• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 115 items
 1. Alþjóðabraut (15-44-3-6) stúdent

  Á alþjóðabraut er lögð áhersla á kjarnagreinar og sérgreinar brautarinnar í félagsvísindum, sögu, alþjóðafræðum, tungumálum og tengdum greinum. Nemendur fá verslunarpróf á 2. þrepi að loknum 112 einingum og lýkur brautinni með stúdentsprófi á 3. hæfniþrepi. Nemendur sem velja alþjóðabraut fá breiða almenna menntun og góðan undirbúning undir frekara nám á háskólastigi. Sérstök áhersla er lögð á svið þar sem hugvísinda er krafist. ...

  Provider NameVerslunarskóli Íslands

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 2. Alþjóðabraut (15-74-3-6) stúdent

  Markmið aðlþjóðabrautar er að nemendur nái tilskilinni færni í íslensku og þeim erlendu tungumálum sem þeir leggja stund á, séu læsir á menningu og siði viðkomandi málsamfélaga og hafi þekkingu á sögu þeirra og bókmenntum. Markmiðið er einnig að nemendur öðlist góða almenna þekkingu á sviði hugvísinda, séu færir um að beita fræðilegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, úrvinnslu og túlkun. Nemendur eiga að geta tjáð sig í ræðu og riti, tekið þátt í rökræðum og búa yfir færni í samskiptum og samvinnu. Enn fremur eiga þeir að geta greint atburði nútíðar og fortíðar í menningarlegu og sögulegu samhengi, búa yfir þekkingu á umhverfi sinu, landi og þjóð og geta miðlað henni. Alþjóðabraut lýkur með stúdentsprófi sem veitir réttindi til háskólanáms. Brautin býr nemendur undir frekara nám, einkum á sviði tungumála, menningar, viðskipta og alþjóðasamskipta. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Garðabæ

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 3. Brautabrú (15-123-1-1) framhaldsskólapróf

  Brautabrú er ætluð nemendum sem eru óráðnir í námsvali eða hafa ekki náð fullnægjandi námsárangri í kjarnagreinum grunnskóla. Brautin hefur það markmið að vekja áhuga nemandans á námi í framhaldsskóla og styrkja námshæfni hans m.a. með það fyrir augum að nemandinn komist inn á aðrar námsbrautir framhaldsskólans. ...

  Provider NameVerkmenntaskólinn á Akureyri

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 4. Fata- og textílbraut (15-121-3-7) stúdent

  Námi á fata-og textílbraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum greinum og listgreinum með áherslu á fata- og textílgreinar. Auk bóklegra greina eru meðal kennslugreina á brautinni: tíska, textíll, hugmyndavinna, lista- og hönnunarsaga, kennsla á hönnunarforrit, tískuteikningar, fatasaumur, prjón, hekl vefnaður, litun, þæfing og útsaumur. Námið veitir góðan undirbúning fyrir háskólanám í listgreinum, fatahönnun og menntunarfræðum. Námið er 200 framhaldsskólaeiningar og því lýkur með stúdentsprófi. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Breiðholti

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 5. Fjallamennskubraut (15-111-2-3) framhaldsskólapróf

  Fjallamennskubraut lýkur með framhaldsskólaprófi og námslok af brautinni eru á 2. hæfniþrepi. Námi á brautinni er ætlað að auka hæfni nemenda til að ferðast um fjalllendi og óbyggðir á Íslandi. Námið veitir ekki formleg réttindi en á að gera nemendur færari um að skipuleggja ferðir um fjalllendi og óbyggðir og veita grunnþjálfun í að meta vettvang og velja úrræði við ólíkar aðstæður. Námið er hugsað sem fyrsta skref í fjallamennskunámi sem hægt verður að byggja ofan á með áframhaldandi námi og meiri þjálfun. Fjallamennskubraut er 90 einingar og miðað við að henni sé hægt að ljúka á tveimur árum. Kjarni brautar er 30 einingar og í honum eru almennar greinar í framhaldsskóla. Sérgreinar brautarinnar eru alls 60 einingar og geta einnig verið hluti af stúdentsprófi. Að loknu námi eiga nemendur að hafa öðlast almenna hæfni sem er í samræmi við hin níu svið lykilhæfninnar og grunnþætti menntunar. ...

  Provider NameFramhaldsskólinn í Austur Skaftafellssýslu

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 6. Fjölgreinabraut (15-104-3-6) stúdent

  Á fjölgreinabraut taka nemendur breiðan kjarna, 102 f-einingar. Nemendur geta síðan valið sér áfanga og kjörsvið sem henta best þeirra áhugasviði og undirbúningi fyrir tiltekið nám á háskólastigi. Starfsnáms- og verknámsnemendur geta lokið stúdentsprófi með því að bæta við sig kjarnanum á fjölgreinabraut. Þeir nemendur eru undanskyldir þriðja tungumáli en þurfa að bæta við sig 20 f-einingum í félagsvísindum, raungreinum eða tungumálum. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Suðurnesja

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 7. Fjölgreinabraut (15-45-3-6) stúdent

  Á fjölgreinabraut er lögð áhersla á gott almennt nám og mikið val nemenda. Brautin er góður almennur undirbúningur undir nám á háskólastigi, með áherslum í vali geta nemendur undirbúið sig fyrir frekara nám á áhugasviðum sínum. Val nemenda verður að vera í samráði við deildarstjóra og námsráðgjafa. ...

  Provider NameFjölbrautaskóli Norðurlands vestra

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 8. Fjölgreinabraut (15-63-3-6) stúdent

  Á fjölgreinabraut taka nemendur breiðan brautarkjarna sem inniheldur m.a. náttúrlæsi, menningarlæsi og lokaverkefni auk kjarnagreina. Nemendur velja síðan 98 einingar úr námsframboði skólans en þær einingar geta verið hvort heldur sem er úr bóknámi eða verknámi. Brautin er góður undirbúningur fyrir háskólanám í þeim greinum sem nemendur kjósa að sérhæfa sig í. ...

  Provider NameVerkmenntaskólinn á Akureyri

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 9. Framhaldsskólabraut (15-113-2-3) framhaldsskólapróf

  Námi á framhaldsskólabraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu og er lögð áhersla á hvort tveggja, annars vegar bóklegt nám og hins vegar og list- og verkgreinar. Brautinni lýkur með framhaldsskólaprófi. Framhaldsskólabrautin er 90 einingar og er miðað við að nemendur ljúki henni á tveimur árum. Í kjarna brautar eru 20 einingar. Val er þrískipt: Nemendum er skylt að velja minnst 20 einingar í hefðbundnum bóklegum greinum og minnst 30 einingar af verk- og listgreinaáföngum. Nemendur velja svo 20 einingar í frjálsu vali í samráði við skólann út frá lokamarkmiðum náms. Markmið framhaldsskólabrautar eru sniðin að einstaklingsbundnum þörfum hvers nemanda en þó eru gerðar kröfur um að námslok séu á hæfniþrepi 2. Í upphafi náms gerir nemandi og skóli námsáætlun þar sem lokamarkmið náms eru skilgreind. Nemandi þarf við upphaf náms að gera sér grein fyrir hvort hann stefnir við námslok beint á vinnumarkað eða í áframhaldandi nám. Lokamarkmið og áfangaval skulu vera í samræmi við það. Við námslok eiga nemendur að vera færir um að takast á við skilgreind lokamarkmið brautar. Nemendur eiga einnig að hafa öðlast almenna hæfni sem er í samræmi við hin níu svið lykilhæfninnar og grunnþætti menntunar. ...

  Provider NameFramhaldsskólinn í Austur Skaftafellssýslu

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland
 10. Framhaldsskólabraut (15-157-1-1) framhaldsskólapróf

  Námi á framhaldsskólabraut er ætlað að búa nemendur sem ekki hafa náð tilskyldum árangri á grunnskólaprófi undir nám á verk-, bók- eða listnámsbrautum skólans. Námið er að lágmarki 100 framhaldsskólaeiningar og því lýkur með framhaldsskólaprófi. Gert er ráð fyrir að stór hluti nemenda á framhaldsskólabraut hefji nám á annarri námsbraut í framhaldi af eða samhliða námi á framhaldsskólabraut. Á brautinni er öflugt umsjónarkerfi, mikið samráð við forráðamenn og nemendur fá aðhald og stuðning í námi. ...

  Provider NameFjölbrautaskólinn í Breiðholti

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland

Pages