• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 50 items
 1. Fizika- Mag. studijas

  Fizikas maģistra studiju programma piedāvā iegūt augstāko akadēmisko maģistra izglītību fizikā kā vienā no fundamentālo dabaszinātņu jomām. Šī studiju programma paredzēta studentiem, kas nākotnē plāno pievērsties pētniecības darbam (industrijā vai akadēmiskās iestādēs, turpinot studijas doktorantūrā), kā arī tiem studentiem, kas vēlas iegūt padziļinātu fizikā bāzētu izglītību, kas nodrošinātu viņu daudzpusīgu konkurētspēju darba tirgū, īpaši tajās darba tirgus nišās, kas saistītas ar zinātņietilpīgu tehnoloģiju attīstību. Fizikas maģistra programma sniedz studentiem zināšanas par fizikas kā nozares saturu, metodoloģiju, attīstības virzieniem un lietošanas iespējām. Izvēles (specializācijas) kursi nodrošina speciālās teorētiskās un empīriskās zināšanas atbilstošajā fizikas apakšnozarē. Fizikas maģistra studiju programmā aplūko gan vispārīgu, gan specializētu modernās fizikas tēmu apguvi, attīstot pētnieciskās, eksperimentālās, modelēšanas un citas vispārīgās iemaņas un prasmes. Izvēles kursos un maģistra darbā iespējama šaurāka specializēšanas kādā no fizikas apakšnozarēm: cietvielu fizika un materiālzinātne, astronomija un astrofizika, lāzeru fizika, tehnika un spektroskopija, teorētiskā fizika, ķīmiskā fizika, fizikas didaktika, fizikālā okeanogrāfija un piekrastes pētniecība, cieta ķermeņa mehānika, nepārtrauktas vides fizika, biomedicīniskā optika, fizika un tehnoloģijas līdzsvarotai attīstībai. Pabeidzot studijas students spēj analizēt fizikas nozarē notiekošos procesus un atbilstoši risināmo teorētisko ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Ģeogrāfija- Mag. studijas

  Studiju virzieni: dabas un vides ģeogrāfija; cilvēka un reģionālā ģeogrāfija. Ģeogrāfijas maģistra studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisku un profesionālu izglītību ģeogrāfijā, praktiskas iemaņas pētnieciskajā darbā un paaugstināt studējošo kopējo izglītības un kultūras līmeni, lai sagatavotie speciālisti būtu spējīgi veikt pastāvīgus pētījumus un strādāt valsts pārvaldes institūcijās un pētniecībā ģeogrāfijas nozarē. Maģistra studiju programma padziļina studentu zināšanas un praktiskās iemaņas ģeogrāfijas apakšnozarēs un virzienos, un attīsta studentu patstāvīgās zinātniskās pētniecības iemaņas, sniedzot: •interdisciplināru skatījumu uz problēmām un to iespējamajiem risinājumiem; •spējas integrēt teorētiskas nostādnes un empīriskus pētījumus, gūstot jaunas zināšanas par procesu telpiskām likumsakarībām; •ģeogrāfisko apziņu un izpratni par vides vērtībām, resursu racionālas izmantošanas un aizsardzības nepieciešamību. Nozīmīgākās studiju gaitā apgūstamās kompetences: •padziļinātas zināšanas vismaz vienā ģeogrāfijas zinātnes apakšnozarē; •spējas analizēt, sintezēt, modelēt, identificēt un izstrādāt stratēģiskus dabas kompleksu un teritoriju attīstības problēmu risinājumus; •spējas izprast mijiedarbības procesus ģeogrāfiskajā telpā un risināt interdisciplināras problēmas; •spējas izstrādāt pētījumu un tā rezultātus sagatavot kā maģistra darbu, sekmējot iemaņu attīstību pētniecībā. Programmas absolvēšana un maģistra diploma saņemšana dod tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ģeoloģija- Mag. studijas

  Studiju virzieni: lietišķā ģeoloģija; pamatiežu ģeoloģija; kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija. Ģeoloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisku izglītību ģeoloģijā, nodrošinot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas tādās ģeoloģijas apakšnozarēs, kā kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija un pamatiežu ģeoloģija, attīstot iemaņas pētnieciskā darbā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu nostiprināšanu. Maģistra studiju programma padziļina studentu zināšanas, pilnveido praktiskās iemaņas ģeoloģijas apakšnozarēs un attīsta studentu patstāvīgas zinātniskās pētniecības iemaņas. Ģeoloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir šādi: •sniegt mūsdienīgas zināšanas un attīstīt spējas tās pielietot kādā no ģeoloģijas apakšnozarēm (kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija, pamatiežu ģeoloģija), kā arī gūt priekšstatus par ģeoloģijas kā zinātnes kopējām attīstības tendencēm; •sekmēt praktisko un pētniecības darba iemaņu attīstību konkurētspējas nodrošināšanai darba tirgū, sniegt priekšstatus par inovatīvas darbības pamatiem; •veikt zinātnisku pētījumu akadēmiskā personāla vadībā un apkopot tā rezultātus maģistra darbā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Ģeogrāfija- Doktora studijas

  Ģeogrāfijas DSP piedāvā studijas šādās ģeogrāfijas apakšnozarēs: •cilvēka ģeogrāfija (iekļauj apdzīvojuma ģeogrāfiju, urbāno ģeogrāfiju, transportģeogrāfiju u.c.); •dabas ģeogrāfija (iekļauj ainavzinātni, augsnes zinātni, klimatoloģiju, hidroloģiju, bioģeogrāfiju, ģeomorfoloģiju); •ģeomātika un lietišķā ģeogrāfija (iekļauj teritorijas plānošanu, ģeogrāfijas informācijas sistēmu lietošanu, kartogrāfiju); •reģionālā ģeogrāfija un vides ģeogrāfija (iekļauj kultūrģeogrāfiju, vides un ainavu ekoloģiju). ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Ģeoloģija- Doktora studijas

  Ģeoloģijas doktora studiju programma piedāvā studijas šādās ģeoloģijas apakšnozarēs: - pamatiežu ģeoloģija; - kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija; - lietišķā ģeoloģija. LU doktora studiju programmas ģeoloģijā (turpmāk ĢDSP) mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus ģeoloģijā, kā arī augsti kvalificētus ģeoloģijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ģeoloģijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu. Šo mērķa sasniegšanai programmā noteikti uzdevumi: •ģeoloģijas zinātnes teoriju un metodoloģijas padziļināta apguve, orientējoties uz (a) ģeoloģisko procesu teorētisko izpratni dabas zinātņu un mainīgo sabiedrības vajadzību kontekstā; (b) pastiprinātām ģeoloģijas zinātnes un tās apakšnozaru (pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija un lietišķā ģeoloģija) teoriju studijām; •jaunāko teorētisko pieeju un pētniecības metožu ģeoloģijā apguve un to pielietošana praksē; •augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses apguve (lektora un semināru vadītāja, studentu patstāvīgo darbu un pētnieciska projekta vadītāja darba principu un prasmju apguve un aprobācija); •promocijas eksāmenu nokārtošana, tādējādi apliecinot doktorantu kompetenci zinātnes nozarē un izvēlētājā apakšnozarē; •pētnieciskā darba rezultātu un teorētisko atziņu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskos izdevumos un zinātnes nozares zinātniskos izdevumos; •piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros, doktorandu ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Fizika, astronomija un mehānika- Doktora studijas

  Fizikas doktora studiju programma nodrošina zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu astronomijas, fizikas vai mehānikas zinātnes sekojošās apakšnozarēs: •Cietvielu fizika •Fizikas didaktika •Kondensētas vides fizika •Ķīmiskā fizika •Lāzeru fizika un spektroskopija •Materiālu fizika •Medicīniskā fizika •Atomu un molekulu fizika •Optika •Pusvadītāju fizika •Siltumfizika un molekulārā fizika •Šķidrumu un gāzu mehānika •Teorētiskā fizika •Astronomija un fundamentālā astrofizika •Polimēru un kompozītmateriālu mehānika Doktora studiju programma sagatavo doktora līmeņa speciālistus pētniecības realizācijai Latvijas fizikas profila zinātniski pētnieciskajās institūcijās. Piemēram, tādos LU institūtos un struktūrvienībās kā LU Astronomijas institūts, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts, LU Cietvielu fizikas institūts, LU Fizikas institūts, LU Lāzeru centrs, LU FMF Fizikas nodaļa, LU Ķīmiskās fizikas institūts, LU Polimēru mehānikas institūts. Tāpat speciālisti tiek gatavoti tādām valsts pētniecības iestādēm kā Ventspils radioastronomijas centrs, Fizikālās enerģētikas institūts un citām institūcijām. Šīs programmas absolventi veiksmīgi var darboties dažādās Latvijas valsts institūcijās un privātā biznesa struktūrās. Programmas absolventi veiksmīgi strādā par mācībspēkiem gan Latvijas Universitātē, gan arī citās Latvijas augstskolās. Fizikas doktora studiju programmas realizēšanā piedalās LU Fizikas un Matemātikas fakultātes fizikas nodaļas un tās struktūrvienību profesori, pasniedzēji un darbinieki, LU Astronomijas ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Fizika- Bak. studijas

  Fizikas bakalaura studiju programma piedāvā iegūt augstāko akadēmisko pamatizglītību fizikā kā vienā no fundamentālo dabaszinātņu jomām. Studijas paredzētas kā studentiem, kas tālāk plāno studēt fizikas maģistrantūrā un pievērsties pētniecībai (industrijā vai akadēmiskās iestādēs), tā arī studentiem, kas vēlas iegūt plašu fizikā bāzētu izglītību, kas nodrošinās viņu daudzpusīgu konkurētspēju darba tirgū. Fizikas bakalaura studiju programmā tiek apskatītas vispārīgas un fundamentālas fizikas tēmas, nodrošinot arī modernās fizikas tematu izvēli un attīstot pētnieciskās, eksperimentālās, matemātiskās, datoru, modelēšanas un citas vispārīgās iemaņas un prasmes. Programma orientēta uz pasaulē un Latvijā perspektīviem fundamentālās zinātnes un analītiskajiem inženierfizikas virzieniem, kurus šobrīd pārstāv Latvijas Universitāte un ar to asociētie zinātniskās un lietišķās pētniecības centri. Programma piedāvā iespējami pilnu studiju izvēli Latvijas fizikas zinātnei un tautsaimniecībai konkurētspējīgā līmenī apgūstamās tradicionālajos (cietvielu fizika, optika un spektroskopija, elektronika, u.c.) un arī LU relatīvi jaunajos (siltumfizika, hidrodinamika, lāzeru tehnoloģijas, nanotehnoloģijas u.c.) virzienos. Programma attīsta studentos fizikālās iemaņas un prasmes: •formulēt un atrisināt fizikālas problēmas. Studenti iemācās, kā identificēt attiecīgos fizikālos principus, novērtēt lielumu kārtas, formulēt problēmu un to atrisināt, skaidri izdalot pieņēmumus un tuvinājumus. •plānot, veikt un aprakstīt eksperimentālos ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Ģeogrāfija- Bak. studijas

  Studijas sniedz akadēmiskās un profesionālās pamatzināšanas ģeogrāfijā un tās saskares zinātnēs, praktiskas iemaņas pētnieciskajā darbā, iemaņas risināt teorētiskos un praktiskos jautājumus ģeogrāfijā un tai radniecīgās zinātnes nozarēs. Ģeogrāfijas bakalaura programmā studējošiem ir jāapgūst obligātie studiju kursi (A daļa) 80 kredītpunktu apjomā, izvēles studiju kursi (B daļa) 38 kredītpunktu apjomā un brīvas izvēles (C daļa) studiju kursi 2 kredītpunktu apjomā. Obligātajā daļā (A daļā) ietilpst: •dabaszinātņu un ģeogrāfijas zinātnes pamatstudiju kursi (Zemes zinātnes, Zemes tālizpēte, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, vides zinātne, Zemes fizika, ķīmija, kartogrāfija u.c.); •cilvēka ģeogrāfijas studiju kursi (iedzīvotāju un apdzīvojuma ģeogrāfijā, reģionālā ģeogrāfija, cilvēku ģeogrāfija u.c.); •dabas ģeogrāfijas kursi (bioģeogrāfija, hidroloģija, klimatoloģija ar meteoroloģijas pamatiem, ģeomorfoloģija, augsnes zinātne, ainavu ģeogrāfija u.c.); •lauka kursi Lodes muižas stacionārā un ekspedīcijas 1. un 2. kursa pavasara semestra beigās (lauka metodes ģeozinātnēs, lauka kurss dabas ģeogrāfijā); •patstāvīgs pētījumus ģeogrāfijā, izstrādājot kursa darbu un noslēgumā - bakalaura darbu, kas ir oriģināls pētījums kādā no ģeogrāfijas zinātnes apakšnozarēm. •obligātās izvēles studiju programmas daļu (B daļa) veido: •speciālais studiju modulis (ģeodēzija, teritoriju attīstība un plānošana, purvu zinātne, lietišķā ģeoloģija, datu apstrāde Microstation vidē, ekoloģija, resursu pārvaldība u.c.); •Latvijas dabas un c ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Ģeoloģija- Bak. studijas

  Ģeoloģijas bakalaura studiju programmas obligāto jeb A daļu veido divi moduļi: viena ietvaros studenti gūst sistemātiskas zināšanas dabas zinātņu pamatos, bet otrais aptver ģeoloģijas pamatkursus. Ģeoloģijas pamatstudiju moduļa apgūšanas rezultātā veidojas izpratne par minerālu, iežu, fosīliju, iežu struktūru daudzveidību, to lomu Zemes uzbūvē un attīstībā; ģeoloģisko veidojumu vecuma noskaidrošanas metodēm; dažādu ķīmisko elementu un derīgo izrakteņu izplatību Zemes dzīlēs un citiem jautājumiem. Izvēles daļā (B daļa) ir iekļauti studiju kursi, kuri pārstāv visas trīs ģeoloģijas apakšnozares: pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija, kā arī dabas ģeogrāfijas studiju modulis. Specializācija iespē­jama sākot ar 3. semestri. Tālākas studijas un specializācija apakš­nozarēs tiek piedāvātas ģeoloģijas maģistra un doktora studiju programmās. Ģeoloģijas bakalaura studiju programmā ir iekļauti lauka kursi ģeoloģijā (Latvijā un Igaunijā), reģionālajā ģeoloģijā (Polijā), kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā (Latvijā). Lauka studijas paredzētas arī citu kursu ietvaros. Darba iespējas: pēc bakalaura studiju programmas beigšanas lielākā daļa studentu turpina mācības maģistrantūrā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, citās Latvijas un ārvalstu augstskolās. Latvijā nozīmīgi ir ģeoloģiskie pētījumi sakarā ar ēku, ceļu un citu konstrukciju būvi, kā arī pazemes ūdeņu pētījumi, tādēļ darba tirgus ģeoloģijā ir samērā plašs: darbinieki ir vajadzīgi privātfirmās, kas nodarbojas ar inženierģeoloģi ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Ķīmija- Bak. studijas

  Ķīmijas bakalaura akadēmisko studiju mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes ķīmijas pamatpriekšmetos un dabaszinātņu pamatos. Programmas uzdevumi: •apgūt teorētiskās zināšanas un prasmes ķīmijas pamatvirzienos: neorganiskajā, analītiskajā, organiskajā, fizikālajā un bioloģiskajā ķīmijā, kā arī nepieciešamās zināšanas matemātikā un fizikā, •apgūt praktiskā un pētnieciskā darba prasmes ķīmijas pamatnozaru laboratorijās un veikt plašāku pētījumu kādā no ķīmijas apakšnozarēm, rezultātus apkopojot bakalaura darbā, •apgūt padziļināti izvēlētus kursus kādā no ķīmijas nozarēm, •apgūt vispārīgās prasmes ķīmijas kontekstā, kas pielietojamas arī citos kontekstos, •nodrošināt topošā ķīmiķa teorētisko un praktisko zināšanu, prasmju un attieksmju pilnveidošanas vienotību, •sekmē radoša, akadēmiski sagatavota ķīmijas nozares speciālista sagatavošanu. Ķīmijas bakalaura studiju programmā tiek apskatītas ķīmijas apakšnozares – neorganiskā, organiskā, fizikālā, analītiskā ķīmija, kā arī pārtikas ķīmija, ķīmijas didaktika u.c. Programma sadalīta 3 daļās: obligātā A daļa (80 kredītpunkti); izvēles kursi B daļā (38 kredītpunkti) un brīvās izvēles kursi C daļā (2 kredītpunkti). Specializācija kā tāda nepastāv, bet studenti, sākot strādāt zinātnisko darbu, jau otrajā vai trešajā kursā izvēlas tēmu kādā viņus interesējošā ķīmijas nozarē un attīsta to bakalaura darbā. Programmas A daļā tiek apgūti pamatkursi Neorganiskajā, Fizikālajā, Analītiskajā un Organiskajā ķīmijā, kā arī Bioloģija, Fizika, Augstākā matemātika, Biol ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages