• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1129 items
 1. ügyviteli szakképzési szakember

  A képzés célja, hogy az ügyvitel szakmacsoportban a szakértői munkához szükséges naprakész jogi, szakmapolitikai, etikai, minőségügyi és szakterületi szintű szakmai ismereteket sajátítsanak el, amelyeknek révén magas szinten képessé válnak a közoktatási, a szakképzési és a felnőttképzési törvényekben foglalt feladatok ellátására. A képzés során szerezhető ismeretek:    - a minőségfejlesztés és a szakértői munka kapcsolata;   - a szakértői munka etikája;   - a szakértői munkavégzés jogszabályai;   - az iskolarendszerű szakképzés jogszabályi háttere (tankötelezettség, a képzésben érintettek jogai, a közoktatás szervezése, irányítása, finanszírozása a szakképzés tekintetében, az intézmények működése);   - a szakértői munkavégzés feltételei;   - a szakértői munka szakterületi specialitásai;   - a szakértői munka eredményeinek dokumentálása, prezentációja;   - az Országos Képzési Jegyzék Ügyviteli szakmacsoportjának, szakmáinak tartalma, követelményei (A szakképzési vizsgaelnök feladatainak elméleti és gyakorlati sokrétűsége: írásbeli, gyakorlati, szóbeli vizsgatevékenységek);   - a kamarák vagy érdekképviseleti szervek szerepe és feladatai a szakképzésben és a vizsgáztatásban. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   - kreativitás, intuíció és módszeresség;   - jó memória, információ-feldolgozási képesség;   - jó kommunikációs és tárgyalási készség;   - igény az elmélyült és minőségi munkára;   - a szakmai továbbképzéshez való pozitív hozzáállás;   - stratégiai gondolkodás, dönt ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Õpetaja, tase 7

  Õpetaja töö on toetada õppijate arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidega ja arendada oma kutseoskusi. Õpetaja kavandab iseseisvalt ja koos teiste õpetajatega õpitegevust, õpetab ja kujundab selleks õppija arengut toetava õpikeskkonna. Professionaalse arengu eesmärgil reflekteerib oma tegevust. Vajadusel toetub oma töös nõustamisele ja mentorlusele ning nõustab ise õppijaid ja lapsevanemaid. Õpetaja osaleb meeskonna liikmena haridusasutuse arendus- ja loometegevuses, teeb koostööd kolleegide, tugispetsialistide, lapsevanemate ja õppijatega. Õpetaja kutsealal on lisaks 7. taseme õpetaja kutsele järgmised kutsed: - õpetaja, tase 6 kutse, mis omandatakse lasteaiaõpetaja esmakoolituse (rakenduskõrghariduse või bakalaureuseõppe) läbimisel või isiku kompetentsuse hindamisel kutsestandardile vastavaks kutset andva organi poolt; 6. taseme õpetaja töötab koolieelses lasteasutuses; - vanemõpetaja, tase 7, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele toetab teiste õpetajate ning organisatsiooni arengut ja arendab valdkonna metoodikat oma organisatsioonis; - meisterõpetaja, tase 8, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele osaleb arendus- ja loometegevuses nii organisatsioonis kui ka väljaspool seda ning teeb tihedat koostööd kõrgkooliga. ...

  Awarding bodyTartu Ülikool

  Category: Qualifications Location: Estonia
 3. Õpetaja, tase 6

  Õpetaja töö on toetada õppijate (vt lisa 1 "Kutsestandardis kasutatud terminid") arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidega ja arendada oma kutseoskusi. Õpetaja, tase 6 kavandab iseseisvalt ja koos teiste õpetajatega õpitegevust, õpetab ja kujundab selleks õppija arengut toetava õpi- ja kasvukeskkonna. Ta rakendab õpetamisel mängu ja teisi aktiivset õppimist ning loovust toetavaid meetodeid. Ta reflekteerib oma tegevust professionaalse arengu eesmärgil. Vajadusel toetub ta oma töös nõustamisele ja mentorlusele ning nõustab ise õppijaid ja lapsevanemaid. Õpetaja, tase 6 osaleb meeskonna liikmena haridusasutuse arendustegevuses, teeb koostööd kolleegide, tugispetsialistide, lapsevanemate ja õppijatega. 6. taseme õpetaja töötab koolieelses lasteasutuses. Õpetaja kutsealal on lisaks õpetaja, tase 6 kutsele ka järgmised kutsed: - õpetaja, tase 7 kutse, mis omandatakse õpetaja esmakoolituse (magistriõppe) läbimisel või isiku kompetentsuse hindamisel kutsestandardile vastavaks kutset andva organi poolt; - vanemõpetaja, tase 7, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele toetab teiste õpetajate ning organisatsiooni arengut ja arendab valdkonna metoodikat oma organisatsioonis; - meisterõpetaja, tase 8, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele osaleb arendus- ja loometegevuses nii organisatsioonis kui ka väljaspool seda ning teeb tihedat koostööd kõrgkooliga. ...

  Awarding bodyEesti Õpetajate Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. óvodáskori német nemzetiségi kétnyelvűségre felkészítő pedagógus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:    – Az óvodáskorú gyermekek magyar nyelvi nevelése valamennyi nevelési területen, valamint a német nemzetiségi nyelvi nevelés feladatainak játékos formában történő ellátása. Új, sajátos (idegen) nyelvfejlesztési módszerek ismerete. Kétnyelvűség gyakorlati alkalmazása.   – Óvodáskori nemzetiségi nyelv-elsajátítási módszertan gyakorlati alkalmazása. Az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárások, nyelvátadási és fejlesztési stratégiák ismerete. Meglévő általános idegen nyelvtudás pontosítása, fejlesztése középfokra. Megfelelő szakmai szókincs és a gyermekirodalom, szakirodalom ismerete.   – Az érintett országok korszerű ország-népismereti tartalmainak közvetítése. Az érintett ország-népismereti tartalmak óvodáskorban történő elsajátíttatásának módszertani alkalmazása.   – Új értékelési rendszerek ismerete.   – Óvodáskori interkulturális, konfliktus-feloldó, esélyegyenlőséget biztosító ismeretek bővítése. (Nemzetiségi származású) szülőkkel való konstruktív együttműködés kialakítása.   – Minőségbiztosítási alapismeretek. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:    – Jó kommunikációs képesség, megfelelő konfliktuskezelő készség. Megfelelő kiejtés német nemzetiségi nyelvből. Megfelelő nyelvérzék.   – Tolerancia, empátia a másság iránt.   – Kapcsolatépítésre való hajlam. Együttműködési képesség.   – Gyermekközpontúság. A korosztály mélyreható ismerete.   – A szakmaiság iránti kiemelt érdeklődés.   – Komplex ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. óvodáskori magyar-német kétnyelvűségre felkészítő pedagógus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:    – Az óvodáskorú gyermekek magyar nyelvi nevelése valamennyi nevelési területen, valamint a német nyelvi nevelés feladatainak játékos formában történő ellátása. Új, sajátos (idegen) nyelvfejlesztési módszerek ismerete. Kétnyelvűség gyakorlati alkalmazása.   – Óvodáskori nyelv-elsajátítási módszertan gyakorlati alkalmazása. Az óvodás korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpedagógiai eljárások, nyelvátadási és fejlesztési stratégiák ismerete. Meglévő általános idegen nyelvtudás pontosítása, fejlesztése középfokra. Megfelelő szakmai szókincs és a gyermekirodalom, szakirodalom ismerete.    – Az érintett országok korszerű ország-népismereti tartalmainak közvetítése. Az érintett ország-népismereti tartalmak óvodáskorban történő elsajátíttatásának módszertani alkalmazása.    – Új értékelési rendszerek ismerete.   – Óvodáskori interkulturális, konfliktus-feloldó, esélyegyenlőséget biztosító ismeretek bővítése. (Idegen nyelvű) szülőkkel való konstruktív együttműködés kialakítása.   – Minőségbiztosítási alapismeretek. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:   – Jó kommunikációs képesség, megfelelő konfliktuskezelő készség. Megfelelő kiejtés a használt idegen nyelvből. Megfelelő nyelvérzék.    – Tolerancia, empátia a másság iránt. Kapcsolatépítésre való hajlam. Együttműködési képesség. Gyermekközpontúság. A korosztály mélyreható ismerete.    – A szakmaiság iránti kiemelt érdeklődés. Komplex gondolkodás, rendszerszemlélet.   – Önműve ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. óvodás- és kisiskoláskori (angol vagy német vagy francia) nyelvi kommunikátor

  A képzés célja olyan idegennyelvi kommunikátorok képzése, akik a megjelölt három nyelv (angol vagy német vagy francia) egyikén megértik és használják a gyakoribb mindennapi kifejezéseket, munkájukat megbízható idegennyelv-ismeret és az óvodás- illetve kisiskoláskorúakkal kommunikációra képes idegennyelv-használat jellemzi, különös tekintettel a 3-8 éves korosztály nyelvhasználatára. A szakirányú továbbképzés olyan alapszakos bölcsészek, tanítók, pedagógusok és pszichológusok idegen nyelvi továbbképzését tűzi ki célul, akik széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a célnyelvi kultúráról, különös tekintettel annak a gyermekkori nyelvoktatás szempontjából releváns vonatkozásaira. Ugyanakkor érvényes és aktuális ismeretekkel bírnak a szak- és a társtudományok területén, valamint rendelkeznek azon készségekkel és képességekkel, melyek révén képesek az idegennyelvi kommunikációra a megcélzott korosztállyal.A képzés fő iránya a 3-8 éves korosztállyal való idegennyelvi kommunikáció alapjainak megteremtése, és az ehhez szükséges kompetenciák kialakítása. A kiegészítő ismeretek révén viszont a program betekintést enged más tudományterületek terminológiájába is. Az óvodás- és kisiskoláskori idegennyelvi kommunikátor szakirányú továbbképzési szakon szerezhető ismeretek:   * nyelvi és kulturális ismeretek a választott idegen nyelven,   * kommunikációs alapismeretek,   * szaknyelvi kompetenciák,   * IKT kompetencia,   * alternatív pedagógiai és pszichológiai ismeretek. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságo ...

  Awarding bodyNyíregyházi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv- és beszédfejlesztő pedagógusa

  A képzésben végzett azoknak a gyermekeknek a körében végez speciális nyelv- és beszédfejlesztő pedagógiai tevékenységet, akiknél a beszélt és írott nyelv elsajátításának és használatának zavara figyelhető meg. Tevékenysége tehát nem logopédiai tevékenység, hanem a közoktatás területén az alapvégzettségnek megfelelő színtereken végzett olyan speciális fejlesztő tevékenység, amely a beszéd- és nyelvi fejlődésükben akadályozott, atipikus fejlődésű gyermekek különböző csoportjaira terjed ki. Elősegíti továbbá valamennyi olyan gyermek fejlődését, akiknél az anyanyelv és az olvasás, írás, helyesírás elsajátítása a kortárscsoportba történő beilleszkedést és a sikeres továbbhaladást akadályozza. Tudáselemei a beszédképesség általános fejlesztésére, a nyelvelsajátítás, a kiejtés, az olvasás,- írás,- helyesírás tanulás, valamint a folyamatos beszéd területén megfigyelhető fejlődési eltérések felismerésére és megszüntetésére, az ezekkel összefüggő hátrányok csökkentésére irányulnak a fejlesztő munka és a diagnosztika területén az alábbiak szerint:   A képzés speciális fejlesztési kompetenciája:   A kiejtési eltérések esetén - a beszédhangok differenciálása, - beszédszervi mozgást fejlesztő gyakorlatok végzése, - a már kialakult hangok játékos automatizálása, begyakorlása.   A folyamatos beszéd eltérése és zavara esetén - a logopédussal és más szakemberrel egyeztetett feladatok ellátása, - fokozott egyéni bánásmód alkalmazása, - a gyermek beilleszkedésének elősegítése az adott szociális környezetben, - játékos lazító gyako ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. értelemközpontú személyiségfejlesztő szakember

  A képzés során azoknak a kompetenciáknak és tudáselemeknek az elsajátítására kerül sor, amelyek az érték- és értelemközpontú pedagógiai/szociális - nem gyógypedagógiai és nem egészségügyi, vagyis orvosi és pszichiátriai értelemben vett egészséges emberekre vonatkozó - személyiségfejlesztéshez szükségesek. Tudása: tudományosan meglapozott ismeretekkel rendelkezik a Vikor E. Frankl által kidolgozott logoterápia és egzisztenciaanalízis humanisztikus emberképével, filozófiai és pszichológiai alapjaival kapcsolatban; ismeri az értelemközpontú humanisztikus megközelítés személyiségelméletét, módszertanát, érték- és értelemfelfogását, alkalmazott területeit és hatástörténetét; korszerű ismeretekkel rendelkezik az értelemközpontú életvezetési tanácsadás és személyiségfejlesztés területén; ismeri az értékneveléssel kapcsolatos aktuális elméleteket és szakmai dilemmákat. Képes: szakmai tevékenységében érvényesíteni a logoterápia és egzisztenciaanalízis emberképét, személyiségelméletét, érték- és értelemfelfogását; az értelemközpontú személyiségfejlesztő eljárások alkalmazására; az értelemmegvalósító életstratégia kialakulását elősegíteni tanuló vagy a kliens esetében; szakmai programok, tananyagok és eljárások továbbfejlesztésére. Attitűdje: A képzés fejleszti a hallgatók értékorientált tudományos szemléletét; új módszertani megközelítések iránti nyitottságát; kritikai attitűdjét a szélsőségesen normatív felfogásokkal szemben. Autonómiája és felelőssége: A képzés hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók hatékonyan részt veg ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. élményt nyújtó környezeti fenntarthatóságra nevelő pedagógus

  Elsajátítandó kompetenciák, ismeretek: - a környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés pedagógiai-pszichológiai összefüggései, törvényszerűségei, - a környező világ megismerésének, a környezettudatos életmód alakításának módszerei, - a gyermekeket körülvevő élőlények világának gyakorlatorientált áttekintése, - a környezeti nevelés változatos helyszínein megvalósítható gazdag tevékenységformák biztosításával módszertani ismereteik bővítése, - a természettudományos, ökológiai szemléletű környezeti nevelőmunka hatékonyságának fokozásához szükséges készségek és képességek gyarapítása.   A szakirányú továbbképzési szak elvégzése után elvárt szakmai attitűdök: - a környezeti gondok globális és lokális következményeit át tudják látni; - legyenek érzékenyek környezetük gondjaira; - tudjanak felelősséget vállalni a környezetüket befolyásoló tevékenységeikért; - tudják érvényesíteni kompetenciájukból adódó modellszerepüket; - rendelkezzenek a környezetük iránti felelősségérzettel; - a szakirodalom olvasásával, a korszerű módszerek adaptálásával növeljék felkészültségüket.   Személyes adottságok, készségek: - korszerű természettudományi műveltség, - a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés iránti elkötelezettség, - érzékenység és felelősségvállalás a környezeti problémák iránt, - képesség a problémák óvodapedagógusi, tanítói végzettségüknek megfelelő kompetenciájukból adódó kezelésére, - a 3–12 éves gyermekek környezettudatos gondolkodásának és magatartásának fejlesztését szolgáló kompetenciák, - a nemzetközi ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. életmód tanácsadó és terapeuta

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:­ jártasság több természetgyógyászati ágazatban (mozgás-, masszázs, légzés- és relaxációs terápiák, fizioterápia, táplálkozásterápia, méregtelenítő terápiák, kiegészítő terápiás eljárások stb.);­ átfogó ismeretrendszer a hagyományos medicina és a komplementer medicina területén;­ pszichológiai, mentálhigiénés és pedagógiai ismeretek, valamint ezek alkalmazása munkájuk során;­ szakmailag megalapozott kommunikációs technikákat használata a tanácsadási tevékenységük során;­ a bioetikai szabályok és a segítő szakma etikai kódexének ismerete és betartása; ­ szociológiai ismeretek a társadalmi viszonyok és az egészség összefüggésének vonatkozásában;­ az egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményeinek, szervezeteinek és programjainak ismerete. Személyes adottságok, készségek:A végzettek képesek­ az anamnézis és az észlelt elváltozások alapján a kliens számára egy egyénre szabott életmódbeli programjavaslat összeállítására;­ a kliens számára az előírt életmódbeli program módszereinek, eljárásainak megtanítására és bemutatására;­ szükség esetén a kliens továbbküldése a megfelelő orvosi, pszichológiai, pszichoterápiás, természetgyógyászati vizsgálatokra és kezelésekre;­ konzultáció folytatására és team-munkában való együttműködésre orvossal, pszichológussal és más természetgyógyásszal;­ gyermekek és felnőttek részére az életmóddal, egészségmagatartással kapcsolatos előadások tartására;­ csoportok szervezésére és azok tevékenységének i ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages