• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 10 items
 1. Business Psychology- Bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian or Latvian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. RISEBA Bachelor’s programme in Business Psychology is the first programme of this kind in Latvia and is one of the few programmes offered in Europe. Students who choose this programme will gain a comprehensive understanding of business and management combined with a profound knowledge of psychology. This unique blend will enhance students’ marketability and give them a considerable advantage as they enter the labour market. Business Psychology programme will provide its students with the skills and knowledge to apply psychological principles to business problems in the workplace. Different career paths are open to the programme graduates – from running small and medium enterprises to starting, running and growing own companies in any business setting. Programme graduates are effective managers and responsible business people who make decisions based on financial and economic indicators and also consider the psychological aspects of specific business functions and processes. ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. International Finance- Professional master studies

  Winter 2018/2019 admission: Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. International Finance postgraduate study programme prepares specialists able to provide objective assessment of financial position and perspectives of an international company basing on financial, investment, statistical and macroeconomic analysis. Programme graduates are well informed about situation on global financial and capital markets, they are working in compliance with legislation and principles of professional ethics, and management of the company can surely rely on their opinion making financial and investments decisions. The programme is focused on studying methods and techniques of economical analysis of financial problems, finance and investment products, international finance and capital markets, and methods of evaluation of a company’s financial position. Programme is intended for employees of financial institutions, employees of state institutions who are making decisions on finances and investments, specialists of financial services of private companies and organizations, owners, entrepreneurs. Study courses: Corporate Finance Financial Analysis for Decision Making Investments International Finance International Financial Reporting Standards International Financial Regulation and Taxation Financial Market Analysis and Information Efficiency Portfolio Management and Analysis International Banking and Financial Market Quantitative Methods in Economics and Finance International Business Environment Internati ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Biznesa psiholoģija- Bak. studijas

  Programma apvieno vairākas nozares - vadībzinības, ekonomiku un psiholoģiju. Pabeidzot šo programmu: •ir iegūtas zināšanas par to, kā veidot savu uzņēmumu vai efektīvi vadīt jau esošu uzņēmumu, •var strādāt biznesa jomā kā uzņēmuma vadītājs, biznesa konsultants vai biznesa eksperts, •var strādāt uzņēmumu personāldaļā kā personāla vadības speciālists (izstrādāt un aktualizēt personāla vadības stratēģiju, mācību un attīstības stratēģiju, personāla vadības procedūras, veikt personāla analīzi, plānošanu un atlasi, risināt konfliktsituācijas u.c.). Psiholoģiskās zināšanas par: personības attīstības likumsakarībām; izmaiņām personības vajadzību un motivācijas jomā; paņēmieniem efektīvas mijiedarbības ar darbiniekiem paaugstināšanai; pārrunu vadīšanas specifiku; pārdošanas taktiku un stratēģijām; psiholoģiskajām īpatnībām darbā ar klientu, - veicina biznesa efektivitātes paaugstināšanos. Programmas absolvents iegūs zināšanas uzņēmējdarbībā - par to, kā izveidot un vadīt uzņēmumu, par stratēģisko biznesa plānošanu, biznesa konsultēšanu un mārketingu. Students iegūs zināšanas psiholoģijā: par personības uzvedību organizācijā, personības emocijām un motivāciju, lēmumu pieņemšanu un risku uzņemšanos, efektīvu pārrunu vadīšanu, speciālistu atlasi un izvērtēšanu uzņēmumā, pārdošanas stratēģiju izstrādi. Absolvents orientēsies arī līdervadības, komandu veidošanas teorijās un veiksmes psiholoģijā. ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Eiropas ekonomika un bizness- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programmas absolventi iegūst tādas kompetences, kas nodrošina iespēju veidot savu biznesa darbību, kā arī var veiksmīgi vadīt nodaļas un dienestus uzņēmējdarbības struktūrās daudzās jomās: banku un finansu, komercijas un tūrisma, apdrošināšanas un informatīvo tehnoloģiju u.c. jomās. Viņi var strādāt starptautisku kompāniju pārstāvniecībās, kas atrodas Latvijā, kā arī uzņēmējdarbības struktūrās Eiropas Savienībā. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Finanšu ekonomika- Prof. mag. studijas

  Studiju programma Finanšu ekonomika dod iespēju pamatstudiju beigušajiem turpināt studijas un iegūt nepieciešamas profesionālās zināšanas un iemaņas, lai sekmīgi iesaistītos darba tirgū un būt konkurētspējīgiem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Studiju programma satur gan teorētiskos studiju kursus, gan arī praksi, tādējādi nodrošinot studentiem iespēju iegūt zināšanas un iemaņas, kas ir nepieciešamas praktiskā darba veikšanai. Programmas absolventi iegūst tiesības arī turpināt studijas doktorantūrā. Sekmīgi apgūstot studiju programmu, studenti spēs parādīt gan akadēmiskās kompetences, gan profesionālās kompetences, kas ir nepieciešams darba tirgū. Maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos, finanšu institūcijās speciālistus ar padziļinātām zināšanām finanšu ekonomikā un nepieciešamām akadēmiskām un profesionālām kompetencēm, nodrošinot iespēju iegūt profesionāla maģistra grādu ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā. Minētā mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1.piedāvāt studiju kursus, kuri atbilst standarta Finanšu analītiķis prasībām un nodrošina finanšu ekonomikas apgūšanu augstākā zinātniskā līmenī nekā pamatstudijās; 2.piedāvāt zinātnes nozares studiju kursus, kuri dod iespējas izzināt finanšu ekonomikas problemātiku un apgūt problēmu risināšanas teorētisko pamatojumu un praktiskos paņēmienus, īstenojot finanšu, naudas un kredīta politiku valsts, uzņēmumu, banku līmenī vai arī strādājot uzņēmuma struktūrvienībā, kura organizē un vada finansiālo ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Ekonomika- Finanšu un grāmatvedības vadība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas "Ekonomika" studiju modulis "Finanšu un grāmatvedības vadība". Programmas saturs Vispārizglītojošie studiju kursi - A daļa Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Socioloģija, Pētnieciskā darba organizācija, Ekonomikas mācību vēsture, Vides ekonomika, Sports Nozares teorētiskie pamatkursi - B daļa Informātika, Darba un civilā aizsardzība, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika ekonomikā, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Grāmatvedības pamati, Makroekonomika, Statistika, Tirgzinība, Vadības teorija, Naudas teorija, Finanšu plānošana Nozares specializācijas kursi - B daļa Dokumentu pārvaldība, Reģionālā ekonomika, Starptautiskie ekonomiskie sakari, Projektu vadīšana, Nekustamā īpašuma vērtēšana, Darba un komerctiesības, Studiju darbs mikroekonomikā, makroekonomikā vai tirgzinībā, Finanšu grāmatvedība, Uzņēmējdarbības plānošana, Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas, Vērtspapīru tirgus, Nozaru grāmatvedība, Vienkāršā grāmatvedība, Uzņēmējdarbības analīze, Personālvadība, Studiju darbs grāmatvedībā, Grāmatvedības praktikums, Apdrošināšana, Audita pamati, Datorgrāmatvedība, Inovāciju vadība, Vadības grāmatvedība, Kreditēšana, Studiju darbs finansēs, analīzē, nodokļos, Nodokļu administrēšana, Budžeta iestāžu grāmatvedība Brīvās izvēles kursi - C daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei. Absolventu iespējas studēt maģistrantūras studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus; strādāt profesionāli izvēlētajā nozarē strādāt par kredītiestāžu, ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Ekonomika- Bak. studijas

  Bakalaura studiju programmas Ekonomika mērķis ir dot studentiem iespējas radošā mācību un zinātniskajā darbā iegūt akadēmisku izglītību ar ievirzi ekonomikā, izveidoties par personībām ar analītiskās domāšanas iemaņām, izkopt prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un veikt radošu un praktisku darbu. Bakalaura studiju programmā Ekonomika ir iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas, finanšu un kredīta, grāmatvedības, kontroles un analīzes, analītiskās ekonomikas jomā. Nepilnā laika neklātienes studentiem tiek piedāvāta iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas jomā. Iespējas pēc studijām Absolventi var strādāt uzņēmumos, bankās, auditorfirmās, ministrijās, Valsts ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu menedžeriem, grāmatvežiem, nodokļu ekonomistiem, auditoru asistentiem, statistiķiem, ekonomistiem analītiķiem. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Ekonomika- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studējošajiem tiek nodrošināta fundamentālo un teorētisko zināšanu apguve, lai sagatavotu akadēmiski izglītotus speciālistus pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, kas spēj pastāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus Latvijas pilsētās un laukos. Studiju programmā, sākot ar 3.kursu, ir iespēja specializēties šādās jomās: ◾uzņēmējdarbība un vadīšana (biznesa procesu vadība), ◾grāmatvedība un finanses, ◾tiesību zinātnes (tikai pilna laika studijas), ◾reģionālā attīstība un pārvalde, ◾agrārā un vides ekonomika (tikai pilna laika studijas). Uzņēmējdarbība un vadīšana: studenti apgūst zināšanas uzņēmējdarbībā, likumdošanā, uzņēmējdarbības vadīšanā, saimnieciskās darbības analīzē, stratēģijā un citās jomās, lai varētu izveidot un vadīt savu uzņēmumu vai strādāt vadošajos amatos. Grāmatvedība un finanses: studenti apgūst zināšanas, kā pārvaldīt un vadīt uzņēmuma finanses, analizēt saimnieciskās darbības ekonomiskos un finansiālos procesus, ievērojot normatīvo aktu prasības un izmantojot ekonomiskās metodes. Tiesību zinātnes: studenti apgūst ekonomiku un jurisprudenci, izstrādā darbus par tiesiskiem jautājumiem, tos referē un pārrunā diskusijās; iegūtās zināšanas nostiprina, spēlējot lietišķās spēles un apmeklējot tiesību sargāšanas iestādes. Sagatavo speciālistus,kuri izprot likumdošanas procesus un to ietekmi uz ekonomiku, spējīgi risināt tiesiskos jautājumus uzņēmumos, organizācijās, pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijās. Reģionālā attīstība un pār ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Sociālo procesu analīze un vadība- Mag. studijas

  Vienīgā studiju programma Latvijā, kurā var apgūt socioloģiju un sociālo politiku vienas programmas ietvaros. Programma gatavo speciālistus, kas saprot sabiedrībā notiekošos sociālos procesus, prot tos pētīt un analizēt, kā arī meklēt problēmu risinājumus. Atšķirībā no citām socioloģijas programmām programma Sociālo procesu analīze un vadība piedāvā mūsdienīgu skatījumu un gudras atbildes uz jautājumiem par dinamiskiem sabiedrības attīstības procesiem. Studiju programmas mērķis Studiju programmas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt padziļinātu teorētisko zināšanu apguvi socioloģijā un sociālajā politikā, kā arī pētniecības metožu attīstīšana un pielietošana konkrētu sabiedrības problēmu izpētē un analīzē. Studiju programma ir vērsta uz to, lai saistītu • socioloģijas zināšanas par sociālo procesu norisi, • sociālo datu ieguves un analīzes prasmes, • kompetenci sociālās politikas veidošanā un analīzē, balstoties uz zināšanām par sociāliem procesiem un dažādu sociālo grupu vajadzībām Latvijā, ES un pasaulē, kā arī integrējot sociālo pētījumu datus lēmumu pieņemšanas procesā. Studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniski pētnieciskai darbībai, nodrošinot socioloģijas un sociālās politikas teoriju un pētnieciskā darba metožu un iemaņu apguvi. Iegūtās zināšanas Padziļinātas teorētiskās zināšanas socioloģijā un sociālajā politikā, kā arī pētniecības metožu lietošanā konkrētu sabiedrības problēmu izpētē un analīzē. Zināšanas par sociālo procesu norisi saistībā ar cilvēka dzīves gājumu un sv ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana- Prof. mag. studijas

  Studiju programma veidota, lai sagatavotu augstākā līmeņa starptautisko sakaru vai loģistikas un transporta ekonomikas speciālistus, struktūrvienību un/vai uzņēmumu vadītājus atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Lielākais uzsvars studiju procesā orientēts tieši uz profesionālo un praktisko kompetenču pilnveidošanu, pamatojoties uz zinātnes sasniegumiem, teorētiskajām zināšanām un jomas specifiku. Studiju programma paredz divus specializācijas virzienus: - Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana; - Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika. Ņemot vērā sfēras specifiku, daļa studiju priekšmetu tiek realizēti angļu valodā, lai pilnveidotu tieši profesionālās terminoloģijas lietošanu starpvalstu uzņēmējdarbības attīstībā un sekmīgu sadarbību ar citu valstu struktūrām, iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem. Mācību procesa realizēšanā iesaistīts gan universitātes akadēmiskais personāls, gan nozaru pārstāvji un augsti kvalificēti jomas praktiķi, kuru pamatdarbs un praktiskā pieredze veidojusies jomas uzņēmumos un iestādēs. Mērķis Studiju programmas mērķis ir pilnveidot un attīstīt profesionālās, pētniecības un radošās prasmes darbam starptautisko sakaru vadīšanas, loģistikas vai transporta ekonomikas vadīšanas jomās. Sagatavot kvalificētus speciālistus tautsaimniecībai, sniedzot teorētiskās zināšanas un nodrošinot praktisko iemaņu apguvi, paplašinot izpratni par profesionālo darbību un veicinot sociālo atbildību kompetences ietvaros. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: - nodrošināt maģistra līmenim, ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia