• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 29 items
 1. Grāmatvedība- 1. līm. prof. studijas

  Programmas saturs Vispārizglītojošie studiju kursi: Profesionālā svešvaloda, Socioloģija, Tirgzinība, Statistika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Dokumentu pārvaldība u.c. Nozares profesionālās specializācijas kursi: Ievads grāmatvedībā, Ievads uzņēmējdrabībā, Vadības grāmatvedība, Finanses un kredīts, Projektu vadība, Finanšu grāmatvedība, Nodekļi un nodevas, Uzņēmumu finanšu pārvaldība, Uzņēmējdarbības un darba tiesības, Revīzija un audits, datorgrāmatvedība, Vienkāršā grāmatvedība, E-komercija, Starptautiskie finanšu pārskatu standarti u.c. Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei. Absolventu iespējas - uzsākt profesionālo darbību uzņēmumā grāmatveža profesijā; - turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Grāmatvedība un finanses- 1. līm. prof. studijas

  Programmas galvenie uzdevumi ir: - nodrošināt uzņēmuma vadību ar informāciju saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai - nodrošināt kontroli par uzņēmuma materiālo, darbaspēka un finansu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu - nodrošināt finansu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma saistībām, saimnieciskās darbības rezultātiem un finansu stāvokli - nodrošināt pareizu nodokļu aprēķināšanu. Grāmatvedis ir sena un pieprasīta profesija. Neviena finanšu darbība uzņēmumā nevar notikt bez grāmatveža, jo viņš ir tas, kas veic uzņēmuma finanšu darbību uzskaiti un pārraudzību. Šīs profesijas pārstāvju darba lauks ir ļoti plašs. Darba iespējas: Grāmatvedis var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, tūrisma firmās, privātuzņēmumos un daudz kur citur, jo finanses ir katra uzņēmuma ikdiena un balsts. ...

  Provider NameJuridiskās koledžas Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Grāmatvedība un finanses- 1. līm. prof. studijas

  Programmas galvenie uzdevumi ir: - nodrošināt uzņēmuma vadību ar informāciju saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai - nodrošināt kontroli par uzņēmuma materiālo, darbaspēka un finansu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu - nodrošināt finansu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma saistībām, saimnieciskās darbības rezultātiem un finansu stāvokli - nodrošināt pareizu nodokļu aprēķināšanu. Grāmatvedis ir sena un pieprasīta profesija. Neviena finanšu darbība uzņēmumā nevar notikt bez grāmatveža, jo viņš ir tas, kas veic uzņēmuma finanšu darbību uzskaiti un pārraudzību. Šīs profesijas pārstāvju darba lauks ir ļoti plašs. Darba iespējas: Grāmatvedis var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, tūrisma firmās, privātuzņēmumos un daudz kur citur, jo finanses ir katra uzņēmuma ikdiena un balsts. ...

  Provider NameJuridiskās koledžas Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Grāmatvedība un finanses- 1. līm. prof. studijas

  Programmas galvenie uzdevumi ir: - nodrošināt uzņēmuma vadību ar informāciju saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai - nodrošināt kontroli par uzņēmuma materiālo, darbaspēka un finansu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu - nodrošināt finansu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma saistībām, saimnieciskās darbības rezultātiem un finansu stāvokli - nodrošināt pareizu nodokļu aprēķināšanu. Grāmatvedis ir sena un pieprasīta profesija. Neviena finanšu darbība uzņēmumā nevar notikt bez grāmatveža, jo viņš ir tas, kas veic uzņēmuma finanšu darbību uzskaiti un pārraudzību. Šīs profesijas pārstāvju darba lauks ir ļoti plašs. Darba iespējas: Grāmatvedis var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, tūrisma firmās, privātuzņēmumos un daudz kur citur, jo finanses ir katra uzņēmuma ikdiena un balsts. ...

  Provider NameJuridiskās koledžas Valmieras filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Grāmatvedība un finanses- 1. līm. prof. studijas

  Programmas galvenie uzdevumi ir: - nodrošināt uzņēmuma vadību ar informāciju saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai - nodrošināt kontroli par uzņēmuma materiālo, darbaspēka un finansu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu - nodrošināt finansu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma saistībām, saimnieciskās darbības rezultātiem un finansu stāvokli - nodrošināt pareizu nodokļu aprēķināšanu. Grāmatvedis ir sena un pieprasīta profesija. Neviena finanšu darbība uzņēmumā nevar notikt bez grāmatveža, jo viņš ir tas, kas veic uzņēmuma finanšu darbību uzskaiti un pārraudzību. Šīs profesijas pārstāvju darba lauks ir ļoti plašs. Darba iespējas: Grāmatvedis var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, tūrisma firmās, privātuzņēmumos un daudz kur citur, jo finanses ir katra uzņēmuma ikdiena un balsts. ...

  Provider NameJuridiskā koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Grāmatvedība un finanses- 1. līm. prof. studijas

  Programmas galvenie uzdevumi ir: - nodrošināt uzņēmuma vadību ar informāciju saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai - nodrošināt kontroli par uzņēmuma materiālo, darbaspēka un finansu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu - nodrošināt finansu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma saistībām, saimnieciskās darbības rezultātiem un finansu stāvokli - nodrošināt pareizu nodokļu aprēķināšanu. Grāmatvedis ir sena un pieprasīta profesija. Neviena finanšu darbība uzņēmumā nevar notikt bez grāmatveža, jo viņš ir tas, kas veic uzņēmuma finanšu darbību uzskaiti un pārraudzību. Šīs profesijas pārstāvju darba lauks ir ļoti plašs. Darba iespējas: Grāmatvedis var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, tūrisma firmās, privātuzņēmumos un daudz kur citur, jo finanses ir katra uzņēmuma ikdiena un balsts. ...

  Provider NameJuridiskās koledžas Gulbenes filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Grāmatvedība un finanses- 1. līm. prof. studijas

  Programma sagatavo augsti kvalificētus grāmatvežus ar padziļinātām zināšanām finanšu analīzē. Šī izglītība sniedz priekšrocības iegūt stabilu darbu valsts pārvaldes iestādēs un uzņēmumos gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī iespēju attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu jomā. Zinošs grāmatvedis ir nepieciešams katrā uzņēmumā. Studiju programmas mērķis Sagatavot grāmatveža profesijas ceturtā līmeņa kvalifikācijas standartam atbilstošus speciālistus, kuri pārzina uzņēmumu finanses un spēj kvalitatīvi, ievērojot profesionālo ētiku, veikt grāmatveža pienākumus gan Latvijas, gan starptautiskajos uzņēmumos, kā arī attīstīt savu uzņēmējdarbību grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas jomā. Sagaidāmie studiju rezultāti • Izpratne par ekonomiskajām likumsakarībām un uzņēmumu darbības principiem; • Spēja nodrošināt saimniecisko darījumu pilnu uzskaiti atbilstoši Latvijas republikas tiesiskajiem aktiem; • Spēja sastādīt statistikas, grāmatvedības un nodokļu pārskatus atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām; • Spēja veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksu aprēķinus, budžeta sastādīšanu, veikt uzņēmuma finanšu rādītāju analīzi un finanšu plānošanu; • Prasme savu profesionālo uzdevumu veikšanai izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas; • Spēja savas kompetences ietvaros novērtēt situāciju, pieņemt lēmumus par līdzekļu racionālu izmantošanu; • Spēja komunicēt ar klientiem, kolēģiem un vadību vietējā un starptautiskā vidē; • Spēja atrast un atlasīt informāciju, izmantot to skaidri definētu problēmu risināš ...

  Provider NameBanku augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Grāmatvedība un finanses- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” mērķis Sagatavot darba tirgum konkurētspējīgus grāmatvežus atbilstoši 4. kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām, kas spēj veikt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, sagatavot finanšu pārskatus atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, aprēķināt un analizēt uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus, vadīt citus grāmatvedības darbiniekus, kā arī nodrošināt studējošo personīgu izaugsmi. Studiju programmas uzdevumi - Nodrošināt iespēju apgūt aktuālas zināšanas, prasmes un kompetenci, kādas grāmatvedim nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanā mainīgajā vidē. - Veidot, attīstīt ekonomisko domāšanu un kompleksu pieeju grāmatvedības, ekonomisko un saimniecisko problēmu risināšanā. - Veicināt studentu iemaņas patstāvīgu lietišķo pētījumu veikšanai un to rezultātu praktiskai pielietošanai. - Sekmēt vispusīgas profesionālās prakses iespējas, attīstot studentu vispārīgās prasmes un kopīgās prasmes nozarē. - Attīstīt studentos starptautiskās grāmatvežu ētikas ievērošanu. - Nodrošināt studiju metodisko un tehnoloģisko norisi augstā kvalitātē. - Orientēt studentus uz tālākās profesionālās izglītības pilnveidošanu un personīgās kompetences attīstību. ...

  Provider NameGrāmatvedības un finanšu koledžas Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Grāmatvedība un finanses- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” mērķis Sagatavot darba tirgum konkurētspējīgus grāmatvežus atbilstoši 4. kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām, kas spēj veikt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, sagatavot finanšu pārskatus atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, aprēķināt un analizēt uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus, vadīt citus grāmatvedības darbiniekus, kā arī nodrošināt studējošo personīgu izaugsmi. Studiju programmas uzdevumi - Nodrošināt iespēju apgūt aktuālas zināšanas, prasmes un kompetenci, kādas grāmatvedim nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanā mainīgajā vidē. - Veidot, attīstīt ekonomisko domāšanu un kompleksu pieeju grāmatvedības, ekonomisko un saimniecisko problēmu risināšanā. - Veicināt studentu iemaņas patstāvīgu lietišķo pētījumu veikšanai un to rezultātu praktiskai pielietošanai. - Sekmēt vispusīgas profesionālās prakses iespējas, attīstot studentu vispārīgās prasmes un kopīgās prasmes nozarē. - Attīstīt studentos starptautiskās grāmatvežu ētikas ievērošanu. - Nodrošināt studiju metodisko un tehnoloģisko norisi augstā kvalitātē. - Orientēt studentus uz tālākās profesionālās izglītības pilnveidošanu un personīgās kompetences attīstību. ...

  Provider NameGrāmatvedības un finanšu koledžas Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Finanses un grāmatvedība- 1. līm. prof. studijas

  PRASMES Apgūsi prasmes veikt praktisko grāmatvedības aprēķinu un saimnieciskās darbības uzskaiti ar datorprogrammu palīdzību, revīziju un auditu, iemācīsies plānot un vadīt mazo un vidējo uzņēmumu budžetu. Iegūsi praktiskas zināšanas lietišķajā komunikācijā, prezentācijas mākslā un biznesa ētikā. KARJERA: •ja precizitāte, uzmanība un vēlme darīt ļoti atbildīgu darbu ir Tavas īpašības, varēsi strādāt jebkurā uzņēmumā par grāmatvedi; •strādājot kā direktora palīgs finanšu jomā vai finanšu projektu vadītājs, varēsi analizēt un pārraudzīt visu uzņēmumā notiekošo procesu saistību ar esošo budžetu, naudas apjomu. ...

  Provider NameBiznesa augstskolas Turība Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages