• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 582 items
 1. Supplementary Teacher Education (First Cycle), Upper Secondary School, One Subject

  Supplementary Teacher Education (First Cycle), Upper Secondary School, One Subject ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. No translation available

  Om du är intresserad av att stimulera barns utveckling fram till skolstarten är förskollärarprogrammet något för dig. Programmet ger dig en bra plattform att stå på som förskollärare och du får möjlighet att använda både din kreativa och praktiska sida då jobbet innefattar många skapande och praktiska moment. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bridging Teacher Education Programme

  Har du redan läst 90 hp i ett ämne från universitet och högskola? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för forskarutbildade kompletterar dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning och ger lärarexamen. Programmet är 90 hp och ges under tolv månader med studier även under sommaren. Prioriterade ämnen är biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. Antagna till utbildningen har möjlighet att söka utbildningsbidrag på 25 000 kr i månaden. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Secondary School Teacher Programme- Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Mathematics, 270 hp

  Har du en passion för några få ämnen? Då kan du bli specialist och inspiratör för vetgiriga tonåringar på högstadiet. Att vara ämneslärare i årskurserna 7 till 9 innebär att arbeta med elever som är i en spännande fas i livet. Det ger dig möjlighet att utveckla dina ämneskunskaper, ditt ledarskap och din sociala förmåga. Du läser två eller tre ämnen. När du säker väljer du ett ingångsämne, de andra ämnena väljer du under utbildningen. Hur ämnena kan kombineras läser du mer om på www.liu.se/larare. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Degree of Master in Educational Sciences

  Degree of Master in Educational Sciences ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master program in special education with a focus on Applied Behavior Analysis and autism

  Utbildningen har sitt fokus på, och ska ge en fördjupad kompetens inom, tillämpad beteendeanalys (TBA) och autismspektrumtillstånd. Programmet ges i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Utbildningen ger dig fördjupad kompetens i specialpedagogik, och kan även förbereda dig för fortsatta studier på forskarnivå. Du kommer att få kritiskt granska forskning samt utforma interventioner grundat på både forskning och evidensbaserad praktik, där också behov och förutsättningar hos individen och dennas kontextuella miljö vägs in. Programmet är utformat för att möta behovet av kompetenta forskande praktiker. Målsättningen är att ge dig en gedigen grund för kvalificerade arbetsuppgifter inom förskola, skola, habilitering och elevhälsovårdsteam.Programmet är indelat i fyra olika delar med kurser inom huvudområdet med inriktning TBA, vetenskapsteori och forskningsmetod, examensarbete samt valbara kurser som även kan läsas vid annan institution eller lärosäte. Kurserna inom huvudområdet ger en god kunskap om autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, single-case forskningsdesign, en teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys, funktionella analyser och kartläggningar. Stort fokus kommer att ligga vid etiska frågor kopplat till evidensgranskning och implementering.TillgodoräknandeEventuell tillgodoräkning av delar av mastersprogrammet görs först efter terminsstart och registrering och påverkar inte när du startar programmet. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Special Teacher Programme, Specialisat. in Development of Language, Writing and Reading

  Special Teacher Programme, Specialisat. in Development of Language, Writing and Reading Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=L2SLP&focusid=SSSL Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Master's or equivalent Thematic area: Education ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master of Arts/Science in Secondary Education- Upper Secondary School- Mathematics

  1.3 Mål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2 För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet. Kunskap och förståelse För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. För ämneslärarexamen ska studenten också visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande, visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser, visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplan ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Secondary Teacher Education Programme- school years 7-9- Biology

  Secondary Teacher Education Programme - school years 7-9 - Biology ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. .

  . ...

  Provider NameHalmstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages