• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 8 items
 1. Bachelor in bio-informatica

  LR1 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica verduidelijkt en lost een gegeven biologisch probleem autonoom op door een relevante programmeertaal te selecteren en die efficiënt toe te passen om een eigen programma te ontwikkelen. LR2 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica past autonoom bestaande programma’s en datastructuren aan volgens de in het werkveld verwachte programmeervaardigheden zodat die bijdragen tot een verbetering van de toepassingsmogelijkheden. LR3 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica beheert, verwerkt en bevraagt biologisch complexe data op een gebruiksvriendelijke manier door gebruik te maken van bestaande of nog te ontwikkelen nieuwe databank- of softwarestructuren LR4 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica volgt actief de huidige ontwikkelingen in het werkveld van de bio-informatica op met inbegrip van ethische kenmerken van de materie om voor een gegeven biologische probleemstelling oplossingen te formuleren. LR5 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica kiest, afhankelijk van het gegeven biologisch probleem, de relevante software en gebruikt deze efficiënt tot verduidelijking en oplossing van het gegeven biologisch probleem. LR6 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica ontwikkelt autonoom een multidisciplinair perspectief op bio-informatica dat biologische en computationele vaardigheden samenbrengt tot praktische toepassingen binnen een authentieke context. LR7 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica rapporteert helder en correct over onderzoeksge ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor of Science in de biologie

  1. Inzicht hebben in de basisbegrippen binnen de subdisciplines van de biologie. 2. Inzicht hebben in (exacte) wetenschappelijke disciplines en hun integratie binnen de biologie. 3. Inzicht hebben in de verschillende stappen in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 4. Onder begeleiding een vraagstelling formuleren en hierover hypotheses opstellen op basis van een (internationale) literatuurstudie. 5. Inzicht hebben in de manier waarop een eenvoudig biologisch probleem vertaald wordt naar een experiment. Data op correcte wijze analyseren (kwalitatief en kwantitatief) en op basis hiervan een gefundeerde conclusie formuleren. 6. Onder begeleiding waarnemingen verrichten en analyses uitvoeren binnen een labo - en veldomgeving. 7. Onderzoeksmethodes en interpretaties kritisch evalueren en de intrinsieke onzekerheden en beperkingen plaatsen. 8. Een afgebakende literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze internationale wetenschappelijke informatie opzoeken. Blijk geven van een attitude van leergierigheid. 9. Een biologische probleemstelling, aanpak en conclusies zowel schriftelijk als mondeling communiceren. 10. In groep functioneren om probleemgestuurd samen te werken, en in consensus een antwoord te formuleren. 11. Het biologisch onderzoek situeren binnen een bredere maatschappelijke context, met inbegrip van de ethische dimensie. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor of Science in de biowetenschappen

  Leerresultaten 6 tot 14 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de bachelor ‘ingenieur’. Leerresultaten 1-5 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de bacheloropleiding biowetenschappen en profileren de opleiding ten aanzien van andere opleidingen in het ingenieursdomein. 1. Diepgaande en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde, natuurkunde, statistiek, biowetenschappen en chemie, met het oog op ingenieurstoepassingen. 2. Basiskennis hebben van economische principes, ondernemerschap en consumentengedrag. 3. Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in de specifieke domeinen van de agro-productieketen en de omgeving. 4. Kennis van en inzicht in (bio)technologische processen kunnen aanwenden in het uitvoeren van kwaliteitscontrole en onderzoek in de gerelateerde domeinen. 5. Implementatiegericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met betrekking tot milieu en natuur, plantaardige en dierlijke productie en/of de productie van voedingsmiddelen. 6. Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren. 7. Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken. 8. Binnen een afgelijnd kader een probleemstel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in Molecular Biology

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Over een brede en diepgaande kennis beschikken van biologische processen op het moleculaire niveau, en van het functioneren van levende organismen. 2. Over een diepgaande kennis beschikken van, en inzicht hebben in de toepasbaarheid van de moleculaire biologie met het oog op het verbeteren van de menselijke gezondheid, de dierlijke productie of de gewasproductie. 3. ICT gebruiken in ‘data mining’, in het verwerken van gegevens, en in wetenschappelijke communicatie. 4. Over de praktische vaardigheden beschikken om onderzoek in de moleculaire biologie te plannen en uit te voeren. 5. Functioneren als lid van een interdisciplinair team. 6. Door onderzoek in de moleculaire biologie een bijdrage kunnen leveren aan problemen in ontwikkelingslanden. 7. Kritisch kunnen reflecteren op gekende en nieuwe theorieën binnen de specialisatie. 8. Wetenschappelijke en sociale aspecten van toegepaste moleculaire biologie kunnen beoordelen. 9. Eigen onderzoek, ideeën en opinies kunnen presenteren en rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, aan vakgenoten en een breder publiek. 10. Over de nodige kennis beschikken om bij te dragen tot het opzetten van nationale en internationale samenwerkingsverbanden. 11. De verworven kennis in zijn/haar land en/of streek kunnen verspreiden door onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. 12. Zich bewust zijn van de ethische dimensie in onderzoek en publicatie. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in de biowetenschappen land-en tuinbouwkunde

  Leerresultaten 5-17 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten (1-4) zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de master of science in land- en tuinbouw en profileren de opleiding ten aanzien van andere masters binnen het ingenieursdomein. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de biowetenschappen 1. Gevorderde kennis, inzicht en vaardigheden hebben in multifunctionele en duurzame land- en tuinbouw, met aandacht voor actuele technologische ontwikkelingen. 2. De verworven kennis van natuurwetenschappelijke principes aanwenden met het oog op het analyseren en evalueren van hypotheses, technieken en modellen omtrent plant, dier of omgeving en op het ontwikkelen van relevante toepassingsmogelijkheden. 3. Inzicht hebben in het beleid en de wetgeving inzake landbouw, dierenmanagement, ruimtelijke ordening of leefmilieu. 4. Gevorderd inzicht hebben in de interacties tussen productieprocessen- en/of biosystemen, natuurlijke hulpbronnen en de socio-economische context. 5. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 6. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoeke ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in de biowetenschappen voedingsindustrie

  Leerresultaten 5-16 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de master ‘ingenieur’. De overige leerresultaten zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de master of science in de voedingsindustrie en profileren de opleiding ten aanzien van andere masters binnen het ingenieursdomein. De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de biowetenschappen. 1. Gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in de levensmiddelenwetenschappen en de productieprocessen binnen de voedingsindustrie. 2. Gevorderde toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de bestanddelen van voedingsmiddelen en de veranderingen die plaatsvinden onder invloed van bewerking, verwerking en conservering, met het oog op procesoptimalisatie en kwaliteitsbewaking. 3. Gevorderde kennis van en inzicht hebben in de factoren die de microbiologische en fysicochemische houdbaarheid en veiligheid van voedingsmiddelen bepalen. 4. Gevorderde kennis hebben van analyse methodes en deze kunnen aanwenden in kwaliteitsonderzoek en procesoptimalisatie. 5. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe problemen binnen het specialisme, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context. 6. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in de biologie

  1. Een verdiepende kennis van en inzicht hebben in de levende materie, en in de relatie tussen de levende en niet-levende materie, met een verder uitgediepte kennis in minstens één van de subdisciplines binnen de biologie. 2. Op geïntegreerde manier verdiepende kennis binnen subdisciplines verwerven en nieuwe kennis op verschillende biologische organisatieniveaus opvolgen en probleemgestuurd toepassen. 3. Een gestructureerde aanpak voorstellen voor een complexe vraagstelling binnen het fundamenteel en/of toegepast onderzoek in de biologie, steunend op wetenschappelijke onderzoeksmethoden. 4. Op zelfstandige wijze gepaste data-analyse methoden selecteren en toepassen met het oog op een wetenschappelijk gefundeerde conclusievorming. 5. Een geavanceerde kennis van theorieën en modellen, concepten en processen aanwenden in het werken met complexe biologische data. 6. Zelfstandig waarnemingen verrichten en geavanceerde analyses uitvoeren binnen een labo - en veldomgeving. Bestaande onderzoeksmethodes kritisch toepassen en indien nodig optimaliseren. 7. Een uitgebreide literatuurstudie uitvoeren en de informatie evalueren, assimileren en aanwenden in eigen onderzoek. 8. Een attitude van permanente kennisontwikkeling en tot het kritisch bijsturen van eigen professioneel denken en handelen verwerven (met aandacht voor het internationaal studie-en beroepslandschap). 9. De resultaten van eigen en/of recent onderzoek zowel schriftelijk als mondeling op een heldere wijze kunnen presenteren aan vakgenoten en aan een breder ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Science in de Bio-informatics

  1. Een brede kennis bezitten van de principes van de genetica, van de biochemie en de moleculaire en cellulaire biologie die aan de basis liggen van de modelsystemen, van de experimentele technieken en van het genereren van gegevens die geanalyseerd en gemodelleerd worden in de bio-informatica. 2. Een brede kennis bezitten van de wiskundige basisdisciplines (lineaire algebra, calculus, dynamische systemen) die aan de basis liggen van het mathematische en statistische modelleren in de bio-informatica. 3. De concepten en technieken van de informatietechnologie beheersen (database management, structuur en objectgericht programmeren, semantische webtechnologie) voor het beheer en de analyse van grote hoeveelheden complexe en gedistribueerde biologische en biomedische gegevens. 4. De concepten en technieken van automatisch leren en van frequentistische en Bayesiaanse statistiek beheersen die gebruikt worden om complexe “omics” gegevens te analyseren en te modelleren. 5. Kennis verworven hebben van de belangrijkste methoden van de computationele biologie (zoals sequentie-analyse, phylogenetische analyse, kwantitatieve genetica, proteïne modellering, microroosteranalyse). 6. Over gevorderde interdisciplinaire vaardigheden beschikken om te communiceren met experten in de levenswetenschappen, toegepaste wiskunde, statistiek en computerwetenschappen om complexe biologische problemen te formaliseren in aangepaste gegevensbeheer- en gegevensanalysestrategieën. 7. In samenwerking met deze experten complexe “omics” experimen ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community