• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
 1. Kirjallisuus ja suomen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kirjallisuuden oppiaineessa käsitellään niin kotimaista kuin kansainvälistäkin kirjallisuutta. Kaunokirjallisuus nähdään esteettisenä ja kielellisenä ilmiönä, joka on sidoksissa kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöönsä. Tutkittavana voivat olla niin kirjallisuuden klassikot kuin nykykirjallisuus. Kirjallisuudentutkimuksen piirissä kehitetyt analyysi- ja tulkintametodit soveltuvat myös esimerkiksi mediatekstien tarkasteluun. Koulutuksessa otetaan huomioon myös pohjoinen ulottuvuus ja Pohjois-Suomen kulttuurielämän tarpeet. Maisterivaiheen opinnoissa keskitytään oman tieteellisen ajattelun kehittämiseen. Pakollisia opintoja täydennetään vapaasti valittavilla opinnoilla, joihin voidaan sisällyttää mm. kirjallisuuden teoriaa, luovaa kirjoittamista ja työharjoittelua eri kulttuurialan tehtävissä. Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on akateeminen oppiaine, jossa tutustutaan suomen kielen rakenteeseen, kehitykseen ja variaatioon sekä kielen käyttöön ja viestintään. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin. Suomen kielen opiskeluun kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihin liittyy myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Ruotsin kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Ruotsin kielen opiskelu Oulun yliopistossa liittyy ensisijaisesti ruotsin kieleen ja ruotsalaiseen kulttuuriin. Opintoihisi kuuluu suullista ja kirjallista viestintää, kielen rakennetta ja kehitystä, kirjallisuutta ja kulttuuria, kansainvälistä yritysviestintää sekä kääntämistä ja tekstintutkimusta. Opintojen edetessä syvennät perustietojasi ja -taitojasi oppiaineen eri osa-alueissa. Pohjoismaisessa ympäristössä suoritettava kieliharjoittelu on osa opintojasi. Vuosittain oppiaineeseen valitaan 18 uutta opiskelijaa pääsykokeen kautta. Lisäksi otamme joka vuosi kymmenkunta uutta sivuaineopiskelijaa. Luentokursseillamme on enimmillään noin 40 opiskelijaa, joten meillä ei voi puhua ”massaluennoista”. Opettajat ja opiskelijat oppivat pian tuntemaan toisensa, joten vuorovaikutus on mutkatonta. Useilla kursseilla opiskelijat jaetaan pienempiin harjoitusryhmiin, mikä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen. Opiskelijapalautteen mukaan ruotsin kielen opiskelu on mukavaa ja kotoisaa. Oppiaineessa voit suuntautua joko opetusalalle tai erilaisiin tehtäviin yritysmaailmassa tai julkishallinnossa. Omilla kurssi- ja sivuainevalinnoillasi vaikutat parhaiten siihen, mikä sinusta tulee isona. Opiskelemalla toista vierasta kieltä sivuaineena ja hakeutumalla opettajan pedagogisiin opintoihin valmistut kieltenopettajaksi. Kääntämistä ja kieliä opiskelemalla voit suuntautua kielenkääntäjäksi. Mikäli tähtäät valmistuttuasi yritysmaailmaan, varteenotettavia sivuaineita voivat olla viestintä, matkailu ja/tai kauppatieteen opinnot. Myös tut ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Bures buohkaide / Tiervâ puohháid / Tervehdys kaikille! Saamen kieltä opetetaan Giellagas-instituutissa, joka on perustettu Oulun yliopistoon vuonna 2001. Oppiaine sisältää sekä pohjoissaamen että inarinsaamen linjan. Giellagas-instituutilla on Opetus- ja kulttuuriministeriön osoittama valtakunnallinen vastuu järjestää ja edistää saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylintä opetusta ja tutkimusta Suomessa. Saamen kielen opetuksen ja tutkimuksen painopisteitä ovat kielen rakenne ja käyttö, puhuttu ja kirjoitettu kieli, kielen teoreettinen ja käytännön kielenhuolto sekä kielen vaihtelu ja kehitys.  Edellisten lisäksi inarinsaamen opetuksen ja tutkimuksen painopiste on inarinsaamen elvytystyössä. Opetuskieliä ovat joko pohjois- tai inarinsaame sekä suomen kieli. Bures boahtin lohkat sámegiela Oulu universitehtii / Tiervâpuâttim luuhâđ sämikielâ Oulu ollâopâttâhân / Tervetuloa opiskelemaan saamea Oulun yliopistoon! ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatintutkinnossa kirjallisuuden opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Perusopintojen tärkein sisältö muodostuu siitä, että tutustut kirjallisuudenhistorian päälinjoihin ja niiden edustavimpiin teoksiin. Perehdyt myös kirjallisuudentutkimuksen suuntausten pääpiirteisiin ja olennaisimpiin käsitteisiin. Opit kirjallisuustieteellisiä analyysitapoja ja pääset soveltamaan oppimaasi klassikoiden tulkintaan: laadit jo perusopinnoissa teosanalyysin. Aineopinnoissa perehdyt syvemmin kirjallisuuteen sekä kirjallisuuden teorioihin ja tutkimuksen eri suuntauksiin. Luet kirjallisuuden klassikoita eri näkökulmista - suhteessa tyylikausiin, lajeihin ja ilmaisukeinojen muutoksiin. Aineopinnoissa harjoittelet myös tieteellisen tutkimuksen tekoa, kun laadit kandidaatintutkielman. Maisterintutkinnossa kirjallisuuden opintosuunnan opinnot muodostuvat maisterintutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista. Maisterintutkielma on maisterin tutkinnon opinnäyte, laaja tieteellinen tutkielma. Tutkielman aiheen valitset yleensä itse, mutta tutkimuskohteen ja -ongelman määrittelystä ja rajauksesta keskustelet ohjaajan kanssa. Kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdossa sovellat myös kirjoittajan taitoja tutkielman taiteellisessa osassa. Muiden syventävien opintojen tärkein sisältö koostuu kirjallisuustieteen ja kirjoittamisen teorioista ja menetelmistä.  Maisteriopintovaiheessa voit suorittaa myös harjoittelun, joka tarkoittaa yleensä kolmen kuukauden työssäoppimisjaksoa opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työt ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat kattavat tiedot kielen rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärrys kielen merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Samalla karttuvat myös viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Koulutukseen sisältyy opiskelemasi kielen kieli-, viestintä- ja kulttuuriopintoja sekä diskurssintutkimukseen perehdyttäviä opintoja. Meillä ei lokeroida eri kieliä: oppiaineet tekevät paljon yhteistyötä ja tarjolla on myös runsaasti kaikille opiskelijoille yhteisiä kursseja. Ohjelmaan kuuluu myös kursseja, jotka on toteutettu yhteistyössä viestintätieteiden kanssa. Näillä kursseilla voit oppia yhteistyötaitoja, joita tarvitaan myös tulevissa työtehtävissä eri kielten ja muiden alojen asiantuntijoiden kesken. Opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on valinnanvaraa. Käytössä on runsaasti erilaisia opiskelumuotoja: pienryhmät, lukupiirit, luennot, itseopiskelun eri muodot, seminaarit, työssä oppiminen jne. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Viittomakielen asiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Viittomakielen asiantuntijan opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat monipuoliset tiedot kielen rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärrys kielen merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Samalla karttuvat myös viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opintojen perustana on kielen, kielenkäytön ja vuorovaikutuksen tutkimus. Opinnoissa saat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksia. Näitä ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Opit myös soveltamaan oppimaasi käytännössä: tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia kieleen liittyviä ongelmia työelämässä ja etsimään keinoja ratkaista niitä. Suomalaisen viittomakielen opinnoissa tarkastellaan viitottujen kielten rakennetta, omaksumista ja käyttöä sekä perehdytään tallennettujen viittomakielisten tekstien tuottamiseen ja videoeditointiin. Kieliaineiden yhteisissä opinnoissa keskiössä on kieli sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää. Kursseilla käsitellään muun muassa monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita ja opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia teksti-, vuorovaikutus- ja viestintäaineistoja. Opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on joustavuutta. Opiskeluun kuuluu lähi- ja verkko-opetusta ja itsenäistä työskente ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Suomen kielen ja kulttuurin maisteriopinnot kehittävät erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat hyvä suomen kielen taito, monipuoliset tiedot kielen rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärrys kielen merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Samalla karttuvat myös viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opinnoissa saat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksia. Näitä ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Tutustut kielen ohella myös Suomen kirjallisuuteen ja muihin valitsemiisi kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöihin. Suomen kielen opinnot Jyväskylän yliopistossa ohjaavat tarkastelemaan kieltä soveltavasta näkökulmasta. Sekä suomen kielen että kieliaineiden yhteisissä opinnoissa kieli nähdään sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää. Kursseilla tarkastellaan muun muassa monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita ja opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia kieliaineistoja. Eri kieliaineet tekevät paljon yhteistyötä, ja tarjolla on runsaasti kaikille opiskelijoille yhteisiä kursseja. Myös tulevissa työtehtävissä on hyödyllistä osata tehdä yhteistyötä vaikkapa monikielisissä ja moniammatillisissa työryhmissä. Opintoihin kuuluu lähi- ja verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Työtapoina on luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, oppimistehtäviä ja työskentelyä tutkimus- ja kehittämisproje ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Viittomakielen asiantuntijan opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat monipuoliset tiedot kielen rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärrys kielen merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Samalla karttuvat myös viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opintojen perustana on kielen, kielenkäytön ja vuorovaikutuksen tutkimus. Opinnoissa saat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksia. Näitä ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Opit myös soveltamaan oppimaasi käytännössä: tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia kieleen liittyviä ongelmia työelämässä ja etsimään keinoja ratkaista niitä. Suomalaisen viittomakielen opinnoissa tarkastellaan viitottujen kielten rakennetta, omaksumista ja käyttöä sekä perehdytään tallennettujen viittomakielisten tekstien tuottamiseen ja videoeditointiin. Kieliaineiden yhteisissä opinnoissa keskiössä on kieli sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää. Kursseilla käsitellään muun muassa monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita ja opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia teksti-, vuorovaikutus- ja viestintäaineistoja. Opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on joustavuutta, vaikka opiskelu onkin päätoimista. Opiskeluun kuuluu lähi- ja verk ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Doctoral Programme of the Centre for Applied Language Studies, Doctor of Philosophy (4 yrs)

  The Doctoral Programme at the Centre for Applied Language Studies gives you a versatile postgraduate education, which will provide you with an understanding of the role and significance of language both for the individual and the society at large. At the same time, you will specialize in your dissertation topic. The doctoral programme includes theoretical and methodological studies, communication studies and training on working life skills. The main part of the studies is a doctoral thesis, which you can write either as a monograph or a collection of articles. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Doctoral Programme of the Department of Language and Communication Studies, Doctor of Philosophy (4 yrs)

  The Doctoral Programme for Language and Communication Studies brings together diverse theoretical and methodological perspectives for investigating how language and communication matter in the changing society. The doctoral students join an international, multi-disciplinary and multilingual research environment. They can take part in high-level seminars and workshops organized by various international research teams and networks. Their work is supervised by leading scholars in their field of study. The doctoral programme collaborates closely with the profiling initiative “Language in changing society” in the field of applied language studies. The programme offers its students up-to-date and stimulating research training on language and communication, with a particular emphasis on high-quality supervision and transferrable skills for expert work, including independent, critical thinking, ethical conduct, international networking and publishing. The key themes are language and communication in changing society discourse, identities and social practices language learning and teaching multililingual and - cultural interaction and technology-mediated communication digital communication, media and language landscapes professionalism and changing working life ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages