• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 60 items
 1. Informatika

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike, pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov, se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti, avtonomnost pri svojem strokovnem delu. ...

  Provider NameERUDIO Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Tehnik računalništva

  S končanim programom si usposobljen/a za: branje, načrtovanje, izdelavo, spremljavo, in dopolnjevanje tehnične dokumentacije po predpisanih navodilih in z uporabo IKT; uporaba konceptov organizacije dela in ekonomike na strokovnem področju; programiranje preprostih aplikacij na programirljivih napravah, programiranje, montažo in ožičenje programirljivih relejev; izvajanje potrebnih nastavitev operacijskega sistema in zagotavljanje osnovne podpore uporabnikom pri uporabi uporabniške programske opreme; sestavljanje, vzdrževanje, odpravo napak in servisiranje računalniške strojne opreme; polaganje in ožičenje različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij, priključevanje porabnikov in opravljanje osnovnih vzdrževalnih del; povezovanje elementov električnih inštalacij v stikalnih, razdelilnih in vtično-spojnih napravah ter izbiranje in priklapljanje električnih zaščit; vzpostavitev, vzdrževanje, zaščito in zagotavljanje obnove omrežnih servisov. ...

  Provider NameŠolski center Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Informatika

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike, pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov, se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti, avtonomnost pri svojem strokovnem delu. ...

  Provider NameEkonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Informatika

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike, pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov, se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti, avtonomnost pri svojem strokovnem delu. ...

  Provider NameŠolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Izobraževalno računalništvo (Educational Computer Science)

  Študij traja 3 leta in obsega kot dvopredmetni program 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 ECTS = 180 ECTS). Cilj programa je, da diplomant pridobi osnovna znanja s področja računalništva in tista znanja s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih ved, ki so pomembna za nadaljevanje študija na 2. bolonjski stopnji ali morebitno zaposlitev po zaključeni 1. stopnji. Diplomant tega programa pridobi tudi znanja s področja naravoslovno-matematičnih ved. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi specifična znanja v skladu s svojimi načrti za kasnejši študij oziroma zaposlitev. Diploma študentu omogoča zaposlitev v ustanovah, organizacijah in podjetjih, ki potrebujejo strokovnjake s kombinacijo znanja računalništva za področje izobraževanja ter psihološko-pedagoških ved, npr. kot laborant ali demonstrator, skrbnik računalniške opreme ter različne možnosti študija na 2. stopnji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Računalništvo in informatika (Computer and information science)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V 3. letniku študent izbere dva od osmih ponujenih modulov: Informacijski sistemi, Obvladovanje informatike, Razvoj programske opreme, Računalniška omrežja, Računalniški sistemi, Algoritmi in sistemski programi, Umetna inteligenca in Medijske tehnologije. Program je primerljiv z mednarodno uveljavljenimi standardi in priporočili, pri tem pa upošteva nagel razvoj računalniških znanosti in pojavljanje novega znanja. Študij da bodočim inženirjem dovolj strokovne podlage, da so tudi kasneje, po zaključku dodiplomskega študija, sposobni slediti tehnološkim spremembam in da bodo lahko v nadaljevanju svoje kariere uspešni tako v domačem kot tudi v mednarodnem okolju. Študijski program omogoča vsakomur usmerjanje študija glede na lastne želje, motivacijo in nagnjenja ob upoštevanju različnih možnosti strokovne specializacije. Po začetnih skupnih osnovah omogoča študijski program nadaljevanje v izbirnih modulih študija v različnih strokovnih smereh. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Faculty of Computer and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Računalništvo in informatika (Computer Science)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Osnovni cilj programa računalništva in informatike je izobrazba dobrih kadrov na področju programske opreme. Tesna povezanost z matematiko in s teoretičnim računalništvom bistveno prispeva k kvaliteti študijskega programa. Omogoča globlje in širše razumevanje tako osnov računalništva kot tudi raziskovalnih tem iz novejših področjih računalništva. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Računalništvo in informatika (Computer Science)

  Študijski program obsega 120 ECTS in traja 2 leti. Cilji programa je omogočiti študentom poglobljeno razumevanje računalništva in informatike, usposobiti študente za uporabo modernih orodij in tehnik pri reševanju in predstavitvi problemov in konceptov. Pri študentih razviti zmožnost obvladovanja programskih jezikov, tehnik, razvojnih orodij in metodologij za razvoj sistemov. Pri študentih razviti zmožnost razvoja kompleksnih IKT sistemov. Pri študentih razviti sposobnost za sodelovanje pri reševanju problemov. Pri študentih razviti pozitiven odnos do nadaljnjega pridobivanja IKT znanj pri reševanju različnih problemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and Communication Technologies)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program vključuje sodobne telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter robotiko. Cilj programa je pridobivanje vrhunskih znanj s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij za problemsko usmerjeno usposabljanje na področju prenosa tehnologij in znanj. Eden od poudarkov programa je uporaba pridobljenih znanj v e-znanosti, ki vključuje uporabo omrežij in močnih računalniških resursov za računalniško podprto upravljanje in prenos znanj ter analizo obsežnih podatkovnih baz/skladišč, ki nastajajo kot rezultat znanstvenih raziskav na področju fizike, biologije, bioinformatike, biokemije in farmakologije, znanosti o okolju, pa tudi družboslovnih (sociologija), ekonomskih in drugih znanosti. Namen programa je usposobiti študente za pridobivanje znanj, njihovo uporabo in prenos vrhunskih znanj informacijskih in komunikacijskih tehnologij za izdelavo zahtevnih tehničnih in industrijskih aplikacij, kot tudi za kakovostno opravljanje funkcij v poslovanju, upravljanju in znanstvenem managementu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Maribo ...

  Provider NameMednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (Jožef Stefan International Postgraduate School)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Informatika

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike, pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov, se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu, samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti, avtonomnost pri svojem strokovnem delu. ...

  Provider NameGEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje - Center višjih šol, d.o.o.

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages