• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 117 items
 1. Nemščina (German (Combined teacher education programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomanti magistrskega dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa pridobijo kvalitetno družboslovno in humanistično izobrazbo s področja nemškega jezika in književnosti, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Glasbena pedagogika

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk po ECTS in traja 1 leto. Rezultat programa je diplomant s širokimi splošno pedagoško psihološko didaktičnimi znanji in specifičnimi strokovnimi znanji s področja glasbe in glasbene pedagogike, ki bo znal poglobljeno in kontinuirano razvijati svojo lastno profesionalnost, kar mu bo omogočalo vključitev v trg dela in raziskovalno delo s ciljem, da bi bili sposobni pedagoške odločitve utemeljevati z racionalnimi, strokovno in raziskovalno utemeljenimi argumenti. Kompetence delovanja našega bodočega diplomanta namreč niso omejene izključno na poučevanje v šoli, ampak se raztezajo tudi na področja raziskovanja in umetnosti ter kulture nasploh. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Slovenistika (Slovene Studies)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Diplomant je po končanem študiju sposoben izvajati pedagoški proces pri predmetu slovenščina v osnovni in srednji šoli, poučevati slovenščino kot drugi tuji jezik (pri vseh treh oblikah zna izbrati pristope, metode, pozna cilje in je sposoben pouk načrtovati skladno z njimi, prenesti strokovno znanja tako s področja vzgojno izobraževalnih ved kot slovenske literarne vede in jezikoslovja v pouk slovenščine), razumeti in obvladovati zahtevna vprašanja slovenskega jezika in književnosti. Opravlja lahko dela na področju izobraževanja, specialnodidaktičnih raziskav s področja slovenistike, literarnoteoretskih in literarnozgodovinskih ter jezikoslovnih raziskav, lektoriranja govornih in pisnih sporočil, novinarskega in publicističnega ustvarjanja, uredniškega dela, v medijskih hišah, dokumentaristično delo, bibliotekarsko delo, na področju gledališke dejavnosti in animiranja na različnih področjih ljubiteljske kulture in izobraževanja posebnih skupin učencev (odrasli, mlajši nezaposleni …). Cilj izobraževanja po predlaganem programu je oblikovati diplomanta v strokovno celovito osebnost, ki je sposobna razumeti in obvladovati zahtevna vprašanja slovenskega jezika in književnosti v povezavi z izobraževalno-vzgojnimi vsebinami in jih podajati v pedagoškem procesu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vod ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (School of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Socialna pedagogika

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 1 leto. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je usposobiti študente za poglobljeno preventivno, razvojno, kompenzatorno, vzgojno ter socialno vključujoče socialno pedagoško delo s posamezniki, skupinami in skupnostmi pri podpori in pomoči ljudem v različnih življenjskih obdobjih in položajih pri obvladovanju življenja ter usposobiti študente za kakovostno svetovalno, raziskovalno in vodstveno delovanje v socialni pedagogiki. Med cilji je tudi doseganje usposobljenosti za avtonomno in strokovno ter etično reflektirano delovanje v različnih institucionalnih ali neformalnih okoljih, v katerih socialni pedagogi delujejo. Študijski program posreduje poglobljena teoretična spoznanja, zahtevnejše kompetence praktičnega delovanja in raziskovalnega dela v socialni pedagogiki. Pomemben cilj je pridobitev poglobljenih znanj za nadaljnje samostojno socialnopedagoško raziskovanje in uspešno posredovanje spoznanj tega raziskovanja različnim javnostim. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Razredni pouk (Primary School Teaching)

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 1 leto. Študijski program (prvenstveno) izobražuje za poklic učitelja razrednega pouka. Načrtovana kakovost učnih izidov in kompetenc zagotavlja zaposljivost diplomantov, saj so ti usklajeni z učnimi izidi in kompetencami, ki jih zakonodaja predvideva za poklic, za katerega izobražuje študijski program, t.j. poklic učitelja razrednega pouka. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Pedagogika (Pedagogy)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilji študijskega programa so usposobiti strokovnega delavca temeljnega profila za določena področja vzgoje in izobraževanja od splošnega poznavanja pojavov in procesov celotnega pedagoškega področja do usposobljenosti za sodelovanje v pedagoškem procesu, načrtovanje in nudenje individualne pomoči ogroženim in drugačnim otrokom, organiziranje različnih oblik izobraževanja in izpopolnjevanja v in ob procesu dela in v različnih oblikah in za različna življenjska obdobja, skrb za profesionalni razvoj ter za raziskovanje in inoviranje, kar naj bi diplomantom omogočalo tako vstop v delo, kot tudi nadaljevanje izobraževanja. Da bi imeli bodoči diplomanti široko razgledanost in osnovo za nadaljnje poglabljanje, so v programu zajeti tudi temeljni predmeti s področja kulture in družbe kot so: osnove pedagogike in razvoj šolstva, sociologija edukacije, antropologija, teme iz psihologije ter tudi osnove anatomije in fiziologije, s katerimi bodo diplomanti spoznali temeljne strukture in delovanje človeškega organizma ter odklone oziroma nepravilnosti v njihovem delovanju. Glede na velik pomen sporazumevanja in sodelovanja ter različnih partnerskih vlog, je cilj programa tudi temeljna razgledanost diplomantov na področjih, ki vključujejo tovrstna osnovna znanja in veščine kot tudi sposobnosti pozitivnega vrednotenja in upoštevanja različnosti. Diplomanti se bodo uvedli v področje sodelovalnega oz. timskega dela in spoznali osnove vseživljenjskega učenja. Ker je ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Predšolska vzgoja (Pre-school Teaching)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj programa je izobraziti vzgojitelja, ki bo usposobljen in pripravljen za prepoznavanje in razumevanje otrokovih potreb v sodobni družbi. S svojim znanjem bo lahko izgrajeval spodbudno okolje, v katerem si bo otrok sam in/ali ob pomoči sovrstnikov in odraslega razvijal lastne zmogljivosti in ohranjal naravno radovednost in željo po učenju. Pridobljena znanja v okviru študija omogočajo diplomantu prepoznavati, razumeti in upoštevati dejavnike, ki vplivajo na uspešnost zgodnjega učenja in poučevanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Razredni pouk (Primary School Teaching)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilji programa so usmerjeni v razvijanje profesionalne pripravljenosti učitelja kot drugega učitelja, učenje in poučevanje vseh kurikularnih predmetov v 1. razredu v osnovni šoli. Poudarek izobraževanja učitelja je na sodobnih izhodiščih o pojmovanju pedagoških poklicev, za katere kandidati pridobijo tako akademsko izobrazbo kot poklicno kvalifikacijo. V visokošolskem študiju so tako poudarjene kompetence za opravljanje pedagoških poklicev v sodobni družbi, in sicer obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju ter poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja. Cilj le-tega je preizkušanje novih teoretičnih izhodišč tako pedagoško-psihološkega kot predmetnega področja v avtentičnem učnem okolju. Pri tem so poudarjeni splošno znanje, veščine in razumevanje, ki jih dosegamo z visokošolskim študijem, kot poznavanje in obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju v razmerju do posameznika in do družbe nasploh ter poznavanje in obvladovanje specifičnega (predmetnega) področja in discipline, na katerem bodo strokovno delovali (vzgajali, poučevali, svetovali ipd.). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Instrumentalna in pevska pedagogika (Instrumental and vocal education)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilji programa so usposobiti diplomante za delovanje na glasbeno-pedagoškem področju svoje smeri ter delovanje na poustvarjalnem umetniškem področju predvsem kot komorni glasbeniki, zborovski pevci, voditelji šolskih ansamblov itd.). Učni izid bo usposobljenost diplomantov za kakovostno samostojno pedagoško delo na področju svoje smeri študija. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za glasbo (Academy of Music)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Kineziologija (Kinesiology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorand bo pridobil sposobnost uporabe sodobnih kinezioloških metod in postopkov pri reševanju raziskovalno-razvojnih problemov, sposobnost umeščanja kineziologije v širši družbeni kontekst, komunikacijske sposobnosti ter sposobnost poročanja o delu in rezultatih svetovni kineziološki znanosti in družbi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za šport (Faculty of Sport)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages