• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
 1. Interpr., Speech Impairm., SQ

  Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu sosiaali- ja terveysalan arvoihin sekä puhevammaisten tulkkauspalvelun eettisiin periaatteisiin. Työssä tarvitaan joustavuutta, kykyä sopeutua monimuotoisiin ammattitehtäviin ja asiantuntijaohjaukseen. Tutkinnon suorittanut toimii yhteistyössäasiakkaan ja hänen suostumuksellaan tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden ja asiakkaan lähihenkilöiden kanssa. Tutkinnon suorittanut tuntee alaa säätelevän lainsäädännön ja palvelujärjestelmän. Tutkinnon suorittanut osaa työssään ottaa huomioon puhevamman aiheuttaman toiminnallisen häiriön. Hän osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä asiakkaan oikeuden kommunikointiin sekä kommunikoinnin tarpeet ja mahdollisuudet. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää ja soveltaa asiakkaan käyttämiä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Hän käyttää työskentelyssään kommunikoinnin manuaalisia ja teknisiä apuvälineitä. Sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset taidot ovat työssä tärkeitä. Tutkinnon suorittanut hallitsee hyvin suullisen ja kirjallisen ilmaisun. Hän osaa toimia puhevammaisen yhteisössä ohjaavana, tukevana ja kannustavana ammattihenkilönä. Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa arvioida kriittisesti omaa työtään ja osaa toimia tulkkipalveluverkostossa. Ammattitaidon kehittäminen edellyttää kykyä ja halua jatkuvaan oman toiminnan arviointiin, työn laadun ja työtapojen kehittämiseen sekä tarvittavan työnohjauksen hakemiseen. Puhevammaisten tulkki voi toimia puhevammaisten tulkkauspal ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Englantilainen filologia, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Englantilainen filologia pääaineena suoritettu tutkinto takaa sinulle tieteellisen peruskoulutuksen, johon kuuluvat myös monipuoliset vuorovaikutus- ja työelämätaidot sekä vankka englannin kielen asiantuntijuus. Englantilaisen filologian opetussuunnitelma koostuu kielen, kielenoppimisen, kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimukseen liittyvistä opinnoista, jotka ovat teoreettisia ja soveltavia. Opetusohjelmassa on myös useita kursseja, jotka kehittävät työelämävalmiuksiasi. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Logopedia on tieteenala, joka tarkastelee monipuolisesti normaalia puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitystä sekä niiden häiriöitä. Sen keskeisinä tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen ja kommunikaation ilmenemismuodot sekä niiden häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus. Logopedian peruskoulutuksessa kouluttaudut monialaiseksi osaajaksi. Tähän tavoitteeseen tutkinto-ohjelma pyrkii tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitieteisyydellä. Opinnoissasi perehdyt normaalin puheen, kielen ja kommunikoinnin kehityksen lisäksi näissä ilmeneviin häiriöihin sekä niiden moniammatilliseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. Logopedisten opintojen ohella erityisesti psykologian, lääketieteen, fonetiikan sekä kielitieteen opetuksella on keskeinen merkitys. Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää alan kehityksen kannalta. Opiskelijana osallistut kohtuullisessa määrin oppiaineen tutkimustoimintaan, esimerkiksi toimimalla koehenkilönä/aineiston kerääjänä logopedian tutkimushankkeissa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Maisterihaku, Kirjallisuus, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kirjallisuutta – romaaneita, runoja, näytelmiä – voi jo itsessään pitää tutkimuksena. Sanataideteoksissa tutkitaan niitä kielellisiä ja kerronnallisia keinoja, joilla inhimillistä kokemusta voidaan ilmaista ja välittää. Kirjallisuudentutkimus pyrkii näiden kirjallisten keinojen kartoittamiseen, niin historiallisen kuin teoreettisen ajattelun kautta. Tutkittavana voi olla niin kirjallisuuden klassikot kuin kokeellinen nykyrunous, niin science fiction kuin lastenkirjallisuus, niin fantasia kuin luova esseistiikkakin. Kirjallisuudentutkimuksen piirissä kehitetyt analyysi- ja tulkintametodit soveltuvat myös esimerkiksi mediatekstien entistä syvempään tarkasteluun. Kirjallisuuden pääaineopiskelijana voit valita sivuaineesi pitkälle omien kiinnostuksenkohteidese ja ammatillisten toiveidesi mukaisesti. Vaihtelevat aineyhdistelmät antavat sinulle valmiuksia työelämän eri aloille: tutkimukseen, kulttuurityöhön viestinnän, sisältöliiketoiminnan ja tiedottamisen aloille, erilaisiin kulttuuriprojekteihin tai kirjoittajaksi perinteisiin ja uusiin medioihin. Maisterivaiheen opinnoissa keskityt oman tieteellisen ajattelusi kehittämiseen. Keskeisessä roolissa on tutkijaseminaari, jossa perehdyt pro gradu -tutkielman tekoon. Lisäksi pakollisiin opintoihin kuuluu tutkielmaa tukevan kirjallisuusteoreettisen jakson suorittaminen. Pakollisia opintoja täydennät vapaasti valittavilla opinnoilla, joihin voit sisällyttää mm. kaunokirjallisuuden syventävää tuntemusta, kirjallisuuden teoriaa, kirjallisuuden opetuksen metodeja, luovaa kir ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Maisterihaku, Englantilainen filologia, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Englantilainen filologia pääaineena suoritettu tutkinto takaa sinulle tieteellisen peruskoulutuksen, johon kuuluvat myös monipuoliset vuorovaikutus- ja työelämätaidot sekä vankka englannin kielen asiantuntijuus. Englantilaisen filologian opetussuunnitelma koostuu kielen, kielenoppimisen, kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimukseen liittyvistä opinnoista, jotka ovat teoreettisia ja soveltavia. Opetusohjelmassa on myös useita kursseja, jotka kehittävät työelämävalmiuksiasi. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Maisterihaku, Germaaninen filologia, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Germaanisen filologian oppiaineessa keskityt hyvän kielitaidon saavuttamisen lisäksi saksan kielen ja kirjallisuuden sekä saksankielisten maiden kulttuurin tuntemukseen ja tutkimukseen. Opintojen aikana voit erikoistua esimerkiksi yritysviestintään tai kirjallisuus- ja kulttuuritieteeseen. Opinnot koostuvat ydinalueista, joita ovat mm. kielitiede, kirjallisuus, kulttuuri ja kulttuurienvälinen viestintä. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Maisterihaku, Ruotsin kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Ruotsin kielen opiskelu Oulun yliopistossa liittyy ensisijaisesti ruotsin kieleen ja ruotsalaiseen kulttuuriin. Opintoihin kuuluu suullista ja kirjallista viestintää, kielen rakennetta ja kehitystä, kirjallisuutta ja kulttuuria, kansainvälistä yritysviestintää sekä kääntämistä ja tekstintutkimusta. Maisterivaiheen opinnoissa keskityt syventämään perustietoja ja -taitoja oppiaineen eri osa-alueista, joita ovat mm. kielipedagogiikka, yritysviestintä, käännöstiede, kirjallisuus ja sosiolingvistiikka. Pohjoismaisessa ympäristössä suoritettava kieliharjoittelu on myös osa opintojasi. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Maisterihaku, Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Bures buohkaide / Tiervâ puohháid / Tervehdys kaikille! Saamen kieltä opetetaan Giellagas-instituutissa, joka on perustettu Oulun yliopistoon vuonna 2001. Oppiaine sisältää sekä pohjoissaamen että inarinsaamen linjan. Giellagas-instituutilla on Opetus- ja kulttuuriministeriön osoittama valtakunnallinen vastuu järjestää ja edistää saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylintä opetusta ja tutkimusta Suomessa. Saamen kielen opetuksen ja tutkimuksen painopisteitä ovat kielen rakenne ja käyttö, puhuttu ja kirjoitettu kieli, kielen teoreettinen ja käytännön kielenhuolto sekä kielen vaihtelu ja kehitys. Edellisten lisäksi inarinsaamen opetuksen ja tutkimuksen painopiste on inarinsaamen elvytystyössä. Bures boahtin lohkat sámegiela Oulu universitehtii / Tiervâpuâttim luuhâđ sämikielâ Oulu ollâopâttâhân / Tervetuloa opiskelemaan saamea Oulun yliopistoon! ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Maisterihaku, Suomen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on akateeminen oppiaine, jossa tutustut suomen kielen rakenteeseen, kehitykseen ja variaatioon sekä kielen käyttöön ja viestintään. Oulun yliopistossa oppiaineen painoaloja ovat sosiolingvistiikka tutkimuskohteenaan erityisesti pohjoiset itämerensuomalaiset kielimuodot, suomi toisena ja vieraana kielenä -tutkimus ja kognitiivinen semantiikka. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin. Suomen kielen opiskeluusi kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihisi liittyy myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Germaaninen filologia, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Germaanisen filologian oppiaineessa keskityt hyvän kielitaidon saavuttamisen lisäksi saksan kielen ja kirjallisuuden sekä saksankielisten maiden kulttuurin tuntemukseen ja tutkimukseen. Opintojen aikana voit erikoistua kielen opetukseen, yritysviestintään tai kirjallisuus- ja kulttuuritieteeseen. Opinnot koostuvat ydinalueista, joita ovat mm. kielitiede, kulttuuri ja kulttuurienvälinen viestintä. Voit lisäksi suorittaa oppiaineessa 25 opintopisteen laajuisen kääntämisen sivuainekokonaisuuden. Aineenopettajaksi opiskelevilla sivuaineena on usein esim. toinen kieliaine. Muilla kuin opettajiksi valmistuvilla tutkinnon rakenne on vapaa, joten sinun kannattaa valita sivuaineesi työllistymistäsi silmällä pitäen. Oppiaineen omaopettajat laativat kanssasi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka auttaa opintojesi ja tutkintosi aineyhdistelmien suunnittelussa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages