Eures Search

Search results

Search found 126521 items
 1. Vadībzinātne- Doktora studijas

  Kopīgā starpaugstskolu doktora programma tiek realizēta Biznesa augstskolā "Turība" un Daugavpils Universitātē. Apakšnozares: - Uzņēmējdarbības vadība - Sabiedrības vadība - Izglītības vadība Studiju programmas mērķis: nodrošināt augsta līmeņa studijas un aktīvu doktorantu zinātniski pētniecisko darbību, dot iespēju doktorantiem padziļināti apgūt kompetences, kuras nepieciešamas patstāvīgai pētnieciskā darba veikšanai un tā pabeigšanai ar oriģinālu un empīriski pārbaudītu rezultātu iegūšanu vadībzinātnes nozarē, apliecinot starptautiski salīdzināmu pieredzi pētniecības darba īstenošanā, tā organizēšanā un vadībā. Doktorantūras izglītības programmas ietvaros iegūstamie studiju rezultāti: Augstākās zinātniskās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana vadībzinātnē; Sabiedrības attīstībai nozīmīgu zinātnisku atklājumu veikšana; Teorijai un praksei nozīmīgu promocijas darbu, monogrāfiju, mācību grāmatu un mācību līdzekļu, zinātnisko publikāciju sagatavošana; Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās un vietējās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskos izdevumos; Studiju un zinātniskās pētniecības rezultātā doktoranti: spēs demonstrēt apgūtās zināšanas un izpratni par aktuālajām vadībzinātnes un saskares zinātņu teorijām un konceptuālajām atziņām; pārvaldīs zinātnes pētniecības metodoloģiju, kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes, kas nodrošinās teorētisku un praktisku problēmu inovatīvu izpēti; spēj risināt nozīmīgus pētnieciskus vai in ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Business Administration- Bachelor studies

  The aim of the programme „Business Administration” with specialization in International Business and Law is to prepare the students to develop their own business in international environment or to work as a highly qualified specialist in state, private and international institutions. The graduates will have a full range of competences to work in the field of entrepreneurship in the context of laws and regulations. Students will be trained to work both - individually and in groups; they will also develop their presentation skills, analytical skills and critical thinking skills, which are necessary both for the labor market to remain effective and for business organizations to develop in a changing economic environment. The planned results will cover the following competences: orienting in the processes of the contemporary international economy and business and the ability to analyze them by using statistical, econometric and other methods of quantitative and qualitative analysis; understanding the basics of every legal aspect of the entrepreneurship (international private law, international public law etc.) in order to participate efficiently in the activities of international trade, finance and other fields; abilities to orient in global economic environment and to take decisions in the circumstances of global competition. Career opportunities Graduates will be able to develop their own business on international level, to work in international companies, multinational corporations, in the institutions of for ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Būvniecība- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstas kvalifikācijas būvniecības speciālistus – profesionālos maģistrus ar specializāciju būvmateriālu un būvkonstrukciju, būvdarbu organizācijas un ēku energoefektivitātes jomā, darbam būvuzņēmējdarbībā, kā arī valsts un pašvaldības pārvaldes iestādēs, kuri ir spējīgi patstāvīgi risināt inženiertehniskas problēmas un veicināt Latvijas lauku un pilsētu būvniecības attīstību. Specializācijas virzieni: - būvmateriāli un būvkonstrukcijas, - būvdarbu organizācija un tehnoloģijas, - ēku energoaudits un energoapsaimniekošana, - akustika, - koksnes izmantošana būvniecībā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Cultural and Social Anthropology- Bachelor studies

  The study programme provides students with a solid base of anthropological knowledge and research skills upon which to build in their later academic or professional career. It covers both the main themes in anthropological theory, economic and political anthropology, as well as anthropology of gender and religion, and thus helps students to develop critical thinking and interdisciplinary analysis skills. The programme is mostly orientated towards public anthropology and the Baltic region, but students are encouraged to develop and explore their own research topics with the support of experienced supervisors within our department. Our senior programme staff holds doctoral degrees from world’s best ranking universities and are active in the public sphere, encouraging also their students to express their opinions and research results in the mass media. The programme uses its ERASMUS exchange agreements to send students to other European universities and welcomes students from abroad visiting Latvia. Career opportunities: Graduates can pursue further academic studies or a professional career in the public/NGO/ private sector in Latvia and abroad. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Economics- Bachelor studies

  This programme is aimed to provide students with the knowledge and skills necessary to be work-ready and competitive economists in the national and international labour markets. The study programme consists of compulsory courses, elective courses and practical training, which gives you: - analytical skills and knowledge to understand economic circumstances in micro and macro level; - ability to analyse and critically assess processes and mutual relations of factors in agrarian and environmental economics, or in business process management; - understanding of how to make decisions and manage resources rationally and sustainably; - an opportunity to get interested in research activities and awareness of importance of lifelong learning. You will have the possibility to meet dynamic and experienced academic staff, to acquire unique knowledge in agricultural economics and to improve your knowledge abroad. The full – time Bachelor’s degree programme covers 4 academic years, where the 1st and 2nd academic years gives you general skills and abilities for an economist, but the 3rd and 4th academic years give you more specific skills in one of the following specialization directions: Agrarian and Environmental Economics or Business Process Management. Further is given short guide how to choose your specialization direction, where your choice highly dependent on your interest and what will be specific study courses within each specialization direction: ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Journalism and Media- Professional bachelor studies

  Study programme is provided in cooperation with the largest media house in the Baltic States - "Diena". CAREER: - professional journalist in traditional and new mass media - multimedia specialist - editor - project and events manager for media - speech and script writer - brand journalist. TRAINEESHIPS in the leading companies of the field in Latvia - Diena, Latvian Radio, Latvian Television - and abroad - IHEES in Brussels, Media factory at Volda University in Norway ...

  Provider NameTuriba University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Kiberdrošības pārvaldība- Prof. mag. studijas

  Programmas saturā integrētas gan informācijas drošības vadītājam, gan kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences. Absolventa profils: augsti kvalificēts informācijas drošības vadītājs dažādu nozaru uzņēmumos, valsts un privātajās iestādēs; spēj konsultēt uzņēmumus par informācijas drošības, kiberdrošības un privātuma aizsardzības jautājumiem. Vienīgā šāda veida starpdisciplināra programma Latvijā. Studiju programmas mērķis Nodrošināt personām iespēju apgūt profesiju „Informācijas drošības vadītājs” un sagatavot profesionālai darbībai informācijas drošības un kiberdrošības pārvaldības nodrošināšanai uzņēmumā. Programmas saturā integrētas gan informācijas drošības vadītājam nepieciešamās kompetences, gan kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences. Sagaidāmie studiju rezultāti • Zināšanas un izpratne par informācijas drošības pārvaldības jautājumiem un to ietekmi uz uzņēmuma/organizācijas, konkurētspēju un attīstību, stabilu un ilgtspējīgu darbību. • Prasme pielietot informācijas drošības rīkus un metodes uzņēmuma/organizācijas kritisko resursu aizsardzībai. • Prasme patstāvīgi identificēt un kritiski analizēt ar kiberdrošību saistītos riskus, noteikt un uzraudzīt mērījumus informācijas drošības pārvaldības sasniedzamo rezultātu novērtēšanai. • Prasme analizēt un novērtēt sasniegtos rezultātus, pieņemt lēmumus, izstrādāt un ieviest inovācijas operatīvās un stratēģiskās darbības pilnveidei; • Prasme sadarboties, komunicēt, konsultēt, skaidrot un argumentēt informācijas drošības pārvaldības mērķus ...

  Provider NameBanku augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Matemātika, fizika un datorzinātnes- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni: •matemātika un datorzinātnes •fizika un datorzinātnes Kvalifikācija (atkarībā no izvēlētā apakšvirziena): •matemātikas, informātikas un programmēšanas skolotājs, vai •fizikas, informātikas un programmēšanas skolotājs Programmas saturs: Vispārizglītojošie kursi, pedagoģijas un psiholoģijas kursi, matemātikas, fizikas un datorzinātnes pamatkursi un kvalifikācijai atbilstoši izvēles kursi Matemātika un datorzinātnes: matemātikas padziļinātie studiju kursi, matemātikas un informātikas didaktikas kursi Fizika un datorzinātnes: fizikas padziļinātie studiju kursi, fizikas un informātikas didaktikas kursi Prakses: pedagoģiskā prakse pamatskolā un pedagoģiskā prakse vidusskolā. Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt pamata un vidējā izglītības iestādē par matemātikas vai fizikas, informātikas un programmēšanas skolotāju - strādāt tautsaimniecības nozarē, kur nepieciešamas matemātikas vai fizikas zināšanas - turpināt studijas LiepUmaģistra studiju programmā Informācijas tehnoloģija, Vadības zinības, Vispārējās izglītības skolotājs; eksakto zinātņu vai pedagoģijas zinātņu jomā augstskolās Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Skolotājs- Prof. mag. studijas

  Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Vidējās izglītības skolotājs kulturoloģijā un vizuālajā mākslā" Studenti apgūst attiecīgās zinātnes nozares mācību priekšmeta moduli (atkarībā no iepriekšējās izglītības: Izglītības zinātņu kursi vai Mācību priekšmeta saturs), Mācību priekšmeta mācību metodikas un prakses moduli un maģistra moduli „Izglītība personīgai un ilgstpējīgai labizjūtai un saskaņotai attīstībai”. Studiju laikā studenti apgūst zināšanas par kulturoloģiju, filozofijas modernajām tendencēm, Latvijas mākslas vēsturi, laikmetīgās mākslas vēsturi, attīsta prasmes vērtību interpretācijā kulturoloģijā vidusskolā, apgūst grafikas programmas, muzeju pedagoģiju un kulturoloģijas mācību metodiku. Balstoties uz pētniecības prasmēm izglītības pārmaiņu izzināšanai, izplatīšanai un ieviešanai, studenti gūst izpratni par ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi, attīsta pedagoģiskās darbības prasmes holistiskas personības izaugsmei, pilnveido izpratni par skolotāja profesionālo identitāti un prasmes izvērtēt pedagoģisko meistarību. Studentiem ir iespēja pielietot apgūtās zināšanas un prasmes, veicot pedagoģisko praksi un maģistra praksi pētniecībā Latvijas, ārvalstu formālās, neformālās, informālās izglītības iestādēs un kopienās un izstrādājot ar aktuālām izglītības vajadzībām saistītu maģistra darbu, dodot ieguldījumu sabiedrības saskaņotas attīstības nodrošināšanā. Programmas mērķis un uzdevumi Programmas mērķis: nodrošināt uz personīgu labizjūtu un sabiedrības saskaņ ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Veterinary Medicine

  Veterinary medicine is a scientifically-practical branch, which studies animal diseases, diagnoses them, carries out treatments, prophylaxis and abatement, as well as supervises and controls hygiene of food products in the country and prevents illnesses common for both people and animals. It deals with environment protection form pollution, as well as takes care of ethical, esthetical and economical needs of pet and animal owners. Specialists of the branch solve problems connected with maintenance and provision of animal health, as well as quality and control of food products in the country. A very important field nowadays is food hygiene and specialists within it deal with various technologies of products processing, production and distribution in order to provide the production and use of harmless and healthy products. You will gain knowledge of the structure and function of healthy animals, of their husbandry, reproduction, hygiene and their feeding, knowledge of the behaviour and protection of animals, knowledge of the causes, nature, course, effects, diagnosis and treatment of the animal diseases, including a special knowledge of the diseases which may be transmitted to humans, knowledge of preventive medicine, knowledge of the hygiene and technology involved in the production, manufacture and putting into circulation of animal foodstuffs or foodstuffs of animal origin intended for human consumption. By choosing the study program "Veterinary medicine" you will have the possibilities to study in a modern en ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages