• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 40 items
 1. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: STRUCTURAL WORKS TECHNICIAN

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS SPECIALIST

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: TOPOGRAPHY APPLICATIONS TECHNICIAN

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Pottseppmeister, tase 5

  Pottsepa peamised tööülesanded on tahkeküttesüsteemi ja selle elementide ehitamine, paigaldamine ja renoveerimine. Tahkeküttesüsteemide alla kuuluvad nii tellistest, erinevatest plaatidest ja plokkidest, maakivist või muust materjalist tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmed (ahjud, pliidid, kaminad jne) ja nendega kaasnevad süsteemid (lõõrid, korstnad jne.) kui ka tootja vastutusega valmiskütteseadmed ja korstnasüsteemid (nt kerged õhkküttekaminad, saunakerised). Pottsepa kutsealal on kutsed kolmel tasemel: Pottsepp-sell tase 3 Pottsepp tase 4 Pottseppmeister tase 5 5. taseme pottseppmeister ehitab ja renoveerib erinevaid tahkekütteseadmeid ja korstnasüsteeme ning paigaldab ja parandab tootjavastutusega valmiskütteseadmeid ning korstnasüsteeme. Tal on õigus koostada eksperthinnanguid. Meistri tasemel pottsepp juhendab ning õpetab välja pottsepp-selle. Pottseppmeister, tase 5 kutse raames on võimalik omandada ka piiratud õigustega küttesüsteemi vastutava paigaldaja osakutse, mis lubab inimesel tööturul iseseisvalt tegutseda ning paigaldada, monteerida (koostada) ning renoveerida tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme. 5.taseme pottseppmeister võib soovi korral ning vajalikke koolitusi läbides spetsialiseeruda ja omandada pottseppmeister-restauraatori kutse. 5.taseme pottseppmeister lähtub oma töö tegemisel standardist EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid. ...

  Awarding bodyEesti Pottsepad

  Category: Qualifications Location: Estonia
 5. Palkmajaehitaja, tase 5

  Sellel kutsealal on kolm kutset: Palkmajaehitaja, tase 3; Palkmajaehitaja, tase 4 ja Sellel kutsealal on kolm kutset: Palkmajaehitaja tase, 3; Palkmajaehitaja, tase 4 ja Palkmajaehitaja, tase 5. Palkmajaehitaja tase, 5 on kogemusega spetsialist, kes püstitab tööstuslikult või käsitööna valmistatud detailidest ja/või moodulitest palkmaju ja juhib tööd objektidel, suhtleb klientidega ja vastutab töö lõpptulemuse eest. Koostab objekti töögraafikuid, juhendab kaastöötajaid, teostab järelevalvet ja kontrollib töö kvaliteeti, lähtudes projektdokumentatsioonist, protseduurireeglitest, töö- ja keskkonna ohutusnõuetest ja muudest õigusaktidest; planeerib enda ja teiste tööd. 5. taseme palkmajaehitaja teadvustab ja kujundab kutseala mainet. 5. taseme palkmajaehitaja kutse annab võimaluse majandustegevuse registri vastutava spetsialisti registreeringu taotlemiseks. 5. taseme palkmajaehitaja võib spetsialiseeruda käsitöö palkmaja tootjaks. Käsitöö palkmaja tootja toodab käsitööna erinevaid palkmaja detaile ja mooduleid ning erinevaid palkkonstruktsioone. Ta juhib palkosa tootmist, teisi töötajaid, jagab materjale ja muid ressursse. ...

  Awarding bodyEesti Puitmajaliit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 6. Kinnisvara hooldusmeister, tase 5

  Kinnisvara (ehitise ja selle juurde kuuluva krundi) hooldamine on kinnisvara korrashoiu tervikteenuse osa. Kinnisvara hooldamine on kompleksteenus, mille peamine eesmärk on säilitada või taastada seisund, mille korral ehitis ja selle juurde kuuluv krunt säilitab oma toimivuse ja kasutatavuse ning vastab kavandatud ehitise ja selle juurde kuuluva krundi otstarbe täitmiseks esitatud tingimustele. Kinnisvara hooldamine jaguneb kaheks suuremaks alajaotuseks: ehitiste tehniline hooldamine ja heakorratööde tegemine. Ehitiste tehniline hooldamine jaguneb omakorda ehitiste ehituskonstruktsioonide hoolduseks, ehitiste keskkonnatehnika hoolduseks ning ehitiste elektripaigaldiste ja nõrkvoolusüsteemide hoolduseks. Heakorratööd jagunevad krundi heakorra- ja haljastustöödeks ning ehitise sisepuhastus- ja koristustöödeks. Kinnisvara hooldamise töö sisu ja eesmärk on täpsemalt esitatud kutsestandardi mõistete lisas (Lisa 2). Kinnisvara hooldusmeister töötab ehitiste konstruktsioonide ja/või tehnosüsteemide ja/või krundi hoolduse alal, peamiselt kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes. Põhilised tööülesanded on seotud ehitise krundi, ehituskonstruktsioonide, tehnosüsteemide ja siseruumide korrashoiu korraldamisega. Kinnisvara hooldusmeister juhindub oma tegevuses valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, standarditest EVS 807:2010 „Kinnisvara korrashoid“ ja EVS-EN 15311:2011 „Ehitiste hooldusteenuste kavandamise, korraldamise ja kontrollimise kriteeriumid“ ning kinnisvara korrashoiu valdkonna heast tavast, samuti ...

  Awarding bodyEesti Kinnisvara Korrashoiu Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: terepi helymeghatározást végezni, földmérési adatokat gyűjteni, irányítani a terepen a mérőcsoport munkáját, részletes felméréshez vízszintes és magassági alappont-sűrítést végezni, azonosítani a felmérendő objektumokat, felismerni a terepi idomokat, elhatárolást végezni, részletes felmérést készíteni, a terepi mérések feldolgozásával digitális térképet előállítani, használni a fotogrammetria eszközrendszerét, sajátos célú terepi geodéziai munkákat végezni, sajátos célú geodéziai munkák irodai feldolgozási munkában részt venni, ipari geodéziai terepi munkákat végezni, részt venni az ipari geodéziai adatok feldolgozásban, közműtérképi adatokat azonosítani és gyűjteni, közműtérképi térképeket készíteni, közműtérképi adatokat szolgáltatni, földhivatali földmérési feladatokat végezni, ingatlan-nyilvántartási adatokat, azonosítani, feldolgozni, a földügyi térinformatikai rendszerben feldolgozást végezni, ingatlan-nyilvántartási adatokat szolgáltatni, térképi adatszolgáltatást végezni, térinformatikai adatokat gyűjteni, térinformatikai adatokat feldolgozni, térinformatikai adatokat szolgáltatni, távérzékelési feldolgozások részfeladatait elvégezni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Épületgépész technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: szakáganként feldolgozni és ellenőrizni a terveket, megismerni a rendszereket és rendszerelemeket egyeztetni a tervvel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, kiegészíteni a tervdokumentációkat meghatározni és elvégezni a munkával kapcsolatos szervezési feladatokat összeállítani az ajánlati dokumentációt, kidolgozni a vállalási árat, a vállalkozási szerződéstervezetet kialakítani a kivitelezés munkahelyi feltételeit, részletes ütemtervet készíteni javaslatot tenni a beszerzési forrásokra, alvállalkozói szolgáltatásokra átvenni-átadni a munkaterületet, irányítani a kivitelezést és biztosítani a munka szakmai ellenőrzését ellenőrizni a szakmunkások képesítését, gyakorlati bemutatást, oktatást végezni kezelni a kivitelezés dokumentumait, az építési naplót, ellenőrizni szakáganként a tervszerinti megvalósulást, a készre-szerelést biztosítani az üzembe helyezés és beszabályozás feltételeit, összehangolni az üzembe helyezési és beszabályozási tevékenységeket lefolytatni a próbaüzemet, megszervezni az üzemeltető oktatását átvenni és dokumentálni az alvállalkozói szolgáltatásokat, összeállítani az átadás-átvételi dokumentációt közreműködni az építési hatóság és a szakhatóságok felé a számukra szükséges dokumentációk benyújtásában, elfogadásában, hatósági bejárások megszervezésében végrehajtani az átadás-átvételt, lezárni az adott projektet tervezni és irányítani az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, megtervezni és ütemezni a diagnosztikai vizsgálatokat, a hatósági méréseket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Vasútépítő és-fenntartó technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: minőségbiztosítási feladatokat ellátni mérési feladatokat végezni ellenőrzési feladatokat ellátni dokumentációs tevékenységet végezni megvalósítani a környezetvédelmi tervet aktív részese lenni a belső és külső kommunikáció áramoltatásának hidat üzemeltetni meglévő utat kezelni tovább képezni magát a munkahelyi építőanyagok és talajmechanikai laboratóriumon eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére alkalmazni a geodéziai műszereket, eszközöket, kitűzni segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készíteni, értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket beosztottai számára kiadni a napi munkát, annak szakszerű végzését ellenőrizni, a műszaki adminisztráció végzésére, az adminisztráció lezárására szervezési feladatokat ellátni munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat ellátni számítástechnikai és informatikai feladatokat ellátni vasúti alépítményt és pályát építeni vasúti pályát karbantartani biztosítani a vasútépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat értelmezni és alkalmazni a vasútépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat vasúti alépítmény és pályaépítés részmunkafolyamatainak irányítására, a vasúti pálya karbantartására, hézagnélküli felépítmény kivitelezésében való részvételre, a pályahibák ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Útépítő és-fenntartó technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: minőségbiztosítási feladatokat ellátni mérési feladatokat végezni ellenőrzési feladatokat ellátni dokumentációs tevékenységet végezni megvalósítani a környezetvédelmi tervet részt venni az útpálya építésében meglévő utat kezelni részt venni a vasúti pálya építésében, karbantartásában tovább képezni magát a munkahelyi építőanyagok és talajmechanikai laboratóriumon eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére alkalmazni a geodéziai műszereket, eszközöket, kitűzni segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készíteni, értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket beosztottai számára kiadni a napi munkát, annak szakszerű végzését ellenőrizni, a műszaki adminisztráció végzésére, az adminisztráció lezárására szervezési feladatokat ellátni munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat ellátni aktív részese lenni a belső és külső kommunikáció áramoltatásának. számítástechnikai és informatikai feladatokat ellátni új utat építeni utat üzemeltetni útfenntartási feladatot végezni részt venni hídépítési és hídkarbantartási munkafolyamatokban biztosítani az útépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat értelmezni és alkalmazni az útépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat az alépítmény és a felépítmény részmunkafol ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages