• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 229 items
 1. Academic Bachelor's degree in social science (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate familiarity with and understanding of social processes, analyse and synthesise them, and envisage solutions and their consequences, demonstrate mastery of research methods, procedures and processes in the field of social sciences, develop critical and self-critical assessment, apply knowledge flexibly in practice, show awareness of the importance of quality and ensure the quality of professional work through autonomy, (self-)criticism, (self-)reflection and (self-)evaluation in professional work, show sensitivity towards people and the social environment and develop communication abilities and skills, particularly in the international environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics in the social environment, while observing the principles of non-discrimination and multiculturalism, establish and maintain cooperative relations for work in a group and with other users and groups (local community, organisations of the public administration, business enterprise sector, NGOs), and pursue tolerant dialogue, identify and use opportunities offered in the working and social environment (manifested in the form of entrepreneurial spirit and active citizenship), (subject-specific competences) demonstrate knowledge and understanding of the foundations and history of the development of the fundamental social science disciplines, i.e. sociology, political science, communication studies, economics and management, soc ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. adatvédelmi felelős, adatkezelő

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők -          komplex képet kapnak az információ- és adatvédelem előírásairól, dokumentumairól, azok kezeléséről, törvényi előírásairól, valamint a törvényileg előírt adatvédelmi felelős tevékenységéről és feladatairól; -          megismerik az adatkezelés jogi környezetét, az adatkezelést szabályozó eljárásokat, működésbeli kötelezettségeket; -          összetett ismereteket szereznek az adatvédelem rétegeiről, az adatbiztonság megvalósításairól, valamint a gazdálkodó szervezetek adatvédelmi költségeinek optimalizációjáról; -          megismerik az adat és információ árérték fogalmát, az információs értékek számítását, valamint az adat áramortizációs és árvesztési fogalmát; -          megismerik az adat-, információvédelem informatikai lehetőségeit; -          konkrét adatvédelmi tevékenységek folyamatáról és rendszeréről kapnak tényszerű ismereteket; -          megismerik az adatvédelmi felelős tevékenységét, dokumentumait, jogait és feladatait; -          elsajátítják az adatvédelmi és adatkezelési feladatokkal járó dokumentációs és műszaki, technikai ismereteket; -          gyakorlati tudásra tesznek szert az adatvédelmi és adatkezelési feladatok ellátására; -          jogi ismeretekre tesznek szert az adatkezeléssel és adatbiztonsággal kapcsolatos eljárásokkal és érdekérvényesítésekkel kapcsolatban; -          megismerik az internetes adatkezelés lehetőségeit, a direkt marketing használatán ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. alkalmazott infokommunikációs fejlesztő

  A képzés célja alkalmazott infokommunikációs fejlesztő-elemző szakemberek interdiszciplináris képzése társadalomtudományi területen.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató    képes:* társadalomtudományi területhez kapcsolódva infokommunikációs tervezési és elemzői feladatok ellátására; * társadalomtudományi jellegű adatelemzésre megfelelő szakmai irányítás mellett;* tablet, mobiltelefon, internet, on-line média számára szoftver- és honlapfejlesztésre;ismeri* a rádió, a televízió, a számítógép- és adatátviteli hálózatok, elektronikus levelezés jellemzőit; * a hálózati protokollokat, képes működtetésükre, implementációra, tesztelésre;* az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat; * az infokommunikációs tevékenységek szakmai és etikai normáit; * a csoportvezetés sikeres stratégiáit;valamint* jártas a legelterjedtebb zárt és nyílt forráskódú asztali és mobil operációs rendszerekben;  * jártas vezetékes és vezeték nélküli hálózatok felépítésében, gyakorlati működésében;* rendelkezik kommunikációs hálózatok tervezéséhez, üzemeltetéséhez, szükséges ismeretekkel.    Személyes adottságok, készségek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató* képes társadalomtudományi háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni;* megfelelően alkalmazza az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses köteleze ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. alkotó vers- és prózaíró

  A képzés során megszerezhető ismeretek: A képzésben végzett hallgató:* alapismereteket szerez a magyar és világirodalomban ma alkalmazott legfontosabb írástechnikai eszközökről, gyakorlatot azok rendszeres használatában;* szert tesz határozott értékítéletre, képes lesz mások írásművei minőségének megítélésére, tanácsokkal tudja segíteni az alkotási folyamatot. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:A képzésben végzett hallgató:* megismeri a mai magyar irodalom életének szerveződését; * alapszinten elsajátítja a különböző alkalmazott irodalmi műfajok (kritika, esszé, kulturális újságírás, szerkesztés) megkívánta készségeket. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzésben végzett hallgató alkalmassá válik:* irodalmi vagy kulturális alkotói, társalkotói, illetve* szervezői, szerkesztői, moderátori stb. munkakörök betöltésére. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. alternatív vitarendezési szaktanácsadó a gazdaságban, mediátor

  Magas szintű elméleti és gyakorlati tudás megszerzése a képzési idő alatt: * az alternatív vitarendezés jogszabályi környezete; * a mediáció pszichológiai háttere, a mediátor személyisége; * a konfliktusok megelőzésének módszerei és technikái; * a mediáció kommunikációs elmélete és gyakorlata, kommunikációs technikák, kérdezéstechnika; * az alternatív vitarendezés etikája; * a mediáció polgári és munkajogi háttere, a munkaügyi érdekegyeztetés lehetséges formái; * a gazdaságban legjelentősebb mediációs területek jellegzetességei, gyakorlati módszerei (munkaügyi, egészségügyi, pénzügyi, oktatási, fogyasztóvédelmi, turisztikai); * páros, a kiscsoportos illetve nagycsoportos mediációs helyzetekben alkalmazható módszerek és technikák, ezen belül a resztoratív technikák megismerése; * mediáció a civil szférában, civil szféra szerepe az alternatív vitarendezésben; * a kisebbségekkel kapcsolatos alternatív vitarendezési helyzetek megismerése. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: * etikus, ügyfélorientált szemlélet; * magas szintű empatikus képesség; * kiemelkedő társas és kommunikációs készségek, facilitálási és folyamatvezetési készségek; * fejlett szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, asszertivitás; * mély szakmai elhivatottság és tájékozottság. A szakképzettség alkalmazása: A hallgatók megismerik a rendszerváltás óta eltelt időszakban a hazai társadalmi és gazdasági életben meghonosodott alternatív vitarendezési intézmények működésének alkalmazhatóságát és valós, mindennapi gyakorlatát.   Vit ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Archivist

  A képzés célja a hazai levéltárak ellátása magasan képzett levéltáros szakemberekkel a levéltár-technikai, a közigazgatási és a történeti területeken, továbbá ehhez kapcsolódóan sokoldalú ismeretekkel rendelkező iratmenedzserek képzése a kormányzati és a magánszféra számára, akik felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A levéltáros a) tudása Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a levéltári anyagról és a levéltári munka elméleti és gyakorlati oldalairól, elemzési és értelmezési módszereiről. Ismeri a levéltári feladatok ellátásához szükséges problémamegoldó technikákat. Rendelkezik levéltártani ismeretekkel, iratismerettel. Levéltár-informatikai ismeretekkel rendelkezik. Rendelkezik állományvédelmi és reprográfiai ismeretekkel. Rendelkezik intézménytörténeti ismeretekkel. Rendelkezik jogi és közigazgatási ismeretekkel. b) képességei Képes önálló és minden szempontból szakszerű munkára levéltárban vagy bármely kormányzati vagy önkormányzati szerv, a magánszféra bármely szereplője iratkezelésében. Képes levéltári és iratmenedzseri, iratkezelési munkafeladatok végzésére, illetve az ilyen munkafeladatok koordinációjára, tervezésére. Képes történeti, ügyviteli és egyéb szempontok együttes alkalmazására. Képes modern iratkezelési és iratértékelési szempontok érvényesítésére. Képes a levéltári és iratmenedzseri, iratkezelési munka során önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére. Képes a levéltári és iratkezelési feladatmenedzsme ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Bachelor in de journalistiek

  1. Passende, relevante en telkens nieuwe onderwerpen en invalshoeken kiezen in functie van productiedoel, doelgroep en medium, rekening houdend met journalistieke selectiecriteria. 2. Op basis van een brede algemene kennis nieuwsfeiten in een breedmaatschappelijke en historische context plaatsen en duiden, en hun nieuwswaarde correct inschatten. 3. Gericht, kritisch en met de nodige afstandelijkheid informatie verzamelen met journalistieke researchmethoden en die informatie correct weergeven. 4. Betrouwbare en diverse bronnen raadplegen en analyseren, zowel van de traditionele nieuwsproviders als van alternatieve (nieuwe) informatiekanalen, nichemedia en anderstalige bronnen (zeker in het Frans en Engels) en daartoe de nodige interviewtechnieken beheersen. 5. Informatie in correct Nederlands verwerken tot een publiceerbaar / uitzendbaar eindproduct, rekening houdend met de wetmatigheden en beperkingen van het medium, zoals tijd, volume, doel, journalistiek genre, format, doelgroep,… 6. Mediumspecifieke technische vaardigheden beheersen om een journalistiek verhaal te vertellen, rekening houdend met een mogelijke crossmediale en multimediale context. 7. Op teamgerichte, zelfstandige en ondernemende wijze functioneren, plannen en organiseren in een monomediale/multimediale/ crossmediale redactie, ook in professioneel moeilijke omstandigheden en in het zicht van deadlines. 8. De deontologische code voor journalisten kennen, begrijpen en kritisch toepassen. 9. Blijk geven van een verantwoordelijke en (zelf)kritisch ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Bachelor in Library Science and Information Systems. Department of Library Science and Information Systems. Faculty of Management and Economics. Technological Educational Institute of Athens.

  The graduate of the department is called "Graduate of the Department of Library and Information Technology Systems of Technological Education." Upon completion of his studies, the Department's graduate, Library and Information Technology Education, has the knowledge and practical experience to successfully operate either independently or in collaboration with other scientists and technologists in the following fields:1. study, research and application of modern technology in the creation, organization, operation and administration of libraries, archives and all kinds of informative organizations;2. creation, organization, operation and management of digital libraries, repositories, electronic files etc.;3. research on information science;4. training for the use of any kind of information units and related IT activities;5. provide information services and create products / information tools. In these fields, and their respective segments, the Department's graduate will be able to undertake responsibility the following:i. planning, organization, management and operation of any information organization in a physical or digital environment; ii. the definition of information science and librarianship objectives;iii. identify, organize and make information publicly available;iv. provide information services; v. design, organize and implement cultural events within the context of the information organizationvi. educate the users of the information organisation;vii. develop collaborations with ot ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Bachelor of Arts (Honours) in Journalism

  Bachelor of Arts (Honours) in Journalism ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Bachelor of Arts (Honours) in Journalism

  Bachelor of Arts (Honours) in Journalism ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages