• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 333 items
 1. Kultūras vadība- Prof. bak. studijas

  Programmas mērķis: Sagatavot radošus, patstāvīgi domājošus ar augstu profesionālo meistarību apveltītus speciālistus, kuru zināšanas un praktiskā darba iemaņas kultūras uzņēmējdarbībā atbilst profesionālā bakalaura līmenim un kultūras iestādes vadītāja kvalifikācijas prasībām un kuri varētu kvalitatīvi veikt savus profesionālos pienākumus, būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū. Kur var strādāt? Studiju programma sniedz praktiskas zināšanas un prasmes, lai vadītu kultūras iestādi, izstrādātu un realizētu projektus kultūras nozarē, producētu kultūras pasākumus un TV raidījumus, var darboties reklāmas, sabiedrisko attiecību un pasākumu rīkošanas aģentūrās, organizēt izstādes un prezentācijas, vadīt svētkus un sarīkojumus. Studijas sagatavo Latvijas un ES darba tirgū konkurētspējīgus, zinošus speciālistus. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: • Kultūras teorijas un antropoloģijas pamatnostādnes • Pasaules un Latvijas kultūras un mākslas vēstures aspektus un mūsdienu tendences • Pētniecības metodes un iespējas kultūras un vadības jautājumos Prot: • Producēt pasākumu, izveidot tā scenāriju un režiju • Sagatavot projekta pieteikumu par projektu kultūras nozarē • Īstenot projektu kultūras nozarē • Izstrādāt pasākumu programmas, attīstības stratēģijas un sociālo mediju aktivitāšu plānus kultūras organizācijām. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Komercdarbība- 1. līm. prof. studijas

  Komercdarbības speciālists strādā saimnieciskās darbības sfērā, uzņēmumā, vai uzsāk savu biznesu kā komersants, veic stratēģisko plānošanu, administrēšanu, klientu (patērētāju un ražotāju) tirdzniecības pakalpojumu savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu. Komercdarbības speciālists strādā, ievērojot LR likumu un citu normatīvo aktu prasības. Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var: veikt tirgziņa, tirdzniecības konsultanta, darba organizatora un citus pienākumus mazumtirdzniecības uzņēmumā. Labi pārzina tirdzniecības tehnoloģisko procesu, pircēju apkalpošanas psiholoģiju. Var veikt sava un neliela kolektīva darba plānošanu, izpildi, izpildes kontroli un saimnieciskās darbības analīzi; pieņemt lēmumus, kas balstās uz zināšanām par tirgus ekonomikas likumsakarībām, LR likumdošanas prasību izpildi un radošu attieksmi pret profesionālu uzdevumu veikšanu. ...

  Provider NameJēkabpils Agrobiznesa koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Grāmatvedība un finanses- 1. līm. prof. studijas

  Grāmatvedības darba speciālists var nodrošināt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, statistikas un finanšu pārskatu sastādīšanu, LR grāmatvedības, nodokļu likumdošanas normatīvo aktu ievērošanu un piemērošānu, kā arī prot organizēt un vadīt citus darbiniekus.​ Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas absolventi var: - Organizācijā nodrošināt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, statistikas un finanšu pārskatu sastādīšanu, LR grāmatvedības, nodokļu likumdošanas normatīvo aktu ievērošanu un piemērošanu, kā arī organizēt un vadīt citus darbiniekus; - Konkurēt darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus; - Turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās. ...

  Provider NameJēkabpils Agrobiznesa koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Komercdarbības organizācija- 1. līm. prof. studijas

  Mērķi: Nodrošināt profesionāli kompetentu un darba tirgū konkurētspējīgu tirgzinības un tirdzniecības speciālistu sagatavotību, kuri nodrošinātu organizācijas un tās struktūrvienību rentablu darbu un būtu gatavi pašpilnveidei atbilstoši sabiedrībā notiekošām pārmaiņām un tendencēm. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Tukuma filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Vadības zinības- Prof. mag. studijas

  *2017./18. gada uzņemšanā programmā tiek veiktas izmaiņas, lai personām ar iepriekš iegūtu akadēmisko augstāko izglītību ir iespējams studēt profesionālā maģistra programmā un iegūt kvalifikāciju „Uzņēmuma un iestādes vadītājs”. Studiju programmas apakšvirzieni • Uzņēmējdarbības vadība • Sabiedrības vadība • Izglītības vadība Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) • Profesionālais maģistrs vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā • Profesionālais maģistrs vadības zinībās sabiedrības vadībā • Profesionālais maģistrs vadības zinībās izglītības vadībā Programmas saturs Modernā menedžmenta teorijas; Makroekonomikas analīze un politika; Ilgtspējīgas attīstības plānošana; Sabiedriskās attiecības un starpkultūru komunikācija; Procesu efektivitātes metodika; Inovāciju vadīšana u. c. Uzņēmējdarbības vadība: Cilvēkresursu stratēģiskā vadīšana; Vadības grāmatvedība; Konfliktu vadība u. c. Sabiedrības vadība: Sabiedrisko attiecību stratēģija; Apkaimes un sabiedrības studijas; Stratēģiskā vides pārvaldība; Kultūrpolitika u. c. Izglītības vadība: Izglītības vadības teorija un prakse; Pārmaiņu vadīšana izglītībā; Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija u. c. Iespējas pēc maģistra grāda ieguves • strādāt valsts vai pašvaldības iestādē • nodarboties ar uzņēmējdarbību dažādos pārvaldības līmeņos • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmās vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija- Prof. bak. studijas

  Studijas beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām: • vides inženieris; • vides pārvaldības speciālists. Programmas saturs Ģeogrāfija un Zemes zinātnes; Vides ētika; Vides procesa modelēšana; Bioloģija; Ķīmija; Matemātika; Fizika; Mērīšanas tehnika un sensori; Informācijas tehnoloģija; Ekonomikas teorija; Filozofija; Angļu valoda; Cilvēkresursu vadība; Projektu vadība; Uzņēmējdarbība u.c. Vides pārvaldība:Vides pārvaldības pamati; Vadības teorija; Ekosistēmu un pilsētvides aizsardzība un pārvalde; Atkritumu apsaimniekošana; Ūdens resursu apsaimniekošana; Valodas un runas kultūra; Dokumentu pārvaldība un lietišķās attiecības; Finanšu teorija; Vides komunikācija; Ilgtspējīgas attīstības plānošana; Uzņēmumu pārvaldības sistēmas Vides inženierija: Vides inženierijas pamati; Elektronika un elektrotehnika; Tēlotājģeometrija un inženiergrafika; Enerģētika, Hidrodinamika; Praktiskie risinājumi inženierzinātnēs; Biofizika; Vides piesārņojuma samazināšanas tehnoloģijas; Klimata tehnoloģijas; Atjaunojamo resursu izmantošana. Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt valsts pārvaldes institūcijā, pašvaldībā, uzņēmumā vai nodarboties ar uzņēmējdarbību - turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Ekotehnoloģijas, Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Tūrisma un rekreācijas vadība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni: •tūrisma vadība •veselības tūrisms •radošās industrijas tūrismā Kvalifikācija (atkarībā no izvēlētā apakšvirziena) •tūrisma nozares uzņēmumu vadītājs •rekreācijas speciālists •tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs. Programmas saturs Stratēģiskā vadība; Projektu izstrāde un vadība; Tūrisma mārketings; Tūrisma vadība; Kultūras tūrisms; Svešvalodas (angļu, vācu, krievu); Tūrisma ģeogrāfija; Tūrisma pamati; Tūrisma uzņēmējdarbības procesi u. c. Tūrisma vadība: Tūrisma organizācija un vadība; Viesmīlības tūrisma uzņēmumu vadība; Starptautiskais tūrisms un globalizācija Veselības tūrisms: Rekreācija un tūrisms; Veselības un SPA tūrisms; Veselības tūrisma pārvaldība Radošās industrijas tūrismā: Radošums un radošās industrijas; Radošā tūrisma attīstība; Kultūras un sociālie procesi. Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt ar tūrisma nozari saistītā uzņēmumā vai iestādē: tūrisma informācijas centrā vai birojā, tūrisma aģentūrā, viesnīcā vai motelī, viesu mājā vai lauku tūrisma uzņēmumā, dabas parkā,lidostā,ostā u. c. - turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Vadības zinības vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Kultūras vadība- Prof. bak. studijas

  Programmas saturs Vispārizglītojošie, informācijas tehnoloģiju un nozares teorētiskie kursi: Vadības teorija, Ekonomikas teorija, Finanšu teorija, Uzņēmējdarbība, Kultūras studijas, Pasaules literatūra un kultūra, Kultūrmārketings, Pasākumu loģistika, u. c. Nozares profesionālās specializācijas kursi: Kultūras identitāte, Pasaules un Baltijas mūzikas, mākslas, kino un teātra vēsture, Kultūrpolitika, Pasākumu organizēšanas metodika, scenārijs, režija un producēšana, Pasākuma audiovizuālais un tehniskais nodrošinājums, Dizaina menedžments un videomapings, Publicistika, Radošo industriju attīstība, u.c. Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves - vadīt kultūras darbu valsts vai pašvaldības iestādē; - veikt uzņēmējdarbību; - izstrādāt radošus kultūras produktus vai pakalpojumus, piedalīties kultūrpolitikas vadlīniju izstrādē u. c.; - turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Vadības zinības, Rakstniecības studijas vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Starta uzņēmējdarbības vadība- Bak. studijas

  Programmas mērķis RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Starta uzņēmējdarbības vadība mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus starta uzņēmējdarbības jomā. Studiju programmas absolventi izveido savu starta uzņēmumu vai kļūst par vienu no tā dibinātājiem, vai sekmīgi lieto iegūtās zināšanas un prasmes jau darbojošos uzņēmumos, kuri vēlas pārņemt tehnoloģiju, starta uzņēmumu pieredzi un metodes. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs, maza uzņēmuma vadītājs, personāla vadītājs, kvalitātes vadības sistēmu vadītājs, menedžeris, projektu vadītājs, uzņēmējs u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika- Bak. studijas

  Programmas mērķis RSU Eiropas studiju fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas "Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika" mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus vadības zinātnē ar padziļinātām zināšanām starptautiskā biznesa un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības jomā, izmantojot attiecīgo zinātnes nozaru fundamentālo un praktisko pētījumu rezultātus. Programma sekmēs starptautiskās ekonomikas un biznesa specialitātes attīstību Latvijā un sadarbības iespējas ar starptautiskām zinātnes, pārvaldes un biznesa organizācijām. Pēc studiju programmas beigšanas Absolventiem ir iespēja turpināt studijas maģistrantūrā, strādāt savā specialitātē valsts un privātajos uzņēmumos vai organizācijās, kas darbojas vietējā vai starptautiskajā tirgū, eksportējot savu produkciju pasaulē vai uzturot attiecības ar ārvalstu piegādātājiem. Absolventiem iespējami dažādi darbības virzieni, piemēram, projektu, finanšu, personāla vai pārdošanas vadība. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages