• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 913 items
 1. Talousoikeus, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Talousoikeuden maisteriohjelmassa huomion keskipisteenä on yritystoiminnan liiketaloudellinen suunnittelu juridiikkaa hyödyntämällä.Yritystoiminta on kaikissa vaiheissaan juridisesti säänneltyä. Yritystoimintaa koskevan lainsäädännön tunteminen on siksi lakiekonomille välttämätöntä. Lakiekonomille lainsäädännön tunteminen ei kuitenkaan riitä. Lakiekonomin on yhtäältä kyettävä tunnistamaan ja hyödyntämään lain tarjoamat mahdollisuudet sekä toisaalta kyettävä suojautumaan mahdollisilta riskeiltä. Laki- ja veroekonomille laki ei siis ole pelkästään toiminnan puitteet asettava säännöstö vaan myös väline yritystoiminnan tehokkaaksi järjestämiseksi. Tämä edellyttää sekä talousoikeuden että liiketalouden osaamista. Maisterin tutkintoon vaadittava liiketaloustieteellinen sivuaine on tärkeä valita niin, että oppiaineet tukevat toisiaan osaamisen edistämisessä. Ammatillisten taitojen ohella lakiekonomin osaaminen koostuu merkittävältä osin yleisistä tieteellisistä ja sosiaalisista valmiuksista. Lakiekonomin opinnoissa opiskelijan on kehitettävä kykyään laajojen kokonaisuuksien hallintaan, täsmällisyyttä edellyttävään analyyttisyyteen sekä johdonmukaiseen argumentaatioon. Näiden avulla on rakennettavissa ongelmanratkaisutaito, joka ei ole hyödyllinen vain juridiikan hallitsemisessa vaan myös kaikessa liiketaloudellisessa ratkaisutoiminnassa. Yritystoiminta on kasvavassa määrin monikansallista yhteistoimintaa, jossa oleellista on valmius hallita juridisia riskejä ja mahdollisuuksia kansainvälisesti. Talousoikeuden suuntaut ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Henkilöstöjohtaminen, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelmassa on kaksi keskeistä ydinoppimisprosessia: Henkilöstöjohtaminen (HRM) sisältää peruselementit, joiden avulla voidaan ymmärtää, analysoida ja kehittää päivittäistä ja strategista henkilöstötyötä ja –käytänteitä. Strateginen henkilöstöjohtaminen on erillinen osa henkilöstöjohtamista, jossa korostuu mm. HR –prosessien integrointi (esim. suorituksen johtaminen ja palkitseminen) ja henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden välinen yhteys. Lisäksi ymmärrys osaamisen kehittämisestä ja esimiestyön kehittämisestä korostuu. Tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät henkilöstöjohtamisen keskeisen sisällön, prosessit, roolit ja haasteet sekä henkilöstöjohtamisen mahdollisuudet vaikuttaa tuloksellisuuteen. Organisaation kehittäminen on suunnitelmallista toimintaa, jossa käytetään käyttäytymistieteellisiä tietoja ja taitoja organisaation toiminnan kehittämiseen. Opiskelijat hahmottavat mm. työhyvinvointiin vaikuttavia asioita esimerkiksi esimiestyön ja organisaatiokäyttäytymisen näkökulmista. Opiskelijat ymmärtävät HR:n roolin muutosjohtamisessa ja osaamisen kehittämisessä. Projektiosaaminen auttavaa opiskelijoita organisaation kehittämispyrkimyksissä. Opinnot tarjoavat vankan teoreettisen pohjan toimia henkilöstöjohtamisen tehtävissä eri aloilla ja erityyppisissä organisaatioissa. Opiskelu on samalla kuitenkin käytännönläheistä. Kursseilla käydään läpi yritysten henkilöstökäytäntöjä ja käytännön ongelmia. Opetuksessa hyödynnetään yritysesimerkkejä ja case-tapauksia. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

  Yksityiskohtaiset tiedot tutkinnon rakenteesta, opintojen kulusta jne. löytyvät kauppatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v), syksyn todistusvalinta

  Yksityiskohtaiset tiedot tutkinnon rakenteesta, opintojen kulusta jne. löytyvät kauppatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Laskentatoimi ja tilintarkastus, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelman keskeisiä osaamisalueita ovat yrityksen taloushallinnon sisäinen ja ulkoinen tarkastus, taloushallintoon liittyvät rekisteröinti-, suunnittelu- ja valvontalaskelmat, raportit ja tietokonejärjestelmät sekä kirjanpito, tuloslaskenta ja niihin perustuva tilinpäätös ja sen analysointi. Opinnot antavat erinomaiset valmiudet liiketoimintaosaamisen soveltamiseen ja talousjohtamiseen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija voi profiloida vahvaa liiketoimintaosaamista myös sivuainevalinnoilla. Vahvan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen ammatillisen osaamisen sekä työelämävalmiuksien lisäksi laskentatoimen ja tilintarkastuksen opinnot tarjoavat perusvalmiudet tieteelliseen tutkimustyöhön mahdollistaen jatko-opinnot oppiaineessa. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Markkinoinnin johtaminen, kauppatieteiden maisteri (2v)

  Markkinoinnin tehtävissä korostuu usein luova ongelmanratkaisu, analyyttinen ajattelu, suhdejohtamisen taidot, vuorovaikutteinen kommunikaatio sekä kuluttaja- ja asiakaslähtöiset toimintatavat. Näiden kyvykkyyksien rakentaminen muodostaa markkinoinnin opintojen ytimen. Niinpä tärkeää on paitsi markkinoinnin eri osa-alueisiin perehtyminen niin myös erilaisten opetusmenetelmien kautta saavutettujen kyvykkyyksien kehittäminen. Opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa tiedon, ymmärryksen, sovellutuksen ja analyysin kautta kehitetään valmiuksia luovaan ongelmanratkaisuun ja itsenäiseen ajatteluun markkinoinnin tehtäväkentällä. Tavoitteena on opiskelu, joka tuottaa itsenäisiä, omaehtoiseen ajatteluun kykeneviä markkinoinnin ammattilaisia. Markkinoinnin johtamisen maisteriopintojen ydinoppimisprosessit ovat Asiakas- ja kuluttajalähtöinen arvon tuottaminen Markkinointi yrityksen strategisen kilpailuedun rakentajana Markkinatiedon analysointi ja argumentointi markkinoinnin työkaluina Asiakas- ja kuluttajalähtöinen arvon tuottaminen Opiskelija voi vahvistaa omaa eritysosaamistaan ja profiloida tutkintoaan niin sivuaineopintojen kuin kolmen vaihtoehtoisen profiilikokonaisuudenkin kautta. Nämä ovat: Business, Trade and Service Tuotteet, brändit ja innovaatiot Viestintä, media ja markkinat Kunkin profiilikokonaisuuden ytimen muodostaa Markkinoinnin johtamisen maisteriopintoihin sisältyvät opintojaksot. Näillä opittuja valmiuksia vahvistetaan muiden oppiaineiden tuottamilla kursseilla. Maisteriohjelmien tarkemmat esittelyt ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Business Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Master's Programme in Industrial Management

  The orientation in the Master's Programme in Industrial Management is technology management, which is a future-oriented area. It is applicable especially in high-tech companies and businesses with rapidly changing core technologies, in research centres and universities, as well as in the development of regional and national technology policies. Courses consist of lectures, group work, presentations and final exams. Master’s degree students are expected to complete courses worth approximately 30 ECTS credits each semester, as an active fulltime student. The programme cannot be completed as distance learning. For more information about application process visit: uva.fi/en/for/prospective/master/  ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

  Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelman jälkeen jatkat kauppatieteiden maisteriksi joko tietojärjestelmätieteen ohjelmassa, teknisen viestinnän ohjelmassa tai Industrial Management -ohjelmassa. Lisätietoja Vaasan yliopiston verkkosivuilta. Tietojärjestelmätieteen asiantuntijan rooli on muuttunut teknisestä toteuttajasta yritysten liiketoiminnan kannalta järkevien kokonaisratkaisujen tuottajaksi. Opit perusteet ohjelmistojen ja tietojärjestelmien suunnittelusta ja analysoinnista. Opintojen jälkeen voit toimia tietojärjestelmien ja liiketoiminnan kehittäjänä sekä hyödyntää tietojärjestelmiä teknisten ja hallinnollisten järjestelmien kehittämisessä. Lisätietoja http://www.uva.fi/fi/education/master/technology/it_econ/  Teknisen viestinnän ohjelma yhdistää ainutlaatuisella tavalla tietojärjestelmätieteen, viestintätieteiden ja kauppatieteiden opintoja. Ohjelman ytimenä on tekninen viestintä. Tekninen viestintä tarkoittaa esimerkiksi erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän tiedon tuottamista, välittämistä ja vastaanottamista - nykyään pitkälti verkon välityksellä. Tietojärjestelmätieteen näkökulmasta keskeisiä osa-alueita ovat käyttäjäystävällisyyden huomioiminen tietojärjestelmien suunnittelussa ja dokumentoinnissa sekä käytettävyyden huomioiminen tiedon järjestämisessä ja käsittelyssä. Opintojen keskeisiä teemoja ovat käytettävyys ja käyttäjälähtöisyys. Lisätietoja http://www.uva.fi/fi/education/master/technology/tevi/  Tuotantotalous/Industrial Management ohjelman painopiste on tek ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Kaikille tutkinnon suorittajille pakollinen tutkinnon osa on asiakaspalvelu. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittaja valitsee osaamisalaansa tukevia ammatillisia tutkinnon osia. Talous- ja toimistopalvelujen suorittaja suorittaa myös osan talouspalvelut ja lisäksi osaamisalaansa tukevia osia. Näiden pakollisten ammatillisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista osaamista erilaisissa osaamista laajentavissa taidoissa. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Merkonomiksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Merkonomi   ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Koulutuksen keskeisiä tavoitteita on, että tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Osaamisalan suorittaneella on valmiudet työskennellä erilaisissa asiakaspalvelun ja myynnin työtehtävissä, kuten kaupassa, kioskissa, kahvilassa, toimistossa yms. Kaikille tutkinnon suorittajille pakollinen tutkinnon osa on asiakaspalvelu. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittaja valitsee osaamisalaansa tukevia ammatillisia tutkinnon osia. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan suorittaja suorittaa myös osan talouspalvelut ja lisäksi osaamisalaansa tukevia osia. Tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisalaan suoritetaan osaamisalaa tukevia osia. Näiden pakollisten ammatillisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista osaamista erilaisissa osaamista laajentavissa taidoissa. Koulutuksessa voi valita ammattilukiovaihtoehdon, jolloin opiskelija voi opiskella ammatillisen perustutkinnon, lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon neljän lukuvuoden aikana. Tutkinnon voi suorittaa työpainotteisesti sekä myös henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Liiketalouden perustutkinto soveltuu hyvin alan vaihtajille, jotka esim. terveydellisistä syistä eivät voi jatkaa entisessä ammatissaan. Koulutus Kpedun verkkosivuilla Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Merkonomiksi Kokkolassa  Opiskelijatarina: Merkonomi   ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages