• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 8 items
 1. Starptautiskās un Eiropas tiesības- Doktora studijas

  RJA sadarbībā ar Kopenhāgenas Universitātes Juridisko fakultāti īsteno kopīgu doktora studiju programmu. Pabeidzot studijas, doktorantam tiek piešķirts abu augstskolu izdots kopīgs tiesību zinātņu doktora grāds. Doktora grāda ieguvējs ir tiesīgs pretendēt uz pasniedzēja vietu RJA atkarībā no pieejamajām vakancēm. Doktora studiju programmas mērķauditorija ir maģistra grāda ieguvēji, kas vēlas turpināt studijas starptautisko un Eiropas Savienības tiesību jomā. Studijas programmā ilgst trīs gadus pilna laika klātienē, un studiju vietas tiek pilnībā finansētas. Šobrīd programmā nav pieejamas studiju vietas par maksu un iespēja studēt nepilna laika klātienē vai attālināti (tālmācībā). Doktoranti tiek izvērtēti un izraudzīti ikgadēja konkursa ietvaros, ievērojot pieejamo finansējumu. Pēc imatrikulācijas doktoranti tiek pieņemti darbā RJA kā pētnieki uz studiju laiku, taču tiek iesaistīti pētnieciskajā darbā abās augstskolās un pavada vienādu laiku Rīgā un Kopenhāgenā. Katram doktorantam tiek nozīmēti promocijas darba vadītāji no RJA un Kopenhāgenas Universitātes Juridiskās fakultātes, lai vadītu promocijas darbu, kas pēc tā pabeigšanas tiks iesniegts vērtēšanas komisijai, un konsultētu tā izstrādes procesā. Katram doktorantam ir jāapgūst arī īpaši veidota programma, kurā tiek pasniegti attiecīgo nozaru kursi un vispārīgie zinātniskās pētniecības principi. Papildus minētajam doktoranti arī vada lekcijas savas pētniecības jomā. Konkurss uz doktora studiju programmu parasti tiek izsludināts RJA mājas lapā. Šogad pieteik ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus studiju un pētnieciskajam, kā arī darbam valsts iestādēs un citās struktūrās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa juridiskās zināšanas, starptautiskiem standartiem atbilstoša kompetence juridiskajā zinātnē un zinātņu doktora grāds. Studiju programmas satura specifika Doktora studiju programma ir veidota tā, lai obligātajā daļā tiktu apgūtas teorētiskās zināšanas un iegūtas pētnieciskās un pedagoģiskās prasmes, kuras veido pilnīgu pamatu patstāvīga zinātniskā pētījuma izstrādāšanai juridiskajā zinātnē. Programmas izvēles daļa paver iespēju plašākām un padziļinātām studijām doktorantu pētniecisko interešu jomās. Studiju programmas ietvaros doktorantam jāveic dokumentēta: 1.Obligāto studiju priekšmetu apguve (A), iegūstot 12 kredītpunktus, 2.Ierobežotās izvēles studiju priekšmetu apguve (B), iegūstot 8 kredītpunktus, 3.Brīvās izvēles studiju priekšmetu apguve (C), iegūstot 6 kredītpunktus, 4.Pedagoģiskās prakses apguve(A), iegūstot 4 kredītpunktus, 5.Pētnieciskā darba izstrāde (A), iegūstot 90 kredītpunktus. BSA doktorantūras studijās var specializēties krimināltiesībās, civiltiesībās, kriminālistikā vai arī starptautiskajās tiesībās, attiecīgi izvēloties piedāvātos ierobežotās izvēles un brīvās izvēles studiju priekšmetus. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Law Science- Doctoral studies

  CAREER: you have an opportunity to work as the leading researcher in a scientific institution; if you want to work in education institution, you can be a candidate of academic position of lecturer or professor; you can become a sworn advocate without passing examination of advocate which is determined by article 14 of the Advocacy Law of the Republic of Latvia; you have an opportunity to become a scientific expert in Law Science of the Latvian Council of Science. MAIN AREAS OF STUDIES Main areas of studies in the following sub-sectors of Law Science are: Theory and History of law, Civil law, Criminal law, State law, International law. This program is implemented in cooperation with Kazimieras Simonavičius University. ...

  Provider NameTuriba University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  STUDIJU PAMATVIRZIENI Studiju pamatvirzieni juridiskās zinātnes apakšnozares: Tiesību teorija un vēsture, Civiltiesības, Krimināltiesības, Valsts tiesības, Starptautiskās tiesības. KARJERA: Tev būs iespēja strādāt zinātniskā iestāde kā vadošajam pētniekam; ja vēlies strādāt izglītības iestādē, varēsi pretendēt uz docenta vai profesora akadēmisko amatu; Tu varēsi kļūt par zvērinātu advokātu, nekārtojot advokāta pārbaudes eksāmenu, kas noteikts Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu likuma 14.pantā; Tev būs iespēja kļūt par Latvijas Zinātnes padomes zinātnes ekspertu Juridiskās zinātnēs. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus Juridiskajā zinātnē, kuri spēj izvirzīt un patstāvīgi risināt mūsdienu tiesību svarīgākās problēmas. Studiju programmas uzdevumi: •sniegt programmā studējošajiem mūsdienu juridiskās zinātnes līmenim atbilstošas zināšanas Krimināltiesību, Policijas tiesību, Kriminālistikas un Operatīvās darbības teorijas apakšnozarēs; •apgūt mūsdienu juridiskās pētniecības metodes; •praktizēties zinātniskā un studiju darba vadīšanai augstskolā; •radīt doktorantiem optimālus apstākļus zinātnisko pētījumu veikšanai - iespējas strādāt bibliotēkā, izmantot mūsdienu informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, regulāri piedalīties zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs, stažēties citās universitātēs un pētniecības centros; •nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai Iegūstamie studiju rezultāti: Zināšanas par: •Tiesību piemērošanas loģiski tiesiskiem pamatiem; •Valsts dienestu darbības organizācijas teorētiskiem pamatiem; •Jaunākajiem informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentēšanas paņēmieniem. Prasmes: •Veikt ar pētījuma tēmu saistītos kvalitatīvos un kvantitatīvos pētījumus; •Kritiski analizēt iegūtos rezultātus un sagatavot prezentēšanai starptautiskās konferencēs. Kompetenci: •Risināt nozīmīgus pētnieciskus un inovatīvus uzdevumus; •Ģenerēt jaunas idejas un juridiskās konstrukcijas, kā arī izstrādāt to realizācijas mehānismus, veidojot jaunu zināšanu bāzi. Doktorantiem ir iespēja: •studēt profesionālu un pieredzējuš ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Apvienotā doktora studiju programma kopā ar Kazimieras Simonavičiaus Universitāti (Lietuva). KARJERA: Zinātniskajā institūcijā kā vadošais pētnieks; Iespēja pretendēt uz docenta, asociētā profesora vai profesora akadēmisko amatu; Iespēja kļūt par zvērinātu advokātu, nekārtojot advokāta pārbaudes eksāmenu, kas noteikts Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu likuma 14. pantā; Latvijas Zinātnes padomes zinātnes eksperts Juridiskajās zinātnēs. STUDIJU PAMATVIRZIENI Tiesību teorija un vēsture, Civiltiesības, Krimināltiesības, Valsts tiesības, Starptautiskās tiesības. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” vērsta uz augsti kvalificētu zinātnieku un akadēmiskā personāla sagatavošanu dažādās juridiskās zinātnes apakšnozarēs, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu tiesību zinātnēs. LU Juridiskās fakultātes Doktora studiju programma būtiski atšķiras no citu augstākās izglītības iestāžu piedāvātajām programmām ar to, ka studijas doktorantūrā noris visās septiņās juridiskās zinātnes apakšnozarēs – Tiesību teorija un vēsture, Valsts tiesības, Starptautiskās un Eiropas tiesības, Civiltiesības, Krimināltiesības, Policijas tiesības, Kriminālistika un operatīvās darbības teorija, kas ļauj potenciālajiem doktorantiem izvēlēties viņus interesējošo zinātņu apakšnozari, un ir garants sekmīgām studijām un rezultātam. Studiju programmas mērķi ir: •realizēt valsts zinātnes, ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas augstākā līmeņa doktora studijas juridiskajā zinātnē; •nodrošināt doktorantūrā studējošajiem iespēju padziļināt teorētiskās zināšanas un pētniecības kompetences juridiskajā zinātnē kopumā un izvēlētajā apakšnozarē, tādējādi nodrošinot iespēju kvalitatīvi izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt promocijas darbu; •sagatavot kvalificētus tiesību zinātniekus, speciālistus studiju un pētnieciskajam darbam ar starptautiskajiem standartiem atbilstošu zinātņu doktora grādu un kompetenci, kas apguvuši juridiskās zinātnes, prakses un augstskolas pedagoģijas jaunākos sasniegumus. Studiju programmas uzdevumi ir nodrošināt doktorantiem iespēju: •viskvalificētāk ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Juridiskās zinātnes- Doktora studijas

  Mērķis Sagatavot augsti kvalificētus, starptautiskajām prasībām atbilstoša līmeņa zinātniekus un pasniedzējus tiesību jomā, pievēršot īpašu uzmanību specializācijai sociālajās un medicīnas, ka arī starptautiskajās tiesībās. Programmas mērķis ietver vadošas metodoloģiskās tiesību nostādnes, pētnieciskā darba organizācijas un vadības principus doktorantūras studijās tiesību jomā, pedagoģisko iemaņu apguvi, lai iegūtu starptautiski salīdzināmu kompetenci un gala rezultātā starptautiski pielīdzināmu doktora grādu juridiskajās zinātnēs. Uzdevumi • Padziļināti apgūt doktorantūras juridiskās zinātnes apakšnozarē izvēlētos studiju kursus • Sagatavoties akadēmiskajam darbam augstskolā (lektora, projekta vadītāja darba pieredzes pamatu apgūšana, piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā) • Apgūt juridiskās zinātnes apakšnozares jaunākās pētījumu metodes un prasmi pielietot tās praksē • Apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un pasniegšanas (prezentācijas) paņēmienus • Apgūt prasmi izstrādāt mācību grāmatas un mācību līdzekļus, studiju kursu programmas un pilnveidot tās • Izstrādāt un sagatavoties aizstāvēt zinātniskās kvalifikācijas darbu juridiskās zinātnes doktora grāda iegūšanai; nodrošināt doktorantiem iespējas apgūt tādas zināšanas, prasmes un attieksmi, kas ļautu tiem sekmīgi veikt zinātniskus pētījumus tiesību jomā • Sagatavot augsti kvalificētus tiesību zinātniekus, kuri spēj konkurēt vietējā un starptautiskajā juridisko zinātņu t ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia