• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 133 items
 1. Altaicist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az altajisztika területén szerzett speciális jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek fogalmi és absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására, szakmájuk mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére, valamint az önálló kutatásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az altajisztika szakos bölcsész a) tudása Ismeri a törökországi török nyelvet a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjén. Ismer egy másik mai altaji nyelvet (kazak, tatár, csuvas, burját, mongol) középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén. Ismeri a nyelvi és nyelvészeti, valamint filológiai elemzés módszertanát. Ismeri az altaji nyelven beszélő népek történelmét, művelődéstörténetét, vallásait és mai helyzetét. Ismeri az altaji nyelvcsalád összefüggéseit, a török-mongol kapcsolatokat. Ismeri a magyar-török nyelvi érintkezés történeti hátterét, valamint a magyar nyelv korai török elemeit. Ismeri a tudományos kutatás módszertanát. b) képességei Képes a rovás-, ujgur és arab írásos török és mongol nyelvemlékek feldolgozására. Képes a turkológia egyes területein szerzett speciális jártasságok és műveltség birtokában gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására az állam- és közigazgatásban, a közgyűjteményekben, a diplomáciai testületekben. Magas szintű töröknyelv-tud ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. angol jogi szakfordító szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogi szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára brit, amerikai és európai uniós angol szaknyelvi ismereteket adjon át és fordítói kompetenciákat erősítsen, amely a szakmai jártasságot igénylő szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújt kellő alapot. A különböző iratok sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédként, közjegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait. Elsajátítandó kompetenciák:Szakfordítói kompetenciák* stílusérzék, fogalmazási, helyesírási készség;* segédkönyvek, fordítószoftver használata;* szakszövegek elemzése forrásnyelven és célnyelven;* készségszintű jártasság az egyes jogágakra jellemző brit, amerikai és európai uniós terminológiában és sajátos nyelvtani szerkezetek megfelelő alkalmazásában. A nemzetközi forgalomban jelentkező fontosabb iratok fordításához használható terminológiai és számítógépes adatbázisok, C.A.T. megoldások és fordítási memóriák felhasználói szintű ismerete. Önálló, szakmai elvárásoknak megfelelő szövegalkotási készség a forrásnyelvvel megegyező tartalommal.            Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a kontinentális és a common law országok eltérő jogi megközelítéseinek a fordítási munka szempontjából nél ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász

  A képzés célja: A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban az amerikai jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok nemzetközi vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve, új gondolkodásmódot és érvelési képességet elsajátítva. A szakirányú továbbképzés keretén belül ugyancsak jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: Szakjogász kompetenciák: - az adott szakterületen felmerült jogi problémák felismerési és megoldási képessége, - tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, - áttekintési és rendszerező képesség, - az adott ország (Magyarország, illetve az angolszász országok) működési folyamatainak, intézményrendszerének átlátása, - a felmerülő problémák jogi természetének felismerése, képesség a konfliktusok kezelésére, az alkalmazható jogi megoldás kiválasztására, - kultúra, kontrasztív országismeret, - stílusérzék, fogalmazás, helyesírás, - segédkönyvek használata, - logikai kapcsolatok reprodukciója, - szakszövegek elemzése/értelmezése forrásnyelven és célnyelven, - kiadványszerkesztés, lektorálás, kivonatolás, - fordítói szoftverek ismerete, - az adott (angolszász illetve magyar) jogrendszer sajátosságainak, szövegtípusainak, terminológiájának ismerete. A képzés ily módon ötvözi az angolszász jogrendszerek, azon belül az amerikai jogrendszer analitikus, gyakorlat közeli szemléletmódjának, másrészt a hazánkban továbbra is keresett jogi szakfordítói képzésnek az előnyeit. A ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Applied Linguist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti és nyelvészeti kutatás-módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom bármely szegmensében felmerülő nyelvi problémákhoz kapcsolódó igények kielégítésére, ezek kezelésére, aktuális társadalmi igények szerinti alakítására, fejlesztésére. Előmozdítják a társadalmi szintű információáramlást, segítve ezzel az információhoz való jutáshoz fűződő jogot. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész a) tudása Ismeri a nyelv és a gondolkodás, a megismerés, illetve a nyelv és nyelvhasználat társadalmi kapcsolatának szerteágazó kérdéseit. Részleteiben is ismeri a személyes, intézményi, társadalmi és kultúrák közötti kommunikáció sajátosságait. Átlátja a digitális társadalom modern kommunikációs kihívásait, megismeri a hatékony és a továbbhaladást biztosító válaszok változatait. Ismeri a nyelvi teljesítmény és hatás méréstechnikai problémáit és a szaknyelvek legfontosabb ismérveit. Ismeri egy-egy szakmai közösség általános kommunikációs szokásait és ezek jellegzetességeit. Változataiban is tisztázta a nyelvészeti kutatások metodológiai és metodikai eszköztárát. Ismeri a nyelvi sokféleség, nyelvészeti elméletek és metodológiák sokféleségének általános és részdiszciplináris összefüggéseit. b) képességei Képes nyelvfejlesztési munkálatok végzésére, irányítására egyéni és intézményes szinten. Képes a nyelvi tervezés elvégzésére mind az anyan ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Assyriologist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az asszíriológia általános ismeretanyagából megszerzett nyelvi, történelmi, régészeti, irodalmi, vallástörténeti és kultúrtörténeti ismereteik birtokában képesek szakmájuk művelésére (könyvtárakban, múzeumokban kutatói állások betöltésére), önálló kutatómunkára, tudományos ismeretterjesztésre (pl. könyvkiadóknál, felnőttképzési fórumokon). Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az asszíriológia szakos bölcsész a) tudása Ismeri az akkád és sumer nyelvet, illetve az ezen nyelvek lejegyzésére használt ékírásos írásrendszert olyan szinten, hogy az képessé teszi az ezeken a nyelveken írt szövegek legfontosabb típusainak olvasására, megértésére, értelmezésére és fordítására, továbbá rendszerezett tudással bír az ókori Mezopotámia történetének és kultúrájának egészéről. Részleteiben átlátja saját szakterületének elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit. Jó ismeretekkel rendelkezik tudományterületének és határtudományainak jellemző kutatási kérdéseiről, elemzési és értelmezési módszereiről. Tisztában van tudományterületen felmerülő új megközelítésekkel és az azokkal kapcsolatos tudományos vitákkal. Szakterületének legalább egy résztémájában elmélyült ismeretekkel rendelkezik, és szakdolgozatában új tudományos eredményt ír le. Legalább két modern idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, különös tekintettel a szakterminológiára. Ismeri legalább egy másik sémi ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. bírósági és hatósági tolmács (az A és a B nyelv megnevezése)

  A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: * kifogástalanul az anyanyelvüket (A nyelv); * magas szinten az adott idegen nyelvet (B nyelv); * a bírósági és hatósági eljárásokat és azok nyelvhasználatát, terminológiáját; * a bírósági és hatósági eljárások során használt szövegfajták jellegzetességeit.        képesek: * ellátni a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát a magyarországi bírósági és hatósági eljárások során; * gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; * megfelelő idegennyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; * a megfelelő tolmácsolási műveletek alkalmazására és a megfelelő tolmácsolási stratégia kiválasztására; * a szövegfajtának megfelelő tolmácsolási technika alkalmazására.   alkalmasak: * az adott szakterület szövetrajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában való gördülékeny eligazodásra mind a forrás-, mind a célnyelven; * olyan szövegeket alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a bírósági és hatósági szakterületek terminológiai elvárásainak; * különböző műfajú bírósági és hatósági szakszövegek pontos, a k ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Classical Philologist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a klasszikus antikvitásról vagy az annak örökségét folytató középkori - adott esetben kora újkori - európai kultúráról. A választott specializációnak megfelelő nyelvet (latin, ógörög, középkori latin, újkori latin vagy bizánci görög) magas szinten ismerik. Képesek az adott nyelven született kiemelkedő irodalmi művek sokoldalú elemzésére, és ismerik a megfelelő történeti és kultúrtörténeti forrásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A klasszika-filológia szakos bölcsész a) tudása Felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjén ismeri a latin vagy az ógörög nyelvet. Ismeri a klasszikus latin és görög, vagy az antik örökségre építő közép- és újkori latin és görög nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszereket. Áttekintő módon ismeri az antikvitás és az annak örökségére építő középkor irodalmának és kultúrájának egészét. Átlátja a fentebbiek jelentőségét az európai kultúrában és az ókortól máig terjedő gondolkodástörténetben és egyetemes civilizációs folyamatokban. Ismeri a premodern és a modern nyelv-, irodalom- és kultúratudomány különböző módszereinek alkalmazhatóságát a fenti nyelvek, irodalmi alkotások, műfajok, kulturális jelenségek stb. megismerésében. b) képességei Képes az irodalomtudományban és a nyelvtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kuta ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Dioplóma Iarchéime Ealaíon san Aistriúchán

  Dioplóma Iarchéime Ealaíon san Aistriúchán ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Egyptologist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett filológiai, nyelvtudományi, irodalomtudományi, történelmi, régészeti, művészettörténeti ismereteik birtokában ismerik az ókori egyiptomi civilizáció történetét, kultúráját, irodalmát, nyelvét és társadalmát. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az egyiptológia szakos bölcsész a) tudása Ismeri az óegyiptomi nyelv összes fázisát, az óegyiptomi nyelv mindhárom írásának (hieroglif, hieratikus, démotikus) sajátosságait, valamint a kopt nyelvet és írást. Ismeri az ókori Egyiptom történetét, annak kapcsolatait a keleti Mediterraneum és Afrika, különösen Núbia történetével, valamint az ókori Egyiptom szerepét a hellenizmus és a késő antik kor világában. Ismeri az ókori egyiptomi irodalmat és annak tágabb ókori keleti kontextusát, a kopt irodalmat és annak helyét a kora keresztény irodalomban, az egyiptomi és kopt nyelvészet és nyelvtörténet problémáit. Ismeri az ókori egyiptomi vallás történetét és kérdéseit, az egyiptomi panteont, a legfontosabb vallásos szövegcsoportokat és legfőbb tárgyi emlékeket, az ókori egyiptomi művészet és építészet történetét és legfőbb tárgyi emlékeit, továbbá a régészettudomány egészének keretében az ókori egyiptomi ikonográfiai elemzés módszereit és az egyiptomi régészet módszertanát, elméletét és gyakorlatát. Átfogó ismeretekkel rendelkezik szakterületének hagyományos és elektronikus forrásairól, publikációiról, adatbázisairól és bibliográfiáiról. Szakterü ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Európai Uniós konferenciatolmács A (anyanyelv), B (első idegen nyelv) C (második idegen nyelv) kombinációban

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek: ismerik * kifogástalanul az anyanyelvüket; * aktív szinten az első idegen nyelvet (mindkét irányban tudnak tolmácsolni); * passzív szinten a második idegen nyelvet (idegen nyelvről anyanyelvre tudnak tolmácsolni); * az európai uniós intézmények nyelvhasználatát és terminológiáját; * az Európai Unió jogi és gazdasági nyelvhasználatát és terminológiáját; * az Európai Unióban használt szövegfajták jellegzetességeit;  * a tolmács szakma intézményrendszerét, mechanizmusait, nemzetközi szabványait, etikai kódexeit; * a vonatkozó kommunikációs és protokoll alapismereteket;   alkalmasak * európai uniós konferenciákon, bizottsági értekezleteken, parlamenti üléseken tolmácsolni első idegen nyelvükről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, valamint második idegen nyelvről anyanyelvre; * különböző műfajú európai uniós szövegek pontos, a kulturális különbségeket is figyelembe vevő konszekutív és szinkron tolmácsolására; * tolmácsberendezések használatára; * a tolmácsolást támogató eszközök, szoftverek, internetes kommunikációs eszközök használatára.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  * jó kommunikációs képességek magyar és két idegen nyelven; * állóképesség, monotónia-tűrés; * megbízáselemzés, kritikai attitűd; * kreativitás, problémamegoldó gondolkodás; * jó memória, figyelemmegosztás és koncentráció; * folyamatos önképzésre való készség. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages