• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 7 items
 1. Doctorate in the field of Applied Kinesiology (no legal status)

  Students are capable of: (General competences) identifying a given research problem, analysing it and selecting an appropriate research approach, recognising paradigmatic shifts and creating modern innovative concepts and approaches aimed at improving the quality of life of individuals, organisations and communities, mastering standard methods, procedures and processes of research work of the general area of applied kinesiology, acting in global research organisations, mastering communication skills, in particular ongoing communication in the international environment and are able to publish various scientific and professional texts, critical analysis of the latest achievements in the general field of kinesiology and the results of their own research work and their application in practice, mentoring younger colleagues at institutes, at the university, in corporations, selecting the resources available efficiently: personal creative and intellectual ability, the intellectual capital of co-workers available and other material and immaterial resources, autonomy in scientific and research work and team work in interdisciplinary and transdisciplinary research groups, committing to professional and research ethics and ethical reflection, (programme-specific competences) mastering organisational, content, methodological and other necessary knowledge in their specific research and work field of applied kinesiology and related disciplines, mastering advanced methodological and technological approaches for implementing a ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Doctorate in the field of kinesiology (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) independently and creatively perform scientific research and development work in the field of kinesiology, follow and correctly evaluate the latest achievements in the broader field of kinesiology, demonstrate a critical attitude to the results of own research and development work, perform creative and independent work on scientific research problems, work in a team of experts from various fields, (subject-specific competences) use contemporary kinesiological methods and procedures in resolving research and development problems, place kinesiology in the broader social context, communicate, report on work and the results to the field of global kinesiology and society. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Doctorate in the field of system logistics (no legal status)

  Students will be able to: demonstrate in-depth understanding of theoretical and methodological concepts, analyse, synthesise and anticipate solutions and consequences in logistics systems, processes and functions, apply research methods, procedures and processes in logistics systems, processes and functions, show autonomy in research and continuously develop critical and self-critical assessment when making decisions in the dynamics of logistics systems and processes, independently apply acquired theoretical knowledge to solve problems in practice, both in logistics organisations and in other organisations with a strong logistics function, develop communication skills and expertise, in particular constant communication in the international environment, work in global logistics chains, demonstrate a capacity for ethical reflection and a deep commitment to professional ethics, show cooperativeness and work in a group, work and create in an international environment, act as mentor to younger colleagues at institutes, universities, companies, etc., demonstrate effectiveness in the use of the available resources: own creative and intellectual abilities; available intellectual capital (colleagues), other tangible and intangible resources (money, equipment, space and time). ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Doctorate in the field of travel, tourism and leisure (no legal status)

  A student is qualified to: (general competences) select and apply the appropriate scientific research methods, procedures and processes to a wider range of problems in changing circumstances, and create new knowledge and solutions,  independently study to develop critical reflection, acquire social and communication skills, assess actual events and their place in a broader context, and to explain and evaluate social phenomena, transfer acquired knowledge in practice to specific areas of the tourism sector and resolve specific work problems through the application of scientific methods and procedures, manage a group, and cooperate and work in team, commit to professional ethics and ethical reflection, and critically understand concepts and scientific bases and modern achievements that push students to analyse and resolve challenges and problems in the tourism sector. (subject-specific competences) continue research work independently and in a team, and independently enhance various bases and applied issues in the area of tourism, and the latest developments and innovations in the tourism sector, understand the basic structure and interpretation of fundamental tourism disciplines and the links between the associated sub-disciplines, master theoretic problems from the tourism profession and their resolution, master various research methods, and work independently with the help of research and interpretive methods from the tourism sector, research the tourism sector, with an emphasis on innovative approaches and cr ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Doctor’s Degree in Sport Science (LSPA)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Latvian Academy of Sport Education

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Eliittreener, tase 8

  Treener on liikumisharrastuse ja spordispetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener töötab iseseisvalt, meeskonna liikmena või liidrina, kaasates erinevaid spetsialiste. Treeneritöö eeldab vastutustunnet, loomingulisust, saavutusvajadust, täpsust ja ausust. Vajalik on perioodiline treeningtööd toetavate teadmiste ja oskuste tulemuslik täiendamine ning kogemuste ja teadmiste edasiandmine kolleegidele. Oluline on oskus mõjutada treenitavaid isikliku eeskujuga. Treener järgib treenerite eetikakoodeksit (vt lisa 1) Eliittreener, tase 8 täidab valitud erialal eriti arenenud ja spetsialiseeritud oskusi ning tehnikaid eeldavaid tööülesandeid, kasutades tulemuslikult kõige edumeelsemaid ja piirialadel olevaid teadmisi kõikides liikumisharrastuse ning spordi valdkondades ja tasemetel. On omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval määral ning need on rahvusvahelisel tipptasemel korduvalt tõestatud tulemusliku treeneritöö kaudu. Omab rahvusvahelist autoriteeti, kujundab eeskuju ja käitumise kaudu spordiala kultuuri rahvusvahelisel tasemel. Demonstreerib oma novaatorlikkust, iseseisvust, teadus- ja kutsealast meisterlikkust ning pidevat pühendumust uute ideede või protsesside arendamisel töö- või õppesituatsioonides. ...

  Awarding bodyEesti Olümpiakomitee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. doktor (PhD)- sports sciences

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary