• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 18 items
 1. baromfi-egészségügyi szakállatorvos

  A A képzés során a hallgatók (1) anatómiai, élettani, állattenyésztési és genetikai, takarmányozási, szaporodásbiológiai, immunológiai és mikrobiológiai, gyógyszertani, valamint (2) a baromfi ágazatra vonatkozó közgazdasági és könyvtári informatikai jellegű tudáselemek, illetve marketing alapismeretek mellett (3) valamennyi baromfi fajra vonatkozóan specialista-szintű ismeretekhez jutnak a vírusok, baktériumok, paraziták okozta, a tartási-takarmányozási eredetű, továbbá a polifaktoriális oktanú megbetegedések kórtana, kórhatározása, megelőzése-gyógykezelése és élelmezés-egészségügyi kérdéseinek a területén. Emellett (4) a baromfiipar valamennyi szakágára vonatkozóan részletes technológiai, élelmiszer-higiéniai, -minőségbiztosítási és -biztonsági, továbbá állatvédelmi és -jóléti ismeretek birtokába jutnak. A szakirányú továbbképzési szak elvégzése nyomán a hallgató képessé válik Ø a háziasított baromfifajok (házityúk, pulyka, gyöngytyúk, kacsa, lúd, galamb, stb.), továbbá a hazánkban tenyésztett vadmadár-fajok megbetegedéseinek a kórhatározására, megelőzésére és gyógykezelésére, Ø e megbetegedések élelmiszer-biztonsági - fogyasztóvédelmi, járványvédelmi, állategészségügyi igazgatási és igazságügyi állatorvostani vonatkozásainak a szakszerű ellátására; Ø baromfitelepek üzemeltetésére, azok állategészségügyi, tenyésztési és takarmányozási, valamint élelmiszer-biztonsági és állatvédelmi-állatjóléti vonatkozású működési feltételeinek a biztosítására; Ø a baromfi ágazatban állategészségügyi, valamint élelmisze ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. növényvédelmi szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák: * növényi kártevők kórokozók illetve gyomnövények diagnosztizálása, az ellenük való hatékony védekezés megtervezése, vezetése, * üzemi szintű növényvédelmi irányítói feladatok ellátása, * járványok és gradációk előrejelzése, a kártétel létrejöttének megelőzése, a növényt károsító szervezetek időbeli felismerése, * növény-egészségügyi hatások elemzése, * karantén védekezés lefolytatása, * környezetkímélő növényvédelmi eljárások kidolgozása és megvalósítása, * új növényvédelmi módszerek adaptálása és továbbfejlesztése, * a környezet peszticid terhelését csökkentő növényvédelmi eljárások alkalmazása, * integrált növényvédelem megvalósítása, * az agrártudományok területén folyó tudományos munkába való bekapcsolódás, * kutatási feladatok megvalósítása, * környezetvédelmi előírások betartása és érvényesítése. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * kémiai, ökológiai, molekuláris biológiai, entomológiai, növénykórtani, herbológiai ismeretek, * a szakma gyakorlásához szükséges gazdálkodási, kereskedelmi, vállalkozási, szakigazgatási és menedzsment ismeretek, * műszaki, technológiai ismeretek, * növény-biotechnológiai, rezisztenciabiológiai, diagnosztikai ismeretek, * szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek működésének ismerete. Személyes adottságok: * problémafelismerő és megoldó képesség, kreativitás, * környezet iránti tudatosság és felelősség, * a környezetvédelmi előírások betartása, * a mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek és készségek, * szakma ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Agricultural Engineer

  A képzés célja agrármérnökök képzése, akik a szakmai, társadalmi, közösségi elvárásoknak sokoldalúan képesek megfelelni, a gyakorlati és elméleti tudás interdiszciplináris módon megvalósul személyükben. Az agrártudományok területén szükséges természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alap- és alapozó ismereteket, valamint az ezekre épülő mezőgazdasági szakmai ismereteket képesek szintetizálni és az agrárszakmában jelentkező feladatok megoldása során alkalmazni. A tervezési és szervezési feladatokat magas szinten tudják ellátni. Alkalmasak a tudományos munka végzésére, szakirányú továbbképzésbe történő bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az agrármérnök a) tudása Biztos tudással rendelkezik az agrártudomány és az agrártudománnyal rokon természettudományi területeken is, ismeri azok fontosabb összefüggéseit, elméleteit, az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, a minőségbiztonsági követelményeket. Ismeri és érti a szakterületén lejátszódó folyamatokat (az agrárgazdálkodás természettudományi és műszaki feltételrendszerét), a köztük lévő összefüggéseket. Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és folyamatait. Ismeri a fenntartható mezőgazdasági tevékenység, az élelmiszer-termelés valamint az élelmiszerlánc-biztonság alapelveit. Ismeri az ökoszisztémák működését, a mezőgazdasági termelés hatásait a természetes ökoszisztémákra. Ismeri a mezőgazdasági tevékenység víz-, környezet-, és energetikai-gazdálkodási ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Agricultural Water Management Engineer

  A képzés célja mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnökök képzése, akik a mesterképzésben megszerzett ismeretek birtokában képesek a mezőgazdasági vízgazdálkodás szakterületén belül a fenntartható integrált vízgazdálkodás eszközrendszerének kreatív mérnöki alkalmazására. A képzettségük birtokában magas szinten képesek együttműködni szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi feladatok megoldásában. Alkalmasak a tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök a) tudása Rendelkezik a mezőgazdasági vízgazdálkodási szakterület műveléséhez szükséges magas szintű természettudományi, műszaki és a releváns egészséggel kapcsolatos ismeretekkel. Ismeri a legújabb mezőgazdasági vízgazdálkodási technológiák és eljárások alkalmazhatóságát és ezek jogi szabályozását. Részletesen ismeri a mezőgazdasági vízgazdálkodás sajátosságait és a lejátszódó folyamatokat, ismeri és felismeri a köztük meglevő kapcsolatokat. Ismeri a legújabb mezőgazdasági vízgazdálkodási technológiák és a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás informatikai megoldásait. Részletesen ismeri - hazai és nemzetközi relációban egyaránt - a mezőgazdasági vízgazdálkodás tevékenységrendszerének tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat. Ismeri a team- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői ismeretekkel. Ismeri a vezetési funkc ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. agrárinformatikus és ökológiai modellező szakmérnök

  A képzés célja: olyan az alkalmazott ökológiai modellezésben és a mezőgazdasági tevékenységek informatikai támogatásában jártas agrárszakemberek képzése, akik szakterületükön önálló problémamegoldásra képesek és multidiszciplináris fejlesztő teamek hatékony tagjai lehetnek. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakon végzettek megismerik és a gyakorlatban képesek lesznek alkalmazni azokat a legfontosabb agrárinformatikai és alkalmazott ökológiai modellezési módszereket, továbbá alapvető projekttervezési és értékelési eljárásokat, amelyek a mezőgazdaság fejlesztésének és működtetésének nélkülözhetetlen eszközei. Ezek a módszerek elsősorban a szakigazgatásban, valamint az új technológiák bevezetésekor (pl. precíziós mezőgazdaság, ökológiai és fenntartható gazdálkodás) továbbá a mezőgazdasági kutatás és fejlesztés területén játszanak meghatározó szerepet. Személyes adottságok, készségek: A szakon végzettek képesek lesznek saját mezőgazdasági ökológiai modellek fejlesztésére, mezőgazdasági adatok elemzésére, értékelésére, valamint a modern informatikai lehetőségek kreatív alkalmazására. Javulni fog problémafelismerő és -kezelő képességük, szakmai-tudományos módszertani műveltségük, valamint csapatmunkában való együttműködési készségeik. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A megszerzett szakképzettség tág teret nyit a végzettek számára a mezőgazdasági információs rendszerek fejlesztésében érdekelt vállalkozásokban, az ilyeneket alkalmazó komplex g ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Viticulture and Oenology Engineer

  A szak célja okleveles szőlész-borász mérnökök képzése, akik tisztában vannak a szakmájukat megalapozó interdiszciplináris alaptudományi (természettudományi és társadalomtudományi) ismeretkörökkel, ismerik a szőlő-bor ágazat, a borpiac jellemzőit, innovatív és naprakész eredményeit, a szakágazat évezredes hagyományait, befogadják e szakterület magyar kultúráját, európai, nemzetközi szemléletét, és készség szintjén használják a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményeit, tájékozottak a szőlő-bor ágazat működésének alapelveiben. Képesek e speciális szakterületen szerzett tudásuk nemzetközi körben történő művelésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szőlész-borász mérnök a) tudása Ismeri a mezőgazdasági termelés és a természeti erőforrások közötti sajátos viszonyt, ezen belül a szőlőtermesztés és bortermelés speciális erőforrásait. Átlátja az agrárgazdaság és ezen belül a szőlő és borágazat szereplői nemzetgazdaságban betöltött szerepét, a termékpályák szereplőinek kapcsolati viszonyait. Tisztában van a termelőüzemekben, intézményekben, szakmai szervezetekben zajló hatékony munkavégzés ismereti hátterével. Biztos tudással rendelkezik a szőlészetet és borászatot megalapozó természettudományi területekről, ismeri azok fontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket. Ismeri a szőlőtermesztés és bortermelés kultúrájának hagyományait, hatásait az emberi intellektusra, a borfogyasztás kultúrákon átívelő, k ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Sustainable Animal Nutrition Agricultural Engineer

  A képzés célja olyan takarmányozási szakemberek képzése, akik ismerik az állatjólét, a környezetgazdálkodás és a takarmányozás közötti összefüggéseket, szakmai ismereteik alapján képesek a fenntartható állattenyésztés takarmányozási, takarmánygazdálkodási tényezőinek elemzésére, a gazdálkodási szemlélet befolyásolására és alakítására, az agrárpolitikai döntési folyamatokban megoldási javaslatok kidolgozására. Alkotó munkájuk során összeegyeztethető a termelés volumenének növelése, az élelmiszer-biztonság és a gazdaságos termék-előállítás a környezettudatos gazdálkodással és a környezetterhelés csökkentésével. A felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására./Objective of the Master's program, competencies to be acquired: The aim of the program is to train nutritionists who know the relationship between animal welfare, environmental management and animal nutrition; who based on their acquired knowledge are capable of analyzing the animal nutrition and feeding aspects of sustainable livestock production, can influence and shape the management attitude, and can develop solutions for the agricultural policy decision-making processes. In their creative work they can coordinate the increase of production volumes with food safety and the economical production with environmental awareness and the mitigation of environmental impact. Based on the acquired knowledge they are capable of continuing their studies under a PhD program. A mesterképzési szakon végzettek ismeri ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. egzotikus állatok szakállatorvosa

  A képzés során a hallgató képessé válik– a kedvtelésből tartott egzotikus állatok szakirányú egészségügyi ellátására,– elméleti ismereteit a gyakorlatban hatásosan és hatékonyan alkalmazni,– új ismeretek befogadására és alkalmazására,– újabb és újabb kihívások megválaszolására,– az egzotikus állatok tartására, betegségeik megelőzésére, illetve betegségeik felismerésére és kezelésére.– felkészült, korszerű szakismeretekkel rendelkezik az egzotikus állatok jólétének, megfelelő tartásának, takarmányozásának, szállításának biztosítására.    ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Rural Development Engineer

  A képzés célja vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Részletesen ismerik az európai és a magyarországi vidék- és területfejlesztés működésének sajátosságait (a mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő szerepét) és a sajátosságok okait. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A vidékfejlesztő agrármérnök a) tudása Ismeri a vidékfejlesztéssel rokon természet- és gazdaságtudományi területek fontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket. Ismeri és érti a szakterületén lejátszódó folyamatokat (az agrárgazdálkodás biológiai, műszaki, logisztikai, kereskedelmi, élelmiszerlánc-biztonsági, jogszabályi feltételrendszerét, társadalmi beágyazottságát), a köztük lévő összefüggéseket. Részletesen ismeri a vidék- és területfejlesztés működésének sajátosságait (a mezőgazdaság vidékmegtartó és fejlesztő szerepét) és a sajátosságok okait. Ismeri az emberi jólét és az agrárágazat kapcsolatát, az agrárágazat kulturális relációit, kultúrákon átívelő szerepét, vidékszociológiai hagyományait. Részletesen ismeri a vidékfejlesztési gyakorlatban használt informatikai és programozási eszközöket, módszereket, tisztában van ez ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Agricultural Biotechnologist

  A képzés célja mezőgazdasági biotechnológusok képzése, akik felkészültek a biotechnológiai kutatások elvégzésére, ismereteik továbbfejlesztésére, a legújabb biotechnológiai módszerek növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési alkalmazására és a gyakorlati bevezetés irányítására. Elméleti tudásuk alapján, vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtokában képesek tervező-fejlesztő, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A mezőgazdasági biotechnológus a) tudása Biztos tudással rendelkezik a mezőgazdasági biotechnológia és a rokon természet-, és élettudományi területeken, ismeri azok fontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket. Ismeri és érti a szakterületén lejátszódó folyamatokat, a köztük lévő összefüggéseket, és azokat alkalmazni tudja. Ismeri a vezetési funkciók különböző szintjeit, módszereit, valamint a konfliktuskezelési technikákat. Ismeri a team- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői ismeretekkel. Részletesen ismeri és alkalmazza a mezőgazdasági biotechnológia gyakorlatában használt eszközöket és módszereket, tisztában van ezek jogi szabályozásával. Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit és eszközeit. Ismeri, érti a mezőgazdasági biotechnológia speciális szókincsét, magyar és angol nyelven egyaránt. Szakterülete és a vele szorosan összefüggő területek részletes ismeretének ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages