• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 130 items
 1. ökológiai gazdálkodó szakmérnök

  A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik elméleti felkészültségük és gyakorlati ismereteik alapján képesek az ökológiai gazdálkodás vizsgált jelenségei és elemei közötti összefüggések feltárására, elemzésére. A szakról kikerülők az erre irányuló tevékenységnek mind az önálló végzésére, mind a tervezésére, szervezésére, irányítására képessé válnak. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: A képzési cél megvalósulását a megfelelő tantárgyi struktúra szolgálja, mely kötelező és választható tárgyak meghatározott rendszeréből áll. A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, mely alkalmassá teszi őket az ökológiai gazdálkodás speciális területén végzendő munkára. A választható (alternatív) tárgyak azt a célt szolgálják, hogy ki-ki egyéni adottságának, érdeklődési körének, s nem utolsó sorban munkakörének megfelelően szakszerűen tudja alkalmazni a megszerzett ismereteket, tudásanyagot. Lehetőség nyílik a speciális területek korrekt elemzésére, a módszerek szakszerű adaptálására. ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. fitoterápiás tanácsadó

  A fitoterápiás tanácsadó szakon folytatott képzés célja olyan szakemberek kinevelése, akik naprakész, tudományosan megalapozott, felsőfokú ismeretekkel rendelkeznek a gyógynövények felhasználása, az életminőség javítása és a betegségmegelőzés területén. Az oklevéllel rendelkezőknek a gyógytermékeket gyártó, forgalmazó vagy felhasználó cégek, továbbá az egészségmegőrző kiegészítő programokat is alkalmazó, wellness szolgáltatásokat nyújtó centrumok, szállodák nyújthatnak elhelyezkedési lehetőséget. A szakhoz kapcsolódó speciális ismeretek garantálják a képzési területen foglalkoztatottak megbízható, tudományos alapokon nyugvó, korszerű tanácsadói munkáját.  A program egészében megszerezhető kompetenciák:  - szakmai: a gyógynövény felhasználás alapjai és alapfogalmai; növényi drogok jelentősége a betegségmegelőzésben; a növényi készítmények formái; a hatékonyság, minőség és biztonság elveinek alkalmazása a gyógytermékek és drogok vonatkozásában; speciális anyagcsere termékek és rendszerük, „mite” és „forte” drogok jellemzői; dózis-hatás összefüggés, mellékhatások és interakciók ismerete; terápiás területek és az egyes területeken alkalmazható növények, növényi készítmények köre; a tradicionális növényi gyógyszerekre, fitokozmetikumokra és funkcionális élelmiszerekre vonatkozó EU és hazai jogszabályok köre; a drogok és növényi készítmények kereskedelmi forgalmazásának feltételei; természetes gyógymódok és a gyógynövények kapcsolata; növényi drogok, mint élvezeti teák alapanyagai; növényi drogok jelentősége a korsze ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gombatermesztési szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó tudáselemek: A jelenleg termesztett és a perspektivikusan termesztésbe vonható nagygomba fajok jellemzése. A szak iránt érdeklődők megismerkednek a gombatermesztés elméleti és gyakorlati problémáival. Tájékoztatást kapnak a gombatermesztést lényegesen érintő EU-s előírásokkal, törvényekkel (kiemelten a termesztéssel kapcsolatos környezetvédelmi kérdésekkel, a minőségbiztosítás Európai Unióra kiterjedő előírásaival, stb.), a Magyarországon érvényes kormányhatározatokkal, valamint a vonatkozó kormányzati ajánlásokkal. A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: A szakhoz kapcsolódó speciális ismeretek gyakorlati segítséget kívánnak adni a gombatermesztés gazdasági sajátosságaival, a környezetvédelmi elvárásokkal. A megszerzett szakképzettség a végzetteket a szakmai, emberi etikai szempontokat mérlegelve önálló irányítói feladatok ellátására, a gombatermesztés területén kutatás-fejlesztési feladatok végzésére és irányítására, a kezdeményező és döntéshozatali képesség birtokában személyes felelősségvállalásra, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására is alkalmassá teszi. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szak hallgatói elsajátítják a gombatermesztéshez szükséges elméleti és gyakorlati módszereket.  ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. gombatermesztési szaktanácsadó

  A képzés során elsajátítandó tudáselemek: A jelenleg termesztett és a perspektivikusan termesztésbe vonható nagygomba fajok jellemzése. A szak iránt érdeklődők megismerkednek a gombatermesztés elméleti és gyakorlati problémáival. Tájékoztatást kapnak a gombatermesztést lényegesen érintő EU-s előírásokkal, törvényekkel (kiemelten a termesztéssel kapcsolatos környezetvédelmi kérdésekkel, a minőségbiztosítás Európai Unióra kiterjedő előírásaival, stb.), a Magyarországon érvényes kormányhatározatokkal, valamint a vonatkozó kormányzati ajánlásokkal. A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: A szakhoz kapcsolódó speciális ismeretek gyakorlati segítséget kívánnak adni a gombatermesztés gazdasági sajátosságaival, a környezetvédelmi elvárásokkal. A megszerzett szakképzettség a végzetteket a szakmai, emberi etikai szempontokat mérlegelve önálló irányítói feladatok ellátására, a gombatermesztés területén kutatás-fejlesztési feladatok végzésére és irányítására, a kezdeményező és döntéshozatali képesség birtokában személyes felelősségvállalásra, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására is alkalmassá teszi. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szak hallgatói elsajátítják a gombatermesztéshez szükséges elméleti és gyakorlati módszereket.  ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Gyógy- és fűszernövénytermesztő

  A képesítéssel rendelkező képes: szervezési feladatokat ellátni gyógynövények termesztéstechnológiai feladatait ellátni fűszernövények termesztéstechnológiai feladatait ellátni eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani dokumentációt használni, készíteni piaci előkészítést végezni értékesítést végezni vállalkozást alapítani, működtetni tervet, kalkulációt készíteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. gyümölcstermesztő szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó tudáselemek: Korszerű, napra kész kertészeti, azon belül gyümölcstermesztési ismeretek megszerzése. Gyümölcstermesztő és feldolgozó üzem vezetéséhez, menedzseléshez, üzleti stratégiák tervezéséhez szükséges ismeretek, valamint a szakértői/szaktanácsadói munkakörhöz elengedhetetlen ismeretanyag átadása. A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: Elemzői, tervezői kézségek kifejlesztése a piacorientált üzemi gyümölcstermesztés versenyképessé tételére. Olyan adottságok kifejlesztése, amely a mezőgazdasági, kertészeti sajátosságok figyelembevételével képes a folyamatosan változó igényekhez alkalmazkodni. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   - ültetvénylétesítési és beruházási tervdokumentációk, termesztési és feldolgozási technológiai tervek készítése; - a korszerű, gépesített termesztéstechnológia magas szintű irányítására és fejlesztése;  - a megtermelt alapanyag feldolgozásával és a késztermék forgalmazásával kapcsolatos teendők ellátása; valamint a minőségi alapanyagtermelés és a feldolgozás folyamatában a minőségbiztosítási és az élelmiszerbiztonsági feladatok alkalmazása és ezek kontrollálása; - új, korszerű gyümölcsfajták, termesztési módszerek, termesztéstechnológiai eljárások bevezetése érdekében korszerű kutatómunka végzése;  -szakirányú mérnöki készséget megkövetelő kutatási és fejlesztési programok és pályázatok összeállítása és kivitelezése; - szakértői, szaktanácsadói feladatok ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. integrált gyümölcstermesztési szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - Az integrált gyümölcstermesztést meghatározó ökológiai és biológiai alapok ismerete. - Az integrált gyümölcstermesztésben alkalmazható művelési rendszerek kidolgozása. - Az integrált gyümölcstermesztési technológiák alapfokú ismerete. - Az integrált növényvédelmi eljárások alapfokú ismerete. - Az integrált termesztésből kikerülő gyümölcsök áruvá készítésével és értékesítésével kapcsolatos összefüggések és ismeretek elsajátítása. - Az integrált gyümölcstermesztés szervezete, szabályozása, minőségirányítása és gazdaságossága. A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: - kreativitás, rugalmasság, - problémafelismerő és -megoldó készség, - intuíció és módszeresség, - tanulási készség és jó memória, - széles körű műveltség, - információfeldolgozási képesség, - környezettel szembeni érzékenység, - elkötelezettség és igény a minőségi munkára, - pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez, - kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás, - alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, - szervezeti konfliktusok kezelésére, megoldására, - humán problémák felismerésére, kezelésére. Elemzői, tervezői kézségek kifejlesztése a piacorientált integrált gyümölcstermesztés versenyképessé tételére. Olyan adottságok kifejlesztése, amely a mezőgazdasági, kertészeti sajátosságok figyelembevételével képes a folyamatosan változó igényekhez alkalmazkodni. A képzés során az alap, a gazdasági, a szakmai és a dif ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. kertészeti termékmenedzser szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - Márka, védjegy, licenszia, szabadalom-, fogyasztók érdekvédelmi-, termék- és reklámpolitika-, piackutatás jogi vonatkozásainak ismerete. - A kertészeti termékek termelésével, értékesítésével összefüggő logisztika elméletének- és gyakorlatának ismerete. - Mezőgazdasági- és kertészeti vállalkozások, kertészeti termékpályás szövetkezetek menedzsmentjének, minőségmenedzsmentjének, az agrárszféra irányításának, szabályozásának és a kereskedelem gyakorlati ellenőrzéséhez szükséges ismeretek alkalmazása. - Az áruforgalmazás elméleti- és gyakorlati összefüggései és az egyes kertészeti termékek szabványainak és csomagolási lehetőségeinek ismerete. - A kertészeti termékek értékesítéséhez szükséges marketingkommunikáció ismerete. - A termelés és az értékesítéshez kapcsolódó hitelkérelmek, támogatások, pályázatok ismerete és az azokhoz való hozzáférés, illetve azok elkészítésének gyakorlata. A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: - kreativitás, rugalmasság, - problémafelismerő és -megoldó készség, - intuíció és módszeresség, - tanulási készség és jó memória, - széles körű műveltség, - információfeldolgozási képesség, - környezettel szembeni érzékenység, - elkötelezettség és igény a minőségi munkára, - pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez, - kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás, - alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, - szervezeti konfliktusok kezelésére, megoldására, - ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. kynológus

  Kompetenciák: Komplex és átfogó szakmai ismeretei révén a gyakorlat számára is átadható kynologiai ismeretekkel rendelkezik. Korszerű tenyésztési és tartástechnológiai tudása, valamint az egyes kutyafajták, illetve fajtacsoportok értékmérőinek ismeretében képes ebtenyésztési kérdésekben dönteni, szaktanácsot adni, a tenyésztést irányítani, részt venni a tenyésztésszervezésben. Tudáselemek: A kutya anatómiája és élettana, általános és alkalmazott etológia, a kutya egészségtana és tartáshigiéniája, a kutya táplálása, a kutya szaporodásbiológiája, genetika és nemesítés, biometria, fajtatan, bírálattan, egyes kutyafajták használata és értékmérő tulajdonságai, kynologia gazdaságtana, minőségbiztosítás, állatvédelem, a kutyatartás pszichológiája és szociológiája. Megszerezhető ismeretek: Biológiai és természettudományos alapismeretek, és azok kynologiai alkalmazása. A kynologia történetének, jelenlegi fő kérdéseinek, irányvonalainak ismerete. A kutyával kapcsolatos tevékenységek ismerete, értő alkalmazása; a tenyészérték meghatározásának módszertana az ebtenyésztésben. A kynologia gazdaságtani vonatkozásainak ismerete, valamint a kutyatenyésztés és -tartás jogszabályi hátterének ismerete. Személyes adottságok: Állatszeretet, integráló, analizáló és szintetizáló készség, jó kommunikációs készség, gazdasági érzék, Készségek: Kutyával kapcsolatos tevékenységek végzése az ebtenyésztés- és tartás jogi és gazdasági feltételrendszerének ismeretében. Elemező, értékelő készség. Az állattenyésztési vizsgálatokban alkalmazható ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. logisztikai és szállítmányozási szervező

  A szakirányú továbbképzés célja a hallgatók felkészítése logisztikai folyamatok tervezésére, és alkalmassá tenni őket arra, hogy gyakorlatot szerezve logisztikai rendszereket tervezni, működtetni, irányítani, ellenőrizni tudjanak   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a) A Logisztika – szállítmányozás szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik - a kereskedelmi szerződéskötés feltételrendszerét, folyamatát, - a különféle fizetési módokat, okmányokat, - nemzetközi kereskedelmi szabványokat, - a szolgáltatásmarketing sajátosságait, eszközrendszerét, - a logisztika értelmezéseit, funkcióit, - a logisztikai lánc sajátosságait, logisztikai koncepciókat, - a minőségmenedzsment eszközeit, - a fuvarozás és a szállítmányozás belföldi és nemzetközi szabályozását, - a fuvarozás és szállítmányozás infrastrukturális feltételeit, - a fuvarozás és szállítmányozás során használatos okmányokat, - fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai szolgáltatások díjszabási sajátosságait, - szállítmányozási és logisztikai szolgáltatás típusokat, - vámjogi és vámtechnikai alapokat, - a logisztikai folyamatokban használt informatikai rendszereket, - a logisztikai folyamatokat segítő operációkutatási módszereket, - a leggyakrabban alkalmazott speciális szállítmányozási tevékenységek, - a hazai vezető logisztikai szolgáltatók gyakorlatát, - logisztikai és szállítmányozási problémák megoldását esettanulmányokon keresztül.   b) A Logisztika – szállítmányozás szakirányú továbbképzésen végzettek alk ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages