• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1129 items
 1. adaptált testkultúra és sport oktató

  A szakirányú továbbképzés alapvető célkitűzése, hogy a fogyatékos gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozó különböző felsőfokú alapképzettséggel dolgozó szakemberek számára fogyatékosság-specifikus gyógypedagógiai, testkulturális, sportelméleti, szervezési és gyakorlati ismereteket nyújtson annak érdekében, hogy  az alapképzettségüknek megfelelő tevékenységük során képesek legyenek azokat szakszerűen alkalmazni, ezáltal segítve elő a fogyatékos gyermek, fiatal és felnőtt életminőségének javulását, egészséges életmódjának, testkultúrájának minőségi javítását, sportolásának sikerességét, valamint a társterületekkel való hatékony együttműködést.   Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: Az adaptált testkultúra és sport szakirányú továbbképzési szakot végzettek olyan széleskörű elméleti ismeretekkel és gyakorlati tudással rendelkező szakemberek, akik: jártasak – a személyközpontú, fejlődés- és tevékenység-orientált gyógypedagógiai segítségnyújtás – nevelés, oktatás, fejlesztés, pedagógiai kísérés – általános elveiben,  – a fogyatékos gyermekek, fiatalok, felnőttek motoros képesség módosulásának,  az általánostól eltérő egészségi állapotának felismerésében. Ennek alapján képesek  az alapképzettségüknek megfelelő kompetencia körhöz tartozó tevékenységek adaptálására; ismerik – a fogyatékosságokkal járó állapotváltozásokat, a fogyatékosságok egészségügyi, gyógypedagógiai, pszichológiai, szociális és társadalmi következményeit; – a fogyatékosság okozta megváltozott fizikai feltételeket; a fizikai aktivitás f ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Adult education specialist (no legal status)

  Students demonstrate thorough knowledge of the common theoretical and methodological bases of adult education sciences, recognise basic adult education phenomena and adult education processes with respect to specific stages of life and social status. Students demonstrate advanced knowledge in specific applicative problem areas in various target groups (e.g. the unemployed, parents, women, disabled persons, the elderly, employees, functionally illiterate persons, innovators, scientists, etc.). Students are capable of independent professional work and empirical research of adult education and managing innovative and development projects in adult education practice. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Agricultural Instructor

  A képzés célja mezőgazdasági szakoktatók képzése, akik felkészültek a specializációnak megfelelő, az Országos Képzési Jegyzék szerinti környezetvédelem-vízgazdálkodás, mezőgazdaság, élelmiszeripar szakmacsoportjaiba tartozó adekvát szakképesítések iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseiben folyó szakmai gyakorlati tárgyak oktatására, az összefüggő szakmai gyakorlatok megtervezésére, szervezésére, vezetésére, lebonyolítására felkészültek a pedagógus kompetenciaelvárások teljesítésére. A képzés része a szakmai gyakorlati tantárgyakhoz kapcsolódó tanműhelyi, szakképző intézményen belüli és kívüli összefüggő szakmai (vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi, tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítása, illetve a felsőoktatási szakképzés, a felnőttképzés és átképzés, valamint a közoktatás gyakorlati képzési feladataira történő felkészítés. A mezőgazdasági szakoktató a) tudása - Átfogóan ismeri a szakképzés jogszabályi elvárásait, a szakképesítések rendszerét. - Ismeri az agrár szakterületi szakmacsoportba tartozó szakképesítések rendszerét. - Ismeri az agrár irányultságú szakképesítések szakmai gyakorlati tantárgyait, az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó összefüggő szakmai gyakorlati követelményeket. - Ismeri az egészségmegőrzéssel és az egészségfejlesztéssel kapcsolatos alapvető elvárásokat, különösen a szakképzés adekvát szakterületén érvényesítendő élelmiszerlánc-biztonsággal, környezet-, munka-, baleset- és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos követelményeket. - Rendelkezik a mezőgazdasági szakoktatói tevé ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Andragogue

  A képzés célja andragógusok képzése, akik megszerzett tudományos ismereteik és gyakorlati tapasztalataik birtokában képesek az andragógia mint tudomány és a felnőttképzés mint praxis értelmezésére, viszonyrendszerének feltárására és megértésére. Képes felnőttoktatási és - képzési intézmények és szervezetek vezetésére és irányítására, stratégiai tervezési és szervezési feladatainak teljes körű ellátására, felnőttképzési kurrikulumok fejlesztésére, a képzési folyamat minőségbiztosítási feladatainak koordinálására, a felnőttképzési szolgáltatásokkal összefüggő tanácsadás nyújtására, felnőttképzés kutatások tervezésére és megvalósítására, előzetes tudásmérési eszközök használatára, hagyományos és elektronikus tananyagok és módszerek innovációjára. Ismerik az emberi erőforrás fejlesztésre irányuló európai tendenciákat, a felnőttképzés stratégiai- és feltételrendszerét, felnőttoktatás és -képzés jogszabályi környezetét, finanszírozási formáit, a képzési folyamat tervezési és irányítási folyamatait, a különböző felnőttképzési célcsoportok jellemzőit és igényeit, a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására, andragógiai kutatások megvalósítására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az andragógus a) tudása Ismeri az egész életen át tartó tanulás szerepét a társadalom és az egyén életében. Ismeri a felnőttképzés gazdasági, közgazdasági, politológiai, politikai és etikai vonatkozásait és jogi aspektusait. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. angol nyelvet oktató pedagógus az általános iskola 1-6. osztályában

  Az angol nyelv tanítása az általános iskola 1-6. osztályában szakirányú továbbképzési szakképzettség birtokában a végzettek   legyenek  képesek * felsőfokon beszélni az angol nyelvet azaz: az angol nyelv írásban és szóban történő használatára a felsőfokú C típusú nyelvvizsgának megfelelő szinten; * az angol nyelv és az angol nyelvű országok és népek kultúrájának átfogó ismeretére; * általános szövegek alapszintű fordítására; * Magyarország és az adott célnyelvi országok társadalmi, gazdasági, környezeti problémáinak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és hivatásuk gyakorlása során; * elsajátítani az idegen nyelv struktúráját, jellemzőit, helyét a többi idegen nyelv között; * elsajátítani azokat a módszereket és technikákat, amelyek alkalmazhatók a korcsoport (6-12. év) leghatékonyabb, kommunikatív idegen nyelvtanításában hozzájárulni, hogy a szakirányt elvégzett tanítók a munkaerőpiacon nagyobb eséllyel indulhassanak; * a fejlődés különböző állomásain differenciált egyéni- és csoportprogramok készítésére és lebonyolítására; * együttműködésre szak- és társintézményekkel; * együttműködésre családokkal, krízishelyzetek kezelésére * ismeretek önálló, kritikus megfogalmazására, * nevelési helyzetek, problémák elemzésére, konfliktushelyzetek megoldására, * problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására, * a nevelő-oktató munka tervezésére, szervezésére, a tanulási folyamatok irányítására a tanulási alapképességek fejlesztésére, * multi- és interkulturális nevelésre, * a tanítási órán/foglalkozáson kívüli ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. anyanyelvikompetencia-fejlesztő tanító

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek - a tanulás mibenléte, a tudás személyes konstrukció volta; - az anyanyelvi kompetencia fogalma, összetevői, kapcsolatai más kompetenciákkal; - az anyanyelvi kompetencia – ezen belül kiemelten a szövegértés és a szövegalkotás –, valamint a kritikai gondolkodás fejlesztését elősegítő tanulásszervezési módok, módszerek, technikák; célszerű alkalmazásuk a tanítás folyamatában; - a differenciálás alapelvei, területei, szempontjai és hatékony módszerei; az egyéni különbségeket, a tanulói szükségleteket szem előtt tartó tervezés, tanulássegítés és értékelés; más szakemberekkel, szülőkkel való együttműködés szükségessége és formái; - a szépirodalmi szövegek feldolgozásával és az olvasóvá neveléssel kapcsolatos elméleti háttérismeretek, tudatos felhasználásuk a gyermekek kulcskompetenciáinak, ön- és világismeretének, egész személyiségük fejlesztésében; - a drámajátékok különböző fajtái, önálló játékvezetés a fejlesztés érekében; - a grammatikai és kommunikációelméleti ismeretek jelentősége, szerepe a konfliktusok megelőzésében, illetve kezelésében; ezen ismeretek hasznosítása a mindennapi nevelő-oktató munkában; - az anyanyelvi kompetencia különböző összetevőinek fejlesztésére alkalmas játékok; funkcionális alkalmazásuk a tanításban.     A szakirányú továbbképzési szak elvégzése után elvárt szakmai attitűdök - a tanulássegítő, facilitáló beállítódás; - a tanulók közti különbségek elfogadása, az egyéni sajátosságok és szükségletek figyelembe vétele az anya ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Art assistant specialist (no legal status)

  Students demonstrate advanced knowledge of developmental and therapeutic work with various handicapped persons, where promoting the process of self-actualisation, which is effectively carried out through artistic and creative activities, is becoming increasingly important. Students are able to master the creative process in various artistic media, where they contribute to the activation, rehabilitation, personal integration and socialisation of handicapped persons. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Art education teacher (no legal status)

  Students will be able to:  (general competences) demonstrate a capacity for synthetic, analytical and creative thinking and problem-solving, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, demonstrate cooperativeness and work in a group, develop communication skills, apply knowledge in practice, be autonomous in professional work, be (self-)critical and reflective, carry out (self-)evaluation and strive for quality, demonstrate general knowledge, communicate with experts from other professional and academic fields, demonstrate initiative/ambition (value of ongoing personal and professional development), demonstrate sensitivity towards (or awareness of) the natural and social environment, national culture, heritage, identity, multiculturalism and non-discrimination, demonstrate basic information literacy, use information and communication technologies, organise, provide leadership and develop proficiency in the field of education, manage time and plan autonomously, demonstrate knowledge of social systems, particularly processes in education, demonstrate openness and sensitivity to people and social situations, demonstrate knowledge of the development processes, differences and needs of the individual, carry out research in education, demonstrate knowledge of the institutional frameworks of work (requirements, legislation, documentation, legal aspects of education), demonstrate basic knowledge of concepts in education and their philosophical and historical foundations, demon ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Art education teacher (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) communicate, work as part of a team, demonstrate a capacity for synthetic, analytical and creative thinking and problem-solving, apply knowledge flexibly in practice, be autonomous, (self-)critical and reflective, carry out (self-)evaluation and strive for quality, demonstrate general knowledge, communicate with experts from other professional and academic fields, demonstrate initiative/ambition and awareness of the value of ongoing personal development and professional training, demonstrate information literacy, manage time, undertake own preparations and planning, and check own implementation of plans, communicate in a foreign language, demonstrate knowledge and understanding of social systems (particularly processes in education), demonstrate openness and sensitivity to people and social situations, demonstrate knowledge and understanding of the development processes, differences and needs of the individual, demonstrate knowledge of concepts in education and their philosophical and historical foundations, demonstrate knowledge and understanding of the institutional frameworks of work (requirements, legislation, documentation, legal aspects of education), use of information and communication technologies in education, demonstrate understanding of individual values and value systems and deal with questions of professional ethics, demonstrate knowledge and understanding of and an orientation towards inclusive, non-discriminatory work and multiculturalism, (subjec ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Art Pedagogy, Professional Bachelor of Music

  A person who acquires the qualification of teacher must: - be able to develop the musical and creative skills of students, organise the musical activity of the school, apply various methodologies of music education in practice, and establish and manage a music group - know music skills, musical thinking, and music learning development concepts and understand the history and development of music, types and means of motivation, and characteristics of the psychophysical development of various age groups - be able to express his thoughts responsibly, critically, and logically and work in a team with other colleagues. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages