• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 27 items
 1. Finanšu inženierija- Prof. bak. studijas

  1. kurss jāmācās filiālē, 2.-4. kurss - Rīgā. Mērķis Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos. Uzdevumi Profesionālās bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām. - Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu. - Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurentspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu. - Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pēt ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Finanšu inženierija- Prof. bak. studijas

  Mērķis Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos. Uzdevumi Profesionālās bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām. - Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu. - Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurentspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu. - Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību atbilstoši izmaiņām ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Angļu valodas skolotājs pamatskolā - Informātikas skolotājs - Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā - Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā - Matemātikas skolotājs pamatskolā - Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā - Sociālo zinību skolotājs - Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Studiju rezultāti: Spēja demonstrēt izglītības vadībai un skolotāju profesijai atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izprati, raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes individuāli un komandā veikt profesionālus, inovatīvus un radošus risinājumus izglītības vadībā (ārējās vides, cilvēkresursu un finanšu plānošanā, organizēšanā un vadībā), pedagoģijā, psiholoģijā un viena mācību priekšmeta saturā un metodikā. Pārzināt likumdošanas procesus un izglītības, un skolotāju darbības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. Spēja izprast un darboties atbilstoši nozares aktivitātēm Latvijā un citās valstīs. Prasme izmantot modernās informācijas ieguves, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. Augstākā līmenī pārvaldīt valsts valodu un sazināties svešvalodās. Spēja komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Zināšanas un prasme ievērot organizācijas iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus. Ētiska rīcība un precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Master Professionnel en Sciences de l’Ingénieur – Efficacité Énergétique et Économique

  The energy efficiency bias of this study programme makes it ideal for bachelor’s graduates in engineering wishing to acquire deeper knowledge in the thermodynamics, mathematics and modern technologies needed to assess energy-related issues. The course combines technical elements with units from economical sciences and business administration with the aim of providing the full range of skills required for technically and commercially approaching energy-related problems. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 5. Master droit, économie, gestion mention finance spécialité finance quantitative

  Les titulaires de ce diplôme : s'occupent de la gestion et de l'administration des systèmes d'information pour la finance, analysent et évaluent les produits financiers, mettent en place les systèmes de calcul et de contrôle des risques financiers peuvent aussi être ingénieurs consultants (mise en place dans les institutions financières de logiciels complexes) ou participer à la recherche / développement. Ingénieurs financiers, les titulaires du diplôme de Master Mention : Finance Spécialité : Finance quantitative travaillent essentiellement dans des banques, des assurances, des éditeurs de logiciels financiers et parfois dans des grandes entreprises de l'énergie (comme EDF, Total ...). Le diplômé peut assurer les fonctions d'ingénieur financier, ce qui peut consister en : Concepteur / développeur de logiciels financiers, Architecte des systèmes d'information pour la finance, Ingénieur - Chercheur dans les départements R&D, Ingénieur commercial / consultant. ...

  Provider NameUniversité Grenoble Alpes (COMUE)

  Category: Learning Opportunities Location: France, Rhône-Alpes (Lyon)
 6. Master sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur spécialité mécanique numérique et ingénierie "computational engineering"

  Ce professionnel sera amené à exercer les activités suivantes : conception, organisation, mise en œuvre et gestion d' un projet visualisation de donnée et la génération de maillage autour de géométries complexes simulation permettant de comprendre les phénomènes ou d’optimiser une solution. Secteurs d'activité : Les diplômés peuvent prétendre trouver un emploi dans tous les domaines (industrie, environnement, recherche, enseignement supérieur) utilisant ou développant des outils de simulations numériques. Métiers visés : Directeur recherche en développement Responsable de laboratoire R & D Ingénieur recherche Ingénieur développement Responsable du bureau d’études Ingénieur du bureau d’études Chef de projet études Ingénieur environnement ...

  Provider NameUniversité de Strasbourg

  Category: Learning Opportunities Location: France, Alsace (Strasbourg)
 7. Master droit, économie, gestion mention statistique, économétrie spécialité prévision, risque et marchés

  Ce master forme en deux ans des ingénieurs statisticiens et des chercheurs en statistique appliquée à l'économie et en économie quantitative. Les diplômés peuvent accéder à des métiers et à des secteurs variés : ingénieur statisticien, contrôleur de qualité, ingénieur sécurité production dans les grandes entreprises ou PME privées, chargé d'études statistiques, chargé d'études risques, chargé d'études de clientèle dans les institutions financières et les assurances, prévisionniste, économètre dans des instituts d'études et de recherche, de conjoncture et de prévision (OCDE, OFCE, CNRS, etc.), et dans les services d'études des banques, grandes entreprises ou administrations, maître de conférences, chercheur à l'Université, au CNRS ou dans un EPST (INRIA, INRA, IFREMER) (nécessite de réaliser une thèse après le master). ...

  Provider NameUniversité Rennes 1

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)
 8. Master sciences, technologies, santé mention informatique spécialité informatique et mathématiques appliquées à la finance et à l'assurance

  Les activités visées sont l'analyse, la conception et le développement de logiciels financiers, l'ingénierie financière, la modélisation de systèmes financiers.Le diplômé IMAFA est un informaticien maîtrisant parfaitement les concepts et outils mathématiques nécessaires à la conception et à la réalisation de systèmes d'informations financiers et bancaires. Secteurs d'activités : Informatique Banque Finance Éditeurs de Progiciels Financiers Les titulaires du diplôme peuvent exercer dans les emplois suivants : Ingénieur de développement dans la réalisation de logiciels financiers chez des éditeurs de progiciels ou dans des banques Ingénieur responsable des tests fonctionnels de ces mêmes logiciels, ingénieur support en salle de marché des grandes banques, Responsable de projet ou d'applications de petite ou moyenne importance en début de carrière avec évolution vers des projets de grande importance après quelques années d'expérience Ingénieur financier définissant les spécifications des logiciels vus plus haut, possible dès la sortie de l'école sans formation complémentaire, c'est le métier de la maîtrise d'ouvrage auquel nos élèves sont le mieux préparés. Ingénieur mathématicien participant à la réalisation de modèles financiers dans des banques, éditeurs de logiciels. Ce métier n'est envisageable que pour des étudiants admis en M2 IMAFA après des études de mathématiques poussées (doctorat - M2 mathématiques - agrégation) Analyste quantitatif dans les banques, débouché envisageable après expé ...

  Provider NameUniversité Nice - Sophia Antipolis

  Category: Learning Opportunities Location: France, Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille)
 9. Master sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur spécialité mécanique numérique et ingénierie "computational engineering"

  Ce professionnel sera amené à exercer les activités suivantes : conception, organisation, mise en œuvre et gestion d' un projet visualisation de donnée et la génération de maillage autour de géométries complexes simulation permettant de comprendre les phénomènes ou d’optimiser une solution. Secteurs d'activité : Les diplômés peuvent prétendre trouver un emploi dans tous les domaines (industrie, environnement, recherche, enseignement supérieur) utilisant ou développant des outils de simulations numériques. Métiers visés : Directeur recherche en développement Responsable de laboratoire R & D Ingénieur recherche Ingénieur développement Responsable du bureau d’études Ingénieur du bureau d’études Chef de projet études Ingénieur environnement ...

  Provider NameUniversité de Strasbourg

  Category: Learning Opportunities Location: France, Alsace (Strasbourg)
 10. Master sciences, technologies, santé mention modélisation, ingénierie mathématique, statistique et économique spécialité ingénierie des risques économiques et financiers

  Former des chercheurs et des professionnels maîtrisant parfaitement les compétences fondamentales de l'analyse et la modélisation économique des risques économiques et financiers.  Pour le parcours recherche : Analyse économiste (banques, instituts de recherche (OFCE, CEPII, OCDE), bureaux d'études)  Analyse Prévisionniste Analyste de Banque Chercheur académique (Enseignant - chercheur à l'université ou chercheur dans un organisme de recherche (CNRS, INRA, CEMAGREF...) Pour le parcours professionnel : les métiers concernés peuvent être déclinés de la manière suivante (liste non exhaustive) : Risques financiers et assurance : Vendeur de produits structurés Opérateur back office/middle office (saisie, suivi et contrôle des positions prises par le front office) Financial Risk manager (analyse, suivi et contrôle des risques sur tous types de portefeuilles et d'instruments, en matière de risque de marché, de risque de crédit et de suivi des contraintes réglementaires) Analyste risques au sein de banques, de compagnies d'assurances ou d'agences de notation du risque Analyste Scoring au sein des banques  ...

  Provider NameUniversité de Bordeaux

  Category: Learning Opportunities Location: France, Aquitaine (Bordeaux)

Pages