen liittyviltä riskeiltä kiinteistöjen sähköasennuksien perusteet (osa sähkö- ja automaatiotekniikkaa) ja niihin liittyvät mittaukset kiinteistöjen tietoliikennekaapeleiden ja turvalaitteiden asennukset sekä niihin liittyvät käyttöönottomittaukset Eduksi opinnoissa etenemisessä ovat käden taidot, ongelmanratkaisutaidot sekä looginen päättelykyky. Opiskelutavat vaihtelevat yksilöllisten tehtävien suorittamisesta projektimuotoiseen työskentelyyn tehtävien ollessa käytännönläheisiä. Opintoihin sisältyy työssäoppimista eli osa opinnoista suoritetaan työelämässä. Työssäoppimisjakson voi suorittaa myös ulkomailla. Tieto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua ammattitaitokilpailuihin (lajit elektroniikka, robotiikka, tietoverkot). Tutustu tarkemmin Jyväskylän ammattiopistossa järjestettävän koulutuksen sisältöön Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jot ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages