• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 34 items
 1. Inclusive Education

  The degree programme in Inclusive Education offers science-related and interdisciplinary oriented pre-professional education for a future occupation in research and practice fields in inclusive education for handicapped people and disadvantaged groups. Special emphasis is put on three aspects of the programme: Theory orientation, action orientation and research orientation. The degree programme lasts four semesters and consists of the following modules: M A: Theory-related analysis of inclusive education models, processes and institutions, M B: Diagnostics and intervention in case of special upbringing and educational needs, M C: Action skills in inclusive education, M D: Research methods and their application, M E: Empirical research and evaluation, M F: General education / social pedagogy. Some courses are held in English, if this has been advertised beforehand. Moreover, students can choose between elective subjects (e.g. psychology, sociology, etc.) or they can do a subject-relevant work placement of a maximum of eight weeks corresponding to full-time employment within the framework of the elective subjects. Students also have to write a master's thesis. A study abroad semester is also possible. ...

  Provider NameUniversität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 2. WIFI- Ausbildung zum/zur LegasthenietrainerIn

  Zielgruppe: Pädagoginnen/Pädagogen, Lehrer/innen, Kindergärtner/innen, Logopädinnen/Logopäden, Frühförderinnen/Frühförderer ...

  Provider NameWIFI Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 3. WIFI- Ausbildung zum/zur LegasthenietrainerIn

  Zielgruppe: Pädagoginnen/Pädagogen, Lehrer/innen, Kindergärtner/innen, Logopädinnen/Logopäden, Frühförderinnen/Frühförderer ...

  Provider NameWIFI Niederösterreich

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 4. Izglītības psihologs- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: nodrošināt valsts ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām atbilstošu, kā arī ar ES standartiem saskaņotu profesionālu izglītības psihologu sagatavošanu. Studiju programmas galvenie uzdevumi: nodrošināt uz nozares zinātņu teorētiskajiem pamatiem balstītas, ar profesijas standartiem saskaņotas, praksei adekvātas un mūsdienu Latvijas kontekstam atbilstošas profesionālās izglītības psihologu studijas; dot iespēju studējošajiem apgūt izglītības psihologa kvalifikāciju, kas sekmētu viņu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos; nodrošināt iespēju veidot jaunas vai pilnveidot esošās psihologa darba prasmes un sagatavot studējošos jaunrades, pētnieciskajam un praktiskajam darbam psiholoģijas nozarē; veicināt psihologa profesionālās ētikas kodeksa izpratni un veidot izglītības psihologa profesionālās darbības organizatoriskās kompetences. Studiju programmas saturs: psihologa darbs izglītības iestādē; pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes vecumposma psiholoģiskās īpatnības; izglītības psihologa konsultatīvais darbs; psiholoģiskā palīdzība ģimenei; profesionālo prasmju treniņš; rotaļu terapijas pamati; veselības psiholoģija; psiholoģijas mācību metodika; mācīšanas stili un mācību metodes; kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījumu metodoloģija un metodes; mācību procesa organizēšana; pedagoģiskā psiholoģija; publikāciju sagatavošana un uzstāšanas konferencēs; maģistra darba izstrāde, u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas doktora studiju programmā „Psiholoģija ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Supervīzija- Prof. mag. studijas

  Supervizors ir kādas noteiktas profesionālās nozares speciālists, kurš papildus ir ieguvis supervizora kvalifikāciju un sniedz supervīzijas pakalpojumu. Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti. Izvēloties studēt supervīziju, jums būs iespēja iegūt Latvijā jaunu, mūsdienu ekonomikas, kultūras, sociālajām vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālo izglītību, kuras nepieciešamību apliecina darba devēji. Iegūtās zināšanas Salīdzina un izvērtē dažādas supervīzijas koncepcijas, veidus, formas un modeļus, un to attīstības tendences mūsdienās, kā arī raksturo pieaugušo izglītības teorijas, modeļus un metodes supervīzijas kontekstā. Iegūtās prasmes Spēj patstāvīgi organizēt, administrēt, vadīt un novērtēt supervīzijas procesu individuālā, grupu, komandu un organizāciju līmenī, pielieto piemērotas metodes supervīzijas procesā, īstenojot ētisko atbildību. Spēj plānot un veikt pētniecisko darbību, kā arī sistemātiski pilnveido savu kvalifikāciju un profesionālo izaugsmi. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Lehrgang Kreativitätstraining

  Zielgruppe: Personen, die im Kinder-, Jugendlichen-, Behindertenbereich, in Flüchtlingsheimen, Seniorenzentren oder in freier Praxis mit Menschen kreativ arbeiten wollen oder die Ausbaustufen zur Kreativen Lebensberatung oder zur Klinischen und Rehabilitativen Kunsttherapie anstreben. ...

  Provider NameInstitut für Kunsttherapie und Lebensberatung KG

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 7. Exercise and Sports Sciences- Human Movement (B.Sc.)

  The degree program in Exercise and Sports Sciences – Human Movement prepares you for the diverse range of tasks human movement coaches tackle in the national and international market. Your work as a human movement coach lies in the areas of learning or relearning and optimizing motor skills, working with children, adult patients, trainers, and athletes. The study program Exercise & Sport Sciences – Human Movement (B.Sc.) offers a broad range of knowledge. Movement and movement behaviour are approached from different perspectives, including sports medicine, biomechanics, psychology and pedagogy. At the same time the students learn how to coach and how to work scientifically. The students will analyze, support, and provide movement therapy for specific sports, and in illness and rehabilitation, working with both children and adults. They may also provide professional help in dealing with restrictions in movement in everyday life (for example, providing health support in companies and corporations).The program culminates with the bachelor’s thesis.   ...

  Provider NameLUNEX University

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 8. Master arts, lettres, langues mention langues et civilisations spécialité études germaniques

  Acquérir une compétence linguistique, culturelle et interculturelle reconnue dans le domaine germanophone et franco-allemand. Secteurs d'activités visés par la formation : enseignement, documentation, édition, traduction, culture et patrimoine, journalisme et médias, commerce et tourisme. ...

  Provider NameUniversité Bordeaux Montaigne

  Category: Learning Opportunities Location: France, Aquitaine (Bordeaux)
 9. Master arts, lettres, langues mention langues et civilisations spécialité études méditerranéennes, ibériques et ibéro-américaines

  Maîtrise de l'espagnol écrit et oral Maîtrise de la rédaction en langue française Structuration de la pensée Consolidation des compétences en traduction et en linguistique Analyse critique des textes et des documents visuels Aptitude à la prise de parole Maîtrise des TICE et des outils bibliographiques Capacité à étayer le choix d'un champ d'investigation par des principes scientifiques rigoureux Aptitude à formuler des hypothèses pertinentes et à en démontrer la validité Secteurs d'activités visés par ce master : enseignement (primaire, secondaire et supérieur), traduction, documentation, administration, communication, logistique, tourisme, culture, métiers du livre selon le profil de l'étudiant.  ...

  Provider NameUniversité Bordeaux Montaigne

  Category: Learning Opportunities Location: France, Aquitaine (Bordeaux)
 10. Master arts, lettres, langues mention langues et civilisations spécialité études arabes

  Former des chercheurs de haut niveau en études arabo-musulmanes. Métiers visés : enseignants-chercheurs chercheurs ou experts auprès des administrations françaises et des grandes organisations internationales ...

  Provider NameUniversité Bordeaux Montaigne

  Category: Learning Opportunities Location: France, Aquitaine (Bordeaux)

Pages