• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 155 items
 1. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Dabaszinību skolotājs" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti apgūst dabaszinību priekšmeta pasniegšanai skolā nepieciešamās zināšanas un prasmes bioloģijā, fizikā, ķīmijā, vides zinātnes pamatos, vides ķīmijā skolā, dabas zinātņu un astronomijas mācību metodiku, kā arī informācijas tehnoloģiju lietojumu mācību procesā. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā. Programmas mērķis un uzdevumi Programmas mērķis: nodrošināt uz personīgu labizjūtu un sabiedrības saskaņotu attīstību virzītas valsts ekonomikas, vides un s ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti apgūst zināšanas un prasmes Latvijas un dabas ģeogrāfijā, vides un reģionālajā ģeogrāfijā, dabas zinātņu pamatu un mācību metodiku, ģeogrāfijas un dabaszinību metodiku, ģeomātiku ģeogrāfijas mācīšanā un informācijas tehnoloģiju lietojumu mācību procesā. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā. Programmas mērķis un uzdevumi Programmas mērķis: nodrošināt uz personīgu labizjūtu un sabiedrības saskaņotu attīstību virzītas vals ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Izglītība- Prof. mag. studijas

  Profesionālais maģistrs izglītības zinātnē, vai profesionālais maģistrs izglītības zinātnē un vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no sekojošiem virzieniem: - bioloģijas un ķīmijas skolotājs, - ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs, - fizikas un matemātikas skolotājs, - matemātikas un informātikas skolotājs, - latviešu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/otrā valoda), - krievu valodas un literatūras skolotājs (dzimtā valoda/svešvaloda), - angļu valodas un vācu vai franču, vai zviedru, vai spāņu, vai poļu valodas skolotājs, - vācu valodas un angļu vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs, - poļu valodas un angļu vai vācu, vai franču, vai zviedru, vai spāņu valodas skolotājs, - vēstures un sociālo zinību vai kulturoloģijas skolotājs; - vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājs - kulturoloģijas skolotājs, - vizuālās mākslas skolotājs. Studiju programmas raksturojums: pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo akadēmisko bakalaura grādu vai atbilstošo profesionālo augstāko izglītību dabaszinātņu vai humanitāro zinātņu jomā iegūst profesionālā maģistra grādu izglītībā vai 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju - vidējās izglītības skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem un profesionālā maģistra grādu izglītībā. Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas profesionālās maģistra studijas skolotāju izglītībā, sekmējot padziļinātu pedagoģiskās kompetences attīstību un sagatavošanos patstāvīgai ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Vispārējās izglītības skolotājs- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni (studiju forma un ilgums) • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads) - profesionālā maģistra grāds bez kvalifikācijas ieguves. • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši) - profesionālā maģistra grāds ar kvalifikācijas ieguvi. • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 2 gadi) - profesionālā maģistra grāds ar kvalifikācijas ieguvi. Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši) • angļu valodas skolotājs • vācu valodas skolotājs • franču valodas skolotājs • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) • mājturības un tehnoloģiju skolotājs • psiholoģijas skolotājs • mūzikas skolotājs • pirmsskolas izglītības metodiķis Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 2 gadi) • latviešu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • krievu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • angļu un franču valodas skolotājs • angļu un vācu valodas skolotājs • angļu un krievu valodas skolotājs • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) un kulturoloģijas skolotājs • mājturības un tehnoloģiju skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • matemātikas skolotājs • informātikas skolotājs • fizikas skolotājs • bioloģija skolotājs • speciālās izglītības skolotājs • sporta skolotājs • vēstures un sociālo zinību skolotājs • speciālās izg ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Master sciences, technologies, santé mention nutrition, sante, aliments spécialité développement de produits pharmaceutiques et nutritionnels

  Ce master forme des chefs de projet ou des porteurs de projet aptes à gérer du développement jusqu'à la production et la commercialisation de nouveaux produits pharmaceutiques ou de nutrition. Secteurs d'activité : Secteur agroalimentaire Secteur pharmaceutique Métiers visés : Chef de projet nutrition Chargé d'affaire réglementaire Responsable assurance qualité Chef de produit Chargé de mission en nutrition Attaché scientifique Assistant chef de laboratoire Chargé de réglementation nutrition Chargé de communication internationale Chef de projet recherche biomédicale Coordinateur technique Manager santé, directeur laboratoire de chimie Délégué pharmaceutique Documentaliste scientifique HAS European account manager Ingénieur innovation Planificateur de projets Project organizer Rédacteur concepteur scientifique Responsable assurance qualité Responsable formulation Responsable lancement et transfert gamme injectable Responsable du support des essais cliniques Sales manager Senio project manager Validation officer ...

  Provider NamePôle universitaire de Vichy

  Category: Learning Opportunities Location: France, Auvergne (Clermont Ferrand)
 6. Master sciences, technologies, santé mention sciences du médicament

  Les finalités de ce master sont de former des professionnels capables de gérer la conception, le développement et la technologie de nouveaux principes actifs pour la pharmacie et de préparer aux carrières de recherche et du développement dans le domaine de l'étude des grandes pathologies en formant l'étudiant à la conception rationnelle d'outils pharmacologiques grâce à la mise en oeuvre des méthodes innovantes de l'interface chimie-biologie. Secteurs d'activité : Universités CNRS INSERM et autres EPST/EPIC Industries pharmaceutiques, phytosanitaires, biotechnologiques, agroalimentaires, biomédicales. Métiers visés : Chercheur Enseignant chercheur Chef de projet Chef de produits Responsable des affaires réglementaires Coordonateur de projets Responsables d'études Ingénieur de recherche et de développement Assistant de recherche clinique Responsable qualité Médecin ou pharmacien responsable ...

  Provider NameUniversité Paris-Saclay

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 7. Master sciences, technologies, santé mention santé publique spécialité pharmacologie, modélisation et essais cliniques

  forme des étudiants aux concepts et méthodes de l'évaluation et de l'innovation en thérapeutique notamment pharmacologique, et aux possibilités d'optimisation oertes par la modélisation in silico tout au long de la vie des thérapeutiques : identication des cibles moléculaires, conceptiondu modèle thérapeutique, modélisation PK-PD, identification des répondeurs etde la population cible de la thérapeutique, modélisation de l'impact en santépublique des thérapeutiques. Professionnels du développement du médicament, industriels ouacadémiques, experts en méthodologie des essais cliniques, formés auxméthodes modernes d'investigation et à la modélisation numérique ...

  Provider NameUniversité Claude Bernard - Lyon 1

  Category: Learning Opportunities Location: France, Rhône-Alpes (Lyon)
 8. Master sciences, technologies, santé mention chimie des molécules bioactives spécialité conception et synthèse

  La spécialité Conception et Synthèse (CS) a pour objectif de former des cadres possédant de bonnes compétences en synthèse organique et en chimie analytique avec une spécialisation plus pointue en Synthèse Organique et Conception de molécules à activité biologique. Secteurs visés : Recherche et développement dans des entreprises de chimie fine, de spécialités pharmaceutiques, cosmétiques, agro-alimentaires et agrochimiques. A l'issue d'une thèse de doctorat : recherche dans un organisme public ou privé, enseignement et recherche dans l'enseignement supérieur. Métiers visés : Cadre technico-commercial en chimie Ingénieur d'études, développement dans des entreprises chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, organismes de recherche publics ou collectivités territoriales. Ingénieur de recherche, chercheur, enseignant-chercheur (à l'issue d'une thèse de doctorat) ...

  Provider NameUniversité d'Orléans

  Category: Learning Opportunities Location: France, Centre (Orléans)
 9. Master sciences, technologies, santé mention chimie des molécules bioactives spécialité bioactifs et cosmétiques

  Le master CMB, spécialité Bioactifs et cosmétiques permet de former en 1 an des cadres dotés d'une double compétence en chimie et biologie et ayant une connaissance large des ingrédients naturels issus du végétal. Secteurs d'activités Cosmétique, Pharmaceutique et Agro-alimentaire. Entreprises de fabrication d'ingrédients actifs. Secteur de la chimie fine ( arômes, parfums) et secteurs à l'interface entre chimie, analyse et biologie. Exploitation et valorisation des produits naturels Métiers Chargé d'affaires Réglementaires - Qualité/Cosmétique Responsable recherche et développement Responsable analytique Ingénierie cosmétique ou pharmaceutique ...

  Provider NameUniversité d'Orléans

  Category: Learning Opportunities Location: France, Centre (Orléans)
 10. Master sciences, technologies, santé mention physique spécialité matière condensée et nanophysique

  A la fin de son cursus de Master, l’étudiant aura acquis de solides connaissances dans les domaines traditionnels de la matière condensée. De plus, en accord avec les avancées récentes dans le domaine de la nanophysique, il aura suivi des enseignements plus spécifiques mettant l’accent sur les propriétés électroniques, optiques, magnétiques, et leurs combinaisons d’objets de tailles réduites à l’échelle du nanomètre. Secteurs d'activité et métiers visés : La filière la plus standard est un travail de thèse pour l’obtention d’un doctorat. Ceci permet l’accès aux postes de recherche dans les grands organismes publics, ainsi qu’à l’enseignement supérieur. Vu les multiples collaborations internationales, en particulier à travers des contrats européens, une mobilité internationale sera fréquemment une part intégrante de la carrière. Les débouchés en termes de carrière R&D dans le privé sont également possibles, et nécessitent souvent un travail préliminaire de thèse. Carrière dans les secteurs d’activité accessibles aux diplômés d’un Master spécialisé en physique Préparation d’une thèse dans un laboratoire de recherche ...

  Provider NameUniversité de Strasbourg

  Category: Learning Opportunities Location: France, Alsace (Strasbourg)

Pages