• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 62 items
 1. e-business szakmérnök

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az e-business hálózati, adatbáziskezelési, programozási, adatbányászati, informatikai biztonságtechnikai és jogi ismereteik birtokában képesek megjelenni az on-line kereskedelmi szektorban, hatékonyan kihasználni az e-business nyújtotta előnyöket, képesek alkalmazni a digitális tudást, ezáltal részeseivé válni a „digitális idegrendszernek”. Az E-business szakmérnök oklevél birtokában képes - az elektronikus kereskedelmi területben való tájékozódásra,- az e-kereskedelemre vonatkozó elméletek, módszerek használatára,- a digitális eljárások alkalmazására az üzleti életben. Alkalmas továbbá:- az egyes vállalatok gazdasági-informatikai feladatainak ellátására,- az internetes technológiák biztos használatára,- az üzleti életben előforduló döntések előkészítésére,- elemzések, jelentések, kimutatások készítésére,- önálló és csoportmunka végzésére,- szervező és menedzseri feladatok ellátására az e-kereskedelmi szektorban. A képzés során elsajátítható tudáselemek:- szakhoz kapcsolódó ismeretek,- szakirányú ismeretek. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - elemző készség,- problémafelismerő és problémamegoldó készség,- minőségi munkavégzés,- adatrendszerezési és -feldolgozási képesség, információrendszerezési képesség,- az új tudományos eredmények és technológiák alkotó módon való alkalmazása,- a szakmai továbbképzés iránti igényesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:- a képzettség birtokában az ...

  Awarding bodyDunaújvárosi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. számítógépes műszaki tervező szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák: A képzés alapvetően két nagy elsajátítandó kompetenciát, nevezetesen jellemzően informatikai alapismereteket tartalmazó szakmai törzsanyagra és speciális szakmai ismeretekre bontható. A számítógépes tervezés informatikai hardver és szoftver elemei, a tervezési módszerek, és a több résztvevős tervezői munka számítógépes támogatása. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják * a számítógépes mérnöki tevékenységhez nélkülözhetetlen informatikai alapismereteket (operációs rendszerek, programnyelvek, adatbázis-kezelés, műszaki információs rendszerek); * a számítógépes mérnöki tevékenységhez szükséges számítógépes grafikai alapokat; * a számítógéppel segített konstrukciós- és folyamattervezés módszertanát; * az alapvető technológiák, eljárások tervezési módszereit; * a vállalati folyamatok számítógépes tervezésének és nyomkövetésének módszertanát; * a felsorolt területeken a modellezés alapjait és a szakterületi specifikumait. Személyes adottságok szakképzetségnek megfelelő tervezési elvek, módszerek ismerete: * mérnöki informatikai alapismeretek; * számítógépes grafikai alapismeretek; * számítógépes mérnöki informatikai eszközök használata, kezelése, valamint a szükséges mérnöki gyakorlati módszerek alkalmazása; * informatikai módszerekkel történő tervezési-fejlesztési alapismeretek. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A hallgató a képzés során elsajátított ismeretanyagot felhasználva képes lesz ipari k ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. szakmérnök infokommunikációs szakon

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: -         E szakképzettség birtokában az infokommunikációs szakmérnök képes korszerű informatikai technológiák alkalmazására a távközlés területén; -          Képessé válik az infokommunikációs ismereteinek folyamatos, önálló fejlesztésére; -          Képes lesz a távközlés területén használatos informatikai rendszerek kezelésére; -          Képes lesz a távközlés területén informatikai megoldások megvalósítására; -         Képessé válik az infokommunikációs rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására. A képzés során elsajátítható tudáselemek: -          általános hírközlési alapismeretek; -          különféle matematikai és informatikai technológiák; -         az infokommunkiációs rendszerek eszközei, üzemeltetési biztonsága. A képzés során megszerezhető ismeretek: -         Alapvető hírközlési ismeretek, a matematikai és informatikai ismeretek felhasználása a távközlésben, a folytonos és biztonságos működtetés kérdései, az infokommunkiációs eszközök üzemeltetése, IP alapú média technológiák ismerete; -          Szakma-specifikus tudáselemek: Adatbázisok és matematikai programok, informatikai biztonság, távközlési szolgáltatások informatikája, a működés folytonosság és katasztrófa kezelés, a távközlési-informatikai rendszerek üzemeltetése, IP alapú média eszközei, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Microsoft üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök

  7.1. Alkalmazható tudáselemek, ismeretek:* adatbázisszerver implementálása,* internetes alkalmazás fejlesztése ASP.NET környezetben,* Dynamics NAV üzleti megoldások fejlesztése,* Dynamics CRM alapú alkalmazások fejlesztése,* üzleti intelligencia (BI) alkalmazások fejlesztése,* Sharepoint portál rendszerek kialakítása.   7.2. Személyes kompetenciák:* prezentációs készség,* kommunikációs rugalmasság,* konfliktusmegoldó készség, kapcsolatteremtő készség,* kompromisszumkészség,* közérthetőség,* nyelvhelyesség,* fogalmazó készség,* logikus gondolkodás,* rendszerező képesség,* gyakorlatias feladatértelmezés,* áttekintő képesség. 7.3. A szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazásakompetencia követelményei:* szakmai ismeretek és azok adekvát alkalmazása,* eszközök interaktív használata,* problémamegoldó gondolkodás,* együttműködés, * szociálisan heterogén környezetben való működés,* megbízhatóság,* teljesítőképesség, * autonóm cselekvés, * felelősségvállalás    a különféle gazdálkodó szervezetek IT részlegeinél. ...

  Awarding bodyGábor Dénes Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. multimédia informatikus

  A multimédiás anyagok tervezését és készítését komplexen szemlélő és megvalósító multimédia informatikus szakember egységes struktúrát, külső stílust teremt a tartalom megjelenéséhez. Ismeri a számítástechnika és a multimédia alapjait, továbbá a legújabb internetes technológiákat. Jártas a multimédiás tartalmak kialakításában, a tartalommenedzsment eszközeiben. Képes a bevitt fotó-, videóanyag megszerkesztésére, adatbázisok, logók, diagramok, prezentációk, plakátok elkészítésére és az azokban tárolt információ on-line és off-line megjelenítésére. Jártas a multimédiás tartalom on-line megjelenítésének különböző formáiban. Képes igényes weblapok megtervezésére. Ismeri a multimédia alkalmazások létrehozásához szükséges hardver és szoftver eszközöket. Jártas a fejlesztés módszereiben. Ismeri és használni tudja a modern internetes alkalmazásokat és technológiákat. Képes a forrásanyagok (dokumentumok, kép, szöveg, hang, videó) bevitelére, digitalizálására, megszerkesztésére, forrásadatokból diagramok, prezentációk készítésére. Jártas az információk strukturált megjelenítésének területén is, ismeri ezek strukturált, on-line megjelenítésének, a tartalom on-line közvetítésének a formáit. Átlátható, világos, egységes szerkezetet, stílust teremt a modern eszközök segítségével az információk megjelenésében, annak vizuális és interaktív formáiban. A multimédia informatikus továbbképzési szak számos kulcskompetenciát kapcsol össze, fejleszt és mélyít el. A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak magab ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. térinformatikai és távérzékelési szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák: Digitális fotogrammetriai feladatok végrehajtása Földmérési feladatok végrehajtása Földi helymeghatározás hagyományos geodéziai eszközökkel Terepi GPS mérés és adatfeldolgozás Precíziós mérések DGPS eszközzel Analóg térképek digitalizálása Digitális domborzatmodell készítése Távérzékelt felvételek előfeldolgozása (geometriai és radiometriai korrekció) Multispektrális és hiperspektrális felvételek osztályozása Tematikus térkép készítése Hatásvizsgálat térinformatikai folyamatainak elkészítése Statisztikai jelentések készítése Szabályzatok, folyamatleírások, protokollok készítése Kapcsolattartás a hatóságokkal Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Geodézia, digitális fotogrammetriai ismeretek, geostatisztika, műholdas helymeghatározási ismeretek, terepi mintavételi stratégia, térbeli interpoláció, domborzatmodell készítés, térbeli műveletek, analóg adatok digitalizálása, ingatlan nyilvántartási ismeretek, geoinformatikai adatbáziskezelés, adatbázisépítés, adatintegráció, távérzékelési technikák, távérzékelt adatok feldolgozása, tematikus térképek készítése, hatástérkép készítése, logisztikai térinformatikai alkalmazások ismerete, precíziós mezőgazdasági technológiák ismerete Személyes adottságok, készségek: problémafelismerő és - megoldó képesség konfliktuskezelő készség kitartás kreativitás döntésképesség precizitás módszeres munkavégzés lényegfelismerés gyakorlatias feladatértelmezés emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) türelem adatbázis-kezelés geoinformáció - források kezelése térkép ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. alkalmazott geoinformatikus

  - a végzettek képesek lesznek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló törvényszerűségek lényegét, összefüggéseiket modern adatgyűjtő és adatfeldolgozó eszközök segítségével feltárni, - geoinformatikai rendszerekbe beépülő digitális térképművek fajtáinak és geoinformatikai felhasználási módjainak alapos ismeretével bírnak (kataszteri, közmű, topográfiai, földrajzi térképek), - alkalmazási szinten jártasságot szereznek az eltérő (vektoros és raszteres) geoinformatikai célú szoftverek használatában, összehangolásában, képesek lesznek a különféle szoftverek közötti adatátviteli, transzformációs és egyéb műveletek végrehajtására, - képesek lesznek közreműködni geoinformatikai alapú rendszerek, adatbázisok tervezésében, kiépítésében és működtetésében, tapasztalatot szereznek az adatlekérdezés, adatbázis-rendezés, és –bővítés, adatbázis és objektumok összekapcsolása terén (adatbázis-kezelés), - elsajátítják az alapadatok terepi és programalapú (műholdas távérzékelés) gyűjtésének, rendezésének módjait, valamint ezek felhasználásával magasabb tudásszintet jelentő derivált adatok előállítását és értelmezését/interpretációját, - képesek lesznek alapfokú programozási műveletek végrehajtására, egyszerűbb modellek alkotására és szimulációs célú felhasználására, - elsajátítják az eredmények látványos megjelenítésének (tematikus térképek) és az eredmények hatékony kommunikációjának (web) eszközeit, - képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, önkormányzat, vállalkozás működ ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. általános informatikus szakember

  A továbbképzés alapvető célja felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára olyan informatikus szakképzés biztosítása, melynek eredményeképpen képessé válnak a számítástechnika, az informatika korszerű eszközeinek és módszereinek alkalmazására az eredeti szakmájukban vagy informatikai szakterületen.   A szakon végzett hallgató - Ismeri a számítástechnika és a szoftverkészítés alapjait, továbbá a legújabb internetes technológiákat. Képes a digitálisan tárolt információ on-line és off-line megjelenítésére. - Ismeri a korszerű számítógépeket, perifériáikat, a leggyakrabban alkalmazott szoftvereket. Képes számítógépes rendszerek működtetésére és üzemeltetésére. - Ismeri a számítógépes alkalmazások létrehozásához szükséges hardver és szoftver eszközöket. Jártas a fejlesztés módszereiben. Ismeri, és használni tudja a modern internetes alkalmazásokat és technológiákat. Képes adatbázisok megtervezésére, felépítésére és kezelésére. - Jártas az algoritmizálás, az információk strukturált megjelenítésének területén is, ismeri ezek strukturált, on-line megjelenítésének, a tartalom on-line közvetítésének a formáit. Átlátható, világos, egységes szerkezetet, stílust teremt a modern eszközök segítségével az információk megjelenésében, annak vizuális és interaktív formáiban. - Képes igényes weblapok megtervezésére.   Az általános informatikus továbbképzési szak számos kulcskompetenciát kapcsol össze, fejleszt és mélyít el. A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatára való ké ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

  A képesítéssel rendelkező képes: informatikai hálózatokat építeni LAN hálózatokat konfigurálni hagyományos távközlési hálózatokat szerelni optikai hálózatokat építeni és szerelni kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni hálózatokat minősíteni hibahelyet detektálni kábelhibákat javítani távközlési végberendezéseket, modemeket installálni informatikai eszközöket installálni biztonsági rendszereket beállítani útvonalkonfigurálást, címzések beállítását végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Business Informatics Engineer

  A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni. Alkalmasak az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, fejlesztésre és a kész alkalmazások menedzselésére, valamint kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A gazdaságinformatikus a) tudása Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet. Ismeri és érti a vállalat tevékenységi rendszerét, az értéklánc, az ellátási lánc fogalmait, a folyamatszemléletű vállalati vezetés alapelveit, a vállalati stratégiaalkotás folyamatát. Ismeri és érti a vállalati funkciók közötti kapcsolatokat, beleértve a marketing, a pénzügyi és számviteli, emberi erőforrás menedzsment, innováció menedzsment valamint az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos főbb fogalmakat és eljárásokat. Rendelkezik az információrendszerekkel kapcsolatos részletes ismeretekkel, érti az architektúra fejlesztési elveket és módszereket. Ismeri az üzleti, információ és az adatarchitektúra elveit és kidolgozásának módszereit, az implementáció főbb összefüggéseit és a változásmenedzsmen ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages