Eures Search

Search results

Search found 126521 items
 1. Biznesa vadība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis Galvenais mērķis ir sagatavot kvalificētus pārvaldības speciālistus gan darbam privātajās uzņēmējsabiedrībās, gan valsts un pašvaldību uzņēmumos un iestādēs. Absolventu zināšanām un prasmēm jāatbilst pasaulē vispāratzītam standartam par pirmo akadēmisko grādu vadības zinībās (Business Administration). Studiju programmas uzdevumi Programmas uzdevums ir sniegt studentiem zināšanas un prasmes gan pārvaldības teorijā, gan praktiskajā uzņēmējdarbībā tās visdažādākajās formās, kā arī uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu analīzē. Izvēlētajā specializācijā students gūst padziļinātu profesionālo izpratni. Sniegt studentiem pamatzināšanas pārvaldībā, ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā, tirgvedībā, loģistikā, statistikā un augstākajā matemātikā, ekonomikas informātikā, tiesībās, filosofijā un psiholoģijā, kas nodrošina uzņēmuma pārvaldības izpratni. Padziļinātu zināšanu apguvi sniegt kādā no jomām (specializācijām) – finanšu pārvaldībā un vadības grāmatvedībā; tirgvedības un loģistikas pārvaldībā; uzņēmējdarbības specifiskie aspekti Baltijas valstīs. Veidot izpratni par uzņēmējdarbības pārvaldību saistītiem ekonomiskiem, tiesiskiem, ētiskiem un psiholoģiskiem aspektiem. Papildināt un nostiprināt svešvalodu (angļu un/vai vācu) zināšanas, apgūt ar uzņēmējdarbības pārvaldību saistīto leksiku. Apgūt analītiskās iemaņas, lietojot gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās, gan arī atbilstošus datorlīdzekļus pārvaldības situāciju analīzē un lēmumu pieņemšanā. Veikt patstāvīgus pētījumus iz ...

  Provider NameVentspils Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Dentistry

  The dental curriculum leads to the dentist degree, and forms the basis for specialist education or scientific (PhD) studies. The aim of the study programme is to prepare qualified specialists with theoretical and practical skills appropriate to commence independently practicing general dentistry. The study program has been developed according to EU Directive 2005/36/EC of mutual recognition of qualifications of health care professionals, directly related to the guidelines of Association of Dental Education in Europe. The study programme comprises several components like biomedical subjects, common to medicine and dentistry- progressing from cell biology and biochemistry to anatomy and physiology of the human body, pharmacology, pathology, microbiology, epidemiology and related sciences like psychology, ethics and practice management. Appreciation of human development, structure, function, pathology, diagnosis and treatment of human diseases will be taught in modular form based on the systems of human body. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Dizains- Prof. bak. studijas

  Programmai ir divas specializācijas: - Grafikas dizains; - Produktu dizains. Studiju laikā Tu apgūsi: studiju kursus, kas palīdzēs Tev izprast mākslas teoriju, Rietumu un Latvijas mākslas vēstures jautājumus, mākslas fenomenoloģijas, mākslas psiholoģijas un mākslas filosofijas pamatus, autortiesības, uzņēmējdarbību, civilo un vides aizsardzību; studiju kursus, pēc kuru apgūšanas Tu pārzināsi kompozīcijas likumus, koloristiku, reklāmas un poligrāfijas darbu izstrādāšanas principus, perspektīvas un ēnu konstruēšanas teoriju māksliniekiem, grafikas tehnikas, dizaina un stilu vēsturi, jaunas informācijas tehnoloģijas un datorprogrammas dizaineriem, Web lapu projektēšanu, reklāmas, poligrāfijas darbu, iepakojuma grafisko dizainu; laikmetīgā dizaina tendences un aktualitātes, tektonikas un plastiskās anatomijas jautājumus, tipografiku; studiju kursus, kas palīdzēs Tev atbilstoši produktu dizainera izvēlētajai specializācijai tekstilmākslā apgūt batiku un auduma apdruku, tekstilšķiedru un filcēšanas tehnikas, adīšanas un šūšanas tehnoloģijas, keramikā apgūt keramikas materiālu un apgleznošanas tehnoloģijas, tradicionālās keramikas un plastisko materiālu formveides tehnikas; Tev būs iespēja pilnveidot un attīstīt savas zināšanas zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā, fotomākslā, tehniskajā grafikā, trīsdimensiju grafikā, modelēšanā un infografikā; studiju laikā Tev būs iespēja apgūt brīvas izvēles kursus: projektu izstrāde un vadība, ergonomika, darba tiesības. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: turpināt izglītību ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Informācijas tehnoloģijas- 1. līm. prof. studijas

  Studiju laikā Tu apgūsi: prasmes lietot informācijas tehnoloģiju nozares standartus un tehnisko dokumentāciju; veikt datorsistēmu un datortīklu projektēšanu, kā arī veikt esošās datortehnikas, programmatūras un esošā datortīkla inventarizāciju; ievērot iekārtu ekspluatācijas, darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus; veikt sīkus datortehnikas remontdarbus, instalēt un konfigurēt programmatūru, uzstādīt un konfigurēt datortehniku; veikt esošās datortehnikas, programmatūras un esošā datortīkla inventarizāciju; administrēt datortīkla servisus un datņu sistēmu; izmantot progresīvo darba pieredzi un jaunākos tehniskos risinājumus. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: turpināt izglītību Daugavpils Universitātē vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Komercdarbība un uzņēmuma vadība- Prof. bak. studijas

  Mērķi: Nodrošināt kompetentu un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbības vadītāju sagatavošanu, kuri izpratīs un spēs noteikt uzņēmējdarbības vadības procesus, nodrošinās praktisku uzņēmuma darbību, atbilstoši mūsdienu sociālekonomiskās situācijas attīstībai un būs gatavi pašpilnveidei Profesionālais statuss: Dod tiesības sākt darbu uzņēmumu un organizāciju vadītāja profesijā Tiesības uz tālākām studijām: Tiesības stāties maģistrantūrā un profesionālajās studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves Galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūšanai: Ekonomika, vadībzinātne, mārketings, inovācijas Studiju rezultāti: Spēja realizēt vadību, t.i., formulēt mērķus, izstrādāt uzņēmuma darbībai atbilstošu cilvēkresursu vadīšanas politiku un efektīvi pielietot jaunākās darba organizācijas formas, un organizēt darbiniekus to sasniegšanai, radot vajadzīgos stimulus; prasme izstrādāt ilglaicīgus un īslaicīgus stratēģiskos un operatīvos uzņēmējdarbības plānus; plānot uzņēmuma finanses un atbilstošu mārketinga politiku, uzņēmuma vadīšanas procesā maksimizēt kā patērētāju izdevīgumu, tā savus ienākumus, tirgus orientētas organizācijas radīšanā; analizēt uzņēmuma darbības rādītājus un pieņemt lēmumus, lai veicinātu komercorganizācijas darbības efektivitāti; prast pielietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas uzņēmuma vadīšanā un mārketinga komunikāciju tehnoloģiju modeļa izveidē; orientēties uzņēmuma darba reglamentējošajos dokumentos, likumdošanā un normatīv ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Jēkabpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Komercdarbība un uzņēmuma vadība- Prof. bak. studijas

  Mērķi: Nodrošināt kompetentu un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbības vadītāju sagatavošanu, kuri izpratīs un spēs noteikt uzņēmējdarbības vadības procesus, nodrošinās praktisku uzņēmuma darbību, atbilstoši mūsdienu sociālekonomiskās situācijas attīstībai un būs gatavi pašpilnveidei Profesionālais statuss: Dod tiesības sākt darbu uzņēmumu un organizāciju vadītāja profesijā Tiesības uz tālākām studijām: Tiesības stāties maģistrantūrā un profesionālajās studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves Galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūšanai: Ekonomika, vadībzinātne, mārketings, inovācijas Studiju rezultāti: Spēja realizēt vadību, t.i., formulēt mērķus, izstrādāt uzņēmuma darbībai atbilstošu cilvēkresursu vadīšanas politiku un efektīvi pielietot jaunākās darba organizācijas formas, un organizēt darbiniekus to sasniegšanai, radot vajadzīgos stimulus; prasme izstrādāt ilglaicīgus un īslaicīgus stratēģiskos un operatīvos uzņēmējdarbības plānus; plānot uzņēmuma finanses un atbilstošu mārketinga politiku, uzņēmuma vadīšanas procesā maksimizēt kā patērētāju izdevīgumu, tā savus ienākumus, tirgus orientētas organizācijas radīšanā; analizēt uzņēmuma darbības rādītājus un pieņemt lēmumus, lai veicinātu komercorganizācijas darbības efektivitāti; prast pielietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas uzņēmuma vadīšanā un mārketinga komunikāciju tehnoloģiju modeļa izveidē; orientēties uzņēmuma darba reglamentējošajos dokumentos, likumdošanā un normatīv ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Public Health- Master studies

  The aim of the programme is to prepare highly skilled specialists for the scientific research in the field of public health (epidemiology, environmental health, health promotion, health care organization and health statistics) with fundamental theoretical knowledge in public health and research methodology and practical skills of public health research. Master's study program has been worked out considering the recommendations of the Association of European Public Health Schools (ASPHER). Main objectives of the Study Programme: - to provide students with opportunities to acquire in-depth theoretical knowledge in public health and research methodology; - to promote skills and competences necessary for research data collection, processing and analysis; - to develop the ability to link together theoretical knowledge and research findings in public health practice; - to promote the use of evidence-based decisions in public health practice; - to provide an opportunity for acquisition of additional knowledge in elective study courses because of need to form a multi-disciplinary approach to specific public health problems; - to increase students participation in research (projects, conferences, publication); - to provide the ability of graduates to compete in the European labour market. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem- Prof. mag. studijas

  Unikāla starptautiska studiju programma Latvijā, kurā sagatavo sociālos darbiniekus, kuri specializējas sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem Profesionālā maģistra studiju programma Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem ir izstrādāta un tiks īstenota atbilstīgi globālajiem sociālā darba izglītības un prakses standartiem Studiju programmas īstenošanā iesaistīti vietējie un starptautiski atzīti profesionāļi Studiju programmas saturs, tās īstenošanas metodes, studiju un pētnieciskā darba organizācija veidota tā, lai studijās iegūtās zināšanas, prasmes un kompetence nodrošinātu mūsdienām atbilstošus augsti kvalificētus sociālos darbiniekus Programmas absolventiem ir iespēja strādāt ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā vidē. Iegūtās zināšanas Izpratne par sociālo pētījumu metodoloģiju, kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu vadīšanu; pamatojoties uz pētījumu rezultātiem, spēja kritiski analizēt teorētisko pieeju un prakses mijiedarbību par starpkultūru komunikācijas fenomenu mūsdienu pasaulē. Iegūtās prasmes Sistēmiski analizēt un novērtēt katra teorētiskā modeļa principus un tehnikas, kā arī to nozīmību sociālā darba praksē ar bērniem un jauniešiem; strādāt grupā, komunicēt un sadarboties, izveidot un saglabāt uz uzticību un cieņu balstītas attiecības ar bērniem un jauniešiem; realizēt informācijas ieguvi (datu apstrādi, apkopošanu), izvēlēties un lietot atbilstošas rezultātu analīzes stratēģijas un instrumentus un izdarīt secinājumus; projektēt efektīvākās problēmu risināšanas pieejas sociālā darba praksē a ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Ārstnieciskā masāža- 1. līm. prof. studijas

  Programmas mērķis – nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības masieru sagatavošanu, ietverot profesionālo un teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, vienlaicīgi veidojot atbildīgu un konkurētspējīgu speciālistu, atbilstoši darba tirgus prasībām. Masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā, un, pielietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos. Masieris var strādāt veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, atbilstoši iegūtajai profesijai būt individuālais komersants vai pašnodarbināta persona. Apgūstamie studiju kursi Vispārizglītojošie studiju kursi – Vispārīgā psiholoģija un saskarsme, Pētniecība, Pedagoģijas pamati, Komercdarbības pamati, Ievads specialitātē un profesionālās ētikas pamati, Lietvedības un profesionālās darbības juridiskie pamati, Projektu sagatavošana, vadīšana un īstenošana, Informācijas tehnoloģijas un datu statistikā apstrāde, Latīņu valodas terminoloģija, Profesionālā angļu valoda, Higiēna, mikrobioloģija un vides medicīna. Nozares studiju kursi – Anatomija un biofizika, Fizioloģija un vispārējā patoloģija, patoloģiskā fizioloģija, Farmakoloģijas pamati, Pacienta izmeklēšana un novērtēšana, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Internā medicīna un neiroloģija, Ķirurģija, traumatoloģija un ortopēdija, Pediatrija, Klasiskā masāža, Masāža dažādu patoloģiju gadījumā, Medicīniskā rehabilitācija un fizioterapijas ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Lietišķās informācijas tehnoloģijas- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis: Sagatavot 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa programmā “Lietišķās informācijas tehnoloģijas” konkurētspējīgus speciālistus ar plašām zināšanām datorsistēmu un datortīklutehnoloģiju teorijā un vispārīgajos ekonomikas priekšmetos, kā arī padziļināt zināšanas datorsistēmu un datortīklu projektēšanā, konfigurēšanā un administrēšanā, informācijas aizsardzības un drošības nodrošināšanā, attīstīt analītisko domāšanu un pilnveidot pētniecības darba iemaņas; sniegt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus datorsistēmu un datortīklu nozarē ar profesionālām prasmēm datorsistēmu undatortīklu administrēšanas, programmēšanas un Web tehnoloģiju jomā. Specializācijas: • Datorsistēmu administrēšana un drošība, • Lietišķās datormodelēšanas sistēmas, • WEB tehnoloģiju informācijas sistēmas. Galvenie studiju priekšmeti: Algoritmēšana un programmēšāna, Datorgrafika, Datoru tīkli un telekomunikācijas, Datoru arhitektūra un operētājsistēmas, Datu bāzes tehnoloģijas, Elektrotehnika un elektronika, Lietišķā angļu valoda, Lietišķā komunikācija, Matemātika, Programmatūras rīki, Uzņēmejdarbība, Vides drošības vadība. ...

  Provider NameInformācijas sistēmu menedžmenta augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages