• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 51 items
 1. Családsegítő asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére konfliktusmegoldásra a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára segítőkapcsolat teremtésére módszeres munkavégzésre konszenzusok keresésére információk gyűjtésére a szociális problémák felismerésére adekvát kommunikációra, általános ismeretek speciális helyzetekben való alkalmazására különböző rendezvények, programok szervezésére ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Demencia gondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: a szakterületekre vonatkozó ismereteit a gyakorlatban alkalmazni a betegség kialakulásának folyamatában, a demenciával élő személy ellátása érdekében, felismerni a megjelenő, demenciára utaló új tüneteket, felismerni, ha a betegség aktuális stádiumában szükség van arra, hogy a kliens problémái kapcsán konzultációs hátteret vegyenek igénybe, illetve a klienst szakorvoshoz kell irányítani, a demencia stádiumát azonosítani, felismerni a BPSD tüneteket és a megfelelő viselkedés alkalmazásával képes úgy reagálni, hogy azok egyensúlyban tarthatók legyenek, részt venni, együttműködni a hozzátartozók vagy a környezet számára nyújtott edukációs programokban alkalmazni a hatékony, speciális kommunikáció eszközeit, mintáit a gondozó-beteg, gondozó-hozzátartozó kapcsolatokban, alkalmazni saját kompetenciáján belül a szükséges gyógyszeres és fizikai kezelést jelentő beavatkozásokat, a beteg számára inspiráló napirendet összeállítani, felismerni saját terhelődését, a szakmai konzultációs hátterek biztosítása mellett a terápiás csapat tagjaként kezelni a demenciával élő személynél fellépő viselkedészavarokat, továbbá képes felismerni és kezelni a megváltozott, egészséges működéstől eltérő állapotokat, felismerni az egyén mindennapi tevékenységében megjelenő zavarokat és ehhez igazítani a gondozási, ápolási ellátás folyamatát, csapat munka keretében együttműködni az ápolási diagnózis kialakításában és ennek nyomán azt a gyakorlatban alkalmazni, partnerként együttműködni a beteg családjával, fol ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Egészségfejlesztési segítő

  A képesítéssel rendelkező képes: Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani. Felismeri a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, képes egyszerű probléma-térképet készíteni. Felismerni az akadályozottság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében. Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában. Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével. Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismeri a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat. Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítja. Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során. Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tart a hozzátartozókkal és a szakemberekkel. Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújt a hozzátartozóknak. Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyel a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is. Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy a ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Egészségügyi gyakorlatvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: gyakorlati munkaprogramot összeállítani segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulót a tanulót objektíven értékelni modern oktatási módszereket alkalmazni a tanulót megfelelően motiválni tanulói csoportot irányítani szakmai vizsgát előkészíteni kutatásmódszertani elméleteket alkalmazni dokumentumokat elemezni, eredményeket feldolgozni a tanuló képességeit fejleszteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Egészségügyi gázmester

  A képesítéssel rendelkező képes: munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket is figyelembe véve végezni felelősségteljesen végezni feladatát észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezet-egészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket nagy területre kiterjedő szervezett kártevő-mentesítés, légi kémiai szúnyoggyérítés szakmai irányítását végezni irtószereket, gázosítószereket beszerezni, szállítani, tárolni, kezelni és felhasználni ...

  Awarding bodyEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Expert in Mental Health-oriented Family Studies and Family Therapy

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik mentálhigiénés szemlélet, korszerű családtudományi és családterápiás elméletek és a hozzájuk kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a családok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, kutatásra és oktatásra, képesek továbbá e családterápiás ismeretek magas szintű, társadalmi kontextust is tekintetbe vevő alkalmazására. Családterápiás és rendszerszemléletű - de nem klinikai jellegű - beavatkozások révén képesek megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró és fejlesztő módon hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra, beleértve a speciális helyzetű családokat és alternatív együttélési formákat. Képesek önismeretük, elméleti és gyakorlati tudásanyaguk integrálásával, etikusan végezni munkájukat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember a) tudása Alapvető ismeretei vannak a családokkal kapcsolatos korszerű interdiszciplináris területeken, a pszichológiai, pedagógiai, szociológiai, demográfiai, etikai, vallástudományi és egyéb családtudományi vagy családokkal foglalkozó tudományágakban. Ismeri a családok, családi alrendszerek (házastársi, szülői, gyermek alrendszerek) és családi kapcsolatok elméleteit. Ismeri a család és a társadalom egyéb alrendszerei közötti kapcsolatokat, a család társadalmi és kulturális kontextusának alapvető összefüggéseit. Ismeri a családi működés zavarainak elméleteit. Ismeri a különfé ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. fogyatékosságügyi tanácsadó

  A képzés feltételének meghatározásakor figyelemmel voltunk a képzés sajátos jellegére és arra a tényre, hogy minden szakterületen egyre jelentősebb igény mutatkozik a fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációjára.A képzés alapvetően elméleti jellegű, figyelemmel a képzés céljára és arra az információhiányra, amely jelenleg a fogyatékosság kérdését illetően a magyar társadalomban tapasztalható. Ugyanakkor cél, hogy olyan gyakorlati ismeretekre is szert tehessenek a hallgatók, melyek mindennapi munkájukat segítik. Ennek megfelelően a kurzus alapvetően három nagy ismeretanyagra tagolódik: az általános, felkészítő (alapozó) jellegű és a gyakorlati tárgyakat a "célcsoport-specifikus", alapvetően jogi kérdéseket felölelő képzés követi. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják   - a fogyatékossággal élő emberek tanácsadásához szükséges jogi alapismereteket (alapvető jogi ismeretek, nemzetközi jogi és európai jogi ismeretek),   - a legfontosabb szociológiai és pszichológiai ismereteket (pl.: településszociológia, a fogyatékosság pszichológiája, stb.),   - a fogyatékosság történetének elméleti alapjait,   - a fogyatékos emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának modelljeit és módszereit,   - az alapvető ismereteket a személyiség-lélektan és az önismeret területén,   - a különféle konfliktuskezelési, probléma-megoldási technikákat,   - az egyes tárgyalási és kommunikációs technikákat,   - a pályázatírási alapismereteket.Erősítik empatikus és kapcsolatteremt ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. gerontagógus

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák: A gerontagógiában jártas és biztos gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése. A hallgatók legyenek képesek a megszerzett ismereteiket komplex és innovatív módon alkalmazni a tanulás, vezetés, tanácsadás és irányítás területén. A képzéssel megszerzett tudás birtokában váljanak alkalmassá az időskorúak segítésére tanulási, szabadidő, vezetési és egészségmegőrzési területeken.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * egészségmegőrzés; * mentálhigiéné; * életmód-szociológiai ismeretek; * élethosszig tartó tanulás; * gerontagógiai ismeretek; * tanácsadás elmélete és gyakorlata; * közösségi programok tervezése, szervezése, folyamatai; * szabadidő szervezés és vezetés; * informatikai ismeretek.   Személyes adottságok: * felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség; * nyitottság, tolerancia, etikus viselkedés; * jó kommunikációs készség; * motiváló készség; * önismeret; * szervezőkészség; * empátia a korosztállyal és problémáikkal kapcsolatban.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A gerontagógusok tudásukat hatékonyan tudják alkalmazni önkormányzatoknál, humánpiaci szolgáltatást végző szervezeteknél, kulturális létesítményekben és támogató szolgáltató intézményekben.   ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Gerontológiai gondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére, rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre, információk gyűjtésére, információforrások kezelésére, adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre, segítőkész kapcsolatteremtésre, konfliktusmegoldásra, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára, olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni, köznyelvi és szakmai szöveget írni, a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra, konszenzusok keresésére, klienseit és munkatársait motiválni, nyitott hozzáállásra, általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni, a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, feltárásra, a feladatmegoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre, info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára, különböző rendezvények, akciók szervezésére, játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára, sportszerek használatára. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Gyermek- és ifjúsági felügyelő

  A képesítéssel rendelkező képes: a gyermekek motiválására általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára segítőkész kapcsolatteremtésre konfliktusmegoldásra érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre informatikai és híradástechnikai eszközök használatára az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára szakmai etikai szabályok betartására adekvát kommunikációra olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére gyermekjátékok és sportszerek használatára különböző rendezvények, akciók lebonyolítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages